16
Piya untana to maya untiye: Timatiti'enari kaisanagaba kampa nabegi, ma kamanapa urimuwe, untiye. Piya, mono namapisaba tigarubantini, agaro ntaganto tiyeguma kaintini puma: Kotinta aogi yuga pune, uma piya pikibewe. Nabake naeke agoresipa kampa abekini, tigepa pabiya puritakibewe. Naeba kamana maru aborama urimopa, pi ainti aborakiripa: Aeba pika pai uramintine, yiyo. Piya, paipa tigege uwa minta, karu'enaba kampa urimintone. Titate wakena punta, piya urimuwe, piya untiye.
Aota Awamusa'ama nkagowapa aborantiye
Piya untana Isu to maya untiye: Mapa unatanti'na aeti wakena poganaba, nana pegina tigepisa ka'wainaba: Kaeba aeta wakibenema, kampa nabigaye, a. Piya kamana urimo'na, uwa tintabaipintiba tintara'enamaba pumaeyagiri kampa nabigawe, untiye. Naeba taga kamana ukuwa abiyo: A'wae puma ikubopa, pipa tigeti au'wa aboranema ikuwe. Piya kampa iyosinta, pipa tige tiyo'maekenaenaba kampa tumisine. Imaba, naeba otakana tigetiba tumikiye. Tumekini, wasanami nkagowai maema mayama abikibewe: Aguntaena waintiya, arupuyena waintiya, a'ya'waemaenama nkagowa maema aborakenaena waintiye, ukibewe. Aguntaenama nkagoba mayama waintiye: Nae kampa naega'ma imatiti pemi'naba aguntaenaba piye, untiye. 10 Arupuyenama nkagoba mayama waintiye: Naeba titate nabati arupu puritakenaga iyekiri, tigeba to kake kampa nagakibewe, untiye. 11 Ago maema aborakenaenaba pipa mayama aborakiye: Mampabisa tabe yagara ae aebasanakana, pi'na nkagoba aborakiye, Isu untiye.
12 Naeba uwoma kamana waintemipa, pipa ma kanabi urimekiripa ayama maewaekibewe. Pipa kampaye. 13 Taga kamana'ama Nkawamusa'amaba, aeba pipa tumimagina asi nasi tagantanaba puriyakikiye. Piyama ae'wa nkaumabisaba kamanapa kampa urimikiye. Uma abintemisa suma aborama urimikiye. Piya, ainti pi aborakibintanagaba pipa uma aborarimikiye. 14 Pipa naetisa kamanapa mae u'ma aborama urimikiye. Pintanamaba nae tabe nagi aborakiye. 15 Nabati a'ya'waemaena waintemi, pi'na nkagoba naewe. Pika: Aeba nae kamana maema aborama urimikiyema, urimuwe, Isu piya untiye.
Antara'enamaba a'wae puma a'muntana aborakiye
16 Piya untana Isu to maya untiye: Uwaena yaganto waintika, pi a'ya peka wakiri naguyosagakibewe. Piya, pi'na nkaboboriba kanapa agaronkanto waintika, a'ya peka kanakiri nagakibewe untiye. 17 Piya yogini, ka'isa abagi kina'miba mare-u me-u puma maya untawe: Aya kamanaka mayaba iye: Uwaena yaganto wainti, pipa a'ya peka wakiri naguyosagakibewe, iye. Pi'na nkaboboriba kanapa uwaenanto waintika, pipa a'ya peka kanakiri nagakibewe, iye. Piya, to kapa: Nabati ikuwe, yipa, ayagabaya iye, untawe. 18 Piya untini to kake maya untawe: Kanapa agaro ntaganto wainti, pipa nanaga iye. Ae yemi kamana'ama nkagoba taeba kampa napiyune, untawe.
19 Piya untini abigakena puguna, Isuba igabebe puntana maya uwaimintiye: Kamana maya urimoka uma abewe: Agaro ntaganto waintika, pi a'ya peka wakiri naguyosagakibewe. Pigoya pi'na nkaboboriba pabiyama agaro ntaganto waintika, pipa a'ya pekapa kanakiri nagakibewe yo kamana mare-u me-uba pewe, a. 20 We, naeba tagaka urimukuwa abiyo: Tigeba tabe kube'ena puma tintara'ena pigini, mampabisa kina'miba i'mu pikibewe. Piya pigina tige tintawamaba iba kunta pumagiri, aintiba a'wae puma tabera ti'muntana pikibewe, untiye. 21 Pigoya, waya ka'waina aeba yagara yakari pikena kana aboraginaba tabera aukiye. Pabigo yagara yakari potagina, aukemintanagaba toba kampa napiyikana, yagara aboramika anta asoya puma a'mu piye, untiye. 22 Piya pemisa puma tigeba ma kanabipa tintara'enabi mikibewe. Mintigi, to kake a'wae puma ampa tigakiripa, tinta asoyaena aborakiye. Pigoya, pi tinta asoyaenaba ka'wainaba kampa tipatikiye, untiye. 23 Piya, pi ntagaba ka'enagaba kampa nabigakibewe. Kampaye. Naeba tagaka urimukuwa abiyo: Tigeba nae naba a'ya'waemaenaga esotaiginaba nae nageraka uma aborarimikiye. 24 Paipa tigeba nae nage umaba kampa aisuma maentane. Pigoya mapa nunamu uma maeyigina, tinta asoyaenarimpaba aborama abae peno, Isu piya untiye.
Isu aeba mampabisaenaba asugaintiye
25 Pigoya, Isuba to maya untiye: Kamana urimita kanama mintantopa, pipa meto kamana urimintone. Piya, aintiba meto kamanapa to kake kampa urimukuwe. Naeba nabanempa nkago uwa aborama urimukuwe. 26 Pigoya, pi ntagaba tigekaba naene kampa nunamu yekiri, tigeba nae nageraka nunamu ukibepa nababa aewa napima tiyo'maekiye, untiye. 27 Naeba Kotitisa tuminto, pi kamanapa abibebe pu u'ma, agu kao'ena punataka naba aeba pabiyama agu kao'ena puritama tiyo'maekiye, untiye. 28 Pigoya, naeba nabapa atate mabi tumintone. Pika mampaba atate nabati to kake ikuwe, untiye.
29 Piya yogini abagi kina'miba igeba maya omintawe: Mapa meto kamanapa kampa yempekana uwa aborama uramene, untawe. 30 Piya, kaekaba mayama abune: Wasanamiba kabigasanaga kampa iyobi pempene. Kaeba a'ya'waemaenaba abiwaeyene. Piya peka kaeba Kotige kaga miyempetisa kanantampenema abima kaega'ma tamatiti pune, untawe.
31 Piya yuguna Isuba maya uwaimintiye: Ibaba taga naega'ma timatiti punatawo. 32 Abiyo. Kanapa ka waintikana pi agaro aborakiniba, naepa natate aibarara puma kuma'waiti wagana puwaewakibewe. Pigoya, nataigipa nabinepa kampa mikubokana, nababa naege mikiye, untiye. 33 Tigeti paruyena waiyenema, pi kamanapa urimuwe. Piya, tigeba mabipa kuntaenabi mikibewe. Pigoya, naeba mampabisaenaba ago asugasuwe. Pika napima tigu'amaba esegi puma waiyeno, Isu piya untiye.