Ouyawa Peba
Yoanɨmna Ɨrɨki Ouyawa Peba
Isɨpkita Yɨtkak
Onggɨtyam peba ɨrɨka rɨga re ɨtmɨkitijog rɨga Yoante. Ɨ Yoan ɨtemb peba yɨrɨkonj ama rɨka A.D. nainti siks (96) nat, re ton sɨbɨbmetɨnd yɨbnonj de Patmo ailan wa.
Ɨ onggɨt wɨnɨnd gar ke utkunda rɨgap ma sobijog bebɨg dɨde b'ɨsadrena na akatenento, nokɨp ton b'agenaito da, “Yesu Keriso re Yonggyam e.” Sɨ Yoan ten ugoiny Godɨnd nony ɨjawa kɨma gar ke utkunda mɨlend onyitam onggɨt bebɨg dɨde b'ɨdgotnena wɨngɨrɨnd.
Ɨ onggɨt peband ɨta yɨtnono aeny nɨnda liyalliyal auki gasa gatab. Sɨ onggɨt pebat gasa esɨpkeniny re mal yɨt kaim rɨna re naskand gar ke utkunda rɨgap nony aukenento. Ajɨ daka komkesa nɨnda rɨga wa re wɨgawɨga egurki im wekeny.
Sɨ onggɨt peband nɨnda ukoi yɨtkak im ɨrɨki wekeny, ajɨ ukoijog yɨtkak ɨnte pɨtakɨpɨnd yɨbɨm da Keriso re Yonggyam e dɨde Tonsim wɨp amneniny komkesa rɨga ɨ komkesa gasa ɨ dɨde komkesa gowukoi gabmani. Ɨ Tonte kwa Tina geja rɨga gou wa tamneniny dem Satana kɨma dɨde b'ɨsagɨka mɨle omnɨk dem. Ɨ ɨngkaemb ket Ton Tina rɨga wa b'ogɨl mɨra dɨde dadal ngɨrpu kesa sisɨl pumb tungg tagoniny dem yepim re Tin nony ɨjawa kɨma yɨmta undoka yiyenyi.
1
Yesu Kerisomna Liyalliyal Ouyauki Yɨt
Ɨtemb jɨ Yesu Kerisomna liyalliyal ouyauki yɨt rɨna re God Ti yokawonj. Nokɨp God singi na Tina wɨko rɨga wa ouyaukuram nangga im ra b'ogla momta pɨta taukanj. Sɨ Yesu Keriso Tina aneru yɨtmɨkitonj Tina wɨko rɨga Yoanɨm pɨlwa ɨ ɨngkenaemb ket onggɨt anerut Yoanɨnd wumɨr yomnenonj liyalliyal auki mɨle ke. Ɨ Yoan re ɨnaemb jɨ komkesa Godɨmna yɨtkak dɨde komkesa Yesu Kerisom gatab yɨr ungata yɨtkak pɨtapɨta amneninonj rɨna re ton yɨr anginonj. Sɨ b'ogɨl omni rɨga im jɨ yepiya ra onggɨtyam bage yɨt tagenkenenanj ɨ yepiya ra tutkundenenanj ɨ dɨde kwa yepiya ra onggɨtyam ɨrɨki yɨtkak yɨmta tundokenenanj. Mop nokɨp wɨn re kea wus nate ainy rɨdenasim ra komkesa gasa pɨta taukanj.
Yoanɨmna Simesime Yɨtkak Seben Sosi Wa
Kon Yoante seben (7) sosi wa ma peba erɨkaen rɨnsim re wekeny Asiya eriya wɨngɨrɨnd. Wurar dɨde ngɨmbla wɨn kɨma Godɨm pɨlke yet re yɨbnonj ɨ yete re yɨbɨm ɨ dɨde yet ra ɨbneneny ngɨrpu kesa, ɨ seben (7) wɨngawɨnga wa* Onggɨtyam seben (7) wɨngawɨnga re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga e yogenai. pɨlke yepim re wekeny Godɨmna wɨp omnenapu kasa wɨpɨnd, ɨ dɨde Yesu Kerisom pɨlke yete re ɨmɨnjog yɨr ungata rɨga yɨbɨm ɨ yet re naskajog uj ke utnyitonj uj rɨga wa wɨngɨr ke ɨ dɨde yete re gowukoi king wɨp eyeniny.
Sɨ Tonɨt kwa men singi niyeninonj dɨde Tina wul b'agbag kus ke men nɨtrɨngasinonj meraina negɨr mɨlem pɨlke. Ɨ Ton men gar ke utkunda rɨga pumb tungg rɨga na nomninonj dɨde kwa Ti B'u Godɨnd ewangayam yɨna sɨ rɨga na nomninonj. Sɨ Yesu Kerisom pɨlwa b'ogɨl ɨnyomarena dɨde danda dadal ngɨrpu kesa, ɨmɨnjog.
Yɨr de, Ton ik dem moi kumb nate,
ɨ komkesa rɨgap opima towainajog yɨr ke yɨr ongi dem,
ɨ dɨde yepiya re Tin yɨpo toda kwa opima Tin yɨr ongi dem.
Ɨ kwa komkesa gowukoi yɨtam rɨgap gar kopa kɨma yii b'ɨtrɨnenanj dem.
