9
Nikkauaa tale ale kandisi eteva
Eks 25:23–26:30.Tale aitiutiu eteva inangari niaippooa ngaitauaa, God ghe alokoila kasina salana tani usilaa tale uunguaa nikkauaa, me tee ale nikkaua ngateva ghe tokatoka tale kosa ateva oia. Ale kandisi eteva oia laghe gheleiela, ghaluulu rum elome ta ngetana. Tale aitiutiu etiulu rum, aitiitinginane ateva lam ateae tee me tevoo ateva aiatoka verete laghe amangala, ia o rum atiulu, la kolokoloa va rum atiulu manga ia. Eks 26:31-33.Emuli tale aiaaghalua atiulu kalio, rum atiulu laghe aseasea va rum atiulu mangaaili ia. Eks 16:33; 25:10-16; 30:1-6; Nam 17:8-11; Diut 10:3-5.Elome ta ngetana olta ngateva gheelei ia tale gol, me vokisi eteva eaaimatoonga inangari niaippooa ngaitauaa gheelei ia tee tale gol. Elome ta ngetana aikaai mena ngateva gheelei ia tale gol, me aikkatuluna atiulu Eron ghe kuneaala pusi ngai, me tee inangari nipaopao laghe pitila tale atu elua. Eks 25:18-22.Epona tale vokisi eteva keruvim alua, lalu aaimatoonga va God etokatoka tale ia o voto ateva, kaekaeirarua ghe aakou aikou vokisi eteva, voto ateva God ekakkaluaa ssavoto etana. Me ghaine karika righi nau tani aulia ngamasina akapa isaa oia voto.
Nam 18:2-6.Nau isaa akapaaili voto laghe atoka avaluela o, nau ekapa atoa pristi etoa laghe sosso tale aitiutiu etiulu rum tani ghelei uunguaaira. Lev 16:2-34.Me namu ngateva ta pristi etoa ia nonga ghe sosso tale aiaaghaluene atiulu rum, katengaata nonga tale kateae ninamanama, me karika va nim ia, ta ghe sossoaa tee rae, tani ghelei aiaavusuvusuena ta ngetana me tee tale ssavoto kaluira taumattu ngatoa laghe gheelei me karika laghe kilakila va sesa. Tale isaa oia voto, Spirit Manga ateva eaapasunga va ia o salana atikirighi tani sso tale rum atiulu mangaaili ia, karika ghe otia va taumattu ekupi sso poli aitiutiu etiulu rum, ia etokatoka. Hib 10:1-2.Isaa akapaaili o voto eaaimatoonga ia oia nau etiulu, me eaaimatoonga va voto ita tautau lao me aiaavusuvusuena ita gheelei sae, karika erooroo tani ghelei emasalika nannaaira tau ngai kkaua ngatoa la tautau lao isaa o voto. 10 Isaa oia voto la nim gheelei tale inana me manu, me asease niuungu tani pora sesa gheeleiaaira taumattu ngatoa. Isaa oia voto nim salana ila tani ghelei eleka tale vilikiira, aue la toka lomosina ta nau eteva God aue eatoka ouna voto tani usilaa.
Raena ateva Karisto
11 Nau Karisto ghe mae sio nongina teva namuu ta pristi etoa, tale masi voto ang ghe atoka akasinala oia* masi voto ang ghe atoka akasinala oia Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va, masi voto aue emae. tale ouna ateva inangari niaippooa ngaitauaa, eghe lao sio tale masinaaili me koronna ateva ale kandisi, karika va taumattu ngatoa laghe gheleiela, me ita roo tani ue va, karika va laghe gheleiela tale kosa ateva. 12 Karika ghe kupi ssola tale mangaaili etiulu rum tee rae meemee me natu vulumakao, ta ghe kupi ssola katengaata mausiita akapaaili tale raena ateva, tani ghaa niasaangi eteva tokatoka liu ia. 13  Lev 16:15-16; Hib 10:4; Nam 19:9, 17-19.Inangari nipaopao ghe uela va la kaokao sae rae meemee me vulumakao me aunna aliki vause ateva vulumakao laghe tungitungia ta lo atoa karika raarangisana ila tani ghelei eraarangisanaila me tani amangaila, arongona ta laghe ghelei eraarangisana nonga vilikiira. 14  1 Pita 1:18-19.Arova ia avalua o, raena ateva Karisto korokoronganaaili ia tani ghelei eraarangisanaita. Tale sarasarakaniaane Spiriti eteva tokatoka liu ia, Karisto ghe taue mae sio nongina lo ateva aiaavusuvusuena sae ta God karika righi voto sesa etana. Ghe ghelei eraarangisanala nannaaita tale ase niuungu elaolaoainita tale nimate, me tani uungu ta God ateva tokatoka liu ia.
