Yudas Leta
Yudasɨmna Ɨrɨki Leta
Isɨpkita Yɨtkak
Onggɨtyam leta ɨrɨka rɨga re Yudaste. Nangga pena ton tilenggyam b'agenayonj Yakobomna yɨnggan ke re nokɨp Yakobo re komkesa sosi wɨngɨrɨnd ongwati rɨga na yɨbnonj. Ɨ osiemb nanyɨnggan re Yesumna yɨnggan i. Ɨ ton onggɨtyam leta yɨrɨkonj re ama rɨka A.D. siksti powa (64) kemag nat.
Ɨ Yudas ɨtemb leta yɨrɨkonj nokɨp ton singi awonj nonony omnenam b'anygɨnena ouyaena rɨga gatab yepiya re b'agenaento da ton re gar ke utkunda rɨga im. Sɨ ɨtemb leta ɨrɨki re kutjog e rɨnte re yɨpa wɨp ɨrɨki yɨbɨm Nɨmogɨm Petromna Leta kɨma. Ɨ ket Yudas ogenka rɨga ugoiny da, “Wɨn geja omnɨkam owɨnkina waina gar ke utkunda mɨle uwogam rɨna re God yɨpapyam komkesa Tina rɨga wa akainonj.”
1
Simesime Yɨtkak
Simesime! Kon re Yesu Kerisomna wɨko rɨga en, dɨde Yakobomna yɨnggan Yudasten. Ɨ kon ɨtemb leta yɨrɨken re wa pɨlwa e yena re Abu God ara emokinonj ɨ Ton singi eyeniny ɨ dɨde Yesu Keriso yɨr ɨpka eyeniny. Sɨ kear ɨ ngɨmbla ɨ dɨde singi wa pɨlɨnd ukoijog b'usmurena wowen Godɨm pɨlke!
B'anygɨnena Ouyaena Rɨga wa B'ɨsagɨka
Kor rɨgawar yena re kon singi eyeninyɨn! Kon pop kupkakupka danda kɨma singi aukenenond wa pɨlwa peba ɨrɨkam yɨrkokar okata yɨtkak gatab rɨnte re men komkesa gar ke utkunda rɨgap yɨpand gɨlgɨl yokatenenyu. Ajɨ yu kon b'ɨpɨnsɨn da kor kemb ɨmɨnjog wɨn nokatau wanɨm peba ɨrɨkam, nokɨp ɨngkaimemb wen tugoinyɨn da wɨn b'ogla geja b'itiyenindam waina gar ke utkunda uwogam rɨna re God yɨpapyam akainonj komkesa yɨna rɨga wa. Mop nokɨp kea nɨnda rɨga yɨdɨr kesa b'ɨgarkɨto wa wɨngɨrɨnd. Sɨ ton re Godɨm ewangaya kesa rɨga im, ɨ ton engendenenanj mera Godɨmna wurar de negɨr omnɨka mɨle wa, ɨ dɨde ton kea yoeneno mera yɨpaina nena Ukoyam dɨde Yonggyam Yesu Kerisond. Sɨ b'ila ɨrɨki peba wɨngɨrɨnd ɨja emb jɨ naska kana yindeny towa gatab da, ton opima ɨmɨnjog takatenanj odede wɨp negɨr ma b'ɨsagɨka rɨna re God aramiteninonj.
Ɨ kon wumɨr en da, wɨn re wumɨr im onggɨtyam komkesa mɨle gatab rɨna re Yonggyam amnɨkinonj, ajɨ kon singi en wen b'usaya nonony omnam onggɨt gatab. Sɨ b'ila Yonggyam kea Tina Israel rɨga apenjinonj Ejipt gou ke, ajɨ daka yɨmta ke Ton negɨr amninonj yepiya re maka Tinɨm gar ke utkunda yoramiteno. Ɨ God aneru wa agoninonj danda towanɨm ingaenam, ajɨ nɨnda anerup maka owama eyento onggɨtyam towainajog danda, sɨ ton kea yɨraro towainajog wɨmenapu pɨpmet. Sɨ God opimemb aneru kea dadal ngɨrpu kesa sein kai ke ejobɨkinonj, dɨde owama eyeniny ukoi sɨbɨb borand ngɨrpu ra Tina ukoijog b'ɨsagɨka bibɨr ik dem. Ɨ Sodom ake Gomora dɨde nɨnda wuswus taun rɨgap, toda kwa kea odede yɨpa wɨp nya yɨmayo rɨna re aneru wuwonj. Sɨ ton negɨr b'iyena mɨle amnɨkenento, ɨ kwa b'enga wɨp b'iyena mɨle yɨmta yundoko rɨna re God maka engainonj omnɨkam. Sɨ onggɨt penaemb God towa negɨr ma b'ɨsagɨka akainonj wul ke imbrɨkam. Ɨ ɨngkenaemb Ton naska kana wɨngata aramitawonj rɨga wa da ɨta Ton ngɨrpu kesa wul ke negɨr ma b'ɨsagɨka omnɨk dem.
