8
Ghaituna ateva airarrangasi gheeghelei runga ia me aikaai niaiaavusuvusuena ateva
Nau eteva ghe ghelei evolovolokila ghaituna ateva airarrangasi laghe rrangasi rungaala uru ngai eteva talitali ia, me epona liu karika righi niaimasamasaanga ghaisa ngarighi ghe roo pai kativilau tale kateva aoa.
Me aghe tarala ghaitu (7) ensolo nau ekapa atoa la tiitingina emua ta God, me laghe tau lao sio ghaitu taue etaira.
Aotu 5:8; Eks 30:1-3.Kateva tana ensolo ghe uunusi aikaai niaiaavusuvusuena gheegheleia tale gol, ghe mae sio me ghe tingina valaala tale liu nighelei aiaavusuvusuena ateva. Laghe tau lao sio oroienaaili voto tani ghelei masi ngusungusuaane tani ghelei aiaavusuvusuena, me tee kaluira nilooloo sae kapuna taumattu ngatoa God epona tale olta ngateva gheelei ia tale gol emua tale aitokatokane ateva king. Asu niaiaavusuvusuena ateva me kaluira nilooloo sae kapuna taumattu ngatoa God laghe saela ta God tale aikaai niaiaavusuvusuena ateva ensolo ateva ghe uunusia. Lev 16:12; Eks 19:16-19; Aotu 11:19; 16:18.Vara me ensolo ateva ghe ghaala aikaai niaiaavusuvusuena ateva me ghe kaaila kura ateae tale liu nighelei aiaavusuvusuena ateva me ghe kao velue siola tale kosa ateva, me palapalanga ateva ghe akurruela, me ravaravaia ateva ghe ravaiela me ghe rukela kosa ateva.
Ghaitu taue
Vara me ghaitu ensolo laghe posoposo ghaitu taue laghe aipanipaniaala tani vuu.
Esik 38:22; Joel 2:30; Eks 9:23-26.Aitiutiu eteva ensolo ghe vuula unna ateva tani taue, me vaoo ateva korokoronganiaane nongina atu, me kura ateae, me rae ateva, lotolu ghe mae aitauaa sio tale kosa ateva, nau laghe sau velu sio mae tale kosa ateva. Me ghe atala aiaakotolu etivilau pai tale kosa ateva me tee ghe atala aiaakotolu etivilau pai tale ai etoa me rarrasa akapa atoa maulue ila.
Aiaaghaluene ateva ensolo ghe vuula unna ateva taue, me kinatama voto ateva arova motouru eteva ghe rameaala me ghe velue ghoala elamana, me aiaakotolu etivilau pai tale manu eteva ghe raela, me aiaakotolu etivilau pai tale voto atoa maulue ila tale paamanu eteva laghe matela, me aiaakotolu etivilau pai tale paanaka atoa me anua atoa tale ia o paamanu eteva laghe turungilala.
10 Aiaakotonna ateva ensolo ghe vuula unna ateva tani taue, me kinatama katto ateva ghe katuu sio mae eunaakookoo, mallangina ateva nonginaaili teae usulu ghe ramerame, ghe sio mae tale aiaakotolu etivilau pai tale kinatama ateo akaakala atoa, me tale lutu ateo atoa. 11  Jer 9:15.Katto ateva ararina ateae ta Kaakaalina. Aiaakotolu etivilau pai tale ateo atoa ghe kaakaalinala, me oroieili taumattu ngatoa laghe matela tale manu kaakaalina.
12  Esik 32:7; Aotu 6:12-13.Aiaaghaatane ateva ensolo ghe vuula unna ateva taue, me aiaakotolu etivilau pai tale sinaka ateva, me ulena ateva me katto atoa, laghe saurromla, me aiaakotolu etivilau pai tale llaa karika ghe mallangala, me tee aiaakotolu etivilau pai tale voo ngateva karika ghe mallangala.
13  Aotu 9:12; 11:14.Vara aghe toka taatara me aghe nongola savaakoroara ateva ghe looloo elomarase me ghe ovaova ghe ue va, “Alousiusi, alousiusi, alousiusi ta lo atoa am tokatoka tale kosa ateva oia, poli sa ateva aue elutu etaimim nau eteva ensolo kotolu airuuruu lotolu vuu uneirotolu taue.”

8:3: Aotu 5:8; Eks 30:1-3.

8:5: Lev 16:12; Eks 19:16-19; Aotu 11:19; 16:18.

8:7: Esik 38:22; Joel 2:30; Eks 9:23-26.

8:11: Jer 9:15.

8:12: Esik 32:7; Aotu 6:12-13.

8:13: Aotu 9:12; 11:14.