15 Liuna avalua o me Karisto ghe alokoila lo ateva o ouna inangari niaippooa ngaitauaa. Ghe ghelei evaluela o poli ghe aaloanna va lo atoa ghe suitoongainilala la rooroo tani ghaa masi voto ghe aulia ngalokoila tale inangari nialokoi eteva tokatoka liu ia — ia ghe matela tani poli aoghi me tani gheleila me la saanga tale ssavoto laghe gheleila tale pokane ateva inangari niaippooa ngaitauaa. 16 Nim nongina tale inangari niaippooa ngaitaua ngateva, kateva etani mate. 17 Poli ia o inangari niaippooa ngaitaua ngateva esarasarakana nau lo ateva ghe aulia ngalokoiela ange matela. Karika righi sarasarakaniaane inangarina nau taumattu ngateva maulue ia. 18 Liuna avalua o me aitiutiu eteva inangari niaippooa ngaitauaa laghe gheelei tee rae. 19  Eks 24:6-8.Nau Moses ghe aulia ngaotula isaa akapaaili inangari nipaopao ta ila akapa taumattu ngatoa, ghe ghaala raeira natu vulumakao atoa me meemee atoa, me tee manu, me uu sipsipi raeraeanaaili me laangi isopi me ghe aakaokao sae tale vuku eteva me ila akapa taumattu ngatoa, 20 me ghe ue va, “Ia oia raena ateva inangari niaippooa ngaitaua ngateva, ia God ghe tani aulieiniela va am aitarainia.” 21  Lev 8:15, 19.Tale ia nonga o salana atikirighi ghe aakaokao sae rae tale ale kandisi eteva me tale isaa akapaaili voto laghe uunguaa tale asease uunguaa nikkaua. 22  Lev 17:11.Koronnaaili, tale inangari nipaopao gharighi tau isaa akapaaili voto laghe ue va la ghelei eraarangisana tale rae ateva, me marova karika rae ghe akaakala, karika righi nikkaluaa.
23  Hib 8:5; 10:1.Isaa oia voto nim tootoo tale voto koronna epona liu, emaamasina va isaa akapaaili o voto tale kosa ateva la tani ghelei eraarangisana tale aiaavusuvusuena, me voto ngepona liu, ghe ghelei eraarangisanala tale masi aiaavusuvusuena elaulau voto tale kosa ateva. 24 Poli Karisto karika ghe kupi ssola tale lo ateva o ale nikkaua taumattu ngatoa laghe gheleiela, nim tootoona ia lo ateva koronna ia; eghe kupi ssola epona liu, tani tingina emua ta matane God mausiita. 25 Karika ghe kupi ssola epona liu tani mene taue mae ta ngetaita oroiaata, nongina salana atikirighi namuu ta pristi etoa ghe kupikupi sso tale rum atiulu mangaaili ia tale isaa akapaaili ninamanama tee rae, karika va raena. 26  Hib 10:10.Arova isaa avalua o, ghe tiuaala tale aitiutiu tale kosa ateva, aue oroiaata Karisto aue ghele nim toka matemate. Me isaa oia ghe mae sio katengaata nonga mausiita tale airuuruu tale nau, tani ghaa velu ssavoto nau ia ghe gheleila niaiaavusuvusuena tale vilikina. 27 Nim nongina taumattu ngatoa aue la mate katengaata, me emulina aue la tingina tale niaisakei, 28 Karisto ghe gheleila aiaavusuvusuena ta ngetaita katengaata, tani ghaa velu kaluita ssavoto; me ia aue emae aghaluene, karika va tani mene ghaa velu kaluita ssavoto, ta emae tani tau mae niasaanga ta lo atoa la toitoia.

9:1: Eks 25:23–26:30.

9:3: Eks 26:31-33.

9:4: Eks 16:33; 25:10-16; 30:1-6; Nam 17:8-11; Diut 10:3-5.

9:5: Eks 25:18-22.

9:6: Nam 18:2-6.

9:7: Lev 16:2-34.

9:9: Hib 10:1-2.

*9:11: masi voto ang ghe atoka akasinala oia Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va, masi voto aue emae.

9:13: Lev 16:15-16; Hib 10:4; Nam 19:9, 17-19.

9:14: 1 Pita 1:18-19.

9:19: Eks 24:6-8.

9:21: Lev 8:15, 19.

9:22: Lev 17:11.

9:23: Hib 8:5; 10:1.

9:26: Hib 10:10.