15
Sung kidel bu utakun uta kalin sung.
Nalam nikil fikal kiba, naka nalam sung kidel bakayami faku nadiw kilim afan kale kitid tabe bidiw umi lakan sidi kalin sung uta kamane naka kal keimin weng bakoyami, fukan dádino, kali ko. Kiba kidela gadel tabe todokabiw kaí, sung kidel bakoyamsi dim Got aka kim kail bá takeikuyamokaba, masi kiba bisok afan kaloliw kala.
Atin kamakikiw weng Got daunamsa, be atin babid kale, beta nasik dauyamsi uyo bako nadune, “Kadais be num ban keimin takan keiyamono, kale fikala daudiw bi nada am alewbino dim kal talá tabese.” Kalesi be á Got alam godin weng ukal kano bakanbu. Ade aka asiki tad Bita dim kal misunase ade alo adikum weng dew kámin kilung kal imi dim so misuna nadane beta alo yanol am mak dána kawák alam ibik tein kámin kinim deng ulumi ki nangal kal 500 akadaw tamso im dim kal misuna atamasidiw iyo madik fikalesidiw, kata seng itane bidiw. Kale beta alo aka tad Yemis dim kál misuna nadane ayo adikum weng dew kámin kinim ilim dim kál misuna nadane adik adik beta tad nalam dim kal misunase. Kale Kadais alam walunamuda weng dew kámin kinim keisi, be weng dew kámin kinim madik imi kukuw kano walu imusa so imi atan kano walu imusa so utaw bá.
Adikum weng dew kámin kinim im iwyak tem kawák mada naka win so katiw keisi ade naka atin kidelo masi kinim wanang ika mak bakonam weng dew kámin kinimo nakine, watawo kaleyo bá, Got wanang kinim iyo nalata im mafak dákansi kayo ko. 10 Kata Got ami min gelemin dim naka weng dew kámin kinim keisi ade ami min gelemin ata tabe nam kidin tem wok fakube, be watawo kaleyo bá, naka weng dew kámin kinim madik adikum imi wok fakubidiw iyo akayam nadi wok kitid fakusi, kata be nalata kano wok be fakubi bá ko. Be Got alam min gelemin nalaso be ata wok be fakube kala. 11 Kaleyo sung kidel nata bakamsino, weng dew kámin kinim madik ita bakayamsiwo, nuka bakoyamuw, kiba be ken afan kalebidiw kala.
12 Kale kamane, numi weng uyo ki Got tabe Kadais ayo fikalanámin kudá tá dafoseno kalin weng bakan kábuw kaí, watawo kaleyo madik kiba ken bako nadiwe, “kan kinim mak fikalanámin kudá tá matam bomana,” kalbiwe? 13 Kinim mak fikalanámin kudá tá matam bokaba banim namti, Kadais aka fikalanámin uyo kudá tá matam bongin dakoseno kalongino ka. 14 Got aka Kadais be tá dafodongin banim kaí, num ami sung bakanbuw be am dam banim ade kimi afan kalebidiw be akal dam banim kalongino 15 ade atin mafak keimin akamam tam so keibuwo, kalongino ade numi Got kin walamin weng bako, Kadais be fikala tá dafoseno, kalin be ibakabuwo kalongino, kata wanang kinim fikalanin uyo kudá tá matam abongin banim nam, Got aka Kadais be tá dafodoma banim ka. 16 Kinim wanang fikalesiw ika talá matam abodiw banim kaí, Kadais alaso tá matam abogin banimo kalongino 17 ade afan Got aka Kadais ayo tá dafodongin banim nam, kiba afan weng uyo mak afan kalongin banim ade kiba ulum kano kilim ban keimin ami kitid akfak tem kal bidiwo kalongino 18 ade kinim Kadais afan kale fikalesidiw ikil iliso kail bá takeikuyamongin banimo kalongino ka. 19 Numi mimin dok Kadais diyámin bo kamane biyámin umi luk kuw nam, mew bakan dim kinim wanang teiniw bidi akayam num kinkin so keiyámin ata tam sono kalongino ka.
