2 Timoti
1
Ji Pol we, ji Yesus Kristus nomo aposel. No nogo nomo gauwou langa, Itou no ji nere fai-aita Yesus Kristus bode huwanyanege ngalengade waha, agenege auma nigei nomo beele baara tawai waha lenigei nomo bona aposel hangada hiyainga heigene.
Timoti ne yame magana tigini, waha boni ji pas beha yerege hanini. Jijei Itou ere ebere Anyakaro Yesus Kristus ngare nere edo ne bodere aau narire bona augami nironga, ne ono hinoronga huwanyate foinga inyi gonga yafau.
Ere hilou beele boya mayau adai higou.
Ji yame babai gane nere fanyimu gai tigini, Itou ago langa jijiga uwau langa Itou nomo haruwe tane, ono wane waha, ji fanyimu onounga langa Itou nomo haruwe te‑teni. Onodu ji yame huwanyafe langa ji benou isini, ji no ago langa ji nyabuluwou ete uwau. Onodu saini ji hoonga bagu ooru bagu hauya boni, ji gai-gai ne boni ninafe isidu Itou hilobainga tu‑tuni. Ji ne agiyote mai waha boni ninafe isidu, ege neriyedu boni ji edega dewei nomo gaude hina. Ji benou isideni, ne Kristus boni huwanyate ngalengadena, amina ne name asane Lois, anyane Yunis ngare huwanyanere ngalengawai fanyimu onounga la. Ariya, saini ji ne name huwanyate ngalengawou danga bagu waha boni ninafe isidu, ji ne name ninate jaimu hanehenga, Itou no toota hinai waha, ono tuwahe ne name agene auma yafou langa ege danga bagu heigonbona, fai eeya fu ganga eeya haena dorofe. Saini ji owofe ne morane langa tafa genenga, Itou no danga ne toota dorofe hinai waha boni leni. Ne isini, Itou no ere Hauri higai waha, ere umugemu higei nomo hauri uwa. Hauri waha ere danga higi bona ono higigonga nere ila gaude nigei nomo, onodu ere hoyo higonga ere hage ebere yafou oofa dewei nomo.
Onou waha bona, ne ere ebere Anyakaro nomo beele malalamudu lewei nomo adai mayau hinou. Onodu ne ji bonahe adai mayau hinou, ji no nomo dage hiyou fai. Ne Itou nomo danga tedu bonahe, ne ji ngare gaara hilou beele malalamudu lewei nomo haruwe langa ou aulau. Itou no ere ege gidu haigedu bona, ere no nogo nomo fai-aita yafei nomo yaure higaiha. No ere fanyimu hilobainga ono weyenga ninau isidu bona yaure higei uwa. Gai aminanga, saini Itou no dada ete te ono wainga heigei uwa inyi gainga, no nogo nomo gauwou langa yaure higidu bona, Yesus Kristus owo langa, no ere bona augami tuwainga, no ere ono higainga no nogo nomo fai-aita heigeyeha. 10 Onodu elebe saini beha langa, Yesus Kristus no ere ege gidu haigou Fai, no malala heigaiha. Onodu no nomo haruwe langa, Itou nomo aau warou fere no malala heigaiha. Yesus Kristus no umei nomo danga usumuwai, onodu no nomo hilou beele langa, fai-aita oruwanga ono nigi ganga, nere agenege auma gai-gai inyina waha isi-iside.
11 No ji hilou beele beha nomo haruwe tei nomo gau tuna, onou waha bona, no ji Itou nomo beele malalamudu lewei nomo fai dorofe hangada hibona, no nomo aposel dorofe hangada hiyai, onodu nere fai-aita fanyimu Itou gau tuna waha isisiwou nigei nomo fai dorofe hangada hiyai. 12 Onou waha boni, ji ou waha aule-auleni. Onou wa, ji waha boni mayau hiyei uwa. Ji fai no boni huwanyafe ngalengana waha, ji isi tuweneha. Onodu ji benou isideni, no haruwe ji owofe langa tafai waha, no edo oofa dewonbona, onodu waha no gai-gai inyide gonga goi Kristus nomo Fati anyakaro heigou waha langa edo wonbona.
13 Ne ji beele hilobainga hinene waha bonahe ninate isidedu ne beele fanyimu hogo etenga langa, malalamudu lebonahe, nere fai-aita isisiwou nigau. Onou waha bona, ne Yesus Kristus bonahe huwanyate danga bagu ngalenga wonga, ne name huwanyate no tu bonahe, fanyimu waha langa ne nere beele malalamudu lenigau. 14 Hilou beele Itou no ne oofawei nomo owone langa tafai waha, no dada hilobainga tigini, ne oofadewau. Onodu Hauri Guuni ere huwanyage langa inyina waha, no edo haruwe waha langa hoyo hinona bona.
15 Ne isene, nere Esia prowins langa fai oruwanga ji awa hiyaneha, onodu Figelus no Hermogenes ngare fere awa hiyareha.
16 Ji Anyakaro no Onesiforus nomo aita magana bagu augami nigei nomo boni hauya tuni. Onesiforus no saini baingaro ji yame huwanyafe hilobainga ono hayai. Onodu no ji dagou mata langa yafene waha bona mayau tuwei uwa. 17 No Rom langa maidu bona, ji kuru hiyou haruwe danga bagu tedu bona, iinga no ji yeriyaiha. 18 Ji Anyakaro hauya tuni, no edo langa Itou nomo kot nomo Fati anyakaro langa no bona augami tuwonbona. Onodu ne tigini benou isi deni, Onesiforus no Efesus taon langa fere, ji hoyo hidu haruwe baingaro taiha.