20
Apimi Emba Kyeto Diape Lao Tipa Piamino Doko
Matyu 21:23-27; Make 11:27-33Gii dutupanya mendenya Jisasame lotuu anda nee nyetae kamapu dokonya endakali dupa mana lamaiyoo pituu, wai pii epe doko lao panao katea. Dokopa prisa mupapi, Mosesanya loo mana nyepaepi, isingi akalipi, dupa baa katea dokonya epeami. Ipupala baa tipa pyoo, “Embame kalai pilyino datupa, kyeto aipale mendeme pilyi? Kyeto dia akali doko baa apipi?” leami. 3-4 Dokopa Jisasame dokaitanya pii yanu pyakamaiyoo, “Nambame nyakama tipa mende pitoaka: Joneme kaimbu piamo doko, kaiti-kisa katao Goteme pina leape, pande endakalimi pina leami? Nyakamame namba langyepa” lea. Dokopa dokaitame nyakama-lapo laloo pyoo, “ ‘Kaiti-kisa katao Goteme pina leana’ latamano doko, baame lao pituu, ‘Aipuma nyakamame Jonenya pii doko kiningina lao masala naeyamipi?’ laapomo. Dopaka doko, endakali dupame Jone baa propetana lao kyeto joo masingima dokonya, ‘Endakalimi pina leamina’ naimame latamano doko, endakali dupa pitakame naima kaname pyao kumasetamina” leami. Dopa latala dokaitame Jonenya kaimbu pingi mana doko anja-tae nyiape lao masala naelyamanona lao yanu pyakamaiyami. Dokopa Jisasame dokaita lamaiyoo, “Nambame kalai pilyo datupa kyeto dopale mendeme pilyona lao nyakama langya naeyatoakana” lea.
Waene Ee Isingi Dokonya Lao Kongali Leamo Doko
Matyu 21:33-46; Make 12:1-12 Ais 5:1Dopa latala kongali pii dake endakali dupa lamaiyoo, “Akali mendeme waene ee mende pokea. Dopa petala baame waene dii mendatupa tange nyepengena lao, ee pokenge akali mendatupa lamaitala, ee doko isoo katekena lea. Dopa latala baa yuu londati mendenya gii longo pao katea. 10 Waene wambu pingi gii doko epeamopa, baanya kalai akali mende ee isakamaingi dupa kateami dokonya pupala, waene dii mendapu lyao peekena lao nyala pena lea. Kalai akali doko pateamopa, ee isakamaingi dupame baa pyao indyepala, mee pena leami. 11 Dopa peteaminopa, ee tange dokome kalai akali mende apata pena leaka. Kalai akali doko pateamopa, ee isakamaingi dupame baa apata pyao indyepala, mana koo elya pipae mendapu baa-kisa minatala, mende naminao mee pena leamiaka. 12 Dokopa ee tange dokome kalai akali mende tepo pyoo pena lateamopa, kalai akali doko apata pyao indyepala, kamalyatena pyale leami. 13 Dokopa ee tange dokome lao pituu, ‘Nambame aipa pyuu? Nambanya ikiningi mona setenge doko kandatala, anda-anda semaitamino nakandenya, doko pena latoana’ lea. 14 Dopa latala pena lateamopa wane doko epeamo kandatala, ee isakamaingi dupame nyakama-lapo laloo pyoo, ‘Wane dakeme takangenya moeya dupa nyepengena, moeya dupa naimanya jetana, baa pyao kumasemana ipupa’ leami. 15 Dopa latala, wane doko waene ee dokonya kamalya pyale latala pyao kumasiami. Dopa piami dokonya, ee tange dokome ee isakamaingi dupa aipa pita? 16 Baa ipupala, ee isakamaingi dokaita pyao kumasetala, waene ee doko akali waka mendapuame isoo katekena lao maitana” lea. Dopa leamopa dokaitame sepala lao pituu, “Dopa napinana” leami. 17  Sam 118:22Dokopa Jisasame dokaita kandatae katao lao pituu, “ ‘Anda pingi dupame anda pipenge kana mende koeyapae-lamo latala yakineami doko kana mupa jetelyamona’ lao pepa pyapae silyamo dokonya tenge aipale mende palelya? 18 Endakali mende kana doko-kisa pyakatamo doko, kuli dupa lakao koeyata. Kana doko endakali mende-kisa ipao setamo doko, endakali doko indyoo koeyatakana” lea. 19 Dokopa prisa mupapi, Mosesanya loo mana nyepaepi, dupame kongali doko nyakama lao lalumuna lao sepala gii dokopaka, baa anjemana lao kaitini kutiami. Dopaka doko, dokaita paka kaeyapala kaeyami.
Takisa Dupa Sisa Maipengepe Daape Lao Tipa Piamino Doko
20  Matyu 22:15-22; Make 12:13-17Dokaitame Jisasa kandakondape pyoo kandatala, baame pii mende kopeta latamopa, baa minatala gapenanya pupu lapaepi, kyetopi dupanya maimana latala, akali mendapu kiningi mona paliu pele lao pupala, waa katao tipa pyaa pena leami. 21-22 Dokopa akali dupame Jisasa tipa pyoo, “Mana Lenge, embame endakali mende mona setapala, mende maka kaeyala naenge. Embame kiningi pii doko lao, Gotenya pii manapi dupa tolao lengena lao naimame masilyamano. Dopana, Sisa doko naimame takisa maipengena lao loome latae singipi, nasingipi?” leami. 23 Dopa leaminopa, dokaitame waa katao minakasalanya tipa piamino doko Jisasame kandatala dokaita lamaiyoo, “Aipuma nyakamame namba makande pilyami? 24 Muni konde mende kandatoo panasalapa. Muni dokonya apinya lenge-lyaapi, kengepi dupa kalyape?” lea. Dopa leamopa dokaitame pii yanu pyao, “Sisanya kalyamona” leami. 25 Dokopa baame dokaita lamaiyoo, “Sisanya dupa Sisa tange maiyakamaiyepape. Gotenya dupa Gote tange maiyakamaiyepape” lea. 26 Dokopa endakali dupanya enombanya baame pii lea dupanya baa kapa minapenge nanjia. Baame dokaitanya pii yanu pyakamaiyamo doko sepala, dokaita paka kaeyao walu latala, pii mende naleami.
