21
Pol ghe saela eJerusalem
Ami ghe kasu vulilala me ami ghe laa ghoa aikaai tale anua ateva me ami ghe tiu ekorokoro ghoala tani lao tale patunganua ateva eKos. Ghe pai saela me ami ghe rekatala tale masaliki taatara ateae eRodis me ami ghe mene lao sio tale masaliki taatara ateae ePatara. Ami ghe tarala anua ateva ghe laolao ePoenisia me ami ghe aikaaila etana me ami ghe tiu ghoala. Ami ghe kautula eSaeprasi me karika ami ghe ssola, ta ngami ghe laa siosio tale pai saot ativilau me ami ghe lao sio eSiria. Ami ghe ssola tale masaliki taatara ateae eTaer me anua ateva ghe kapela ghinna. Apos 20:23.Ami ghe tarala disaepolo atoa me ghaitu (7) nau ami ghe toka teeilala. Spiriti eteva ghe auliaala ta taumattu me laghe aaulia ngasarasarakana ta Pol va erau mene sae eJerusalem. Nau eteva naumami tani toka ghe kapala, ngami ghe mene tiutiu ghoa. Disaepolo atoa, vauseniira atoa me natuira atoa laghe ghoala tani oghi eleka tale masaliki taatara ateae me ami ghe suuiaala tani looloo sae elosamarra. Laghe oghi ghoala etaimami me ami ghe aikaaila tale anua ateva me ila laghe oghi lao sio tanganueira.
Ami ghe tiu ghoala eTaer me ami ghe lao sio tale masaliki taatara ateae eTolimais. Ami ghe soula katoa laghe aaiesoa ngaitauaa teeiemami, me ami ghe toka teeilala kateva nonga nau. Apos 6:5; 8:40.Ghe pai saela me ami ghe kasula tani lao eSiisaria. Ami ghe tokala tanganuena Pilipi, tau ngai ppooaa masi kiukiu ia, me kateva ta ghaitu (7) tau ngai uungu laghe suitoongainilala eJerusalem. Ghaata natuna vause karika lailai laghe poppooaa inangarina Vau ngepona ateva.
10  Apos 11:28.Ami ghe tokala mene kasina nau me kateva propete ararina ateae ta Agabas ghe kasula eJiudia ghe sio mae. 11  Apos 20:23; 21:33.Ghe mae sio etaimami me ghe ghaala ai-irina ateae Pol me ghe irila nimane me kkena etana. Me ghe uela va, “Spirit Manga ateva euela va nongina nga irieghila, aue aJiu etoa eJerusalem la iri etoka lo ateva ai-irina ateae oia me la taue lao ta tau ngeleka atoa.”
12 Ami ghe nongo avaluela o me ami me taumattu nge Siisaria ngatoa ami ghe aaulia ngakorokoronganala ta Pol va, “Urau mene sae eJerusalem.” 13  Apos 20:24.Vara me Pol ghe liula me ghe uela va, “Vaalua me am ngangngala me am gheelei nannaaghi eaalousiusi? Karika aghaimonomonosiaa nonga tani karavusu ta tani mate tee eJerusalem tale ararina ateae Vau eteva Iesu.” 14 Nau eteva karika ghe roola tani nongoamami, ami ghe ruula tani aippooaa, me ami ghe uela va, “Masina, aloannaane Vau ngepona ateva aue eghelei.”
15 Kasina nau ghe lange sio me ami ghe aimonomonosiaala ghinnaniimami me ami ghe saela eJerusalem. 16 Katoa disaepolo eSiisaria laghe usiemamila laghe laoainiemami sio tanganue Nason, me ami ghe tokala o. Ia atala nge Saeprasi ia, me ia kateva disaepolo ghe tiuaa ngakasinala tani aikaaiaa.
Pol ghe rekatala eJerusalem
17 Nau eteva ami ghe rekatala eJerusalem tau ngaiesoa ngatoa laghe masimasieiliila tani souemami. 18 Ghe pai saela, ami me Pol ami ghe lao sio tani tara Jeimis, me elda ngakapa atoa laghe mae tee sio. 19  Apos 15:12.Pol ghe soulala tale nimasimasi me ghe aulia ngakapaailiila voto God ghe gheleila elome tale taumattu ngeleka atoa tale uunguaane.
20  Apos 15:1, 5.Nau eteva laghe nongola kiukiu, laghe tau saela ararina ateae God. Vara me laghe uela etana va, “Kapumami, angu tarala ghaisa airari taumattu nge Jiu ngila ghe aiesoaala me ila akapa la sarasarakana tale inangari nipaopao. 21 Ngila ghe nongola va io Pol ughe uela ta aJiu etoa la tokatoka tee taumattu ngeleka atoa va la liu viliira tale inangarina Moses me ughe ue teela etaira va la rau mene iso natuira taita atoa me la rau mene aimuli tee gheeleiaaira tuvuita atoa. 22 Aue la kila va angu ghe mae sio. Me sa ateva ami gheleia? 23  Nam 6:1-20; Apos 18:18.Ughelei sa ateva ami aulieinia etam. Taumattu ghaata laata tokatoka teeiemami laata ghe gheleila inangari nialokoi ta God. 24 Ughaa isaa o taumattu me am lao tale ale manga ateva me ughusilaa me am uunguaa niraarangisana, me upoli voto la ghelei pei nipoli me aue la ggali uruira tani ghelei roorooaa inangari nialokoi, me ila akapa aue la kila va kiukiu la aauliaa teeio kamena ta io uaaimuli tee inangari nipaopao. 25  Apos 15:29.Me ta tau ngeleka atoa la ghaaikaaiaa, ngami ghe pitipitila etaira tani auliaa nannaaimami va la rau mene nama malatau la gheelei sae aiaavusuvusuena tale tootoo atoa, me tale rae, me malatau tale asease ghaata kkena atoa la kiikii pule aloira, me la rau mene lai salosaloaa see.”
