Beele kuruwei nomo beele mora
Aron: (Luk 1.5; Aposel 7.40; Hibru 5.4; 7.11; 9.4)
Aron no Moses nomo bemu hiloufe, onodu no Jekop idau gane 12 waha nebereha ete, no Liwai nomo asa.
Abel: (Matiu 23.35; Luk 11.51; Hibru 11.4; 12.24)
Abel no Kein bemu menekele, Adam Ive ngare idanere.
Abraham:
Abraham no Aisak umamu, nomo oya Sara. Onodu no Israelha fai-aita bagu olobeta mutu 12 waha nebere asanege. No Itou nomo beele oojo dewainga Itou no fai tigini tuwai.
Adam: (Luk 3.38; Rom 5.14; 1 Korin 15.22-45; 1 Timoti 2.13-14; Jut 14)
Adam no fai amugou, Itou no oula langa atai. Onodu no Kein Abel ngare amenere.
Alta:
Alta no Itou nomo eeya muru wari fugou kabali.
Ensel:
Ensel nere hauri, nere Itou ngate ha laluwa langa yafa bode, Itou nomo horinga te fubode nomo fai-aita bagu oofa nigi-nigide.
Aposel:
Aposel nigide wa nere Yesus bode huwanyanege ngalenga wainga, no haruwe nigainga nomo beele tedu bode fai ila togoi nagane waha. Nere disaipel 12 wa nere Yesus nomo aposel.
Beele baara tawou bogis: (Hibru 9.4; Hbmw 11.9)
Bogis waha nere falanga langa atane, nomo gogala oruwa gol kutauwou. Nomo huwanya langa megebu aroro nga jiridere, Itou no nuuni beele megebu nga waha langa yerege nirai (Hibru 9.4-5).
Yage bisou:
Jon no fai-aita bagu Jordan yaage lang yaage bisemu nigai. Wa ere ubuludu Itou boya huwanyage nalengana waha abitimuwou.
Benjamin: (Aposel 13.21; Rom 11.1; Filipai 3.5; Hbmw 7.8)
Benjamin no Jekop nomo idau gane 12 waha nebereha ete. Onodu no Israel nebere olobeta mutu 12 waha nebereha ete.
Kanaan:
Kanaan wa no oula mutu ete, Itou no Israel nigei nomo bona beele baara tawai waha. Elebe oula waha unyi Israel.
Kristen: (Aposel 26.28; 1 Pita 4.16)
Kristen wa fai-aita bagu huwanyanege ubuludu Yesus Kristus nomo beele oojode waha.
Elaija: (Matiu 11.14; Mak 9.4; Rom 11.12; Jems 5.17)
Elaija no Itou nomo profet ete. Ariya nomo aasa Jems 5.17 langa yeregou inyina.
Baraou:
Barau wa nere hauri inyaba.
Fik:
Fik wa no nauge ete, nomo fatu wa no unyuru bagu.
Gidion: (Hibru 1.32)
Gidion no Israel nebere mora bagu anyakaro ete.
Grik:
Grik wa no kantri ete nomo unyi. Grik nomo taon anyakaro nomo unyi Atens.
Hauri Guuni:
Hauri Guuni no hauri, no fai-aita bagu huwanyanege langa inyi bona, onowou hilou bona isou nigi-nigina.
Aisak: (Aposel 7.8; Rom 9.7; Hibru 11.9)
Aisak no Abraham Sara ngare idanere.
Israel:
Israel unyi waha Itou Jekop tuwai. Kantri Jekop nomo asa gane yafade waha fere unyi Israel ide.
Jesi: (Matiu 1.5-6; Luk 3.22; Aposel 13.22; Rom 15.12)
Jesi no king Davit umamu, onodu Yesus no king Davit asa.
Yesus:
Yesus unyi nomo hugu wa, gidu haigou fai.
Juda:
Nere Juda nigide wa nere Abraham nomo asa ganenga. Wa nere Israel wenga.
Josep:
Josep no Jekop nomo idau gane 12 waha nebereha ete.
Josep ete wa no Maria au. (Matiu 13.55; Mak 6.3)
Josep ete fere wa Jems bemu menekele. (Matiu 27.56)
Josep ete wa no Arimateaha moni fai, onodu no Juda nebere kaunsel amugou waha nebereha ete. (Matiu 27.57-60)
Barabas ide wa fere nere Josep tude. (Aposel 4.36)
Josuwa: (Aposel 7.45; Hibru 4.36)
Moses umainga, iinga Josuwa no Israel nebere morabagu heigedu bona, Israel hanigainga Kenan oula langa goyane.
Itou nomo sipsip magana: (Jon 1.29-36)
Jon yaage bisemu nigigou fai, no Yesus “Itou nomo sipsip magana” tuwai.
Nuuni beele:
Itou no nuuni beele 10 Moses tuwaiha.
Mesaia:
Mesaia ide wa no Yesus wenga.
Masted: (Matiu 13.31-32; 17.20; Mak 4.31-32; Luk 13.19)
Masted no malu ete yaai dorofe nomo fatu gai mene-mene.
Prist:
Prist nigide wa, nere nagenga fai-aita bagu nebere haumu tedu alta langa Itou eeya muuru wari fuwei nomo bode, tempel nomo jauli guuni huwanya langa goi-goide.
Sabat:
Wa Juda nebere bori fati guuni.
Sadyusi:
Wa nere Juda wenga, nere fai unyinege aroro bagu waha nere komowou hugu ete nere Juda gamanege langa heigemudu bode, Itou Moses nuuni beele tuwai waha bagu, Juda nebere fanyinege bagu tigini oojowei nomo fai-aita bagu isisiwou nigi gane.
Samaria:
Wa no ha mutu ete unyi. Nere fai fereha, nere Judaha uwa nere walanga yafa-yafade.
Solomon: (Matiu 1.6-7; 6.29; 12.42; Luk 11.31; 12.27)
Solomon no king Devit idau. Saini umamu umainga, no Israel nebere morabagu anyakaro yafai.
Fai nomo idau:
Unyi beha Yesus bona lena.
Salpa: (Hbmw 9.17)
Salpa waha nere sain ila lede brim megebu. No nomo urou wa dada laluwa bailu bagu dorofe, onodu nomo lalawou anyakaro onodu agiya danga bagu. Nere Itou ganya nomo paura waha langa ati-atide.
Tempel:
Itou eeya muru wari fugou mata.
Topas:
No megebu ete gai hilobainga tigini.
Saion:
Jerusalem taon no Saion muuju langa inyina.