6
Monó ve seven kilími etó amó
Gamena nene zupa Izesuni vegenala zuha hizi hutilí niago, keikutí Zuta vegená makó Kiliki gakokutí liaká a ve nenete getó venalitini nosánetá nene gamena gamena gona miliki kememóma vo alemikumule liki Zuta gakokó liaká a ve nene gahá kememó. Lá ikago, aposolo 12 keza Izesuni vegenala zuha sele li kimiake láa liki li kememó: Leza Ómasímini gakó lo utó aminake lugupémini hozagó alesá etaminogo ive. Nenemú ligivetegita, lekeza lekelí holutikutí ve 7-a gotóini lamanaki itó Ómasímini Sikalahuki kigikagú mino vaí oko neiko vegenalite ánigi lamaná iaká nia ve kilími etó ikiko, leza ámina hoza kemekuko alitaze. Lá ikiko leza nene Ómasi agepoka loaká itó monola loaká hoza goselekaselé aminake aleko minatune. Liki likago, Izesuni vegenala zuha mukilite gili lamaná iake ve makó kilími etó amó, kugulizá Setepanó eza agikatunú gele alévolé oko minokago Ómasímini Sikalahú lemeko agikagú mino vaí oko mina ve, itó Pilipó, itó Polokoló, itó Nikanoló, itó Timoná, itó Palamená, itó Nikolaó eza Atiokia numutotí Zuta vegenatoka monokumule liki gutá a ve. Nene vete aposolotini kamatoka hizi letiake niago, aposolote kigizani nene gotóitó milake Ómasiloka lake kilími etó amó. Lá ikago, Ómasímini gakó hutilí oko vogá ogá oko minago, Izesuni vegenala zuha nene Zelusalega miní amiká amiká ago, guguni giziká a vegutí lugáate Izesuni monokumú gili alévolé amó.
Setepanoni agizató alemó
Lá okago, Ómasi eza Setepanoni hize lé omiake zámuza mukí amekago, alévolé suni haitopaitolímini nene vegenatoka mohona oko aleko minamó. Lá okago, monó numuni makokutí miluma hozagutí asenini zikitamoláate Sailini apatotí itó Alesatalia apakutí itó Silisia ve itó Asia ve nenete ali nupa iake, Setepanoni pelevesava zitamóza, 10 Sikalahulímo alémo vávani okago, monó limó nenémo keí gakó satamó. Satokago nene loú noko kipilimó. 11 Lá okago, vegenatoka asuguná gomulusi gihikago, Setepanoni amimika lake gakó láa liki lamó: Ámina ve nenémo Moseki Ómasigi alevo galatovo okago gelekune. 12 Liki liake, numuká vegenaki olopa napagi monó mogona apí-ikimiaká a vegi gala vizikago, galinali Setepanoni gohoni milake agizató aliake kansoletini numukú alímiki vamó. 13 Alímiki viake soza sazaló ve kilími numukú milikago, láa liki lamó: Ve imanémo lelí monó apakumú itó Mosé lo huka gakokumú alevo galatovo oko loaká noive. 14 Makó nene láa loko noligo gelenouháma neve: Nasalete numutotí ve Izesúma imane apá ale golesa okoko oko moloko oaká nouhá sunimú Mosé gizo molamó nene ale gopa napa inogo ive, liki lamó. 15 Láa liki liake ámina numukú mina ve mukitó keza Setepanoni agoka agepauka ánigamó nene, ageló makolímini agovisagitana oko lapanalagi noigo ánigamó.