2
Kabuwa beratagamu ragidai mu yonamaga
Takari kawaya ka iyapana dai iyapana paunamugu ubumawa tagamawa ke; ‘Nu ka Mamanuga God e bonanai wainapemei iwegemei ragidai.’ Mu inako tagamawa ko ki pa mena, mu ka pa beratagamawa. Ki maba, karako wi paunagau ka iyapana dai mete baitagisi bera kabuwai wi kabuwa-nimoto. Mu weki gwaiya wi sumaga kaupamana ki nana kerapu wadewade-nimono. Nu Kaiwawonuga mu nene mete powena ade e darai mu nene mete kawapu ko e mu nene kwaewena ki mu kamadumpu tagararamupu ki pokere mu paeremaga ki bimbinai mu nawana-maga tondau da aita ewa nainitamini. Mu midimama berai kwaetagamu ki iyapana ropani kawaya mu emitamini mu ewamugu kayatagisi manako mu paeremaga ki pokaiya ka iyapana dai ubumoto iya yawatai mibai ki si giri-pomoto. Bera ragidai ki mu ka kapo-kapoi ade genegenei. Mu mubo yabara-maga pokaiya bera kabuwai wi kabuwa-nimoto manako ki pokaiya ka mu muga gwedegwedemaga kawayayagisi. Ko idai gurai mu naurimugu ugwaditamana ragiragi apunai e ororeya mena mu beramaga berokoi ki e empupu kewo-wena. Ade denai bita mu tageyana apunai e yabui pawena mu giritamana ki nana mu nawanamaga tondau.
Nau keyakeyai dai mete suwagani wainapumuri; Aneya naiya paere-pamawa bigi kwaetagamawa ki ka Mamanuga God mu nuwaboyamaga eba wainapupu ko e tetapu taburuba ragiragi pokaiya umeme dokodokotapu manako uruba sisipu kawaya ki rabineya mu isiyatapu. E idai gurai mu naurimugu ugwaditamana ragiragi ki marai bau-wagana ki nawanai mu karako ika idiwu. Ade takari kawaya iyapana waira yau kawareya Mamanuga God tagararapamawa idiwa ki ka e mu nuwaboyamaga eba wainapupu. E wagubu manako awana goya kawaya ki bauwena mu bibiyotapu gawarara. Apunu Nowa e mena ka bagi supasupai idiwana ki dimai dimawagawa ki pokere Mamanuga God ubupu apunu Nowa yo e iyapanaiyoma ida daikere kewowena daikere apeya ki mu mena iyatapu. Ade keyakeyai natere Sodomu yo Gomara ragidai mu naurimugu badidi wenawena ki wi mete wainapumuri; Mu bera berokoi kwaetagamawa ki denai ka Mamanuga God ubupu mu giritapu mu tawamaga kuduba pasupu urabu rerewara. E inako kwaewena ki pokaiya ka iyapana berokoi kwaetagamu ragidai ki empomoto manako kataitagisi da mu berokoi kwaetogomono ki ka mu bama-mugu inako mete wenayagisi. 7-8 Ade keyakeyai oragai apunai Rote e naureya ki wi mete wainapumuri; E ka bagi supasupai mena kwaewagawa ki apunai ki pokere Mamanuga God e iyapupu. Iyapana gora raurupamawa midimama berai ebo ebo kwaetagamawa ragidai mu paunamugu e tondawa ki pokere e nuwaboya wainapiyawa. Mu maramara kemora nawaru berokoi badidi kwae-tagamawa ki e mu emitamiyawa ki pokere e makari wainapiyawa e rabineya mena kekemurupiyawa. Apunu Rote bameya badidi wenawena ki pokaiya ka nu kataigamu da iyapana bagi supasupai mena kwaetagamu ragidai bita yo makari bananapomoto ki ka Mamanuga God mu badidi maba iyatamana yawatai ki e kataiya. Ade berokoi kwaetagamu ragidai mu waditamana dokodoko bita tageyana idiwana yamana da e idai gurai mu naurimugu ugwaditamana ragiragi marai baiyagisi ki yawatai e mete kataiya. 10 Berokoi kwaetagamu ragidai kuduba ka denai bita yadini ko gwedewau Mamanuga God e kasiyarai keipiyamu siyamu siyasiya ragidai ade iyapana gwedewau mu kwakwarepu-maga tainitamiyau poisiyasiyai waina-piyamu midimama berai ebo ebo kwaetagamu ragidai, ki ka aita ewa ka mu denai bita kawaya bananapomoto.
