13
Wanang kinim Got afan kalin gawman sawa abem abodino kalin uta ko.
Adikum kiba gawman sawa kin moyámin kinim weng uyo kidiyámin kala. Kinim kan ata mak alafin matam gawman keidoma banim alam be Got alata kitid daudawano kuw ade kamane gawman be kinim so mak alam kitid dim gawman kei be bá, alam adikum Got alata kitid dauyamsa. Kayo kinim kan ata gawman weng ilelba kaí, aka atin Got kanamalo, kalesa uyo weng ilelba. Ade aka Got sok gei daudokaba bán dim be ko. Kinim kan ata kukuw kidel faku be, aka gawman itam fingánin bá. Kata kan ata kukuw mafak fakube, aka gawman iyo fingán bom nadano ko. Kaba gawman bidi itam fingánomi báyo, kalbáwe? Kanabaw kaí, kalam kukuw kidel ki faku badawe, gawman ikal kalam win dafokamokabiw. Kale gawman ika Got wok fakudawin kayo dakokamumo, kalbiw. Kata alo kukuw mafak fakudaw kaí, be itam fingán bomo ko. Gawman ika kitid so kayo ken kaba sok gei kamudoliw ko. Be Got alata kitid dauyam kan ata kukuw mafak fakuda kaí, sok gei dawkanino, yakeisa kayo kala. Kaleyo, kidela gawman weng ki kidi bomo kala. Kanamom sok gei ta bomino kale nadawo kanamin bá, kata be watawo kaleyo bá, kalam kal keidomo, beta kukuw kidel kanamongin be, kaleyo kanamin uta ken ko.
Kale gawman ika Got wok faku bom ika ilim wok faku kanamongin ki, kana bada kana bada aliwade belata kale nuka takis kisol kukáyamábuw. Kaba, gawman leiw kukum seng seng takis keimin uyo adikum sánin kuw ko. Kaba gawman dukum dukum iyo akol dakbu im akfak tem bomo ko.
Madik imi aket dawkáyamin sung uta ko.
Kaba kalam kakanum kisol dina kei kanodin atan kal kukamokabino, kalesadaw uyo akamam tow tow unemin bá. Kale afan numi sun kuw dina keidawa keidawain ayo ki atin aket kudawa kudawain uta sun kuw kanamum kala. Sawa abem uyo bako, “kaba sák sakadinin ban keimin bá, kaba kinim angkukámin bá, kaba yakot wanin bá, kalam kakanum alew mew tein bidiw ami ufek ufek uyo aket kukámamin bá.” Kale weng madik bakodi so madik bakodongin banim so bidi adikum makuw sawa abem bu, “kakanum kasal iyo kalam dam aket kumamsaw taw kano aket kuyamal kala.” Kalesu. 10 Aket kudawa kudawain uyo kakanum kál funin so kudawoma banim, kayo aket kudawa kudawain uta sawa abem adikum uyo kidi dudew tabesu ko.
11 Nam kano bakabi, be watawo kaleyo bá, nuka atin am dánámin babid teinbuduw. Kayo kamane am dána ki, kalam akálámin uyo kudá kaunal kala. Kaleyo kamane Kadais ayo atin mewso as kainin abiw abebaw kalo kail bá takeikuyamono kale fasko be. Kata kamakikiw mit kei afan kalesuw bo sikam so alanámsu, kata atin kamane utane mewso keibu ka. 12 Midilin kukuw mafak kanamin bo mew banimono, kalebu ade kidel teinámin atan usik mewso tadbu. Kayo nuka midilin umi ufek ufek kanamin bo kudá naduwe lánin umi wasi ginanin umi gelei ginanin ufek ufek uyo kudu fasko naduwe 13 kukuw kidel faku biyámin leiw uyo abo naduwo lánin wanang kinim taw keidum kala. Nuka kukuw mafak kudáluk uyo faku bom wok mafak wan buduw adiyamámin bá. Sák sakadinin ban keimin kukuw mafak so mak fakuyámin bá, ginan bom titidawa titidawa keimin bá. 14 Kata kaba Kamok Yesus Kadais ata nám dabadák tadelin audawe ban keimin uyo eimam tod nadawo kalam aket fukanin mafak kanamumo, kakbu uyo kudálal kala.