Ɨ dɨde kwa onggɨt rɨgap yena re wɨmat wɨp amneniny mɨle omnɨkam, todaka odede yɨpa wɨp nya kaim towaina jɨ engaenenanj kɨlkɨl mɨle omnɨkam. Ɨ ton Godɨmna danda ke wɨp omnena rɨga esaenenanj. Ɨ dɨde ton b'ogɨl ɨnyomarena kɨma God ma omnɨki wub kumb rɨga esadrenenanj. Ɨ mopyam aneru, Mikael kea Satana kɨma yɨt b'ɨpatenonda, ɨ ket yɨt b'ugwatenonda Mosemna ujgɨm gatab. Sɨ ton pop opulitam yomnonj negɨr ma b'ɨsagɨka yɨt tin ɨsadrena yɨt kɨma, ajɨ ton God na moga yuwadonj, ɨ odedep maka yopulitonj. Ajɨ ton yindonj da, “Toko Yonggyam samany meyou.” 10 Ajɨ opimemb wɨma yɨmta undoka rɨgap esadrenenanj gasa rɨnsim re ton maka wumɨr aukenenanj. Ɨ ton re b'angga pɨla im rɨnsim re maka b'auyaenenanj wumɨr okatam. Sɨ ton get ke okati ɨpɨndena wumɨr kaim gasa angwatenenanj. Ɨ onggɨtyam towaina ongwati mɨlepim ten negɨr amnɨkenenanj. 11 Ukoi kear towanɨm, rɨdede sake im takatanj! Ton ɨnte nya yundokenenyi rɨna re Kain negɨr mɨle omnɨkand yikenonj. Ɨ ton kwa b'ururkenenanj onggɨtyam nya wa rɨna re Balaam yikenonj negɨr kaokao nya ke mɨra wulkɨp okatam. Ɨ dɨde ton kwa God kɨma geja b'iyenenanj, ɨ negɨr aukenenanj odede ɨt re rɨngmena re Kora Godɨmna danda okai Mose ake Aron esadrenenonj tina rɨga kɨma, ɨ ton ket odede nya kenaemb God kɨma geja b'iyenenonj. Sɨ ɨngkenaemb tina rɨga kɨma negɨr aukɨto. 12 Ɨ ra opimemb rɨga yɨpand gɨlgɨl diyam taukanj waina singi b'iyena diyamdiyampund, ton ɨsanikesa jabajaba owou awenenanj. Sɨ ton wa wɨngɨrɨnd kɨl kɨma rɨga im aukenenanj. Ɨ ton pop rɨga yɨr ɨpkam wɨp iyoi rɨga im wekeny, ajɨ ton ma opima rɨga yɨr ɨpka eyenanj, ajɨ ton towalenggyam nena im yɨr b'ɨpka wuweny. Ɨ towaina ouyaena re piro kesa moi nena pɨla im rɨnsim re rɨbɨt utureneniny. Ɨ kwa towaina mɨle omnɨka re odede wɨp im rɨngmim re wul nanggɨp towaina wulkɨp wɨn yokatenyi ajɨ kɨp kesa im wekeny, nokɨp kea uj aukɨto dɨde ket nɨmogɨm ujɨm re ap uromki im rogɨlkak wekeny. 13 Ɨ kwa onggɨt rɨgap towaina negɨr omnɨka ke ɨngar kɨma mɨle im pɨtapɨta amnɨkenenanj odede opi re ukoi oror wuro re dɨde rɨngmim re negɨr au b'ɨskenenanj nyɨ bora ke de sɨpa yuru wa. Ɨ ton re ɨki pɨla im rɨnsim re God ma oramiti nya asungairanj, dɨde wuweny rokate re God towanɨm dadal ngɨrpu kesa ukoijog sɨbɨb ongonjeni awamau.