Endakali Kumapae Dupa Sakatatami Dokonya Sadyusi Dupame Tipa Piamino Doko
27  Matyu 22:23-33; Make 12:18-27 Ap 23:8Endakali kumapae dupa sakatala naeyatamina lengema, Sadyusi mendapu Jisasa katea dokonya ipupala baa lamaiyoo, 28  Diut 25:5“Mana Lenge, Mosesame naimanya mana mende dapa lao pepa pyanya setekea-pyaa: ‘Akali mendeme enda nyepala wane manja naeyao kumatamo doko, baanya kaiminingi dokome enda walyakae doko pisetala, kaiminingi dokonya lao wane manjakamaipengena’ lao pepa pyanya setekea-pyaa. 29 Dopana, wamba kaiminingi kalange kateami dutupanya kaiminingi mupa doko enda nyepala, wane manja naeyao baa kumia. 30 Kumateamopa kaiminingi lapo dokome enda walyakae doko pisetala, wane manja naeyaowaka baa kumia. 31 Kaiminingi tepo dokome enda walyakae dokoaka pisetala wane manja naeyaowaka baa kumia. Kaiminingi kalange dutupa pitakame enda walyakae doko pisetala, wane manja naeyaowaka dutupa kumiami. 32 Dutupa pitaka kumao ete dokonya enda doko kumiaka. 33 Kaiminingi kalange dutupa pitakame enda mendai dokoaka nyiami dokonya, endakali kumapae dupa sakatatami gii dokopa enda doko apinya jetape?” lao tipa piami.
34 Dokopa Jisasame dokaitanya pii yanu pyakamaiyoo, “Akali indupa palelyamino dupame enda nyoo, wanaku dupa akali nyala pao pilyamino. 35 Dopaka doko, malunya sakatatala yuu enenge dokonya katapengena latae endakali dupa enda akalipa lao napititami. 36 Endakali dupa Goteme sakatasetamopa, enjele joo katao, baanya ikiningi wanengepi katatami. Tenge dokonya dupa dee kumala naeyatami. 37  Eks 3:6Ita saka mendenya ita yuli teana lao Mosesame pepa pia dokonya, Abraamepi, Aisakepi, Jekopepi dutupanya Gote doko baa Kamongo dokona leana lao pepa pia dokome, endakali kumapae dupa Goteme sakatasetana lao Mosesame apata lao panasetea. 38 Baa kumapae dupanya Gote daa. Baa saka katenge dupanya Gote. Gotenya enombanya endakali dupa pitaka saka kalyaminona” lea. 39 Dopa lateamopa, Mosesanya loo mana nyepae mendapuame pii yanu pyao, “Mana Lenge, embame pii auu pyoo lelyenona” leami. 40 Gii dokonya pituu, dokaitame baa pii mende dee tipa pyaanya paka kaeyami.
Kraisa Doko Baa Apinya Ikiningipi Lao Jisasame Tipa Piamo Doko
41  Matyu 22:41-46; Make 12:35-37Dokopa Jisasame dokaita lamaiyoo, “Endakali dupame Kraisa doko Dapitanya ikiningina lengema doko, aipa pyoo kandatala lengema? 42  Sam 110:1Wee buku dokonya Dapitame dapa lea: ‘Kamongome nambanya Kamongo doko lamaiyoo, “Emba nambanya kingi tolaetena piti. 43 Dokonya pititinopa, nambame embanya yandapipi dupa embanya moko setenge toko jina latona” leana’ lea. 44 Dapitame Kraisa doko Kamongona lea-lumu doko, kaitini andukunya-kaita Kraisa doko Dapitanya ikiningipi?” lea.
Mosesanya Loo Mana Nyepae Dupanya Mana Dupa Naminalapape Leamo Doko
45  Matyu 23:5-7; Make 12:38-39; Luku 11:43Endakali dupa pitaka pii soo kateaminopa, Jisasame baanya disaipolo dupa lamaiyoo, 46 “Mosesanya loo mana nyepae dupa nyakamame wandyoo kalyepape. Dokaita yonge pee londe pyoo petala kaitini paeyalanya auu kaengema. Maketa dupanya endakali dupame dokaita mambo pyao kingi nyimi laka lao masingima. Lotuu anda dupanya toko enomba nyoo dupanya pitimu laka lao masingima. Nee andake nelyami dupanya enomba nyoo pitimu laka lao masingimaka. 47 Dokaitame enda walyakae dupa minakasetala, yuu andapi dupa nyingima. Endakali waka dupame dokaita epena lao masina latala, loma londe pyoo singima. Akali dupa-kisa tenge setatamopa, dupa tanda etete andake nyetamina” lea.

20:1: Matyu 21:23-27; Make 11:27-33

20:9: Matyu 21:33-46; Make 12:1-12

20:9: Ais 5:1

20:17: Sam 118:22

20:20: Matyu 22:15-22; Make 12:13-17

20:27: Matyu 22:23-33; Make 12:18-27

20:27: Ap 23:8

20:28: Diut 25:5

20:37: Eks 3:6

20:41: Matyu 22:41-46; Make 12:35-37

20:42: Sam 110:1

20:45: Matyu 23:5-7; Make 12:38-39; Luku 11:43