Iyapana kabuwa mibai pa mena kabuwatagamu ragidai mu ka yabara-yabara ubumu mu muga kataimaga ki werei tagamu noda gongomutagamu ko aneya kawakawai kunumau idiwu ki mu eba wiwiratamiyamu ko mu ubumu mu wereyakauratamiyamu. 11 Ko wi yona yau wainapumuri; Aneya kunumau idiwu mu ka nu Kaiwawonuga e yabuiya wereyakaura yonai inako eba tagisi. Aneya ki mu kasiyaramaga ka kawaya esida ko iyapana kabuwa beratagamu ragidai mu kasiyaramaga ka erida ko mu ade ubumu aneya raurutamana ki nana kawai gisipiyamu. 12-13 Iyapana bera tagamu ragidai mu ka papa kamarai notamaga pa mena mu kwakwarepu-maga pokaiya pa asusu iwu ki mu maba. Papa kamarai pa asusu iwu ki pokere iyapana mu namutamiyamu, ko ki maba ka naunuma marai bera tagamu ragidai ki mu nawanamaga tondau. Mu gwede bagi eba emupu bo kataitagubu ki mu pa asusu giripiyamu wereyakaura-piyamu. Mu iyapana bita tageyamu ki pokere mu muga denai bita inako mete bananapomoto. Mu nawarau iyapana yabumugu mu mubo kwakwarepumaga tainitamiyau ki mamamapiyamu ade midimama berai ebo ebo mete kwae-tagamu. Wi ewapuru dibipiyamu kupeiwagamu ki ka mu mete ika bautagamu kupetagamu ko wi kupega ki mu giripiyamu bigibigipiyamu. Mu wi kerapugau wadamu midimama berai mamama gwaiya ika mete weki gwaiya kwaetagamu. 14 Mu notamaga ka ridi midimama berai kwaetagamu ragidai ki mu mena yabu gedegedetamana ki nana wainapiyamu. Mu bigi kwaetagamana ki notai wetei meniyau ki maba mu metamiyau. Iyapana rabinamaga eba pakarai mu kerapumugu ki mu wadi-tamiyamu ade mu gwedegwedemaga taisi teyateyamatagamu ki pokere mu Mamanuga God e kowagai rabineya idiwu. 15 Mu yawata supasupai kama-dumpu kwakotagubu yawata kwaiya kayatagubu apunu Boso e gubagai Baramu kwaewena siyasiya ki maba mu mete inako kwaetagamu. Apunu Baramu e ka berokoi mo kwaewagana da e ki pokaiya denai bowa madai dai wadana ki nana ki notai mena notapiyawa. 16 Ko Mamanuga God ubupu e nakari-pupu. E papa ‘donki’ kawareya kani-yawa manako Mamanuga God papa ki e tenawarai wirapupu da papa ki iyapana kaina maba ubupu apunu Baramu yona pokaiya nakaripupu. Apunu Baramu e ka Mamanuga God e bonanai waina-piyawa wagawa ki apunai mosi ko e paere eba kwaewagana ki nana ka papa ‘donki’ ki yona wagubu manako apunu ki notababa berai kwaewagana waina-piyawa ki e kamadubu.
17 Iyapana kabuwa mibai pa mena kabuwatagamu ragidai mu ka awana yabai powena raragawena ki maba ade nusuru oroguma puwapiyau daburi-wagau ebo ebo kayatagamu ki maba. Ko mu watamaga sisipu kawaya ka Mama-nuga God ororeya mena mu nene winepupu tapu. 18 Mu yabarayabara ubumu notababa yonai tagamu manako iyapana naiya mu beramaga berokoi kwaetagamawa ko notamaga wirawena ragidai ki mu kerapumugu mu waditami-yamu ade mu kwakwarepumaga taini-tamiyau poisiyasiyai wainapiyamu nota ki pokaiya ka mu iyapana tapitamana ki nana kwaetagamu. 19 Mu iyapana tadeyamu, tagamu ke; ‘Wi nu ewanugu ubumuri manako wi nuwagau badidi kwaiwagamana wainapiyamu ki wi asusu kwaiwagi.’ Mu inako tagamu ko mu mamamatagamu kwaetagamu ki pokaiya ka mu muga umeme dokodoko-tagamu da aita ewa ka mu bita kawaya bananapomoto, mibai ka iyapana gwedewau gwede mo emupu manako mu rabinamaga wadubu, gwedegwede ki pokaiya ka mu muga idamaga yo kerapumaga umeme dokodokopiyamu. 20 Iyapana gwedewau nu Kaiwawonuga Iya Negebu Apunai Iyesu Keriso katai-mupu manako katai ki pokaiya mu waira yau notai naiya giritapu umatapu dokodoko ki kamadumpu ki ka mu karako bagi kawaya idiwu. Gwede mosi mu eba umatamiyau dokodoko. Ko waira yau notai mu ade tapitamini gwairere-tamini ki bitai ka kawaya esida. Naiya umatapu dokodoko ki bitai ka maraitau erida. 21 Mu Keriso e yawatai supasupai eba wainampena kataitagumpena ki ka baganai ko mu karako Mamanuga God e yonai bagi kawaya ki wainamupu ko tagararamupu kamadumpu ki ka berokoi kawaya. 22 Iyapana waigugu yau tagamu ki mibai; ‘Taku kwiya kandini ki ka e eya kwiyai ki ade kupoto.’ Ade tagamu ke; ‘Papa boyo doneya dogiya nunuroto manako garewa baiyagisi e mideya ugwadini siwa ki ka e garugaru mena ade wirayagisi doneya dogiya ade nunuroto.’ Iyapana gwedewau yawata supasupai kataitagubu ko kamadamu ragidai mu ki maba kwaetagamu.