14
Aporo hinamo yakaimo kesasane oyapo.
Nōmo aseane, Saro Sipi Mano ūri Saeone terayia rekesapo. Saro Sipi Manoyaki aporo hinamo wane harote foti fo taosene (144,000) sarimaraka risike, i hikumisia Saro Sipi Mano yano motosane soko ipi Ata yano motosane soko popasesapo.
Nōmo kaiyíane hepene aeyaka meraka he kára peraka sikiraka, kikiriraka sikiraka aporo yakaimo kita ruraka sikirakano kaiyiapo.
3-4 Koti unihaeaka sea kaya soko, makata kakayia kitafasu risia soko, aporo kára risia soko, i hikumisi neneme takua aporo hinamo wane harote foti fo taosene amo (144,000) kesarakasapo. Ipu kesasane hauaka su aeyaka Kotimo pasimosa aporo hinamo amo kesa kawe kesarakasapo. Kesasane ipu hákasamo enomasesapo. Aporo hinamo metakiramo enomakasisesafapo. Asiamo aporo kesasamo hinamoyaki mokome purasesafapo. Hinamo hakimarasesafapo. Saro Sipi Mano purakano i soko hakāsa eyaki sarimaraka purasesapo. Kotimo aporo ira fanāne ipo. Ipu Kotiane soko, Saro Sipi Manoane soko, makáraraka kekerehoasimo Kotimo iane fana pasimosesapo.
Pasimosa aporo hinamoamo makata kotafe somerafapo. Hasaka hemakapurafapo. I namo kakaro kotesa susupo.
Hepene aporo isia pesane oyapo.
Hepene yapura hepene aporo hakása meta koraka rekesapo. Koraka reke aporo hauaka kekepo risiaki soko, aporo ira kekepoaki soko, aporo me kekeposaki soko, aporo kau kekeposaki soko, Yaiya Rera Kotimo someane some kakakosakipoko koraka rekesapo. Koraka reke epo sakepamo someraka, “Koti ipi kárasasamo eaki kekereraka makárahoanie. Kotimo aporo hinamo su takekea parakuraka hukurukusa maiyane fasereapere. Hepene yapurane soko, hauaka one soko, he tawarane soko, he fuaka taenane soko, su Kotimo kepomaresapo. Asiamo eaki kekerehoanie,” airakasapo.
Asiakipoko hepene aporo hakása meta, tetá ane kekemaraka pekea someraka, “Pápirone taone kárane rakaripureapo. Pápirone taone fareapo. Aporo hinamomo himu maparitaehoasimo epo iaki waene he nasimo kaka kirimaraka kayereapo. Aporo hinamo Pápirone taonea risiamo namo kakaro watikiaka rakireapo. Ipu kaumo hemakapusuane kara raraporaka risike, arirakano ipu kotafe Koti parisane makararaka risiapo. Ayiáka risike aporo hinamo hauaka sua risiamo watikiaka rakisimo kirimasapo. Kirimasasamo Pápirone taone kárane rakaripusuapo,” airakasapo.
9-10 Asiakipoko hepene aporo hakása meta, isia ane kekemaraka pekea sakepamo someraka, “Yasaro asía fana pesane soko, yasaro asía murikimaka kotafe koti pariraka hokonomo rakisiane soko, aporo hinamomo kekereraka risike, yasaro yano motosa i hikumisia soko metao, hokonoa soko metao, popasa aporo hinamoaki Kotimo sapehokosapo. Namo kakaro kára saperaka rekeakosapo. Aporomo aporo metaki waene he nasimo kapoa komarukua akara ayiáka, Kotimo sapenane káraraka komarukua ayiáka aporo hinamoaki kakakosapo. Waene he namo heyaki sarimahoanafonoraka waene he susu akara ayiáka Kotimo sapenane ayiáka kakakosapo. Asiamo Kotimo sapenane mauahokosafapo. Saro Sipi Mano soko, hepene aporo kotesa soko i risia, hikumisi nenemea aporo hinamoane Kotimo fanasihokosapo. Fanasina hauaka á eke yano motosa saofa ane rufiraka, musuane yamohoane, mena hae kapuasa yamohora ayiáka yamohoapo. Eke saofa rufimo soko, ira rufimo soko iane inakakosapo.
11 Inaraka ira musuane yaiya hinaka rekeakosapo. Ira rufiane fahokosafapo. Yasaro asía fana pesane soko, yasaro asía murikimaka kotafe koti pariraka hokonomo rakisiane soko aporo hinamomo makáraraka risike, yasaro asía yano motosa popasa aporo hinamoane Kotimo fanasirakano ira rufimo inakakosapo. Inaraka risike maiya metamo yapa mareakosafapo. Maiya suamo sere soko ereamo soko inaraka risikiakosapo,” airakasapo.
12 Asiamo Kotimo someane kakimaka risia aporo hinamo re soko anapaka Kotimo someane kakimaka, Yasuaki himu hakásaraka hemakapukua paroaka risikianie. Paripukupo Yasuaki himu hakásaraka hemakapusuane rosaka taehokosakipoko hemakapunie.
13 Arirakano hepene aeyaka memo someraka, “Úyaka popahoanie. Maiya yumo soko, keseke soko Unihae Yasu Keresoaki himu hakásaraka hemakapusua aporo hinamo kusuane Kotimo makoterakano sesehokosapo.” Airakano Ho Kotesamo soko someraka, “Kakarorakae. I wafororaka rakiraka risiane metakarikia fenenakanapo. I nena hinakanafapo. Ipu makata koteaka rakisiane iyaki hakāsa hinakanapo,” airakasapo.
“Hauaka wo makata mano porosa namo nakosa susekeno ferepemo pateke mokoanie,” aisane oyapo.
14 Nōmo aseane, ako pakaesa kima yapura Aporomanomo Táke kakesapo. Kake korótomo rakisia hati ane karotapikia, hokonomo ferepe maka kakesapo. 15 Kakeno, hepene aporo meta Kotimo ape aeyaka pekea, aporo ako kima yapura kayaki someraka, “Hauaka atura makata mano tanehesane surakanapo. Susane ferepemo popateraka mokoanie. Susasamo makata nako mokoakosa maiyane faserepesapo,” airakasapo. 16 Airakano aporo ako kima yapura kayamo ferepemo hauaka atura makata nakosa susane popateraka morakasapo.
17 Arirakano hepene yapura Kotimo ape aeyaka hepene aporo meta peraka, epo soko ferepe waresa maka perakasapo. 18 Maka perakano, hepene aporo meta ira rufi asekea reane, Kotiaki kakako pauta wape yamona paikia teporo eke taesa asíane metakarikia perakasapo. Peraka hepene aporo ferepe waresa maka reaki sakepamo someraka, “Hauaka atura sako karepe wate surakano, ferepemo popateraka karepe wateane mokoanie,” airakasapo.
19-20 Airakano hepene aporomo ferepe maka rea amo, hauaka atura sako karepe wateane popateraka, karepe wateane morakasapo. Mosane ape yao takua reakipoko maua asía á motosakipoko, á mokoasurakasapo. Mokoasusane finiraka tairakasapo. Tairaka he pekearea ayiáka perakasapo. Peraka, maua motosa a komarukua yaoa sakopeperaka hauaka sua komarurakasapo. Komaruraka saro hose akai humaresa huturua paurakasapo. He namo pesane hauaka yamenoa komarukua purakasapo. Asiamo maua sako karepe wate taisamo kepoane Kotimo saperaka fanasihokosane murikimarakasapo. Sako watē he pusuane amano yapi pukusane murikimaka purakasapo.