14
Sinik Abem min gelemin aket waktiyámin sung uta ko.
Kale aket kudawa kudawain leiw ata abo nadiwe atin Sinik Abem ami min gelemin aket waktiyámin kala. Kata bo kanam kanam atin Sinik Abem ami lum senin weng bakanin uta atin tam so aket waktidin kala. Kale kan kinim mak weng kukum bakana kaí, be aka kinim imi weng bakanyaba bá, kata be alam Got ata kuw weng bakanlaba. Watawo kaleyo bá, kinim ika ami weng kukum bakanba be im kal keidoliw banim kayo ade be watawo kaleyo bá, aka alam sinik ayo wánin weng kalo Got weng bakanlaba ko. Kata kan kinim ata lum senin weng bakana kaí, aka be kinim imi weng bakaya bom gadel dawkáya bom, im kitid sán bom ilil dudáya bom keiyaba kala. Kaleyo kinim weng kukum bakanokaba, be aka alami luk kuw kanaba. Kata kinim kan ata lum senin weng bakanba, be aka Got kinim wanang gu adikum imi luk kanaba. Nam aket adikum kiba weng kukum kukum bakamino, kalbi. Kata nam aket lum senin weng wanang kinim imi bakanyamino, kale kuyamsa uta atin kidelo, kalbi. Kale kinim kan ata lum senin weng bakanin ata mew kinim weng kukum bakanin kinim be akadaw tam so ka. A bede kinim kukum mak ata tabe ken ami weng bakanba uyo kusikidano kuw, beta adikum Got wanang kinim gu teinbiw iyo ken dakoyamokaba kala.
Kale nalam nikil fikal, naka tad weng kukum kukum bakanyamokabi kaí, nam kanabi be mak dakoyamomu banim. A bede kilim weng tuw tad Got alam ufek ufek kuw misun teinaba uta bakaya bom, Got kal keimin kunamsa uyo bakaya bom, Got ami lum senin weng uyo bakaya bom, kanamin kanamin yak bom kukuya bom keimino, beta kiba kidela dakat kal keidokabiw ka. Kale bela alataw kale, gitá, fudonguk, tadám be ika kidela dau fuw so wemongin banim kaí, ken fuw madaneng be kidela dakat kala kidilolaw banim ko. Wasi tadiw, yul kalin uyo kidela dakat kalongin banim be kan ata tabe saksaku yak wasi iyo tabudiw ginanokabiw. Kale kiba be ulutaw kala kaleyo, kiba wanang kinim weng im kal banim uyo bakanyamokabiw namti, ika weng umi mit be im kal banim keidokabiw ka. Kimi weng bakanábiw be sák as leik iw iw kaekal banimába taw keimokaba kala. 10 Kale bakan dim kadák uyo ki akal alam weng kukume teina teina ausu ade ukul ulum weng dam so weng teinu teinu ausu. 11 Kale naka kinim mak weng bakanba am weng be nam kal banim kaí, kinim be fitado akokabi ade kinim be akal nam weng bakanbi be am kal keidongin banim kaí, be kinim akal fitado nakokaba kala. 12 Kaleyo be ulutaw kiliwso ka. Kiba atin aket wananyam bada Sinik ami min gelemin mak kudulumo, kalbiw. Kale yak kalakal Got wanang kinim gu ifo imadew matam dádaw dukumámin umi kitidim uta umi tuw sun kuw kanamin kala.
13 Kale kinim weng kukum bakanin aka weng kumadámin kitid uyo Got dákadálawa ken kudawano, kumadá bom nadano alam weng kukum bakaba mit uyo bakamak kala. 14 Naka weng kukum tuw Got suksuk bom bakanokabi kaí, nalam sinik bude suksukba, kata nalam aket fukanin atane mit uyo kidela kal keidoma banim ko. 15 Yaknámin uta kanamokabi? Naka weng kukum nalam sinik tuw Got weng bakadawokabi, kata naka nalam aket fukanin ukal Got weng bakadawokabi ade weng kukum uyo nalam sinik tuw Got fuw wemokabi, kata naka nalam aket fukanin ukal fuw wemokabu kala. 16 Kaba kalam sinik tuw ki Got ken keiyo akanokabaw kaí, kinim mak kim iwyak tem teinba, aka yakno yakno ken bako, “afan ko,” kalokaba. Watawo kaleyo bá, kam kanam kalbaw be am kal banim kayo kala. 17 Kale kalami ken keiyo, kalbaw bude kidelok, kata yak kinim wanang madik iyo atin dakoyamoma banim.
18 Kale naka Got ken keiyo akbi, watawo kaleyo bá, nami weng kukum kukum bakanin uyo sák adikum kim akayamsi kayo ko. 19 Kata naka Got kinim wanang gu Got win kufádawumo, kale tad gei dukanbiw, be naka weng wanang kinim adik kal keisuw tuw weng mada auok kal kuw bakodokabi beta ken, kata naka ulum kano weng kukum kukum tuw kukuyamin seng seng keimokabi kai, be kidel bá.
20 Kale nalam nikil fikal, nami bemi sung bakanbi uyo man katiw imi aket fukanin taw keimin bá, kata man katiw imi kukuw mafak im kal banim itaw kei nadiwe fasel aket kidela fukanin taw keimokabiw ata ken ko.
