15
Hepene aporo yatipinusu pesane oyapo.
Hepene yapura makata meta haku asekeanafonona tarisiane oyapo. Hepene aporo yatipinusumo makata meta amano mokoatikina makatane, yaiya yatipinusu mokoa risikisapo. Mokoatikiraka faraka, efera hunia amano mokoatikihokosafapo. Mokoatikiraka faraka Kotimo sapenane soko fahokosapo.
Asiamo he tawara hiho asía akiyaki ira rufiyaki sarimasa asisapo. Yasaro asía fana pesaki soko, yasaro murikimaka kotafe koti pariraka hokonomo rakisiaki soko, yasaro yano motosa napa popasaki soko, yunu wekea wareraka rukumosakatapisia aporo hinamoane he tawara hiho asíane he fea risikisapo. Risike kita asía Kotimo kasane hokonomo mokoa risikisapo.
Mokoa risike Kotimo aporo raipa Mosesemo kesasane soko, Saro Sipi Manomo kesasane soko ipu murikimaka kesaraka,
“Unihae Koti, nómo wakapuane namo kakaro kárapo. Nómo makata rakirane namo kakaro kárapo. Uao, ya watikihoareapo. Aporo hinamo hauaka sua risiane nómo unihaeaka asekea rekenapo. Nómo ainane ereketae kotesa susupo. Nómo kakaro somerapo.
Né hákasa namo kakaro kotesa susu rekenapo. Asiasamo aporo epamo né yano motosane makáraraka kekerehoko hisihokosare? Wae, aporo metamo néaki kekerehoko hisihokosafapo. Aporo hinamo hauaka sua risiamo néaki kekerehokosapo. Nómo makata rakirane ereketae kotesa susuane aporoaki tarisiapo,” aíyaka kesarakasapo.
Kesaraka faraka hepene yapura Kotimo ape kakarua Namo Kakaro Kotesa Susu ape ikia koroane ropakamarakano, ape kakarua nōmo asesapo. Kotimo ape kakaru aeyaka hepene aporo yatipinusuamo makata meta amano mokoatikina makatane mokoa perakasapo. Hepene aporoamo pasu pakae faesa kotesa osoraka, korótomo rakisia saro kau terakae asía hikia perakasapo.
Perakano makata kakayia kitafasuamo hakásamo hepene aporo yatipinusuaki korótomo rakisia tisi hakása hakásaraka karakasapo. Yaiya Rera Kotimo kára saperaka fanasihokosane tisia kekea komarupe pusuane, hepene aporo yatipinusuaki hakása hakásaraka karakasapo.
Hepene yapura Kotimo ape kakarua Kotimo faesane soko wakapuane soko ira musu asía ape kakarua komarukua rekesapo. Komarukua rekeno, aporo meta soko Kotimo ape kakarua yoroane siahoasisesafapo. Ape kakarua yorokoa pukusakipoko fana hepene aporomo amano mokoatikinane kaka fahoasimo aporo meta soko asekea rekesapo.