20 Kata dam weng ayo ki, Kadais aka mit kei fikalanin uyo kudá tá matam abese keimin, nuka atin nulum kal keidomo fikalesiw iyo iliso fikalanin uyo kudá tá matam abokabiw ka kalum kala. 21 Kaleyo fikalanámin be kinim makuw ami dim tad adikum kinim wanangal tasu, kata alataw be ki fikalanámin kudá tá tabamin be kinim makuw ami dim kal matam wanang kinimal tase. 22 Bo kanam kalbu kayo adikum kinim fikalanbiw bidi watawo kaleyo bá, ika yak Addam alaso makuw keisiw, kayo ulutaw ki kinim ika talá tabokabiw, watawo kaleyo bá, ika yak Kadais so makuw keisidiw kayo ko. 23 Kata makuw makuw nuka alam leiw ki abo fikalanin uyo kudá matam bokabuw be Kadais alasik tá matam abese. Kayo alo aka asiki tadokaba kawákal yak kan ata alami keisiw iyo talá matam sinik lakudokabiw ko. 24 Beta am adik adik uyo maek tade kei budule, Kadais ayo kin modin so gebom gebom so kitid soim so iyo im mafak dá nadane kasák gu kudew maek Natim Got alam kin moyámin akfak tem tadokaba. 25 Kale Kadais ata kin modale, si alam wasi wasi iyo faku imadew tad alam kin moyámin akfak tem imtidokaba. 26 Kale adik adik num wasi fikalanámin atane daw mafak dá atin banima daudokaba, 27 Got alam godin weng uyo bako, “Got aka adikum ufek ufek kin bakang kalu uyo fako kudew tad alam kin modin akfak tem kutisano.” Kalesu. “Adikum ufek ufek teinu mánu uyo fako kudew tad alam kin modin akfak tem kutisano,” kalesu be Got alaso bá, watawo kaleyo bá, Got aka alata adikum ufek ufek fako kudew tad Kadais alam kin modin akfak tem kutisa, kayo ko. 28 Kata Got aka adikum fako kudew tad Kadais alam kin modin akfak tem kutin nadano beta alam Min Kadais alami uyo kudá tad Alaw Got alam akfak tem teinokaba. Got ata tabe adikum ufek ufek uyo fako kudew tad Kadais alam akfak tem kutisa kayo, Kadais akal tad alam Alaw Got akfak tem unane, Got ata tabe adik wakadá adikum ufek ufek uyo kin modokaba kala.
29 Kinim fikalesiw ika ayo talá matam abodiw banim namti, wataw mit ata kinim wanang madik iyo fikalesiw imino, kale ilim kanamin kukuw abo wok ban bomin boyábiw? Bude afan madik bako, “fikalesiw iyo talá tabokabiw banimo,” kalbiw namti, watawo kaleyo kinim fikalesiw imino, kale wok ban bomin boyábiw? 30 Kata á nukade? Nuka watawo kaleyo nulumi uyo atan makuw makuw bán mafak kuw teinábuw? 31 Naka seng kuw atin mewso fikalongin taw keiyábi. Kale nalam nikil fikal kiba, be atin afan ko. Kale naka atin afan Kadais Yesus nulum Kamok alam dim kim tok bakayamábi. 32 Naka talá tabamin be afan kale nadino kayo Efesis abiw sew iniman atud so ginansi, kata nuka talá tabamin uyo afan kalongin banim nam, nuka bako naduw,
“sák amsino fikalokabuw bo num kal banim kale bo kidelin bá, ulum imin wan bom wok wan bom idak teinámin bo.”
Kalanongino ko.
33 Kaba kinim dabadálaw ibakamin bá, kawkinum kinim mafak ata tabe kam kukuw kidel uyo kuw mafak dádokaba ko. 34 Kale asiki maek aket kidel fukanin leiw kal abe nadiwo ban keimin uyo kudálin kala. Kiba atin fatom so keidin, watawo kaleyo bá, kinim madik kim tem teinbidiw, ika Got be im kal banim keibidiw, kayo ko.
Yaknámin dam taw keidokabuwako kalin uta ko.
