5
Tani toka tale aloannaane Karisto
Poli ita rau mene tau ngai uungu, poli Karisto ghe gheleitala va ita toka tale aloaloannaaita. Am tingina akorokorongana me am rau mene tau veluem va am mene nim tau ngai uungu.
Am nongo inangarighi! Aghi Pol aghaauliaa etaimim va arova am tau veluem me la isoiem, karika aue righi uunguaane Karisto etaimim. Amene aaulia ngamasalikaa ta lo atoa am anna tani tau veluem va la isoiem, va am tani aimuli tee isaa akapaaili inangari nipaopao. Am lo atoa am anna tani aimuli tee inangari nipaopao me am ghulughuluena, tale isaa o salana eaapasunga va Karisto karika ia etaimim me ngam ghe kasu vulila maamasinaane. Me tale Spiriti eteva, tale niaikaaiaa ita toitoi rerrekana nighulughuluena ita atoka tuutuliita etana. 1 Ko 7:19; Gal 6:15.Ta Karisto Iesu ni-isoiso ateae me nitam isoiso ateae karika righi uunguaairarua, ta niaikaaiaa nonga ateva eaapasungainia tale uunguaa niaielousi.
Am ghe iilou emasina tale niaikarati eteae, me see ghe ilou rungainamla me ghe gheleiemla va am rau mene nongo usilaa llo koronna? Ia o ase ninanna ngateva etam kasukasu ta lo ateva ekolokoloam. 1 Ko 5:6.Pisike ia tuku isti erighi erooroo tani ghelei verete akapa ateva erranga. 10  Gal 1:7; 2 Ko 11:15.Aghaatoka tuutulighi ta Vau ngepona ateva va karika aue am mene tiu ppae. See ia lo ateva egheelei esavisavilaa nannaaimim aue eghaa aipolipoli sesa. 11 Kapughu etoa, arova ngamene poppooaa uunguaa ni-isoiso, vaalua me la mene gheelei teeieghi voto karika masina? Tale ia o salana atikirighi, inangari aikotoo ateva karika aue emene sesa nongonongoaane. 12 Me ila o lo atoa la ghelei saasakiaa nannaaimim, aghanna va karika va laghele mene isoila nonga ta la ghele kaati teeila.
Maulue ateva tale Spirit
13  1 Pita 2:16.Am, kapughu etoa, God ghe koloamla va am toka tale aloannaaimim. Am rau mene nnaa va poli am tokatoka tale aaloaloannaaimim va am ghelei voto tale nannaaira taumattu tale kosa ateva oia. Am aisausiaa kateva kateva tale niaielousi. 14  Lev 19:18; Rom 13:9.Isaa akapaaili inangari nipaopao egheelei roorooaa nonga tale kateva ninannaa eue va, “Uaielousiaa taumattu ngateva kalakalangina ia etam, nongina uaaielousieinio.” 15 Am paniem! Arova am toka aikiso me am aaiuuvieinam, aue am aiturungia ngakapaiem.
16 Liuna avalua o me aue va, am toka tale uunguaa Spiriti me karika aue am usilaa nannaaimim tani ghelei sesa niuungu. 17  Rom 7:15-23.Poli nannaaita ateva, eanna voto Spiriti eteva etam aaloanna, me Spiriti eteva, eanna voto nannaaita ateva etam aaloanna. Karika lalu rooroo tani mae aitauaa, liuna avalua o me karika am rooroo tani ghelei voto am anna tani ghelei. 18 Arova Spiriti eteva ekaakatulainiem, karika am uusilaa inangari nipaopao.
19  1 Ko 6:9-10.Uunguaa sesa ninannaa masalike avalua toko va: niailai salosaloaa see, me voto karika raarangisana, me tani nim anna tani ghelei sesa voto, 20 me tani kkauaa tootoo goto, me uunguaa nialaala, me tani sessai, me nitam niaighui, ninannaa saasakiaa, me tau nitoka sessai, me tani nnainio nonga, me niaitiuii poli ase ninannaa, 21 me nissaii, me tani toka nannaa saasakiaa tee kateva, me tani ropi sesa manu, me nivelu eitauaa tani ropi me ghelei ssavoto, me mene kasina asease voto sesa. Aghaauliaa kieimim nongina aghe aulia ngakasinala etaimim, va lo atoa la tokatoka avalua o, karika aue la kupi sso tale ararimangalina ateva God.
22 Me uene Spiriti eteva tale niaielousi, nimasimasi, me luei, me karika nisessai parasi, me nighelei masi voto ta mene kateva, me niparruu, me tani kaarasi tani ghelei emasina niuungu, 23 me uunguaa tani siuaa ninannaa, me tani ghelei nannaam enna ngamasina. Karika righi inangari nipaopao egheelei runga isaa o ase voto. 24  Rom 6:6; Kol 3:5.Lo atoa kapuna ila Iesu Karisto, ngeila ghe uvi ematela ninannaa sesa me gheeleiaaira me aloaloannaaira tale aikotoo. 25 Poli ita tokatoka tale Spiriti, ita kasu tee Spiriti eteva. 26  Plp 2:3.Ita rau mene saeaa nannaaita me tani ghelei esessai kateva me tani nannaa saasakiaa tee mene kateva.

5:6: 1 Ko 7:19; Gal 6:15.

5:9: 1 Ko 5:6.

5:10: Gal 1:7; 2 Ko 11:15.

5:13: 1 Pita 2:16.

5:14: Lev 19:18; Rom 13:9.

5:17: Rom 7:15-23.

5:19: 1 Ko 6:9-10.

5:24: Rom 6:6; Kol 3:5.

5:26: Plp 2:3.