2
Yɨnayɨna Wɨngawɨnga Ikonj Sosi wa
Yɨpa Ju rɨga waina Godɨm ewangaya wɨn awonj re ogenaya da Pentikos. Ɨ Komkesa gar ke utkunda rɨga yɨpand b'eomkurto onggɨt yɨpaina pɨpmetɨnd. Ɨ re ton wekenonj, odedend ket ara dudlam ikonj towa pɨlwa wub kumb ke odede wɨp ɨt re ukoi danda kɨma depu rɨb re dɨde, ɨ ket yɨndangɨr yomnonj komkesa met wɨngɨr rɨkɨnd re ton omnɨki wekenonj. Ɨ re ton yɨr pumb wa wuwenonj, ɨtemb gasa ɨja na ikonj wul dɨmɨl pɨla. Ɨ wetaweta aukonj dɨde rɨga yɨpayɨpa kumbɨnd igurka yikenonj. Ɨ komkesa rɨga re kea Yɨnayɨna Wɨngawɨngat yɨndangɨr amnɨkinonj dɨde ket danda agoninonj towanɨm opurenam b'engabenga yɨt. Sɨ ton ket b'atomto opurenam onggɨt b'engabenga yɨt ke.
Ɨ onggɨt wɨnɨnd Godɨnd ewangaya Ju rɨga wuwenonj komkesa b'engabenga kantri ke onggɨt gowukoyɨnd de wɨmenam Yerusalem taun wa ɨtemb Godɨmna wɨn owamam. Ɨ onggɨt wɨnɨnd opimemb gar ke utkunda rɨga wuwenonj dɨde kea b'engabenga yɨt opurena eyento ara kɨma. Ɨ re rɨgap utkundento, ɨ ket bobo auka wuwenonj towa pɨlwa. Sɨ rɨgap re wɨnga kesa na aento, mop nokɨp ton towaina opureni yɨtkak utkundento re towainajog yɨt kena. Ɨ dɨde kwa ma sobijog na kɨd kesa aena wuwenonj, sɨ ɨja naemb b'arkena wuwenonj da, “Sɨ rɨngma, ma opi re komkesa opurena rɨga re Galili eriya ke rɨga im? Sɨ rɨdede im men komkesa utkundenindam yɨpayɨpa komkesa merainajog get ke yɨt? Men re b'engabenga yɨtam rɨga im, nɨnda re Partiya rɨga im, ɨ nɨnda re Mediya rɨga im, ɨ nɨnda re Elam rɨga im, ɨ dɨde nɨnda re Mesopotamiya ke rɨga im. Ɨ nɨnda re Yuda rɨga im, ɨ Kapadokiya rɨga im. Ɨ nɨnda re Ponto rɨga im, ɨ kwa Asiya rɨga im. 10 Ɨ nɨnda re Prigiya rɨga im, ɨ kwa Pampiliya rɨga im. Ɨ nɨnda re Ejipt rɨga im, ɨ kwa Kurene wusɨnd Libiya gatab ke rɨga im. Ɨ dɨde nɨnda re Roma taun ke obayam im. 11 Ɨ kwa nɨnda re Ju rɨga im dɨde nɨnda re God ma obagɨki kesa rɨga im yepiya re engento Ju rɨga waina omnɨka mɨle wa. Ɨ nɨnda re Krit rɨga im ɨ dɨde kwa Arab rɨga im. Ɨ men yɨpayɨpa rɨga towaina opureni Godɨmna omnɨki ukoijog mɨle gatab yɨt utkundenindam re komkesa merainajog yɨpayɨpa yɨt kaim.” 12 Ɨ ton ket komkesa kɨd kesa aento dɨde nony menamena kesa aukɨto, sɨ ton towalenggyam b'arkento da, “Nangga ma jɨ onggɨtyam mɨle pɨta ainy?” 13 Ajɨ nɨndap re ngong na engena eyento dɨde amnento da, “Ton re mogjog na sisɨl ɨk anaikanj.”
Petro Godɨmna Yɨt Pɨtapɨta Yomnenonj
14 Ɨ ket Petro onyitonj ileben (11) ɨtmɨkitijog rɨga kɨma, ɨ b'okta yɨtpɨam kɨma yɨt apureninonj towa pɨlwa da, “Wɨn, Ju rɨga dɨde komkesa rɨga yepim re wekenyɨt Yerusalem taunɨnd, kon mobe resɨpkenawainɨn, ɨ wɨn wumɨr yokata nangga na re awɨk! Sɨ wɨn b'obogɨl yɨpya aramkina! 15 Wɨn ɨja na nony aindam da, ‘Opimemb rɨga re ɨkpɨp im.’ Ajɨ ma ɨja e, mop nokɨp wɨn ɨtemb re sɨtawar nain (9) kɨlok e. Rɨgap ma opima sɨtawarɨnd ɨk anaikenenanj. 16 Nayɨ, ma ɨja e, ajɨ ɨtemb re bageyam Yoelɨmna opureni yɨtkak kae awɨk. Sɨ ton ɨja emb jɨ yindeny da,
17 ‘Ɨ God yindeny da, ‘Kikitum bibɨrɨnd,
Kon ɨta Koina Wɨngawɨnga ɨgmarken dem komkesa rɨga wa pɨlɨnd.
