5
Gar ke Utkunda Godɨmna B'ɨgam pɨlɨnd
Yet ra gar ke utkunda oramis da Yesu re Keriso e, ton re Godɨm pɨlke ukendi rɨga e. Ɨ yet ra Ti B'und singi iyeny, ton kwa opima Ti B'uɨm pɨlke ukendi b'ɨgawar singi teyeniny. Sɨ ra men Godɨnd singi iyenyu dɨde Tina b'ingawa yɨt rɨrɨrɨnd mɨle omnɨka teyenindam, sɨ ɨngkaemb men wumɨr okasu da men opima Godɨmna b'ɨgawar singi eyenindam. Nokɨp ɨntemb jɨ Godɨm singi iyena mɨle da men Tina b'ingawa yɨt yɨmta undoka teyenindam. Sɨ onggɨtyam Tina b'ingawa yɨt re ma bebɨg im yɨmta undokam. Mop nokɨp yet ra Godɨm pɨlke tukenj, ton ɨta jɨ gowukoi gou wa yomneneny. Ɨtemb jɨ gowukoi gou wa omnenam danda ɨt re da meraina gar ke utkunda mɨle. Sɨ rɨnggɨtyam rɨgate onggɨt gowukoi gou wa yomneneny? Awɨr e kwa yete, ajɨ ton nenate yete re gar ke utkunda yoramis da Yesu re Godɨmna B'ɨga e.
Sɨ ɨtemb jɨ Yesu Keriso yet re yokatenonj nyɨ ke baptiso dɨde kus wul b'agbagɨnd. Sɨ Ton ma nyɨ ke baptiso nena na yokatonj, ajɨ Ton yokatenonj re nyɨ ke baptiso dɨde kus wul b'agbagɨnd. Sɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨnga re Ti gatabɨm yɨr ungata yɨt opurena rɨga e, nokɨp Ton re ɨmɨnjogɨm rɨgɨb e. Sɨ opimemb jɨ nowa yɨr ungata yɨt opurenayam Kerisom gatab. Sɨ ton ɨnsimemb jɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ɨ nyɨ ke baptiso ɨ dɨde kus wul b'agbagɨnd. Ɨ onggɨtyam nowap yɨpaina yɨr ungata yɨt nena e yɨmjatenyi. Men opima rɨgaina yɨr ungata yɨt akatenindam. Sɨ opimemb re ma ukoi im ajɨ Godɨmna yɨr ungata yɨt re ukoijog e. Sɨ onggɨt paemb men b'ogla onggɨtyam Godɨmna yɨr ungata yɨt yakatenu rɨna re Ton Ti B'ɨgam gatab yɨr ungata yɨt yopulitonj. 10 Yet ra Godɨmna B'ɨgam pɨlɨnd gar ke utkunda oramis, ti ɨta jɨ onggɨtyam yɨr ungata yɨt yɨbnau ti pɨlɨnd. Ɨ yet ra maka Godɨm pɨlɨnd gar ke utkunda oramis, ton Godɨnd yomneneny re b'anygɨnena rɨga ma. Nokɨp ton maka gar ke utkunda ke yokas onggɨtyam yɨr ungata yɨt rɨna re God yɨr ungata yɨt yopulitonj Tina B'ɨga gatab. 11 Ɨ ɨtemb jɨ yɨr ungata yɨt da God mera nokainonj dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar ɨ ket ɨtemb yɨrkokar yɨbɨm re Tina B'ɨgam pɨlnate. 12 Yet ra onggɨt B'ɨgand okas, ton kea ɨtemb yɨrkokar yokas. Ajɨ yet ra maka onggɨt B'ɨgand okas, ton makaya onggɨtyam yɨrkokar yokas.
Undwatapu Yɨtkak
13 Ɨ kon onggɨtyam yɨtkak wanɨm mim erɨkainyɨn yepim re wɨn Godɨm B'ɨgamna nyɨwɨm pɨlɨnd gar ke utkunda yoramisya. Nokɨm da ɨdenat wɨn wumɨr okasya da wa ɨta ebnau dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar wa pɨlɨnd. 14 Ɨ mera ɨta jɨ onggɨtyam moga kesa danda Godɨnd wɨp owarkitam. Sɨ ra men nangga mana ra Godɨnd ɨgekisu Tina singi rɨrɨrɨnd, Ton opima men yɨt nututkunjiny. 15 Ɨ men ɨta wumɨr yokatenyu da Ton opima men yɨt nutkundeniny nangga mim re men yɨgekenyu, sɨ ɨtemb re ɨmɨnjog e. Sɨ odede nya ke men kwa b'ogla wumɨr yakatenu da men opima onggɨtyam gasa Ti pɨlke akatenindam nangga mim re men yɨgekenyu.
16 Sɨ yet ra gar ke utkunda ti nanyɨnd o ti yɨngganɨnd yɨr ong negɨr mɨle omnɨkand rɨnte ra maka ujɨm omɨny, ton b'ogla Godɨnd yegeken ti gatab. Ɨ God ɨta ti yɨrkokar okau. Sɨ kon nindenyɨn re towanɨm ma yepim re onggɨtyam negɨr mɨle amnɨkenenanj rɨnte ra maka ujɨm omɨny. Ajɨ kwa ɨta jɨ negɨr oikɨndena mɨle rɨnte ra ujɨm omɨny. Sɨ kon ma nok ma nindenyɨn da man b'ogla onggɨt gatab Godɨnd erkenyɨt. 17 Komkesa kaokao mɨle re negɨr mɨle im. Ajɨ ɨta jɨ negɨr mɨle rɨnte ra maka ujɨm omɨny.
18 Ɨ men wumɨr im da yet ra Godɨm pɨlke tukenj, ton ma ɨta negɨr mɨle oikɨndenand ɨbɨm. Nokɨp Godɨm pɨlke ukendi Kerisote tin yɨrgong omnɨka yiyeny, sɨ negɨr wɨngawɨnga Satana ma rɨrɨr e tin esopai. 19 Ɨ men wumɨr im da men re Godɨm pɨlke rɨga im. Ajɨ daka komkesa gowukoi rɨga wekeny re negɨr wɨngawɨnga Satanamna wɨra nasim. 20 Ɨ men kwa wumɨr im da Godɨmna B'ɨga re kea ikonj dɨde kea mera multekɨpɨnd wumɨr nokainonj, nokɨm da ɨdenat men ɨmɨnjog Godɨm wumɨr taukindam. Sɨ men kea ɨmɨnjog Godɨm pɨlnasim aindam, ɨt re da Godɨmna B'ɨga Yesu Kerisom pɨlnasim. Sɨ ɨtemb Yesu Keriso re ɨmɨnjog God e dɨde Ton re dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar e. 21 Kor b'ɨgawar! Wɨn walenggyam b'obogɨl yɨrgong auka tuwenyɨt b'anygɨnena god aidol wa pɨlke rɨnsim re b'anygɨnena ouyaena rɨgap auyaenenanj.