6
Ips 6:5.Lo atoa la uungu me karika la tokatoka tale aloannaaira, la nnaa va vauira atoa la rooroo va la ghaa nioneoneaa namuu, me karika aue la ppooaa saasakiaa tee ararina ateae God me voto ita aapasunga. Plm 16.Lo atoa vauira atoa la ghaiesoaa, la rau mene ghelei va oneoneaaira etaira episike poli la kakkaua ngaitauaa. La tani uungu emasinaaili etaira, poli lo atoa la ghaaghaa voto etaira nau la uungu, tau ngaiesoaa ila me masinaaili ila etaira.
Uapasunga isaa o voto etaira me uaulia ngasarasarakana va la ghelei.
Niaielousiaa viliki veu
Gal 1:6-9.Arova teva eapasunga kamena niaiesoaa, me karika elao aitauaa tee masi inangari niloeloe kanna kapuita Vau eteva Iesu Karisto, me tale niapasunga eoneoneaa God, ia etautaue sae nonga me karika ekilakila righi voto. Eanna nonga tani toka aikiso me aissakeana tee inangari, eaalutu nisessaia ta katoa peiira me ia karika, me niaikiso elome ta ghalua taumattu, niauliaa saasakiaa ta kateva, me sesa voto la nim nannaa tee mene kateva, 2 Tim 3:8; 4:4; Tts 1:14.karika niruu tale niaitamammarasii elome tale taumattu nannaaira karika masina. Karika la roo tani alomasaanga tee voto koronna, me la ghanna va salane God la ghaaghaa viliki veu etana.
1 Tim 4:8; Plp 4:11-12; Hib 13:5.Emaamasina etaita tani ghelei llo voto eamasimasi God me ita masimasiaa saa llo etautau mae. Job 1:21.Poli karika ita ghe mae aitauaa tee sio righi voto tale kosa ateva oia me karika aue ita kasu eitauaa tee righi voto tale kosa ateva oia. Arova righi inana me aiaasae etaita, ita masimasiaa isaa o voto. Lo atoa taumattu la ghanna tani tue peipeiena la kaakatuu lao tale nitootoonga me airrekati eteae, me tale ase voto alokapakapanna me sesa nialoanna, me ekaakatulainila lao tale voto sesa me aue la ghaa nitturuu. 10  Ips 5:5.Poli uunguaa niaielousiaa viliki veu liuena ia tale isaa akapa ase voto sesa. Kasina taumattu eannaaili tani ghaa viliki veu me ngila ghe kasu vulila niaikaaiaa, me ngila ghe ghaala nimmarikana tale asease nialousiusi.
Airuuruu tale inangarina niloeloe Pol
11  2 Tim 2:22.Me io, kapuna taumattu ngateva God, uilou vulu isaa o voto, me uaimuli parasi tani ghaa voto ghulughuluena, aloannaane God, niaikaaiaa, niaielousi, nitoka akorokorongana ta God, me uunguaa tani siuaa ninannaa. 12  1 Ko 9:25-26; 2 Tim 4:7.Uaiuuvii tale masi niaiuuvii tale niaikaaiaa, me uposo parasi maulue ateva tokatoka liu ia nongina God ghe koloola nau ughe gheleila masi niaulia ngaotu ta mata ngoroi etoa. 13  Jon 18:36-37.Tale taataraane God, ia etautaula maulue tale isaa akapa voto, me ta Karisto Iesu, ghe auliaala inangari koronna nau Pontius Paelat ghe kolomila nikokkolomi, aghaaulia ngasarasarakana etam va 14 utani aitaraa niaulia ngasarasarakana akapa me karika teva aue etara righi sesa gheeleiaam me karika aue la aliu teeio righi voto, lomosina ta kapuita Vau eteva Iesu Karisto esio, 15  Aotu 17:14.me God aue emaeaa tale nauna ia ghe suitoongaala. God ateva taumattu ngatoa la tautaue sae me ie nonga tau ngaitoitoi ia, kingi ia ta kingi ekapa atoa me vau ia ta vau ekapa atoa, 16 ia nonga karika aue emate, me etokatoka tale mallanga karika ita rooroo tani lao etana, ia karika teva ghe taraia o erooroo tani taraia. Ta ngetana taumattu ngatoa la tau lao nioneoneaa me sarasarakana nau ekapa atoa. Koronna.
17  Luk 12:20-21.Uaulia ngasarasarakana ta lo atoa tue peipeiena ila tale kosa ateva oia tale isaa oia nau tani rau mene aasake me la rau mene atoka tuutuliira tale peiira, poli isaa o voto eroo tani kapa parasi. Me la atoka tuutuliira ta God poli ia etautau mae oroieili voto etaita me isaa akapa voto tani amasimasita. 18 Uaulia ngasarasarakana etaira tani ghelei oroieili masi niuungu, me la aitauaa peiira me la masimasi tani aiparruuii. 19  Mat 6:20.Tale ia o salana atikirighi, aue la atoka oroieili masi voto atoa tani sueila nau ngemuli epona liu, me aue la ghaa maulue ateva koronnaaili ia.
20 Timoti! Uaitara ngamasina saa llo voto laghe tau aatu sio etam va uaitaraa. Uliu vilim tale nisama kamena me karika eauliaa God, me uakekkelio tale lo atoa la apasunga inangari kamena la ue va alomasaanga. 21  1 Tim 1:6; 2 Tim 2:18.Katoa taumattu laghe usilaala ia o salana atikirighi, me laghe tiu ppaela tale uunguaa niaikaaiaa.
Alooloo sae va maamasinaane ateva God aue etoka teeio.

6:1: Ips 6:5.

6:2: Plm 16.

6:3: Gal 1:6-9.

6:5: 2 Tim 3:8; 4:4; Tts 1:14.

6:6: 1 Tim 4:8; Plp 4:11-12; Hib 13:5.

6:7: Job 1:21.

6:10: Ips 5:5.

6:11: 2 Tim 2:22.

6:12: 1 Ko 9:25-26; 2 Tim 4:7.

6:13: Jon 18:36-37.

6:15: Aotu 17:14.

6:17: Luk 12:20-21.

6:19: Mat 6:20.

6:21: 1 Tim 1:6; 2 Tim 2:18.