Nɨmogɨm Yoan Leta
Yoanɨmna Ɨrɨki Nɨmogɨm Leta
Isɨpkita Yɨtkak
Onggɨtyam leta ɨrɨka rɨga re Yoante. Ton ɨtemb leta yɨrɨk re yɨpa singi iyeni konggam pɨlwa e dɨde kwa ɨtomb konggamna b'ɨgawar wa pɨlwa e. Ajɨ ɨja e ama rɨka isɨpkita da, “Yɨpa sosim pɨlwa e dɨde onggɨt sosi rɨga wa pɨlwa e.”
Sɨ onggɨt letand ton ugoiny re singi b'iyena mɨle omnɨkam sosi rɨga wa wɨngɨrɨnd, ɨ kwa nonony amneniny b'anygɨnena ouyaena rɨga gatab ɨ dɨde towaina ouyaena gatab.
1
Simesime Yɨtkak
Simesime! Godɨmna obagendi kongga, kon nanyam rɨgate mor ɨtemb leta mɨrɨkaen mor b'ɨgawar kɨma. Sɨ kon ɨmɨnjog im wen singi eyeninyɨn, ɨ ma kon nenasim, ajɨ toda kwa komkesa rɨgap opima wen singi eyenanj yepim re ɨmɨnjog yɨtkak wumɨr wekeny. Sɨ onggɨtyam ɨmɨnjog yɨtkak mop paemb rɨnte re mera pɨlɨnd wɨmena yikeny dɨde men kɨma dadal ngɨrpu kesa ɨbneneny, B'u Godɨm pɨlke ɨ B'uɨmna B'ɨga Yesu Kerisom pɨlke wurar ɨ kear ɨ dɨde ngɨmbla im wuweneny. Sɨ ton opima men kɨma tekeneny ɨmɨnjog yɨtkakɨm pɨlɨnd dɨde singi b'iyena mɨlem pɨlɨnd.
Singi B'iyena Mɨle
Kon kea nɨnda moina b'ɨgawar adarkinond ɨmɨnjog yɨtkak rɨrɨrɨnd menamenand odede rɨngma na re men b'ingawa yɨt yokatonda B'uɨm pɨlke. Sɨ onggɨt paemb kon ma sobijog sam na aenond. Kongga! Yu kon men metɨrkisɨn da, men b'ogla mera wɨngɨrɨnd singi b'eyeninum, nokɨp kon ma sisɨl b'ingawa yɨt e mor mɨrɨkaen, ajɨ ɨnta rɨna re men yokatonda re men gar ke utkunda mɨle yotomonda. Sɨ ɨtemb jɨ singi b'iyena mɨle da men b'ogla Godɨmna b'ingawa yɨt rɨrɨrɨnd menon yakatu. Ɨ ɨtemb jɨ b'ingawa yɨt da wɨn b'ogla menon okatenya singi b'iyena mɨlend. Sɨ ɨja naemb jɨ wɨn utkundenonda re wɨn gar ke utkunda mɨle yotomonda.
B'anygɨnena Ouyaena Rɨga gatab Nonony Yɨtkak
Sɨ jogjog b'anygɨnena ouyaena rɨga opima pɨta auka wuweny onggɨt gowukoyɨnd. Ton odede opurena kae Yesu Kerisond yoenenyi da, Ton ma rɨga jɨ kena ikonj. Sɨ odede rɨga re b'anygɨnena ouyaena rɨga im dɨde Kerisom geja rɨga im. Wɨn walenggyam yɨrgong taukindam, nokɨm da ɨdenat wɨn maka tedamkurindam onggɨtyam mɨra nangga mana re wɨn b'asowa tuwot, ajɨ wɨn b'ogla onggɨtyam rɨrɨrkɨpjog mɨra takasindam Godɨm pɨlke. Yet ra maka Kerisomna ouyaena rɨrɨrɨnd wɨmena ikeny ajɨ ɨgoukeny, ton re ma God kɨma e. Ajɨ yet ra onggɨt ouyaena rɨrɨrɨnd wɨmena ikeny, ton re B'u kɨma e dɨde daka kwa B'ɨga kɨma e. 10 Sɨ ra yɨpa rɨga wa pɨlwa ik dɨde ra ton maka ra onggɨtyam ouyaena yii wɨn goro tin waina met wa ɨngaukya dɨde goro tin simesime omna. 11 Ɨ yet ra onggɨt rɨgand simesime omɨny, ton kea tina negɨrjog ouyaena dɨde mɨle emjiny.
Undwatapu Yɨtkak
12 Kor ma yɨpa kɨma yɨtkak im wanɨm ɨrɨkam, ajɨ kon ma singi en peba ɨrɨka ke wen yɨt omnenam. Ajɨ kon singi en da kon wa pɨlwa neken wen yɨr ongongɨm dɨde tugɨmjog ke wen yɨt tamneninyɨn. Nokɨm da ɨdenat meraina sam yɨndangɨr tawɨk. 13 Godɨmna obagendi mor wundoi ma b'ɨgawarɨp kwa men madaemb yɨt momnyi.