4
Am tau ekapaiem lao ta God
Rom 7:23.Sa ateva egheeghelei niaitunna me niaikiso elome etaimim? Karika am kilakila va ekasukasu tale aloannaaimim eaaiuvii tee masi ninannaa tale urunguitaniimim? Am aaloanna voto me karika am ghaaghaa, liuna avalua o me am aaiuvii emate. Am sassaii me karika am rooroo tani ghaa voto am aloanna tani ghaa. Am aikiso me am aiuvii. Karika am ghaaghaa poli karika am kookolomi God. Me nau am kokkolomi, karika am ghaaghaa, poli am kokkolomi tale sesa ninannaa, poli nau aue am ghaa aue am uunguaa tale aloaloannaaimim.
Rom 8:7; 1 Jon 2:15.Am tau ngai lai sari etoa! Karika am kilakila va tani aikapukapuaa tee kosa ateva nitau ngai ssateena ia God? See io ualoanna va kapuna io kosa ateva, io aue utau ngai ssateena io God. Am annaa va voto Uru ngai Manga ateva ghe auliaala va karika righi malloeanina? Eue va, “God eannangaili arova ita aimulusi teeia, me enannaa saasakiaa tee spiriti eteva ghe atokaiela ta ngetaita arova eusilaa uunguaa kosa ateva.” Nitoka 3:34; 1 Pita 5:5.Me God etautau mae oroieili maamasinaane etaita. Liuna avalua o me Uru ngai Manga ateva eue va,
“God karika poi ealoanna lo atoa la tautau sae nannaaira
me etautau lao maamasinaane ta lo atoa la siosioaa nannaaira.”
Ips 6:12.Liuna avalua o me am tau ekapaiem lao ta God. Am rati namu ngateva ta raroai etoa me aue eroo tani ilou vuliem. Sek 1:3; Mal 3:7; Ais 1:16.Am lao akalakalaa ta God me aue emae akalakalaa ta ngetaimim. Am tau ngai ghelei ssavoto atoa, am ghelei eraarangisana maamauluaaimim, me lo atoa eghaaghalua nannaaimim, am ghelei eraarangisana urunguitaniimim. Am alousiusi me am ngala. Me am lo atoa am kangkanga nau ghaine, am ruu tani kanga me am ngala me am ruu tani masimasi, me am alousiusi. 10  Job 5:11; 1 Pita 5:6.Am siuaa nannaaimim ta matane Vau ngepona ateva, me aue easaesae arariimim.
11 Kapughu etoa, am rau mene auliaa saasakiaa tee mene kateva. Lo ateva eauliaa saasakiaa tee teva tuena o nengane nonginaaili va egheelei niaisakei etana, me arova eghelei evalua o eaauliaa saasakiaa tee tale inangari nipaopao me egheelei niaisakei etana. Me arova ughelei niaisakei tee tale uunguaa inangari nipaopao, me karika uaimuli tee, nonginaaili va io tau ngai ghelei niaisakei io. 12  Rom 2:1; 14:4.Kateva nonga etautau mae inangari nipaopao me egheelei niaisakei. Ie nonga erooroo tani asaangi me tturuu. Me io see etam me vara ughelei niaisakei ta lo atoa la tokatoka akalakalangina etam?
Tani aasakeaa nimanaa
13  Luk 12:18-20.Am nongo, lo atoa am ue va, “Ghaine o nimanaa ita lao tale teva masaliki taatara me ita laa toka kateae ninamanama, me ita ghelei niuungu tani ghaa viliki veu.” 14  Nitoka 27:1; Sams 39:5, 11.Me karika am kilakila sa ateva aue elutu nimanaa. Vaalua tale maamauluaaimim? Nim nonginaaili asu emaemae karika masau me ekapakapa. 15 Me masina arova am nim ue va, “Arova aloaloannaane Vau ngepona ateva aue ita toka me ita ghelei llo voto.” 16 Am tautau sae nannaaimim me am aasake. Isaa akapa o ase niaasake sesaaili. 17  Luk 12:47.Liuna avalua o, lo ateva ekilakila voto masina tani ghelei me etam gheelei, egheelei voto sesa.

4:1: Rom 7:23.

4:4: Rom 8:7; 1 Jon 2:15.

4:6: Nitoka 3:34; 1 Pita 5:5.

4:7: Ips 6:12.

4:8: Sek 1:3; Mal 3:7; Ais 1:16.

4:10: Job 5:11; 1 Pita 5:6.

4:12: Rom 2:1; 14:4.

4:13: Luk 12:18-20.

4:14: Nitoka 27:1; Sams 39:5, 11.

4:17: Luk 12:47.