14
Kiba wanang kinim madik iyo itam liwin báyo kalin uta ko.
Kiba kilim Got ami kinim gu uyo yak kan ata afan kalin baluta be ayo imadew maek kiliwso au nadiwe imi aket fukanin kanamongin be kenalo, kalbiw uyo ilelya bom wengal kalin bá. Kale kinim mak am aket fukanin mew ufek ufek bo adikum wanin kuwo kalokaba. Kata alo kinim afan kalin baluta be ayo bako báyo, eing tatun kuw nalam wanino kalokaba kinim am aket ufek ufek bo adik wanin kuwo kalin, aka aket bakel bom yak kinim eing tatun kuw wanino, kalba, aka mafak kanaba nata ken kanabi kalin bá. Ade yak eing tatun kuw wanin aka bako, nata ken kanabi yak sák waninim aka mafak kanaba kalin bá. Got aka be keno, akba kala. Kale kaba ken yak kinim mak ami wok fakudawin kinim kukuw uyo taktakodaw banim. Alam be, aka alam kin modin kinim alata kuw kukuw taktakla bom au, be ken kanaba au, be mafak kanaba, akin ko. Ade Kamok ami wok fakudin kinim aka ken kanamokaba, be watawo kaleyo bá, Kamok aka dakodaw ken be kanamako, akeisa kayo.
Kinim mak am aket fukanin bako, “am mak dána be am gulak, am mak dána be am abem kalokaba. Alo kinim mak am aket fukanin am adikum dánámin bo ulutaw ulutaw ki kalokaba. Kale kinim makuw makuw ika ilim aket fukanbiw uta kuw aket kumam afan kala, kalin kala. Kale kinim kan ami aket bako, am mak dánámin be abem, am mak dánámin be gulak, kalanba aka be Got ami kanadába. Ade kinim kan ata aket fukanin mew ufek ufek bo adik wanino, kalba, aka bo Kamok ami kanadába watawo kaleyo bá, aka wanin bo Got ken keiyo ak bom wanba kayo. Ade yak kinim wanin madik bo wanin báyo, kalba, akal Kamok ami kanadába, watawo kaleyo bá, alaso Got ken keiyo, akba. Kayo nuka fikalanbuw so kaunsin buduw so be nulumi kanabuw bá. Kale nuka fikaluw kaí, nuka Kamok ami kanodawuw. Ade nuka kaunsin buduw kaí, nuka Kamok ami kanadabuw, kayo nuka kaunsin boduw so fikaloduw so be nuka adikum Kamok ami ka.
Beta kaleyo Kadais fikale nadane alo talá tabe kaunase, be aka beta kano nadino matam fikalanin so kaunsin bidiw so im Kamok keidono, kale kanose. 10 Kayo kaba watawo kale kakanum Yesus so dam makuw ayo taktaklabaw? Ade watawo kale kam aket fukan bom nata kinim kidel, ata kinim mafak, akbaw? Nuka adikum Got kin dim todokabuw ade aka adikum nuka kikiw taktak imudokaba. 11 Kale Got godin weng uyo bako,
“Kamok ayo bako atin afan naka Motibid, kale wanang kinim adikum nam mit tem katun fakeládokabiw, ika bako, ‘kaba Got,’ nakokabiw.”
Kalesa. 12 Kayo adikum nuka yaknámin kukuw mak kanamusuw kaí, bo makuw makuw nuluta Got dákadámin yán kidáwokabuw.
Yak madik iyo kanoyamaw ban keimin báyo kalin uta ko.
13 Kayo nuka yak afan kalin duw imi kukuw taktakin uyo kudálum kala. Nuka aket bakel dau yak duw afan kalin kinim ami kanodawuw yak ban keimin leiw unemin uyo ati kudálum kala. 14 Kale nalam Kamok Yesus so alew makuw keiyámin ata kanonamano kal keidomo yaknámin wanin uta mak mafako wanbi bá ka, kalbi. Kata yaknámin kinim ata am aket fukanin yaknodin uta mafak kalba kaí, be kinim aka alami kuw mafak keidawsu. 15 Kaba kakanum ayo kalam yaknámin mak gulbal wan bom kakanum bakodaw, kam kukuw bo báyo, kale am afan kalin uyo kanamábaw kaí, kaba atin aket kudawa kudawain kukuw uyo abo badaw bá. Kaba kakanum ayo yak alam aket yaknodin wanin bo tako, kalba uta ami afan kalin uyo kuw mafak dákadáwin bá. Alo Kadais ayo ami luk fikalese make. 16 Kaba yak kinim madik imadálaw kalam aket fukanin bo kidelo, kalbaw uyo kinim imadálaw, bo mafako, kakin bá. 17 Got ami kasák gu uyo wanin ufek ufek wanin uta iwkuk bá. Afan ufek ufek iwkuk ayo ki Sinik Abem dim kalam Got so ken biyámin, abino kalin ade aket kalfalin uta iwkuk ka. 18 Kan ata Kadais wok faku bom kanodin kukuw faku bom be kaí, aka Got kalfalin dawkádaba ade wanang kinim madik ikil ami kukuw keno, akbiw.
19 Kayo nuka yaknodin kukuw uta abino kalin kidel kale faku bom naduwo akanum dakodawa dakodawayumo. 20 Yak wanin wanin uta kuek didaw Got ami wok uyo kuw mafak dákamin bá. Adikum wanin bo ulum wanin kuwo kalesu. Kata wanin wanedaw yak kinim kukum kanodawaw ban keimin be mafak ko. 21 Kaba alam wanin wanin so wok wain wanin so kukuw fakuyámin umi kanoyamaw kinim kukum im ban keimin uta ki atin kudáyámin ko.
22 Kaba yaknodin kukuw uta afan kalbaw kaí, alam be Got so kalaw so kimi iwál weng abem keidak kala. Kinim mak aka alam aket fukanin bo ken kale kana bom nada fatom banim keibe kaí, aka bán kidel teinbe. 23 Kata kinim aka wanin be wanan bom aket alew tet bom bo kene, báye kalba kaí, aka mafak keiba. Watawo kaleyo bá, aka be afan ken kalongin banim. Ade aka kukuw mak kanoda, kata am aket afan bo ken kanabi kalongin banim kaí, be ban keimin ka.