6
Liuna avalua o me ita kasu vuli llo voto ngita ghe kila akasinala ta Karisto, me ita toka tau sae tale voto aue egheleita ita matuenna, me karika ita mene atingina ghaluene suena tale uunguaa ninna ngaioghioghiaa tale voto ekaakatulainita lao tale nimate, me tale niaikaaiaa ta God, niloeloe tale niaasuu, me tani saoaa nima, me nitotu tale nimate, me niaisakei eteae tokatoka liu ia. Me aue ita ghelei isaa o voto, marova aloaloannaane God.
Lo atoa ngila ghe kilala aloannaane God, ngila ghe tootoongaala masi voto epona liu, me ila tee laghe aitauaala Spirit Manga ateva, me laghe namunamuaala masi inangarina ateva God me sarasarakaniaane tale nau too emaemae, Mat 10:22; Hib 10:26-27; 1 Jon 5:16.marova la katuu vulu, karika mene tikirighi salana tani mene oghi mae tale uunguaa ninna oghioghiaa. Tale isaa o llo la gheelei, la mene aavukala sae Natuna ateva God tale aikotoo, tani mene apalataia ghaluene tale tummatavanga. Poli llo kosa vaoo ateva ekaakatuu etana oroi nau, eaapinosa amasina inana umana lo ateva ghe pasala. Ia o ase kosa ateva eghaaghaa niarangise ta God. Aitiutiu 3:17-18; Mat 13:7, 22.Me llo kosa eapinosa uasa karasa me llo uasa rorroana aue epeisaane, karika masau me aue eghaa nikasikiena, me aue airuuruu ia o ase kosa ateva aue eataia.
Masi kapuimami etoa, arongona ta ami aaippooa ngavalua o, ami aaikaaiangaili va masi voto aue elutu etaimim, voto elaolao aitauaa tee nisaanga. 10  Hib 10:32-34.God karika va sesa taumattu ia, karika erooroo tani kkaluaa uunguaaimim me aailousiaaimim am ghe apasungaala etana, nau am ghe sausila kapuna taumattu ngatoa tale nau too me isaa tee oia. 11 Ami aaloanna va kateva kateva etaimim eapasunga ia o ase niuungu eteva, me karika am mene mangoo vulua lomosi ta airuuruu, me saa voto am toitoi tani ghaa, aue am vira mene ghaa. 12 Karika ami anna va am mangoona ta am ghelei nongina lo atoa uneira niaikaaiaa karika ekaakatuu tani toitoi, tani ghaa voto aue ekaluira God ghe auliaala tale inangari nialokoi.
Kinatama inangari nialokoi kanna God
13  Aitiutiu 22:16-17.Nau God ghe gheleila kanna inangari nialokoi ta Abraham, ta poli karika teva mene namuu ia etana tani auliaa inangari koronna, eghe nim auliaala tale ararina ateae. 14 Ghe uela va, “Aghaaulia ngakoronna va aue agharangiseio me atau aatu oroieili tuvum atoa.” 15 Me nau eteva Abraham ghe tam mangoola tani toitoi, Abraham ghe ghaala voto God ghe auliaala ta ngetana tale inangari nialokoi.
16 Taumattu ngatoa la ghaauliaa inangari niaulia ngakoronna sae* auliaa inangari niaulia ngakoronna sae Taumattu ngatoa la ghaulia ngakoronna sae tale ararina ateae God. ta lo ateva taumattu ararina ateae namuu ia etaira, me isaa o inangari niaulia ngakoronna sae egheelei ekoronna sa ateva la ghaaulieinia, me eruuruu ekapa niaissakeana. 17 God ghe gheleila inangari nialokoi ta Abraham, me ghe aaloanna va lo atoa aue la ghaa isaa o voto la kila amasina va karika aue eaikolikoliaa nannaane, liuna avalua o me ghe auliaala inangari niaulia ngakoronna sae. 18  Nam 23:19.God ghe gheleila ilalua o voto alua, inangari nialokoi me inangari niaulia ngakoronna sae ta God, me ilalua o voto alua karika lalu aaikolikoliaa, me God karika erooroo tani kamekame. Ita lo atoa ita ghe iloula tani laa poso tale nitaatara lao emua, aue ita ghaa namuu niaisausi. 19  Lev 16:2-3.Nitaatara lao emua isaa etaita nongina angga ngateva tale maamauluaaita, korokorongana ia me karika aue eaisiisia. Ghe kupi ssola elome tale rum mangaaili etiulu, emuli tale kalio atiulu. 20 Tale ia o voto ateva Iesu ghe muemueinitala tani sso etana, ghe kupi ssola mausiita. Ia kapuita pristi ia namuu ia tokatoka liu ia, nongina Melkisedek.

6:6: Mat 10:22; Hib 10:26-27; 1 Jon 5:16.

6:8: Aitiutiu 3:17-18; Mat 13:7, 22.

6:10: Hib 10:32-34.

6:13: Aitiutiu 22:16-17.

*6:16: auliaa inangari niaulia ngakoronna sae Taumattu ngatoa la ghaulia ngakoronna sae tale ararina ateae God.

6:18: Nam 23:19.

6:19: Lev 16:2-3.