21 Got alam buk tem Kamok ayo bako,
“naka kinim wanang fitad imadáli yak ilim weng kukum bakamin tuw nam kinim wanang iyo weng bakayamokabiw, kata ika nam weng so mak kidilokabiw bá.”
Kalesa kala.
22 Kale bumi kukuyabu uyo ki kinim weng kukum weng bakanba, be Got ami kukuw kukumin alam wanang kinim afan kalin imi kukuyamono kale nadano bá, kata be afan kalongin banim imi kukuw kukuyamono kale nadano ko. Atin Got ami lum senin weng be Got ami kukuw kukumin alam wanang kinim afan kalongin banim im kukuyamono kale nadano bá, kata be afan kalin imi kukuw kukuyamono kale nadano ko. 23 Kaleyo adikum Got wanang kinim tada tada gei dau nadiw adikum kiba weng kukum kukum weng bakanbiw namti, afan kalin banim so im kal banim so iyo tad itamokabiw uyo im aket bo kiba aket dakwan kei bidiwo yakokabiw kala. 24 Kata adikum kiba Got lum senin weng bakan bidiw kinim mak afan kalongin banim tadbano, am kal keimin banim tadbano, aka adikum kimi Got ami lum senin weng bakanbiw, ata tabe kukudawuno, au naka ban keimin sone, kalokaba ade kim weng bakanbiw uta tabe taktaka daudokabu 25 ade ami iwál aket fukanin uyo kawákal kuw kaím dádawokabu, kawák aka alam kun faleli kale tein nadane Got win dafáda bom nadane bako, “Got be afan kiwso beno,” kalanokaba ko.
26 Nalam nikil fikal nami kanam kalbi ami mit ayo ki Got win dafádawumo, kale gei dukanbiw kawák ayo ki, kinim mak aka fuw wemokaba, mak atane kukumokaba, kinim mak aka Got ami aket fukanba uyo kidela misuna kuw kaím dákamokaba, mak atane weng kukum bakan bada ayo kinim kukum ata tabe weng be kusiki kanam kalbano, kalanokaba. Adikum buyo ki kana bom naduno Got wanang kinim gei dubidiw iyo dakoyamokabu kala. 27 Kale kinim mak weng kukum bakanokaba namti, kinim seng bakanin bá, kata kinim alewo alewbino, ita kuw bakanin kala, makuw kikiw bakanokabiw bá, mak asik bakoda bakodayokabiw ade bewák akal kinim mak ata ta be weng kusiki kanam kalbiwo, kalanak kala. 28 Kata kinim weng kukum bakanin kusikimongin kinim ayo teinongin banim namti, kinim weng kukum bakanin aka Got wanang kinim gu tem kawák uyo alam kano sading kale bom nadano alaso Got so kuw weng kukum be bakanak kala.
29 Kinim alewo, alewbino isik Got lum senin weng bakanbiw kaí, madik kidibiw ita tabe imi weng be taktakin ko. 30 Kata kinim Got weng bakanbada kinim mak kidi teinba, aka Got tabe ufek ufek mak kuw misun teida utama kaí, Got weng bakanin kinim aka kanom kudá sading kala kinim Got ufek ufek kuw kaím teidawa kinim asik abin wakudawa weng bakan si audano ko. 31 Adikum kibayo ki, Got lum senin weng mak asik bakoda bakoda bom nadiwo adikum iyo kal kei bom im kitid dákanin kala. 32 Kale lum senin kinim ika ilim aket fukanin uyo adolawin kala.
33 Watawo kaleyo bá, Got aka gán dáyam ilik ilok bom bino, yakba bá, aka abino kal bom bino, yakba kayo ko.
Kale wanang ika Got wanang kinim gei dukanbiw kawák uyo weng so bakanin bá, 34 mada alam sading, kale teinámin, kale be Got wanang kinim gu adikum iyo ikil be kanabiw kala. Watawo kaleyo bá, Yu kayak imi sawa abem uyo bakoyam, “wanang ika im kimak akfak tem teinámin.” Kalesu make. 35 Im aket kinim mak ami Got weng bakoda be kidela kal keidumo kaliw namti, tow ilim am kal nadiwo ilim kimakal dákadáya bom mit uyo kidela kal keimin kala. Kinim wanang tubudubiw katam wanang umi weng bakanin be fatom so ko.
36 Got ami kukumin be wanang kim dim kal matam abesu bá. Kiwta kuw kukumin be kudusiw bá. 37 Kinim kan ata am aket naka Got ami lum senin kinim ade Sinik Abem ami min gelemin ufek ufek madik uyo kudusi ka, kala kaí, akal atamomo, au Faul aka Got ami kanamino kalin uta godnaba ka, kalak kala. 38 Kata aka weng bo, au afan kalongin banim keida kaí, kanamin kinim ami weng be kidilawin bá ko.
39 Kaleyo nalam nikil fikal, kidela Got lum senin weng bakanin umi aket ki kidela aket wakti bom nadiwo kala, kata wanang kinim weng kukum bakanbiw iyo abem kutiyamin bá. 40 Kata Got ami Sinik Abem min gelemin adikum uyo kidela tudon kuw kanamin kala.