Owɨ, ɨmɨnjog e ɨta pɨta tainy dem.
Ɨ Yonggyam God yindeny da, “Kon Kolenggyam re otomayam en dɨde undwatayam en. Grik peband da “Kon Kolenggyam re Alpa en dɨde Omega en.” Ɨ kon ngɨrpu kesa wɨmena rɨga en otomapu ke de undwatapu wa. Ɨ kwa Kon re Komkesa Dandam Rɨgɨb Rɨga en.
Kerisond Liyalliyal Yɨr Ongi gatab Yɨt
Kon Yoan re gar ke utkunda ke waina nany en dɨde yɨnggan en. Sɨ men re yɨpand Yesund yɨmta undoka rɨga im, dɨde men yɨpa nasim onggɨtyam yingg akatenindam b'ɨdgotnena gatab ɨ pumb tungg gatab ɨ dɨde mɨmkam ke wɨmena gatab. Sɨ rɨgap ken nitiyo onggɨt ailan wa ogenaya da Patmo, nokɨp kon re onggɨtyam Godɨmna yɨtkak dɨde Yesum gatab yɨr ungata yɨt na pɨtapɨta amneninond. 10 Ɨ yɨpa Yonggyamɨmna Bibɨrɨnd Yɨnayɨna Wɨngawɨnga b'imuri yɨbnonj kor pɨlɨnd. Sɨ odede natemb kon ukoi nonykok utkundenond rɨna re ara yikenonj kor kak ke bibol ara pɨla. 11 Sɨ ɨja naemb jɨ nonykokɨt yindenonj da, “Man peband erɨkine nangga im ra man yɨr tanginyɨt, dɨde ket tetmɨkurinyɨt seben (7) sosi wa pɨlwa opi re Epeso sosi, ɨ Simirna sosi, ɨ Pergamo sosi, ɨ Tiyatira sosi, ɨ Sarde sosi, ɨ Piladelpeya sosi, ɨ dɨde Laodikeya sosi.”
12 Sɨ kon wɨp ɨtaingitond onggɨtyam nonykok yɨr ongongɨm yet re yɨt nomnonj. Sɨ re kon wɨp engendond, kon kea yɨr anginond gold ke omnɨki seben (7) ngaya enyorkapu wulkak. 13 Ɨ onggɨt ngaya enyorkapu wulkak gangga nat Rɨgamna B'ɨga pɨla Rɨga kobɨrgɨm pɨnpɨn b'ikiti yowamonj pɨs wa ɨdeni dɨde gold rob ke b'ibgi yɨbnonj Tina ngom dormopɨnd. 14 Ɨ Tina mop ake mopngɨi re bɨlbɨl na odede raya pɨla dɨde rɨm pɨla. Ɨ Tina yɨrkɨp re wul dɨmɨl pɨla na. 15 Ɨ Tina pɨspam re ngɨndngɨnd na ebnonda odede rɨngmim re bronj ayɨnkak ngɨndngɨnd aukenenanj wulɨnd okleki kak ke. Ɨ Tina ukoi nonykok re odede na rɨngma ra ngɨwɨr nyɨ dudlam kɨma b'ɨtkeny. 16 Ɨ Ton seben (7) ɨki na awaminonj Tina juwai kɨma yɨmjog yɨmɨnd. Ɨ Tina tugɨm ke opendonj re orkamkam or tabtab giri na, dɨde Tina wɨp re odede na b'ɨnyomarenonj rɨngma ra lomkongga danda kɨma tina ngɨrpujogɨnd b'atnyorateny lomtɨkɨnd.
17 Ɨ re kon Tin yɨr yongond, kon kea sap otendond Tina pɨs wɨpɨnd uj rɨga re dɨde. Ɨ Ton ket Tina juwai kɨma yɨmjog yɨm yoramitonj kor pɨlɨnd. Ɨ ket nomnonj da, “Goro moga tawɨm! Kon re otomayam en dɨde undwatayam en. 18 Sɨ Kon re yilo rɨga en. Kon uj awond, ajɨ yɨr de, Kon yilo e wɨmena nekenyɨn ngɨrpu kesa ngɨrpu kesa. Ɨ Kor maemb jɨ danda rɨga uj okawam o yilo okawam dɨde ɨtmɨkitam uj rɨga waina tungg wa o opendam uj rɨga waina tungg ke. 19 Sɨ onggɨt paemb man erɨkine nanggamog na re man yɨr anginot ɨ nanggamog im re man yɨr anginyɨt ɨ dɨde nanggamog im ra pɨta taukanj onggɨt kak ke. 20 Sɨ man kea yɨr anginyɨt onggɨtyam wɨgawɨga gasa seben (7) ɨki gatab rɨnsim re Koina juwai kɨma yɨmjog yɨmɨnd wekeny dɨde seben (7) ngaya enyorkapu wulkak gatab. Sɨ onggɨtyam seben (7) ɨki re seben (7) sosi yɨr ɨpkam aneru im. Ɨ kwa onggɨtyam seben (7) ngaya enyorkapu wulkak re seben (7) sosi im.”

*1:4: Onggɨtyam seben (7) wɨngawɨnga re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga e yogenai.

1:8: Grik peband da “Kon Kolenggyam re Alpa en dɨde Omega en.”