7
Inangari niaimatoonga tale nilai
Kapughu etoa, aghaippooaa tee lo atoa la kilakila inangari nipaopao. Karika am kilakila va inangari nipaopao ateva matuutuliena ia ta lo ateva nonga taumattu karika ghe mate? Nongina avalua toko, vause ateva lailai ia, inangari nipaopao egheelei rungainia tee taitanna ateva nau taitanna ateva karika ghe mate, me arova taitanna ateva emate, isaa o inangari nipaopao karika mene righi uunguaane etana. Me arova vause ateva ange mene lai ppaela ta mene kateva taita, me taitanna ateva karika ghe mate, aue la ue va ghe lai sarila kateva manna ateva. Me arova taitanna ateva ang ghe matela, isaa o inangari nipaopao karika mene righi uunguaane etana, me karika aue la ue va ghe lai sarila kateva manna ateva arova elai ta mene kateva ppae taita.
Rom 6:2, 11.Am tee, kapughu etoa, am ghe kateva nongala tale vilikina ateva Karisto, me am ghe mate teela Karisto, me inangari nipaopao karika mene righi uunguaane etaimim, me ngam ghe mene toka ppaela, tale kateva ppae taumattu, ia o ghe totula tale nimate, liuna avalua o me aue ita kuneaa masi uene esae ta God. Nau eteva ita ghe tokatoka tale aloaloanna vilikiita, aloaloanna vilikiita ghe muemueinita. Inangari nipaopao ateva ghe gheelei nannaaita ghe aloannaaili tani ghelei voto sesa. Liuna avalua o me voto ita ghe gheelei ghe tautau mae uene nimate ateae. Rom 8:2; 6:4.Me isaa oia angita ghe mate vulula llo voto eposoposo rungainita, me inangari nipaopao karika eroo tani mene ghelei rungainita, me ita uungu tale ouna atikirighi salana kanna ia Spirit Manga ateva, me karika tale pokane atikirighi salana laghe pitiela tale inangari nipaopao.
Niaissarakaa tee ssavoto
Eks 20:17; Diut 5:21.Sa ateva ita mene aulieinia? Inangari nipaopao ateva ssavoto ia? Karika poi! Poli karika aue aghele kila ssavoto arova karika inangari nipaopao. Me karika aue aghele kila va tani saa ia nissaii eteae arova inangari nipaopao karika eaauliaa va, “Urau mene ssaii.” Poli ssavoto ateva ghe tarala salana atikirighi tale inangari nipaopao, me ghe alutula asease nissaii etaghi. Me arova karika inangari nipaopao, ssavoto ateva karika righi sarasarakaniaane. Nau karika teva inangari nipaopao aghe maamaulue, me nau inangari nipaopao ghe mae sio, ssavoto ateva ghe mauluela 10 me aghi aghe matela. Aghe nannaa va ia o inangari nipaopao ateva, aue ghe rooroo tani tau mae maulue, me karika, ta ghe nim tau mae sio nimate. 11  Aitiutiu 3:13.Ssavoto ateva ghe tarala salana atikirighi tani kameaghi tale inangari nipaopao tani gheleieghi me amate. 12  1 Tim 1:8.Ia avalua o me inangari nipaopao ateva manga ia, me kateva kateva tale inangari nipaopao, manga, ghulughuluena me masina.
13 Vaalua, emaamalloeana va voto masina etautau mae nimate etaghi? Karika poi! Ta ssavoto ateva taumattu ngatoa la tara kilaia va ssavoto ia, etautau mae nimate etaghi tale voto masina. Isaa avalua o me tale inangari nipaopao, ssavoto ateva sesaaili ia, elaulaueili lao.
14 Ita kilakila va inangari nipaopao liuena ta God; me aghi, nim taumattu ieghi tale kosa ateva oia, me aghi tau ngai uungu ieghi tale ssavoto ateva. 15  Gal 5:17.Karika aghaalomasaanga tee voto agheelei, poli voto aghaloanna tani ghelei, karika agheeghelei, me voto karika aghaloanna tani ghelei agheeghelei. 16 Me arova aghelei voto karika aghaloanna tani ghelei, aghasokoi va inangari nipaopao masina ia. 17 Nongina avalua o, karika va aghi agheeghelei, ta poli ssavoto ateva etokatoka etaghi egheeghelei. 18 Akilakila va karika righi masi voto etokatoka etaghi, gheeleiaaghi sesa, poli aghaloanna tani ghelei voto masina, me karika arooroo tani ghelei. 19 Poli aghaaloanna tani ghelei masi voto me karika agheelei; me karika aghaaloanna tani ghelei sesa voto, me anim toka gheelei. 20 Arova agheeghelei voto karika aghaloanna tani ghelei, karika va aghi agheelei, ta ssavoto ateva etokatoka etaghi, ia egheeghelei.
21 Liuna avalua o, aghe tarala va isaa o ninannaa emuemueinaghi: nau aghaloanna tani ghelei masina, karika arooroo tani ghelei, ta voto sesa etokatoka etaghi. 22 Isaa avalua o me tale nannaaghi, aghaailousiangaili inangari nipaopao kanna God. 23  Gal 5:17; 1 Pita 2:11.Me amene taatara mene kateva ppae voto sarasarakana ia euungu tale kasina vilikighi, eaaiuvii tee nannaaghi, me egheegheleieghi akaakaravusu tale ssavoto euungu elome tale vilikighi. 24 Alousiusi ta ngetaghi! See aue eroo tani asaangieghi tale ia oia viliki eteva etautau mae nimate? 25  1 Ko 15:57.Akaakaili emasina ta God poli ghe asaangieghila tale uunguaane Iesu Karisto Vauita ia! O tale nannaaghi, aghi akaakaravusu tale kanna inangari nipaopao God, me tale vilikighi, aghi akaakaravusu tale sarasarakaniaane ssavoto ateva.

7:4: Rom 6:2, 11.

7:6: Rom 8:2; 6:4.

7:7: Eks 20:17; Diut 5:21.

7:11: Aitiutiu 3:13.

7:12: 1 Tim 1:8.

7:15: Gal 5:17.

7:23: Gal 5:17; 1 Pita 2:11.

7:25: 1 Ko 15:57.