2
Timoti no Yesus Kristus nomo oota fai hilobainga yafona.
Ariya, yame magana, ne gai-gai Yesus Kristus nomo aau warou awa tuwahenga ne dangamu hinona. Onodu ji beele oruwanga nere fai baingaro agenege langa malalamudu legenenga ne isene waha, ne beele waha nere fai Itou nomo beele danga bagu yaasude waha nigahenga, nere fere edo nere fai ila isisiwou nigodbode.
Ariya ne Yesus Kristus nomo oota fai hilobainga yafa bonahe, haruwe beha nomo ou, ere fai ila auleya waha bagu gaara aulau. Ne oota fai nebere onowou boni isini. Saini nere oota fai nebere haruwe tede waha, nere haruwe hogo fere-fere ila bagu arotenga ada yaasu-yaasude. Nere oota fai nebere haruwe hilobainga wahanga te‑tede, ono wogunga nere nebere mora bagu no edo nebere haruwe gau tuwona bona. Ariya fai no feiya guruwou langa guriyena waha, no feiya guruwei nomo nuuni beele oojo wona bona. Uwa wonga, fai no amugedu heigena waha nomo toota ada tonbona. Ariya fai no haga langa da tatari bona, haruwe danga te bona oofana waha, no haga waha nomo da matau nere fai ila amuge nigidu elegonbona. Ne ji beele leni beha bonahe ninate isau, ono wahenga Anyakaro no ne name ninate fokomu hanonga, ne beele beha nomo hugu oruwanga isau ganga.
Ne gai-gai Yesus Kristus bonahe ninate isau, no umedu bona ege jayaiha, no King Devit nomo ganemuha fai, ji hilou beele langa malalamudu le‑leni dorofe. Ariya ji hilou beele beha malalamudu legenenga, hugu waha langa fai nere, ji fai inyaba dorofe yeriyedu bode, nere ji ou hogo fere-fere hibode dagou mata langa tafa hihide. Onode waha, Itou nomo beele no dagou ada inyonbona. 10 Onou waha boni, ji nere fai-aita Itou no nogo nomo bona hangada nigai waha edo hoyo nigei nomo boni, ji yame huwanyafe dangamudu, ou waha oruwanga auleni. Ji nere fere agenege auma Yesus Kristus langa inyina waha tedu bode, nere no ngate gai-gai yafa dewodbode waha boni gau hina.
11 Ere beele beha boya edo huwanyage ngalenga dewonbona.
“Ere no ngate ngalenga umeyeha wonga,
ariya ere fere no ngate agege auma yafo boya.
12 Ariya ere danga bagu yafa boya,
ou oruwanga aulei mata woya wa,
ere fere no ngate king yafo boya.
Ariya ere no moge tuwei mata woya wa,
no fere ere moge higonbona.
13 Ariya ere no oojo tuwei nomo beele baara taudu,
ebere beele waha ada oojo woya wa,
Itou no beele lewai wahanga, oojo wonbona.
No nogo nomo beele, ada ubulumu wonbona.
Gai uwanga uwa.”
Timoti no Itou nomo haruwe fai tigini heigei nomo, haruwe danga bagu tona.
14 Ne gai-gai fai-aita beele beha bode ninanege isei nomo hoyo nigau. Onodu Itou ago langa nere dada mene‑mene ewe bode beele langa adai wara woguga bona, beele danga bagu lenigau, adadu, ebere fanyige langa unyinege adoha waha nigei nomo. Beele benouha waha no fai ete hoyo tuwei nomo edo uwa. Nere fai iside wahanga nebere yafou inyabamu nagi-nagina.
15 Ne haruwe fai tigini heigei nomo haruwe danga bagu tahenga, Itou no ne name haruwe bona gau tuwonbona. Ono wonga, ne no ago langa mayau uwau, ne Itou nomo beele ngalenga waha malalamudu lewau ganga. 16 Ariya ne beele kejiwe hogo fere-fere nere Itou nomo ninau oojo wegu uwa waha moge nigau. Nere beele onouha waha nere fai hanigedu, Itou moge tuwei nomo jala langa gai goinga wonbona. 17 Beele onouha waha, no ju inyaba nere fai-aita inyabamu nigei nomo dorofe gai anyakaro heigonbona. Nere fai beele onouha le‑lede waha nebereha nga wa, Himenus, Filetus ngare. 18 Nere nga, ngalenga beele nomo jala awareha, taate bodere nere benou le‑ledere, “Ere matmat langa amina gidu jayeyeha, waha boya ere iinga gonga ege ada jayo boya.” Beele waha langa nere fai-aita ila nebere huwanyanege ngalengawou inyabamu nagi-nagide.
19 Onou wa, Itou no nomo sios atei nomo auuma amina danga bagu tawaiha, onodu auuma waha no danga bagu otona. Onodu bona no auuma waha langa beele benou yeregai, “Anyakaro no nogo nomo fai-aita bona iside nigina”. Onodu no beele beha fere yeregai, “Nere fai-aita oruwanga Anyakaro nomo unyi tane waha, nere fanyimu tigini uwa waha moge tuwode.”
20 Ariya mata anyakaro ete langa, haaya ila gol langa ila silwa langa ila oula langa ati bode, ila nauge langa salu nigane. Ariya ila haruwe hilobainga onowei nomo, ila haruwe hogo fere-fere kejiwe onowei nomo. 21 Onou waha bona, fai ete nomo ago auma yafou langa fanyimu inyaba uuludu bona, Itou ago langa jijiga uwau heigei mata wona wa, no haaya haruwe gai hilobainga tonbona dorofe yafonbona. No Itou nomo fai tigini yafa bona, no edo nomo Anyakaro hoyo tuwonbona. No haruwe hogo fere-fere tei nomo haiya wonbona.
22 Onou waha bona, ne gauwou inyaba hogo fere-fere, nere fai giila nebere huwanyanege langa heige-heigena waha moge nigau. Onodu bonahe ne fanyimu tigini waha, Itou boya huwanyage ngalenga dewei nomo fanyimu bagu, nere ila gaude nigei nomo fanyimu bagu, huwanyage foinga inyei nomo fanyimu bagu, elegou haruwe tau. Ariya ne fai-aita Itou ago langa jijiga uwaunga uwau, nere Itou unyi isou bode, nere Anyakaro unyi langa hauya bode yafade waha bagu, tere oruwanga fanyimu waha ono wagu. 23 Onodu ne fai isou hilou uwau waha nebere beele nyabuluwou kejiwe lede waha bonahe agene kuli adai tafau. Ne isini, beele onouha waha no ewe beele langa warawei nomo, beele langa honggoro guruwei nomo wahanga heigemu-heigemuna. 24 Onodu, Anyakaro nomo haruwe fai no beele langa adai wara bona, adai honggoro wona. No fai oruwanga fanyimu hilobainga wahanga ono nigona. Ariya fai nere feeto tuwei mata wogunga, no nomo houmu mayou ilei bona, no fanyimu Itou gau tuna waha, nere fai-aita isisiwou nigei nomo jala hilobainga kuru wona. 25 No haruwe foinga te bona, fai beele feiyade waha nebere ninanege tiginimu nagona. No onou onowei mata wonga, Itou no nere hoyo nigonga, nere huwanyanege ubuludu bode, beele ngalenga bode isou hilou tode rute. 26 Ariya, Satan no ono nigonga nomo beele oojowei nomo bona, nomo hagoma langa elege nigai. Onou wa, nere ngalenga beele waha bode isi bode wonga, nere nebere ninanege ege foo wonga, Satan nomo hagoma awadu bode nere edegawou langa yafodbode.