Nowam Yoan Leta
Yoanɨmna Ɨrɨki Nowam Leta
Isɨpkita Yɨtkak
Onggɨtyam leta ɨrɨka rɨga re ɨtmɨkitijog rɨga Yoante. Ɨ ton onggɨtyam leta yɨrɨkonj re yɨpa sosi mopyamɨm pɨlwa na nyɨ da “Gaiyo”. Sɨ ɨrɨka rɨgat ma sobijog e Gaiyond yesoureny tina yɨm b'akawa mɨle map rɨna re ton amnɨkeninonj nɨnda gar ke utkunda rɨga wa pɨlwa. Ɨ ket nonony yɨtkak agoniny yɨpa negɨr rɨga gatab nyɨ da “Diyotrepe”.
1
Simesime Yɨtkak
Simesime! Koina singi iyeni Gaiyo, kon nany rɨgate mor ɨtemb leta mɨrɨkaen. Kon ɨmɨnjog e men singi miyenyɨn. Kor rɨga yena re kon singi miyenyɨn! Kon komkesa gatab yɨr opmitenyɨn da, man b'ogɨl wɨmena okatenyɨt dɨde kopa kesa mɨtɨbnyɨt odede rɨngma re moina wɨngawɨnga b'ogɨl wɨmena yokateny. Mop nokɨp kon ma sobijog sam na aenond re nɨnda gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar tuwonj dɨde ton ket moina ɨmɨnjog mɨle gatab yɨr ungata yɨt apurento odede da man ɨmɨnjog yɨtkakɨm pɨlnate menon yokatenyɨt. Kon awɨr e kwa nangga gatab ma odede ukoijog sam yomnɨkenenyɨn, ajɨ kon ukoijog sam e yomnɨkenenyɨn, ra kon tutkundenyɨn da koina gar ke utkunda b'ɨgawar ɨmɨnjog yɨtkakɨm pɨlnasim menon yokatenyi.
Gaiyomna B'ogɨl Mɨle
Kor rɨga yena re kon singi miyenyɨn! Man ɨmɨnjog b'ogɨl mɨle e omnɨka yiyenyɨt ɨte re man gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar wa b'asowa mekenyɨt. Ɨ dɨde kwa onggɨtyam mɨle ɨte re man obai amneninyɨt ten yepim re God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena yiyenyi. Sɨ tonpiya moina singi b'iyena mɨle gatab yɨr ungata yɨt usenento dɨkɨnd onggɨt sosind. Man b'ogla ten b'obogɨl yɨm takainyɨt dɨde man Godɨmna singi rɨrɨrɨnd ten nyawɨnd ingaena gasa ke temnɨkeninyɨt ɨ ket tetmɨkeninyɨt nɨnda tungg nata menamenam. Mop nokɨp re ton Kerisomna nyɨ map wuwenonj God ma obagɨki rɨga wa pɨlwa God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt warabag omnɨkam, ton b'ogla rako towa pɨlke yɨm b'akawa akatenento ajɨ ton makwa nangga na emdenento towa pɨlke. Sɨ onggɨt paemb men b'ogla odede rɨga b'obogɨl yɨm kumbɨnd raramiteninum, nokɨm da ɨdenat men ɨmɨnjog yɨtkak map gɨlgɨl wɨko rɨga taindam.
Diyotrepe ake Dimetriyo
Kon kea peba yɨrɨkond sosim pɨlwa, ajɨ Diyotrepet onggɨtyam sowaina yɨt maka emjateninonj, nokɨp ton singi na da ton mopyam nyɨ okas onggɨt sosi wɨngɨrɨnd. 10 Sɨ onggɨt paemb ra kon neken, kon ɨta mong ɨdngaen dem tina omnɨki mɨle gatab rɨna re ton negɨrjog yɨt ke sɨn yɨtkar nomnɨkeneninonj. Sɨ ton ma onggɨt mɨle nena kena nony rɨrɨr aukenenonj, ajɨ onggɨt rɨgat kea esaeneninonj gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar obai omnenam yepiya re God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena yiyeneno. Ɨ ton kwa rɨga agokeneninonj yepiya re singi aukenento ten obai omnenam, ɨ dɨde ton kwa opimemb obai omnenam singi rɨga sosi ke eaukeneninonj.
11 Kor rɨga yena re kon singi miyenyɨn! Man goro tataikeninɨm negɨrjog mɨle ajɨ ɨna b'ogɨl mɨle nena. Yet ra b'ogɨl mɨle omnɨka teyeniny, ton re Godɨm pɨlkae. Ajɨ yet ra negɨrjog mɨle omnɨka teyeniny, ton makwa ke Godɨnd yɨr yongonj. 12 Komkesa rɨgap Demetriyo gatab b'obogɨl yɨr ungata yɨt im opurena eyenanj dɨde kwa ɨta God ma ɨmɨnjog yɨtkakɨt b'obogɨl emjateniny tina mɨle. Ɨ sɨdaka ti gatab b'obogɨl yɨr ungata yɨt im apurenenindam. Sɨ man wumɨr et da sowaina yɨr ungata yɨt re ɨmɨnjog e.
Undwatapu Yɨtkak
13 Kor ma yɨpa kɨma yɨtkak im mornɨm ɨrɨkam, ajɨ kon ma singi en peba ɨrɨka ke men yɨt omnenam. 14 Sɨ kon singi en da kon wanakana neken men yɨr ongongɨm dɨde tugɨmjog ke men yɨt motɨnenyɨn. 15 Ngɨmbla man kɨma. Ɨ kor rɨgawarɨp men madaemb yɨt momnenyi. Sɨ madaka koina madaemb yɨt mera rɨgawar yɨpayɨpa tamneninyɨt.