3
Tani aitara ngamasina ramuramuti paa ateva
Kapughu etoa, erau mene oroi iem lo atoa am anna va am tau ngai aapasunga, poli am kilakila va lo atoa ita aapasunga, aaisakeiaaita aue la tani kutumi emasina. Ita akapa ita gheelei asease voto sesa. Me arova teva taumattu etam gheelei voto sesa tale poppooaane, ia ghulughuluena ia me egheelei runga ngamasina akapa vilikina.
Nau eteva ita aasae tau lao biti eteva tale paa ooso ateva tani alooia kona eaa ita anna va elao, ita gheeleia va ia akapa ekirie see nongina ita aloanna. Ita mene tara kateva aimatoongana tale anua ateva. Arongona ta namuu ia me kinatama kuukuu eteva ekuukuueinia, kapteni eteva enim aloalooa tale aialoaloo atiulu ghaunaaili ia. Nonginaaili ramuramuti paa ateva ghauna ia tale vilikiita me eaasake va erooroo tani ghelei kinatama voto. Gharighi kuraa erooroo tani ata teva kinatama tuvui. Mat 12:36-37; 15:11, 18-19.Ramuramuti paa ateva tee kuraa ia, tanganueira ia sesa voto atoa. Etokatoka elome tale mene kasina voto tale vilikiita tani ghelei saasakiaa taumattu ngateva me eaatoka maamauluaane akapa tale kuraa ateae me eGehenna eaarokoti kuraa ateae etana.
Taumattu ngatoa la rooroo tani ghelei isaa akapa ase ghaata kkena me ghila me llo erarraa me voto elamana la rooroo tani gheleila la matukkale me la ghaitarainila Rom 3:13.me karika teva taumattu erooroo tani ghelei ematukkale ramuramuti paa ateva poli sesa ia, me karika erooroo tani matua atoka, me ia pasu ia tale voto kaale erooroo tani kaali emate taumattu.
Tale ramuramuti paa ateva ita tautau sae Vau ngepona ateva Tamaita ia, me ie nonga o ramuramuti paa ateva ita kaakasikiena taumattu etana, ila tee lo atoa tootoona ila God. 10 Tale ie nonga o paa ateva nitau sae me nikasikiena ekupikupi ghoa. Kapughu etoa, karika emene isaa avalua o. 11 Am annaa va manu maraange me manu uelane lalu rooroo tani akala nonga tale kateae mata ngateo? 12 Kapughu etoa, am annaa va fig ateae ai ia erooroo tani kuneaa oliv, o uasa uaeni erooroo tani kuneaa righi ue fig? Mata ngateo ateae uelanna ia karika erooroo tani ghelei righi manu va emaraange.
Alomasaanga ekasukasu epona liu
13 See alomasaanga nannaane etaimim? Eapasunga tale masi niuungu egheelei tale nisiuaa ninannaa. 14 Me arova nissa tee kateva poli ia ange apalaiola me nikuruetuna etokatoka tale urunguitaniimim, am rau mene aasakeaa isaa o voto ta am rau mene ghelei nikamekame tale voto koronna. 15 Isaa o ase ninannaa karika ekasukasu epona liu, ta pei tale kosa ateva me karika emaemae ta Spiriti eteva, ta kanna Satana. 16 Nau usessa tee kateva poli ia ange apalaiola me ukuukuruetuna, aue utara va voto eaaikasakasaliaa me asease voto sesa aue elutu.
17 Me alomasaanga ekasukasu epona liu, mata ngemua ateva voto etana, raarangisana, me ealoanna luei eteva, me enannaa mene kateva, me tani nongo mene katoa, me pasu ia tale nialousiusi me masi uenenna, me karika niaimassiaa etana me karika ekamekame. 18  Mat 5:9; Hib 12:11.Tau ngai ghelei luei etoa la pasapasa luei, me la mukemuke voto ghulughuluena.

3:6: Mat 12:36-37; 15:11, 18-19.

3:8: Rom 3:13.

3:18: Mat 5:9; Hib 12:11.