2
Karika masina tani aimassiaa
Apos 10:34; Jms 2:9.Masi kapughu etoa, poli ita aiesoaa ta Vau ngepona ateva Iesu Karisto iaaili epona, liuna avalua o me am rau mene aimassiaa. Arova teva taumattu emae nongina am veluvelu eitauaa me eaasae ringi gheelei tale gol me eaasae tee masi ghinna, me teva llo tee karika righi peina me ghinnanina sesa ghele kupi tee sso, me arova utara kkai nonga lo ateva emolumolu emasina me ughele ue etana va, “Masi aitokatokam ateva toko,” me ughele ue ta lo ateva karika peina va, “Utingina lao too,” o “Utoka sio tapaa kosa,” karika ukilakila va angu aaimuli tee tani ghelei niaisakei tani pola taumattu tale ale manga ateva tale ninannaa karika masina?
1 Ko 1:26-28.Am nongo, masi kapughu etoa, God ghe suietoongaala lo atoa karika peiira tale kosa ateva oia va la tue peipeiena tale niaikaaiaa me la ghaa niarangise tale ararimangalina ateva God, ghe auliaala inangari nialokoi ta lo atoa la aielousieinia. Me karika, ta am taatara lo atoa karika peiira va peisaane ila. Karika am kilakila va tue peipeiena atoa la tautauem sio euu tani ghelei voto maate etaimim? Me karika am kilakila va la ghaaghaaiem tani laoainam tale liu niaisakei? Karika am kilakila va ila la tani aattara tani auliaa saasakiaa teeiem lo atoa masi ararina ateae Iesu etaimim?
Mat 19:19; Gal 5:14.Arova am tani aitaraa kanna inangari nipaopao Iesu kingi ia tale Uru ngai Manga ateva eue va, “Uaielousiaa lo ateva etokatoka akalakalangina etam nongina uaaielousieinio,” am gheelei masi voto. Diut 1:17.Me arova am aimassiaa, am gheelei voto sesa, me inangari nipaopao eghelei niaisakei etaimim va karika am aaimuli tee voto masina. 10  Lev 19:37; Nam 20:7-12, 24; Mat 5:19.Poli arova lo ateva eaimuli tee isaa akapaaili inangari nipaopao me kateva nonga ia ange tam aimuli teeiela, ange ghelei saasakia ngakapaailiila inangari nipaopao. 11  Eks 20:13-14; Rom 13:9.Poli God ghe uela va, “Karika umene lai sari kateva vausenna ateva,” ghe ue teela va, “Karika umene aiuvi emate.” Me arova utam lai sari kateva vausenna ateva me uaaiuvi emate nonga, angu ghelei saasakiaala inangari nipaopao.
12  Gal 6:2; Jms 1:25; 1 Pita 2:16.Am ppooaa me am ghelei nongina lo atoa aue la aisakei tale inangari nipaopao poli isaa o llo, aue egheleiem me karika aue am karavusu. 13  Mat 5:7; 18:32-35.Poli llo niaisakei karika righi nialousiusi etana, aue eghaa lo ateva taumattu karika eaalousiusi, me nialousiusi aue eapala niaisakei.
Niaikaaiaa me niuungu
14 Kapughu etoa, arova teva taumattu eue va eaikaaiaa, me karika righi masi niuungu egheelei, karika aue esausia. Am annaa va ase niaikaaia ngateva o aue easaangia? 15  1 Jon 3:17.Arova teva tuem me nengam etuutukuna tale ghinna eaaloanna me inana tani nama ta kateva kateva nau, 16 me teva etaimim ghele ue etana va, “Kasula tale luei me laa ghasae ghinna me uaanasa, me unamanama me essoio,” me karika eghelei righi voto tani sausia, am annaa va saa righi masi voto aue elutu? 17 Tale isaa o ase salana me arova niaikaaiaa karika elaolao tee niuungu, isaa o niaikaaiaa nim matena.
18  Gal 5:6.Me kateva aue eue va, “Unem niaikaaiaa?” Me aghi aue aue va, “Auungu. Uapasunga unem niaikaaiaa karika niuungu etana me aue aghapasunga aikaaiaaghi tale voto auungu etana.” 19 Uaaiesoaa va kateva nonga ia God ateva? Masi ninannaa ia! Me raroai tee atoa la ghaaiesoaa me la reterete.
20 Alokapakapa ateva, uanna va aghapasunga va niaikaaiaa karika elaolao tee niuungu, nim peisaane? 21  Aitiutiu 22:9-12.Vaalua tuvuita ateva ta Abraham ghe ghulughuluenala ta matane God? Poli voto ghe gheleila nau ghe alokoi saela natuna ta Aisiki tale liu nighelei aiaavusuvusuena ateva tani tauela ta God. 22  Hib 11:17-18.Utara va, unna niaikaaiaa me voto ghe gheelei ghe kasukasu eitauaa. Me unna niaikaaiaa ghe masinala tale voto ghe gheleila. 23  Aitiutiu 15:6; 2 Kro 20:7; Ais 41:8.Me inangari tale Uru ngai Manga ateva ghe koronnala nau ghe uela va, “Abraham ghe atokala tuutulina ta God, liuna avalua o me God ghe aseala va ia ghulughuluena ia,” me laghe kolokoloa va kapuna ia God. 24 Am tara va taumattu ngateva eghulughuluena poli voto egheelei, karika va eaikaaiaa nonga.
25  Jos 2:1-21; Hib 11:31.Nim nongina Reiab aipae taita ia me God ghe aseala va ghulughuluena ia tale voto ghe gheleila nau ghe aitaraala tau lloua akilakila atoa me ghe apasungaala katikirighi ppae salana me laghe usilainiela. 26 Nongina taumattu ngateva karika eaainoana, matena ia, liuna avalua o me arova niaikaaiaa nonga me karika righi niuungu, isaa tee o voto matena.

2:1: Apos 10:34; Jms 2:9.

2:5: 1 Ko 1:26-28.

2:8: Mat 19:19; Gal 5:14.

2:9: Diut 1:17.

2:10: Lev 19:37; Nam 20:7-12, 24; Mat 5:19.

2:11: Eks 20:13-14; Rom 13:9.

2:12: Gal 6:2; Jms 1:25; 1 Pita 2:16.

2:13: Mat 5:7; 18:32-35.

2:15: 1 Jon 3:17.

2:18: Gal 5:6.

2:21: Aitiutiu 22:9-12.

2:22: Hib 11:17-18.

2:23: Aitiutiu 15:6; 2 Kro 20:7; Ais 41:8.

2:25: Jos 2:1-21; Hib 11:31.