5
Tue peipeiena atoa aue la ghaa aipoliira sesa
Tue peipeiena atoa am nongo! Am alousiusi me am ngala, poli voto sesaaili ange maemae etaimim. Mat 6:19.Peiimim oroi ange maamarokase me ane ateva enamanama ghinnaniimim. Uneimim gol me silva ange rorroso, me rorrosoaaira aue aulia ngaotuem tale nau niaisakei, me aue enama vilikiimim arova kuraa ateae. Am ghe atoka aitauaala peiimim tale llo nau airuuruu. Diut 24:14-15.Am tara! Aipoliira taumattu ngatoa am ghe tam polilala nau laghe uungula etaimim ange kolokolo anamuu sae ta Vau ngepona ateva, me kolokoloaaira lo atoa la mukemuke Vau ngepona ateva sarasarakanaaili ia ang ghe nongola. Luk 16:25.Am ghe tokatoka tale kosa ateva tale masi nitoka, me am ghe kuukuruetuna tee masi tokatokaaimim, me am ghe mmoro teela ninamanama nonginaaili ghaata kkena ange ghaala nau eteva la uvi ematela. Lo atoa taumattu ghulughuluena ila, am ghe aaliu teeila va laghe gheelei sesa, me am ghe uvi ematela llo taumattu karika ghe gheleila isaa o voto. Me karika toa laghe liula voto am ghe ghelei teeilala.
Ita rau mene mangoo nau ita ghaaghaa mmarikana
Jer 5:24; Diut 11:14.Liuna avalua o, kapughu etoa, me am rau mene mangoo tani toitoi lomosina ta Vau ngepona aue emae. Am tara vaalua tau ngai ghelei utana ateva etoitoi va kosa ateva esausi tani ghelei me umana voto ekuneaa masi voto me vaalua etam maamangoo tani toi vaoo ateva. Rom 13:11-12; 1 Pita 4:7.Am tee am rau mene mangoo me am tingina akorokorongana, poli maemaeaane Vau ngepona ateva ange aakalakalaa. Kapughu etoa, am rau mene ainguunguaa tee mene kateva ta am rau aisakei, poli tau ngai ghelei niaisakei eteva etiitingina ta paa ngatamana.
10 Kapughu etoa, am anna ngamasina uunguaane nitam mangoo tale nimmarikana, me am annaa propete atoa laghe aippooa tale ararina ateae Vau ngepona. 11  Eks 34:6; Job 1:21-22; 2:10; Sams 103:8.Am kilakila va ita taatara va niarangise tale lo atoa la tiitingina akorokorongana tani toitoi. Ngam ghe nongola vaalua Job ghe tam oghi vulula tani aiesoaa ta God, me ghe tarala sa ateva Vau ngepona ateva ghe taue lao sio tale airuuruu. Vau ngepona ateva pasu ia tale nialousiusi me eaaloanna tani aisausiaa.
12  Mat 5:34-37.Me tale voto akapaaili, kapughu etoa, am rau mene ue va, “Arova akamekame, lo ateva epona liu eattara mataneaghi,” o, “Arova akamekame, lo ateva eaaitaraa kosa ateva eattara mataneaghi,” o mene righi ase voto. Llo erooroo va, am ue va “ue” etana, am ue va “ue” etana. Me llo karika, am ue va “karika” etana, God erau ghelei niaisakei etam.
Nilooloo sae tale niaikaaiaa
13 Lo ateva etaimim etokatoka tale nau sesa, erooroo tani looloo sae. Me lo ateva emasimasi euei righi kkinari tani kkauaa God. 14  Mak 6:13.Lo ateva etaimim eiisiki, ekolo elda ngatoa tale ale manga, me la looloo sae etana me la kao oeli tale ararina ateae Vau ngepona ateva. 15  Mat 17:18-20.Me nilooloo sae tale niaikaaiaa aue eghelei emasina tau ngisiki eteva, me aue Vau ngepona ateva etotua, me arova ghe gheleila righi sesa voto, God aue ekkaluaa. 16 Liuna avalua o me am aulia ngaotu sesa gheeleiaaimim ta mene katoa me am looloo sae ta God mausi mene katoa, me aue am masina. Unna nilooloo sae ghulughuluena ateva taumattu sarasarakanaaili me erooroo tani ghelei voto.
17  1 Ki 17:1; 18:1.Elaija nim taumattu ia nongina ita me ghe nim looloo saela va erau mene vaoo, liuna avalua o me ghe tam vaoola ghe roola kotoluae ninamanama me ghaonomo ulana. 18  1 Ki 18:42-45.Ghe mene looloo saela me epona liu ghe tau sio mae vaoo ateva me kosa ateva ghe apinosala voto laghe pasapasa.
19  Gal 6:1.Kapughu etoa, arova teva etaimim eoghi vulu voto koronna me lo ateva emene ghaa oghie mae, 20  Nitoka 10:12; 1 Pita 4:8.etani kila va, see ia lo ateva emene ghaa oghi lo ateva sesa gheeleiaane, me eoghi vulu salana sesa, eaasaangia tale nimate me eaakou oroiannaaili sesa voto.

5:2: Mat 6:19.

5:4: Diut 24:14-15.

5:5: Luk 16:25.

5:7: Jer 5:24; Diut 11:14.

5:8: Rom 13:11-12; 1 Pita 4:7.

5:11: Eks 34:6; Job 1:21-22; 2:10; Sams 103:8.

5:12: Mat 5:34-37.

5:14: Mak 6:13.

5:15: Mat 17:18-20.

5:17: 1 Ki 17:1; 18:1.

5:18: 1 Ki 18:42-45.

5:19: Gal 6:1.

5:20: Nitoka 10:12; 1 Pita 4:8.