7
Melkisedek pristi ia
Aitiutiu 14:17-20.Ia oia Melkisedek, kingi ia eSalem me pristi ia ta God iaaili epona, ghe soula Abraham nau ghe kiriaala tale niaiuvii eteae nau ghe apalala kingi etoa, me Melkisedek ghe arangiseiela. Me Abraham ghe tau lao sio ta Melkisedek aiaasokolo tale isaa akapa voto. Aitiutiu, ararina ateae, malloeana va “kingi ia tale nighulughuluena”, me tee, “kingi ia eSalem,” malloeana va “kingi ia tale luei.” Karika righi kiukiuna va ia see ia, karika teva tamane me karika teva kinna, me karika toa tuvuna, me karika righi aitiutiu tale nauna, o airuuruu tale maamauluaane, nongina Natuna ateva God, ia pristi laalaa liu ia.
Am nim nnaa va ararina ateae namuu ia, poli Abraham, tuvuira ia aJiu etoa, ghe taula aiaasokolo tale voto ghe sarila ta tau ngai ssateena atoa. Nam 18:21.Tale inangari nipaopao, kateva inangari niaulia ngakorokorongana eue va mangalina atoa Livae ila pristi ila la ghaa aiaasokolo ta kapuira atoa aIsraeli ila, arongona ta ila tee kapuira me mangalina ila Abraham. Me ia oia taumattu ngateva, arongona ta karika mangalina ta Livae, me ghe nim ghaala aiaasokolo ta Abraham, me ghe arangisela lo ateva ghe ghaala inangari nialokoi. Me karika teva erooroo tani ue va kamena va, lo ateva taumattu ararina ateae epona, eaarangise lo ateva taumattu ararina ateae euu. Ila akapa pristi etoa laghe ghaala aiaasokolo, angila ghe matela, me Melkisedek, ghe ghaala aiaasokolo ta Abraham, Uru ngai Manga ateva karika eue va ghe matela. Kateva aue eroo tani ue va Livae, ghe ghaaghaa aiaasokolo, ghe taula aiaasokolo nau Abraham ghe tau lao sio ta Melkisedek, 10 poli nau Melkisedek ghe soula Abraham, Livae elome ta vilikina Abraham, poli tuvuna ia.
Iesu nongina Melkisedek
11 Arongona ta inangari nipaopao kanna Moses eue va pristi etoa la tani mae tale ararimangalina ateva Livae, uunguaaira pristi etoa karika erooroo tani ghelei eghulughuluena teva. Liuna avalua o me mene kateva pristi etani mae nongina Melkisedek, me karika va nongina Eron. 12 Poli arova righi niaikolikoliaa ta pristi etoa me uunguaaira, inangari nipaopao tee aue etani aikolikoliaa. 13 Ia oia lo ateva eaaulieinia ararimangalina ppae ateva, me karika teva tale ia oia ararimangali eteva ghe uungu tale liu nighelei aiaavusuvusuena. 14  Ais 11:1; Mat 2:6; Aotu 5:5.Poli masalikeaili va Vauita ateva ghe lutula tale ararimangali eteva ta Jiuda, me tale ia o ararimangali eteva Moses karika ghe auliaala righi voto va pristi ila. 15 Me sa ateva ami ghe aulieiniela masalikeaili ia va arova mene kateva pristi nongina Melkisedek ekauerekati, 16 ia lo ateva ghe pristila karika esuisui kkai tale inangari nipaopao nongina tuvuna atoa. Ta esuisui kkai tale sarasarakaniaa lo ateva maulue karika aue ekapa. 17  Hib 5:6.Poli laghe aulia ngaotula va,
“Io pristi io nau ekapa atoa
nongina Melkisedek.”
18 Llo voto tani aimuli tee emua arau ang ghe vullala poli maomaona me sesa 19  Hib 10:22; Jms 4:8.(poli inangari nipaopao karika erooroo tani ghelei eghulughuluena teva voto), me masi voto ghe kauerekatila, ita taatara lao emua etana, eaaulia ngaotu isaa o voto egheeleita va ita rooroo tani lao akalakalaa ta God.
20 Me karika va karika righi inangari niaulia ngakoronna sae ta God. Katoa laghe pristila me karika righi inangari niaulia ngakoronna sae laghe gheleila, 21  Hib 5:6.me ia ghe pristila tee inangari niaulia ngakoronna sae nau eteva God ghe uela etana va,
“Vau ngepona ang ghe aulia ngakoronnala
me karika aue eaikolikoliaa nannaane:
‘Io pristi io nau ekapa atoa.’ ”
22  Hib 8:6; 12:24.Mausi ia o inangari niaulia ngakoronna sae ta God, me Iesu ghe tau mae sio masina ateva inangari niaippooa ngaitauaa.
23 Ghe ooroieili pristi etoa, poli karika laghe rooroo tani ghelei uunguaaira pristi etoa nau ekapa atoa poli uunguaa nimate ateva. 24 Me poli Iesu etokatoka nau ekapa atoa, ia lo ateva pristi karika aue eruu. 25  Rom 8:34.Liuna avalua o me nau ekapa atoa ia erooroo tani asaangi lo atoa la mae ta God tale ararina ateae, poli ia etokatoka nau ekapa atoa tani kolomi niaisausi ta God mausiira.
26 Poli emaamasina va aue ita ghaa ia oia ase namu ngateva tani pristi, ta ia etautau roorooaa aloaloannaaita. Ia manga ia, karika la ghaaliu teeia tale righi voto sesa, raarangisana ia, karika etokatoka aitauaa tee ssavoto, me God ghe atokaie saela eponaaili. 27  Hib 5:3.Karika nongina mene katoa namuu ta pristi etoa, karika erooroo va ghe toka gheelei aiaavusuvusuena nau ekapa atoa, etiuaa mua tale kanna ssavoto, vara me tale kaluira ssavoto taumattu ngatoa. Me ia, ghe gheleila aiaavusuvusuena tale kaluira ssavoto taumattu ngatoa katengaata nonga, nau ghe taue lao sio arova voto la gheelei sae aiaavusuvusuena etana. 28 Poli inangari nipaopao esuisuitoongaa namu ngatoa ta pristi etoa nim taumattu ila, arongona ta maomaona ila, me inangari niaulia ngakoronna sae ta God, ghe mae sio emuli tale inangari nipaopao, ghe suitoongaala Natuna ateva, God ghe ghelei eghulughuluena laalaa liuela.

7:1: Aitiutiu 14:17-20.

7:5: Nam 18:21.

7:14: Ais 11:1; Mat 2:6; Aotu 5:5.

7:17: Hib 5:6.

7:19: Hib 10:22; Jms 4:8.

7:21: Hib 5:6.

7:22: Hib 8:6; 12:24.

7:25: Rom 8:34.

7:27: Hib 5:3.