2 PITA
Apunu Pita e okai siyarai tapu
Oka gwede nene tapu ki kabuwai
Oka yau ka apunu Pita Iyesu sumapamawa ragidai mu nene okapupu. Kabuwa mibai pa mena mu paunamugu kawayawagawa yarawa ade ki pokaiya ka iyapana dai midimama berai mete kwaetagamawa. Iyapana bera inako kamadamana ki nana ka apunu Pita oka yau oka-pupu.
Iyapana dai tagubu da Keriso ewa eba wirayagisi baiyagisi. Ko apunu Pita mu wade supasupatapu, wagubu ke; ‘Iyapana kuduba bera berokoi kamadamana mu notamaga wirawagana ki nana ka Mamanuga God e kwarisiwena mu nawanatamiyau tondau.’
Oka debai empamana ki kabuwai
Parau 1:1-2
Mamanuga God nu winenibu 1:3-21
Kabuwa mibai pa mena 2:1-22
Keriso ade wirayagisi baiyagisi 3:1-18
1
Nu Iya Negebu Apunai Iyesu Keriso e ka ade nu Kawainuga God. E wainapupu da supasupai ki pokere e suma bagi kawaya nu negebu. Iyapana gwedewau wi sumaga ka nu sumanuga mete eyaka mena ragidai ki wi bamagau ka nau Saimoni sini daikere ka Pita oka yau okapakani. Mamanuga God e nau winesinibu ade nau tonosinibu da nau e bigabigai kwaesugana ki nana. Kaiwa kaiwa.
Wi paerega ki denai bita wibo wadamana ko ki ka Mamanuga God e rikapupu deni mena wi wadinibu bagi nuwabagi negebu. Wi Mamamanuga God ade nu Kaiwawonuga Iyesu mete kina naigida mena kataitamana ki nana ki pokaiya ka mu wi nene badidi kwae-tagubu ki mibai kuduba wi rabinagau posiyagisi siwagapoto.
Mamanuga God nu nene wagubu ade nu winenibu
Nu winenibu apunai ki e nu kataimipi wetawetara ki pokere nu yewe wairau iya supasupai badidi maba idiwana ade Mamanuga God e nuwaiya badidi wainapiyau ki makeya makeya kwaiwagamana ki nana ki kasiyarai kuduba e nu mete negebu kewowena. E nu winenibu da e bagi kawaya e taneya tondau ki maba ka nu mete kina e mete ewapuru bagi kawaya e taneya idiwomu. E nu yawatanuga mebu ki pokaiya ka e puyo bagibagi ade kawakawaya naiya nu negeyana gwaiyabai wagubu ki kuduba e negebu kewowena. Yewe wairau ka iyapana mu mubo kwakware-pumaga tainitamiyau poisiyasiyai wainapiyamu ki notai mena notapiyamu idiwu ko wi nota ki baibigapamana ki nana ka Mamanuga God e puyoi bagi-bagi ki wi negebu. Puyo ki pokaiya ka e uburoto wi wadiniyoto paere da e badidi maba tondau ki maba wi mete inako idiwoi ade e notai badidi maba notapiyau ki wi inako mete notapiyoi.
Ki pokere wi kasiyarai kawaya upiwagi. Wi sumaiwagamu ki ka baganai ko wi eba suma mena sumaiwagi ko wi sumaga ki kawareya bera bagibagi mete kwaiwagi. Ade bera bagibagi kwaiwogoi ki kawareya ka wi nota supasupai mete notapumuri. Ade wi nota supasupai notapiyoi ki kawareya ka wi rabinaga pakarayagisi naigida mena notapumuri popo were kwaiwagi. Ade wi rabinaga pakarawena naigida mena notapiyoi popo were kwaiwogoi ki kawareya ka wi giruru maba ki kobaiya teteiwagi ragiragi kawaya ubumuri. Ade wi giruru maba ki kobaiya teteiwogoi ragiragi kawaya ubumoi ki kawareya ka wi nuwaga notaga eyaka mena Mamanuga God e mena notapumuri kwaiwagi. Ade wi nuwaga notaga eyaka mena Mamanuga God e mena notapiyoi kwaiwogoi ki kawareya ka wi sumaga eyaka mena ragidai ki mu mete deni deni kwayuba kasiwaraiwagi. Ade wi sumaga eyaka mena ragidai ki mu mete deni deni kwayuba kasiwaraiwogoi ki kawareya ka wi nota kwarikwarisi ki notai wadumuri doko idiwoi. Wi ka ororeya mena nu Kaiwawonuga Iyesu Keriso kataimupu kewowena ko nota yau kuduba wi rabinagau tawayagisi kawayayogono yarono ki ka wi Keriso kataimupu ki ka eba kororai ko wi rabinagau ka katai ki mibai mete kipu. Ko iyapana nima nota yau kuduba e rabineya eba tawawena ki ka e iyapana yabui kenekenei tawana naigida eba empiyau ki e maba. Mamanuga God ororeya mena ubupu iyapana ki e nene bagi kawaya kwaewena e bigi kuduba surupupu notagogapupu ko Mamanuga God ubupu e nene badidi kwaewena ki mibai e notai gogawena.
