5
Uunguaane Timoti tale tau ngaiesoa ngatoa
Urau mene sama anamuu tee taita namu ngateva me esessaio etana, ta uloea tani asarasarakanaia nongina va tamam ia. Ughelei aliki taita atoa va tue me nenga iem, vause namu ngatoa va kinam ila, me aliki vause atoa va kapum vause ila. Ughelei isaa o llo voto tale niraarangisana.
Utani aitara ngamasina lo atoa vause raue vulu ila karika poi righi aisausiira. Me arova vause raue vulu eteva righi natuna o tuvuna, ila la kila akasina tani apasunga aikaaiaaira tale uunguaa nikkauaa tani aitaraa lo atoa kalakalangina ila etaira, tani liu aaitaraa kinaira me tamaira me tuvuira atoa etaira, poli isaa o voto God emasimasia. Lo ateva vause raue vulu ia etuutukuna tale voto ealoannaaili me karika toa tani aitarainia, eaatoka tuutulina ta God me elooloo sae voo me llaa tani kolomi niaisausi ta God. Me lo ateva vause raue vulu etokatoka tani amasimasia, ang ghe matela arongona ta sakesake ia. Utaula ta taumattu ngatoa isaa oia inangari niloeloe me karika teva taumattu aue eroo tani auliaa saasakiaa teeila. Arova teva taumattu karika eaitaraa mangalina atoa me tee tamane me kinna me tuena me nengane atoa me natuna atoa, ang ghe ratila niaikaaiaa me sesaane elaulau lo atoa karika la ghaiesoaa.
La piti sio arariira lo atoa vause raue vulu ila aneira ninamanama ang ghe laula ghaonomongauluae (60), me laghe tokatoka amasina tee taitaniira atoa, 10 me laghe kilakila akapaila tale masi gheeleiaaira, nongina aaitaraaira tale aliki, me masinaaili ila tani aitaraa taumattu ghe laolao tanganueira, me laghe porapora kkeira kapuna taumattu ngatoa God, me laghe saasausi lo atoa laghe tokatoka tale sesa nau, me laghe tautau lao maamauluaaira tani ghelei isaa akapa asease masi niuungu.
11 Lo atoa raue vulu aliki vause ila, urau mene piti sio arariira va raue vulu ila, poli aaloannaaira tani lai namungaili me elaulau inangari nialokoi laghe gheleila ta Karisto. 12 Isaa avalua o me aue la aisakei poli karika la gheelei llo laghe auliaala tale inangari nialokoi va la ghelei. 13  2 Tes 3:11.Me tee la nim toka gheelei kateva ase voto tani nim toka me la paapaangale me karika nonga va la nim tokatoka ta la ghaikusia me la nim toka auliaa uunguaaira katoa. La ghaauliaa voto karika masina va la ghauliaa. 14  1 Ko 7:9.Liuna avalua o me atautaula masi ninannaa ta aliki vause atoa raue vulu ila va la mene lai, me la ssu aliki, me la ghaitaraa tanganueira, me karika aue la taula righi nauna tau ngai ssateeita atoa tani auliaa saasakiaa teeila. 15 Katoa ngila ghe kirila tani aimuli tee Satana.
16 Arova teva vause tau ngaiesoaa ia, me toa raue vulu la tokatoka teeia, eaitarainila me esausila tani ghelei me ale manga ateva erau mene maate. Me ale manga ateva aue esausi nonga lo atoa vause raue vulu ila la tuutukuna tani ghaa aaloannaaira.
17 Lo atoa elda la gheelei emasina uunguaa ale manga ateva, la taula namuu nioneoneaa, tani lo atoa uunguaaira tani ppooaa me apasunga. 18  Diut 25:4; 1 Ko 9:9; Mat 10:10.Poli Uru ngai Manga ateva eue va, “Nau vulumakao ateva euungu tani ghaa velu viliki raisi, am rau mene ghelei runga paane ateva va karika emene nama isaa o raisi,” me, “Emaamasina va tau ngai uungu eteva eghaa aipolipoli tale uunguaane egheelei.” 19  2 Ko 13:1.Urau mene nongo teva taumattu eauliaa tee teva elda. Arova evira ghalua o kotolu taumattu la vira auliaa teeia ta ie nonga o voto ateva. 20  Ips 5:11.Lo atoa la gheelei sesa voto, usama anamuu teeila tale tummatavanga, me mene katoa elda aue la matautu tani ghelei sesa voto.
21 Ngatautau aatu isaa o voto tani aitaraa isaa oia inangari niloeloe, ta matana God me Karisto Iesu me ensolo atoa suisuitoongainila. Urau mene aimassiaa.
22 Urau mene ailuilui tani saoaa nimam me urau mene usi katoa tani ghelei ssavoto. Uaitarainio tani raarangisana.
23 Urau mene ropi nonga manu ta ukaai tee uaeni enim pisikeaili tani sausi kovam ateva poli unim toka iisiki.
24 Katoa taumattu eotuotu kaluira ssavoto tale ia arau o nau eteva, me auena eghaa nau niaisakei. Me mene katoa kaluira ssavoto karika eotuotu, ta auena etani otu tale nau niaisakei. 25 Tale isaa o nonga ase salana masi niuungu eotuotu, arongona ta llo karika eotuotu, isaa o voto karika aue eaisuliaa.

5:13: 2 Tes 3:11.

5:14: 1 Ko 7:9.

5:18: Diut 25:4; 1 Ko 9:9; Mat 10:10.

5:19: 2 Ko 13:1.

5:20: Ips 5:11.