35 Kata madik kiba dákadá bom, “fikalesiw ika yakano, yakano matam sinik lakudokabiwako? Yaknámin kál taw uta waka kiw matam tadokabiwako?” Kaloliw. 36 Dákadábiw bo kidel bá, kale ufek ufek sun kaidokabaw uyo kamakikiw dam be foma naduno beta yak luw uta bakang tabokaba kala. 37 Ade dukak luwe mil luwe ulutaw kale, ufek ufek luw kuw kaidaw namti, be akal yanol kawák ayo kál makuw kaidaw be ki atamodaw banim, kál kukus matam tabokaba ko. 38 Kata Got akal alam kanodokabuno kalesa ki abo, kál uyo luw umi kukámaba ade aka ulum luw makuw makuw dim kál kukum uyo kukámaba. 39 Kale yak adikum kaunsin ufek ufek nuka alam kál mit makuw bá, akal alam kál mit kukus kukus teinuw kala. Kale kinim ikil ilim kál mit kukus iniman ikil ilim kál mit kukus, awon ikil ilim kál mit kukus, takam ikil ilim kál mit kukus 40 ayo abid umi ufek ufek akal alam kál so teinba ade bakan dim umi ufek ufek ukal ulum kál kukuw teinbu, kata abid katam umi ufek ufek imi kál daung ukul ulum kukus, bakan kadák umi kál imi daung ukul ulum kukus audokabiw.
41 Atan akal alam kál daung kukus, kayow akal alam kál daung kukus, milum ikil ilim kál daung kukus kukus ade milum makuw makuw be akal alam kál daung kukus kukus ko. 42 Kayo fikalesiw matam sinik yakudokabiw ulutaw kala. Dam fikalu kusiw bo foma banimokabu, kata dam matam sinik so yakudokabu be foma banimomu banim ko. 43 Dam fikalu tawal tem kusiw bo win banim, kata talá matam bokabu be ami kál lamlam so keidokabu ade dam fikalu kusiw bo balut, kata talá tabokabu utane matam kitid so keidokabu. 44 Kale dam tawal tem kusiw bo dam kikiláw, kata matam tadokabu atane be sinik umi dam ko.
Kale afan bo kikiláw dam mak bu namti, alo sinik dam ukal bu ka. 45 Got godin weng uyo bakosu. “Kamakikiw kinim Addam ata biyámin kinim keiyámsa,” kata adik adik Addam ata matam sinik kukáyamin kinim keise. 46 Kale kamakikiw kinim tasa, be sinik kukáyamin kinim asik tasa bá, kata dam kinim asik tadano, yanol sinik kukáyamin kinim aka tasa. 47 Kamakikiw kinim be tawal tuw kidel dausa, kata kinim am falew tasa ata abid tikin kalo tasa. 48 Bakan dim wanang kinim ika kamakikiw kinim tasa alataw alataw keibidiw, kata abid tikin wanang kinim itane abido kinim tase alataw keibidiw. 49 Kale nuka kamakikiw bakan dim kal kidel imudiw bakan kinim taw keisuw, alataw nuka kidel kei naduw kinim abido tasa alataw keibuw.
50 Naka bakoyamon, nalam nikil fikal, bakan dim kadák kinim aka afan yak Got ami kasák gu tem ken unoma atin bá ade ufek ufek kikiláw uyo ken yak sun biyámin uyo utamomu banim ko. 51 Kata kidilin naka iwál weng mak bakoyamon adikum nuka fikalokabuw bá, kata nuka adikum kukum keidokabuw ko. 52 Be sun so ale naduwo nuka kukum keidokabuw bá. Wabising nulum kin káming kalbuw taw kei kanodokabuw. Bemi kanodokabu uyo adik adik madaneng dá kei badale kawákal kanodokabu ko. Madaneng dá kei badale kan ita fikalesiw iyo talá matam sinik so sun sun bokabiw. Kano kei bidiwe iso nuso adikum kukum keidokabuw kate. 53 Dam kikiláw uka atin kukum kei sun bokabu ade dam bemi fikalokaba ukul kukum kei sun bokabu ko. 54 Bemi kanodokabu kal Got weng bakosa uyo matam dam keidokabu. Aka bako,
“fikalanámin kuba, kulum anik anikin kitid bo banimu, 55 fikalanámin kuba, kumi kinim angadámin kitid be banimu.”
Kalesa. 56 Fikalanamin ta bom wanang kinim yanbiyábu kitid be ban keimin uta ka, ban keimin umi kitid utane sawa abem umi dim kal kudanbu. 57 Kata nuka Got ken keiyo, akum. Ata tabe nulum Kamok Yesus Kadais dim anik anikin kitid uyo dauyaba kayo kala.
58 Kale atin nalam nikil fikal, kidela kitid tabe tod nadiwo sák ufek ufek mak kudáliw uta tabe ak dákadulu kutinodiw banim keidin kala. Sun kuw kilimi uyo Kamok ami wok abin ki atin wakumam bom nadiwo watawo kaleyo bá, kilim kal bo kilimi Kamok ami wok fákanin uyo ulumi dam so kayo ko.