10 Ki pokere kowaniyoma, nau yonani yau suwagani wainapumuri; Mamanuga God ubupu wi nene wagubu winenibu ki wi maramara notapiyoi ade mibai matarau mete kwaiwogoi. Wi inako kawaiwagi ki ka wi sumaga eba kau-yagisi bo nusuruyagisi. 11 Nu Kaiwawo-nuga Iya Negebu Apunai Iyesu Keriso e ade wirayagisi baiyagisi makeya ki ka e wi waraniyoto Mamanuga God e gari rabineya e kasiyarai pokaiya wi naka-niyoto manako wi maramara ika idiwoi.
12 Ki pokere kowaniyoma, yona ki wi naiya mena kataigubu kewowena ade wi mibai mete makeya makeya kwaiwa-gamu ko nau maramara kawareya kawareya ade suwogoni. 13-14 Nu Kaiwawonuga nau sidibu ki pokere nau kataineya da nau waunitau waira yau kamadani kayasugani. Ko wi yona yau eba notagogapamana ki nana ka nau notani wagau; ‘Nau karako yewe tonda-kani ki pokere nau yona yau kawareya kawareya mu tadeyoni teyateyama ki ka baganai.’ Nau notani inako wagau, 15 ade nau yawata mo mete kwaesugani tarani da nau posugani ewaneya ki ka nau yonani yau suwagubuwani ki wi eba notagogapumuri ko mibai mete kwaiwogoi yamoi.
16 Nu Kaiwawonuga Iyesu Keriso e kasiyarai pokaiya ade wirawagana bauwagana sisiyai wi nidimeya ki ka eba nu iyapana kaina mu wensisiya-maga bo bususumaga mu mubo yabara-maga pokaiya nidiyamu ki maba wi nidimeya. Pa mena. Keriso kaiwawo-wena ki kasiyarai nu nubo yabunugere badidi matarau emipi ki sisiyai nu wi nidimeya kabukabuwa iweya. 17 Mama-nuga God kawapu e Gubagai kweya kawareya mamamapiyawa tanai bagi kawaya kweyawa ki makeya ka nu ika mete kina e yabunugere emipi. Ade Tanai Bagi Kawaya Esida Apunai e bonanai kunumau kawapu, bonana ki nu mete matarau wainamipi, wagubu ke; ‘Yau ka nau Gubagani. Nau nuwa-neya po eyo. E mamamai nau karako suwagakani.’ 18 Mamanuga God e kweyai bagi kawaya ki kawareya nu Iyesu mete idiweya ki makeya ka nu bonana ki inako kunumau kawapu wainamipi.
19 Nu ki kuduba matarau emipi bo wainamipi ki pokere Mamanuga God e bonanai wainapamawa tagamawa ragidai takari kawaya gwede ewa wenawagana yonai okamupu ki kuduba nu deni mena sumapemei. Oka okamupu ki ka duna maba tawana sisipu miniyau siwa ki pokere wi yona ki naigida mena wainapumuri wetawetara. Duna ki urono kawayayogono yarono da Keriso e eya tanai ki mara supamai tanai maba wi rabinagau taniyagisi ki ka nawaru puruyagisi.
20-21 Ko yona yau kawareya suwagani ki wi mete wainapumuri; Mamanuga God gwede ewa wena-wagana yonai wagubu oka pokaiya tamupu ki mibai ka iyapana kaina nu nubo nuwanuga notanuga pokaiya eba kataigamu. Ko Mamanuga God e eya Keyai nu waitaniyoto ki pokaiya ka nu mibai ki kataigamu. Mibai, gwede ewa wenawagana yonai oka pokaiya tamupu ki ka eba iyapana mu mubo notamaga pokaiya okamupu ko Mamanuga God e eya Keyai Tanai Bagi Kawaya mu yabiritapu badidi kabuwatamiyawa ki mena mu makeya makeya tagamawa ade e okai okapamawa.