5
Nu Kaiwawonuga ade wirayagisi baiyagisi e nawanai idiwomu
Kowaniyoma, nau wi nidiyani wainapumuri; Mara ki bauwagana sisiyai nidibuwani ki gwede mara bo gwede madega baiyagisi ki nau oka pokaiya mo wi eba kabuwaniyani. Wi kataigubu wetawetara da nu Kaiwawo-nuga baiyagisi ki ka e kuwa apunai kemorau bauwagau ki maba e inako baiyagisi. Iyapana tagisi ke; ‘Nu karako bagi kawaya idiwei. Gwede berokoi mosi nu bamanugu eba wenayagisi.’ Mu inako togomono idiwono ki makeya ka ridi munu wenapana makarai garugaru mena e bameya bauwagau ki maba ka Mamanuga God bita kawaya daganani garugaru mena tonopoto mu bama-mugu baiyagisi nainitamini, ko mu bita ki baibigapamana yawatai mo pa mena.
Kowaniyoma, wi ka eba sisipu rabineya idiwu da nu Kaiwawonuga kuwa apunai maba baiyagisi wi naininiyoto. Pa mena. Wi kuduba ka tanai ragidai karako taneya mena idiwu. Nu ka eba sisipu ragidai da nu sisipu idiwomu. Ki pokere iyapana oro wadamu ragidai ki mu maba nu eba ukwopomu ko nu yabu yabu idiwomu ade nota naigida mena yodomu were kwaigomu. Oro wadamu ragidai mu ka kemorau ukwapamu. Ade awana suwakarai kubamu yabaramaga babawagau ragidai ki mu mete kemorau awana kubamu iwu. Ko nu ka nawarau ki ragidai ki pokere nu notanuga inako eba babayogono ko nu nota naigida yodomu were kwaigomu. Piyara ragidai mu nodamaga tatamai ragiragi kawaya umamu ki maba ka nu ubumamu suma ade nota kwarikwarisi ki notai tepamu nu nodanuga tatamai umamamu. Ade piyara ragidai mu debamaga tatamai ragiragi kawaya umamu ki maba ka nu mete kina ubumamu Mamanuga God iya waunai negeyana yonai wagubu nawanai idiwei ki notai mena yadamu nu debanuga tatamai umamamu. Mamanuga God nu winenibu da nu Kaiwawonuga Iyesu Keriso pokaiya iya waunai wadamana ki nana ko e eba winenibu da nu e nuwa-pupui ki bananapamana ki nana. Pa mena. 10 E nuwaiya ka nu e mete idiwana ki pokere e Keriso tonopupu nu nene powena. Ko nu iyaiya idiwomu bo popoigamu were e baiyagisi ki ka eba gwedei mete kina mibai ka nu katainugu da nu e mete dibipamu manako ewapuru eyaka mena e mete idiwomu. 11 Ki pokere kowaniyoma; Wi karako badidi kwaiwagamu ki mena wi kawareya kawareya inako mena kwaiwogoi deni deni togi kasiwaraiwogoi ade kwayuba kasiwaraiwogoi idiwoi.
Naigida mena idiwana ki yonai siyarai
12 Kowaniyoma, wi yona yau mete naigida mena wainapumuri; Wi yabiyabiriguma paunagau ragiragi kawaya upitagamu ki denai mu naigida mena wiwiratamiyoi idiwoi. Nu Kaiwawonuga mu winetapu da mu yawata bagi wi kabuwanimana ki nana. 13 Mu wi nene upitagamu ki pokere naigida mena wiwiratamiyoi ade nota kwarikwarisitamiyoi. Ade naigida mena nuwabagi rabineya ewapuru eyaka mena idiwoi.
14 Kowaniyoma, nau yona yau mete nidiyani teyateyama wainapumuri; Midi togatoga ragidai ki wi tademuri da mu upitogomono. Pore wainapiyamu ragidai ki wi kasiyara tagemuri. Daiyororo ragidai ki wi waitatamuri. Ade iyapana eba diriwatamiyoi ko kwarisiwagi mu kuduba bamamugu naigida mena kwaiwogoi. 15 Iyapana wi girinimono pasunimono ki ka wi denai eba kwaiwagi ko maramara iyapana kuduba bamamugu bagi mena kwaiwogoi.
16 Ade yona yau mete wainapumuri; Wi maramara mibi mamamai idiwoi, 17 ade maramara Mamanuga God bameya guriguriwogoi. 18 Mara bagi bo berokoi wi bamagau baiyagisi ki ka eba gwedei mete kina ko wi maramara Mamanuga God mena paraupiyoi. Wi ka Keriso Iyesu e naureya idiwu ragidai ki pokere Mamanuga God e nuwaiya ka wi inako mena kwaiwagamana ki nana.
19 Mamanuga God e Keyai Tanai Bagi Kawaya wi rabinagau minibu siwa ki tanai wi eba popumuri. 20-21 Iyapana mosi uburoto yagisi da e Mamanuga God e bonanai wainapupu ki ka wi e yonai ki garugaru eba tagararapumuri ade garugaru eba mibipumuri. Wi rabinaga pakarayagisi yona ki naigida mena wainapumuri popo da bagi ki ka wi yona ki diriwai kwaiwagi, 22 ko berokoi ki ka wi yona ki diriwai eba kwaiwagi ko tagararapumuri.
Parau siyarai.
23 Nuwabagi negeyau apunai Mama-nuga God e karako kasiyara negeni ade kawareya kawareya wi rabinaga wirapono da wi e yabuiya bagi supasupai mena e nene idiwoi. Nau nuwaneya e uburono wi kwayubaniyono da gwede berokoi mosi wi keyaiga yo wi nuwaga notaga yo wi midiga kwakwarepuga mete kina ki eba giripoto. Nau nuwaneya ka wi paere mo eba kwaiwagi ko bagi supasupai mena idiwoi yamoi da nu Kaiwawonuga Iyesu Keriso ade wira-yagisi baiyagisi makeya. 24 Mamanuga God e wi winenibu ki pokere e eba kamadiniyoto ko e naiya badidi gwaiyabawena ki e makeya mena wi bamagau kwaeyagisi.
25 Kowaniyoma, wi Mamanuga God bameya nu nene mete guriguriwogoi.
26 Wi yowaguma tataguma badidi maba parautamiyamu ki maba wi sumaga eyaka mena ragidai kuduba mu mete inako deni deni parau kasiwara-iwogoi idiwoi.
27 Nu Kaiwawonuga kasiyara tegebu ki pokaiya ka nau karako wi nidiyakani yau kena; Oka yau nu kowanuguma kuduba mu paunamugu iyabapumuri da mu wainapomoto.
28 Wi paerega ki denai bita wibo wadamana ko ki ka nu Kaiwawonuga Iyesu Keriso e rikapupu deni mena wi wadinibu bagi. E karako waitaniyoto da e wi nene kwaewena ki mibai wi naigida mena kataiwagi wetawetara.
Nau yonani ika kewowena. Kaiwa kaiwa.