2 TESARONIKA
Apunu Poru Tesaronika ragidai mu okamaga ewa tapu
Oka gwede nene tapu ki kabuwai
Iyesu sumapamawa ragidai natere Tesaronika rabineya mu paunamugu ka iyapana dai tagubu da Keriso ororeya mena wirawena bauwena. Notababa yonai ki kawayawena kayawena ki pokere apunu Poru mu wade supasupatamana ki nana oka yau okapupu. Keriso ade wirawagana bauwagana marai ki tondau ko yabiri ka iyapana ropani kawaya Mamanuga God tagararapomoto e yonai tapu ki raurupomoto manako bera apunai mosi si ka Gora Raurupiyau Apunai ki mete matarayagisi.
Oka yau rabineya ka apunu Poru Iyesu sumapamawa ragidai mu sumamaga ragiragiwagana ki nana ki yonai wagubu.
Oka debai empamana ki kabuwai
Parau 1:1-2
Apunu Poru mu mamamamaga wagubu 1:3-12
Keriso ade bauwagana ki kabuwai 2:1-17
Supasupai mena idiwana ki yonai 3:1-15
Parau siyarai 3:16-18
1
Nu sumanuga eyaka mena Mamanuga God nene dibipiyamu ragidai natere Tesaronika rabineya idiwu. Wi ka Mamanuga God ade nu Kaiwawonuga Iyesu Keriso mu nene ki pokere nau Poru yo Sairasi yo Simosi mete kina karako oka yau wi nene tonopemei. Kaiwa kaiwa.
Wi paerega ki denai bita wibo wadamana ko ki ka Mamanuga God e rikapupu deni mena wi wadinibu bagi. E ade nu Kaiwawonuga Iyesu Keriso mete kina karako waitanimoto da mu wi nene badidi kwaetagubu ki mibai wi naigida mena kataiwagi wetawetara ade nuwabagi rabineya idiwoi.
Parau ade guriguri
Kowaniyoma, nu Mamanuga God bameya wi nene maramara paraupomu ki ka supasupai kawaya. Nu inako eba kwaigomu ki ka nu paerepemei mibai ka wi sumaga kawayawagau yarau ade deni deni nota kwarikwarisi kasiwara-igamana ki notai wi paunagau mete kawayawagau yarau. Wi suma mena sumaiwagamu ki pokere wi bita makari yo nuwaboya mete bananapiyamu. Ko Keriso e upi ki wi eba kamadumpu ko wi giruru maba kobaiya teteigubu ragiragi kawaya ubumu ki pokere nu sumanuga eyaka mena Mamanuga God nene dibipiyamu ragidai tawana tawana idiwu mu bamamugu iwei ki ka nu mibi mamamai wi sisiyaga mu mete tademei.
Mamanuga God e bagi supasupai mena kwaewena mibai ka wi bita yo makari bananamupu ki ka wi ewagere eba nitaisinigubu ko wi giruru maba kobaiya teteigubu ki pokere e wi eminiyoto yagisi da wi ka baganai manako e gari rabineya ki wi kaiwuri e kasiyarai pokaiya idiwoi. Mamanuga God e supasupai mena kwaeyagisi ki pokere iyapana gwedewau karako bita wi negeyamu ki ka e aita ewa uburoto denai bita kawaya mu tageni. Nu Kaiwawonuga Iyesu ade e aneyaiyoma kasikasiyarai ki mete kunuma were mata nonarai yadini kawomoto ki makeya ka nu yo wi ewapuru bita karako bananapemei ki e yadini tekateka. Mara ki makeya ka iyapana gwedewau nu Kaiwawonuga Iyesu e yonai bagi kawaya eba sumamupu ade Mamanuga God e eya mete eba katai-mupu ragidai ki ka e denai bita kawaya mu tageni. Bita ki eba kewoyagisi ko mu maramara makaritogomono yamono ade Mamanuga God uburoto deni mena mu purutamini mubo mena nakatamini da nu Kaiwawonuga e kasiyarai ki tanai rabineya mu eba idiwono.
10 Mara ki makeya, nu Kaiwawonuga ade wirayagisi baiyagisi makeya ki ka e eya iyapanaiyoma kuduba ewapuru mena dibipomoto manako e si esida tepapomono tarataragapomono. Nu e yonai wi nidimipi ki wi deni mena sumamupu ki pokere nu yo wi ewapuru mu mete dibipamu manako nu Kaiwawo-nuga inako mamamapomu. 11 Ki pokere nu maramara Mamanuga God bameya wi nene gurigurigemei da wi iya badidi maba idiwana wagubu winenibu ki wi makeya makeya inako mena idiwoi manako e wi eminiyoto yagisi da wi ka baganai. Nu ade gurigurigemei da e kasiyara negeni manako wi iya bagi supasupai badidi maba idiwana waina-piyamu ki wi inako idiwoi ade wi sumaga pokaiya upi badidi maba kwaiwagamana wainapiyamu ki wi mete makeya makeya kwaiwogoi yamoi da kewoyagisi. 12 Wi inako idiwoi ki ka Mamanuga God ade nu Kaiwawonuga Iyesu Keriso mete kina puyo deni mena negemupu ki pokaiya ka nu Kaiwawo-nuga Iyesu e si wi pokagere kawaya-yagisi ade e pokaiya ka wi siga mete kawayayagisi.