26  1 Ko 9:20.Ghe pai saela me Pol ghe ghaala isaa o taumattu me laghe lao sio tani ghelei eraarangisanaila me ghe ssola tale ale manga ateva tani auliaa ta pristi etoa va saa nau eteva uunguaa tani ghelei eraarangisanaila eruu me kateva kateva etaira etaula opring.
Laghe kunela Pol
27 Ghaitu (7) nau ghe ruuruu me katoa aJiu tale provinsi eteva eEisia laghe tarala Pol tale ale manga ateva me laghe sulungila taumattu ngatoa me laghe poso atokala Pol. 28 Laghe aaore tani ue va, “Taumattu nge Israeli etoa, am sausiemami, poli ia oia taumattu ngateva eaapasunga ngakapa see tani akupi kapuita taumattu me uneita inangari nipaopao me ia oia ale manga ateva. Me ange kupiaa tee sso mae taumattu nge Grik atoa tale ale manga ateva tani avuluti voto ateva manga ia.” 29  Apos 20:4.Kasina nau ang ghe lange sio laghe tarala Tropimus aIpises ia tale masaliki taatara ateae tee Pol me laghe annaa va Pol ghe kupieinie ssola tale ale manga ateva.
30 Taumattu ngatoa laghe nongola isaa o inangari me ila akapa eJerusalem ghe sessailala me laghe aisokosokoiila me laghe posola Pol, me laghe ae velue ghoala eleka me laghe kavatila atamana atoa tale ale manga ateva. 31 Nau laghe tootokaa tani uvi emate Pol, inangari ghe ghaala namu ngateva ghe aaitoiaa tau ngai uvii nge Rom akapa atoa eJerusalem va ila akapa eJerusalem laghe aaikkalui. 32 Gherangia nonga ta ghe ghaala tau ngai uvii etoa me namu ngatoa laghe aaitoiaa kateva ai (100) tau ngai uvii me laghe ilou siola kona taumattu ngatoa laghe tokatoka. Me nau taumattu ngatoa laghe tarala tau ngai uvii etoa, laghe ruula tani uvi Pol.
33 Namuu tale tau ngai uvii etoa ghe lao sio me ghe kunela Pol me ghe uela va la iri etokaia tale sene alua me ghe kolomilala va, “Saa taumattu ia me sa ateva ghe gheleiela?” 34 Ila akapa taumattu ngatoa laghe aisamaaii me namu ngateva ghe tam rooroo tani nongo, ta laghe aisavalaii poli kateva kateva etaira ghe auliaa nannaane. Me ghe uela ta kapuna atoa va, “Am ghaaiela me elao tale ale ateva tau ngai uvii etoa la tokatoka etana.” 35 Nau Pol ghe rekata lao sio tale aisaesae ateva me tau ngai uvii etoa laghe tarala va taumattu ngatoa laghe annaaili tani uvi ematea, liuna avalua o me laghe sauela. 36  Luk 23:18.Taumattu ngatoa laghe aaimuli me laghe aippooa ngasarasarakanaaili va emate.
Pol ghe aippooaa teela taumattu ngatoa
37 Tau ngai uvii etoa laghe aainasiaa tani ghaa Pol me ghe lao tale ale ateva tau ngai uvii etoa laghe tokatoka etana me Pol ghe ue lao sio ta namu ngateva va, “Erooroo va aghaippooaa teeio?”
Me namu ngateva ghe uela va, “Ukilakila inangari nge Grik? 38  Apos 5:36-37.Aghannaa va io kateva aIjip kasina nau ang ghe lange sio ghe tiuaala niaiuvii eteae me ghe muemuaala ghaata airari (4,000) tau niaiuvii tale iema me laghe ssola tale voto ateva karika righi taumattu etana.”
39 Pol ghe liula me ghe uela va, “Aghi aJiu ieghi me tanganueghi eTases tale provinsi eteva eSilisia, me karika va nim taumattu ieghi tale teae ghauna masaliki taatara. Utau velueghi me aghaippooaa tee taumattu ngatoa.”
40 Nau namu ngateva ghe tau veluela tani aippooaa me Pol ghe tingina saela tale aisaesae ateva me ghe paolala ta nimane va la rau mene sama. Laghe matua ngatinginala me ghe aippooaa teeilala tale inangari nge Hibru.

21:4: Apos 20:23.

21:8: Apos 6:5; 8:40.

21:10: Apos 11:28.

21:11: Apos 20:23; 21:33.

21:13: Apos 20:24.

21:19: Apos 15:12.

21:20: Apos 15:1, 5.

21:23: Nam 6:1-20; Apos 18:18.

21:25: Apos 15:29.

21:26: 1 Ko 9:20.

21:29: Apos 20:4.

21:36: Luk 23:18.

21:38: Apos 5:36-37.