14 Ɨ dɨde kwa Adamɨm pɨlke sebenɨm (7) b'usmureni b'ɨga Enok onggɨt rɨga wa gatab bage yɨt yindonj da, “Yɨr de, Yonggyam ɨmɨnjog ɨta ik Tina ogenka kesa jogjog* Grik peband da “jogjog ten tausɨn (10,000)”. yɨna aneru kɨma. 15 Ɨ Ton ik ra komkesa rɨga wa pɨlɨnd b'ɨsagɨka omnɨka ma dɨde kikitum ɨsagɨka yɨt omna mim komkesa Godɨnd ewangaya kesa rɨga wa pɨlwa. Sɨ Ton opima kikitum ɨsagɨka yɨt tamniny dem komkesa towaina omnɨki Godɨnd ewangaya kesa mɨle gatab dɨde komkesa negɨrjog danda kɨma yɨt gatab rɨna re Godɨnd ewangaya kesa negɨr mɨle rɨgap Tinɨm apurenento.” 16 Sɨ opimemb rɨga re yɨt b'ebongnena rɨga im, ɨ b'injawa rɨga im. Ɨ ton re towainajog gɨm ke mɨle singi nasim wuweneny, dɨde ton towaina tugɨm ke b'asourena yɨt im apurenenanj. Ɨ ton kwa rɨga wa pɨlwa b'anygɨnena b'ogɨl yɨt apurenenanj ɨ ɨngkaimemb ket b'umunena mɨle amnɨkenenanj b'ogɨl gasa imdam.
B'ugowa Yɨt dɨde B'ingawa Yɨt
17 Kor rɨgawar yena re kon singi eyeninyɨn! Ajɨ wɨn b'ogla nonyɨnd tawamindam onggɨtyam yɨtkak rɨna re mera Yonggyam Yesu Kerisomna ɨtmɨkitijog rɨgap naska kana apurento. 18 Sɨ ton ɨja naemb jɨ wanɨm endento da, “Kikitum wɨnɨnd opima wa wɨngɨrɨnd yɨtkar rɨga pɨta taukanj dem, ɨ ton towainajog gɨm ke mɨle singi nasim tuweneny, ɨ ɨngkaimemb ton Godɨnd ewangaya kesa mɨle tamnɨkenenanj dem.” 19 Sɨ onggɨt rɨgapimemb jɨ bu b'iyena mɨle amnɨkenenanj wa wɨngɨrɨnd. Ɨ ton re gɨm ke negɨr mɨle nasim nony menamena amnɨkenenanj, ajɨ ton re ma Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kɨma im. 20 Kor rɨgawar yena re kon singi eyeninyɨn! Ajɨ wɨn b'ogla walenggyam walenggyam yɨm b'atkaenenindam owɨnkam waina gar ke utkunda ke rɨna re Yɨnayɨna God akainonj. Dɨde wɨn b'ogla yɨr topmitenenindam Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna danda ke. 21 Ɨ wɨn b'ogla wɨmena tuwenyɨt Godɨmna singi b'iyena mɨle wɨngɨrɨnd ɨ ɨngkaim wɨn walenggyam b'ulongkena tuwenyɨt negɨrɨm pɨlke. Dɨde wɨn b'ogla ɨmɨnjog nony ɨjawa kɨma yɨr ungaukenenya mera Yonggyam Yesu Kerisomna kear ngɨrpu wɨn okasya dem dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar. 22 Ɨ wɨn b'ogla kear ten tamnenindam yepim re nonysɨpsɨp aukenenanj gar ke okati God ma yɨt gatab. 23 Ɨ nɨnda rɨga wuweny re b'ɨsagɨkapu wul wa im, sɨ wɨn b'ogla onggɨtyam wulɨm pɨlke ten tadɨkenenindam yɨrkokar okawam. Ɨ nɨnda rɨga re kɨl kɨma im aukenenanj towaina negɨr mɨle ke, sɨ wɨn b'ogla ten kear tamnenindam moga kɨma, ajɨ singi kesa tamnenindam towaina kobɨrgɨm rɨna re ton kea kɨl kɨma amnɨkto towaina negɨr mɨle omnɨka wɨngɨrɨnd.
B'ogɨl Omna Yɨt
24 God re danda e, sɨ Ton rɨrɨr e negɨr mɨle ke ombombrena kesa wen owamam, dɨde b'injawa kesa ukoi sam kɨma wen tawɨnkiny dem Ti wɨpɨnd rokate re Tina b'ogɨl ɨnyomarena yɨbɨm. 25 God re mera Yonggyam Yesu Keriso na yingawonj yɨrkokar okawam. Sɨ Ti pɨlkaimemb b'ogɨl ɨnyomarena ɨ ukoijog esourena kɨma danda ɨ danda ɨ dɨde juwai mera yɨpaina God, Ton kɨma yete re yɨrkokar okawa Rɨga ngɨrpu kesa naskand b'ilap wɨn dɨde yunɨm ɨ dɨde warɨtawarɨta dadal ngɨrpu kesa, ɨmɨnjog!

*1:14: Grik peband da “jogjog ten tausɨn (10,000)”.