13
Yasaro asía tetá pesane oyapo.
Nōmo aseane he tawara aeyaka yasaro asía perakasapo. Yasaro asía wamo yatipinusu risikisapo. Risiakipoko mere isi kaeyakosu risikisapo. Mere isi kaeyakosua hakása hakásaraka unihae hati kaeyakosu karoterapisesapo. Wamo yatipinusua yano motosa watikisa popasesapo. Yano popasane Kotiane mawakasemaraka popasesapo.
Yasaroane saro répate aseraka sikisapo. E korakeane saro pea korake asisapo. E akaiane saro raeone akai asisapo. Yasaroamo unihaeaka asekea rekeasimo siapora asíamo someraka, “Nōmo unihaemo sea á né kayae,” aíyaka epo unihae wakapuane eaki karakasapo.
Yasaroamo wamo namasuane risike, wamo yatipinuane kára rusisapo. Kára rusua kukufunusa nine umurusesapo. Umuruane aporo hinamo hauaka sua risiamo asekea someraka, “Eane kukufunusa nine, kukunafonosasamo itifiasifareapo.” Aíyaka yasaroane patera asekea somerakasapo.
Yasaromo unihaeaka asekea rekeasimo tarékonemo maresasamo aporo hinamoamo tarékoneaki kekererakasapo. Kekereraka yasaro asíaki soko kekereraka someraka, “Yasaro asíane ipi fanapo. E area ayiáka meta rekenafapo. Eyaki weraka epamo wareraka rukukoakataehokosare? Metamo wareraka rukukoakataehoane siahoasifareapo,” airakasapo.
Ere maiya foti tu amo (42) yasaro asía amo epo ipi yano motosane makáraraka reke, Kotiane hokomaka mawakasemaraka somerakano, Kotimo matasorakasafapo. Arirakano yasaro asía amo Koti yano motosane soko, hepene yapura Koti rea hauakane soko, hepene yapura makata su risiane soko, mawakasemaraka ekeneraka, ho mareraka somerakasapo.
Yasaro asía amo Keresoa paosa aporo hinamo akiyaki weraka, iane rukukoakataerakasapo. Ane Kotimo matasorakasafapo. Aporo ira kekepoane soko, aporo kau kekeposane soko, aporo me kekeposane soko, aporo hauaka kekepoa risiane soko, yasaro asía amo unihaeaka wakapuaka asekea rekeno Kotimo matasorakasafapo.
Matasohoanafonorakano aporo hinamo hauaka sua risiamo yasaro asíaki kekererakasapo. Asiāne yasaro asíaki kekerehoanafonosa aporo hinamoane oyapo. Aporo hinamo metakiramo hemakapukua Saro Sipi Manomo ipoko farimaka kusuapo, ayiáka hemakapusua aporo hinamoamo yano motosane Kotimo sawia popasesapo. Arirakano hauaka one kepomareasiraka maiya amo, yaiya risikiakosa aporo hinamoamo yano taesane Kotimo sawia popasesapo.
Re senaki risiamo koteaka kaiyinie. 10 Aporo meta tipura makeakosapo aisane aporoane tipura makerakasapo. Aporo metane ferepemo rukusapo aisane aporoane ferepemo rurakasapo. Ayiakakosapo aisasamo kakimara aporo hinamo repo Kotiaki himu hakásaraka hemakapusuane metakarirapaka, yaiya paroaka risikianie.
11 Arirakano yasaro asía meta hauaka aeyaka perakasapo. Pesane Saro Sipi Mano mere isi tetá arisia ayiáka, yasaro asía keseke pesane mere isi tetá ayiáka risikisapo. Meane kotafe meraka, siapora asiamo meraka sikirakasapo. 12 Yasaro asía keseke pesane, yasaro asía fana pesa akiyaki hakāsa reke, fana pesamo wakapuaka someaka maresa ayiáka, keseke pesamo ayiáka wakapuaka someaka marerakasapo. Someaka marerakano yasaro asía fana pesane wamo rusua umurusa, eaki aporo hinamo hauaka sua risiamo kekerehoasimo, yasaro asía keseke pesamo someraka, “Yasaro asía fana pesaki kekerehoanie,” airakasapo.
13 Aíyaka yasaro asía keseke pesamo ipi wakapumo hemakapukua rakirane rakisiapo. Aporo hinamomo asekeasimo ira rufi hepene aeyaka hauaka wo peasimo rakirakasapo. 14 Yasaro asía keseke pesamo yasaro asía fana pesa akiyaki reke, Kotimo matasohoanafonorakano, ipi wakapumo hemakapukua rakirane rakirakasapo. Yasaro asía keseke pesamo kotafe rakirakano, aporo hinamo hauaka sua risiamo kotafe rakisiane kekemarakasapo. Kekemasa aporo hinamoaki yasaro asía keseke pesamo someraka, “Yasaro asía fana pesane ferepemo rusua fareasane amo yano motosane makárahokosakipoko, e kauane murikimaka hakása yineraka hokonomo kotafe koti pariraka yasaro asíane rakinie.” Aíyaka somerakano ipu murikimaka hokonomo yasaro asíane kotafe koti pariraka rakirakasapo.
15 Yasaro asía hokonomo kotafe koti pariraka rakisiaki yasaro asía keseke pesamo himuha karakano, Kotimo matasosafapo. Matasohoanafonorakano, hokonomo kotafe koti pariraka rakisia yasaro asía amo akaimo somesapo. Akaimo someraka, “Anoaki kekerehoanafonona aporoane rusua kukunie,” airakasapo.
16 Yasaro asía keseke pesamo someraka, “Aporo hinamo yano motosa kára soko, aporo hinamo yano motosa wakasema soko, aporo hinamo raipa soko, aporo hinamo raipahoanafonosa soko, i su hikumisia soko metao, hokono tumurua soko metao, yasaro asía fana pesamo yano motosane popahoanie.
17 Arirakano epo yano motosa popahoanafonosa, epo napa ane popahoanie. Epo yano motosa soko metao, napa soko metao popahoanafonosa aporo hinamoamo makata ropohoane siahoasifareapo,” aíyaka yasaro asía keseke pesamo yapo motorakasapo. 18 Arirakano aporo hinamomo koteaka hemakapurakano, kepoane hemakapukusapo. Yasaro asía fana pesamo napa sekese harote sekeseti sekesepo (666). Napa ane takumeaka aporo yano motosa popasesapo. Napa ane aseraka aporoamo yano motosane hemakapukusapo.* Wate fana Rome unihae Sisa yano motosa Nero reapo. E yano motosane menoraka napa 666 ayapo. Aporoamo Keresoa paosa aporoane kara mokoatikisapo. E watikiaka area ayiaka, aporo keseke peakosa amo watikiaka rakiakosapo.

*13:18: Wate fana Rome unihae Sisa yano motosa Nero reapo. E yano motosane menoraka napa 666 ayapo. Aporoamo Keresoa paosa aporoane kara mokoatikisapo. E watikiaka area ayiaka, aporo keseke peakosa amo watikiaka rakiakosapo.