Sɨ opima ket waina rɨga b'ɨgap dɨde waina ngɨmngai b'ɨgap bage yɨt tapurenanj dem.
Ɨ waina sisɨl rɨgap ket opima liyalliyal gasa yɨr ongong teyenanj dem.
Ɨ dɨde waina kesam rɨgap opima wɨma wunga tuweny dem.
18 Ɨ kwa ɨta kon koina wɨko rɨga dɨde koina wɨko kongga towa pɨlɨnd
Koina Wɨngawɨnga ɨgmarken dem onggɨt bibɨrɨnd,
ɨ ton ket bage yɨt tapurenanj dem.
19-20 Kon moga kɨma danda wɨko pɨtapɨta tamneninyɨn dem de wub kumb wa,
sɨ lomkongga ɨta b'etngenj dem sɨbɨbɨm
dɨde mobi ɨta b'etngenj dem kuskusɨm.
Ɨ kwa kon kɨd kesa kɨma danda wɨko pɨtapɨta tamneninyɨn dem de gowukoi kumbɨnd,
sɨ rɨgap opima yɨr tangranj dem kus ɨ wul ɨ dɨde ukoijog bungbung kimbra.
Seg ra ket ɨngkaemb ket Yonggyamɨmna bibɨr ik dem
ukoi danda kɨma dɨde b'ogɨl ɨnyomarena kɨma.
21 Ɨ komkesa rɨga yepiya ra Yonggyamɨnd nyɨ uwatenyi, opima ton yɨrkokar okasi dem.’
22 “Ju rɨga! Wɨn b'obogɨl utkundeninam onggɨtyam yɨtkak rɨna ra kon tapureninyɨn. Sɨ God kea yobagendonj yɨpa rɨga, Najaret tunggam Yesund re wanɨm ouyawa mana jogjog sɨrar kɨma danda wɨko, ɨ kɨd kesa kɨma danda wɨko, ɨ dɨde moga kɨma danda wɨko. Sɨ re Yesu ikonj, Ton ket kea onggɨtyam danda wɨko amnɨkinonj wa wɨngɨrɨnd. Sɨ wɨn kea walenggyam wumɨr ainindam onggɨt wɨko gatab. Ɨ odede nya kenaemb God wa pɨtakɨpɨnd auyainonj da ɨtemb jɨ rɨga yena re God yobagendonj. 23 Ɨ God kea Tina ɨsamki singi dɨde Tina get ke wumɨr ke naska nata tɨrɨr yomnonj Yesumna uj gatab, sɨ Ton ɨtemb Yesund wa akainonj. Ɨ wɨn ket Godɨm ewangaya kesa negɨr rɨgaina yɨm engaentondam Tin wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam, sɨ wɨnpiya tin yongandonda. 24 Sɨ ton uj awonj, ajɨ God kea tina ujɨmna ukoi b'ɨdgotnena ke yɨtrɨngendonj dɨde tin yutnyitonj. Mop nokɨp ujɨt ma rɨrɨr e ti wɨrand Tin emorki owam. 25 Sɨ yɨna peband Dawid ɨja emb jɨ yindeny onggɨt ti gatab da,
‘Kon naska nata Yonggyamɨnd yɨr yongenenond ita wɨnɨnd kor wɨp ke,
nokɨp Ton re kor yɨmjog yɨm tab kae yɨbɨm juwai kɨma pɨpmetɨnd,
nokɨm da ɨdenat Ton danda kɨma yɨm notkaeny
dɨde kon makwa ɨta b'utuwongnenyɨn rɨnggɨt bebɨg wɨngɨrɨnd.
26 Ɨ kon ukoi gar sam aukenenyɨn dɨde kon ukoi sam kɨma im yɨtkak apureninyɨn,
ɨ kwa daka kon jɨ ke yilo nɨtɨbnyɨn ra warɨm b'ogɨl ɨsma okata ma.
27 Mop nokɨp Man ma ɨta koina wɨngawɨnga uj rɨgaina tungg wa ɨraret dem,
dɨde kwa Man ma ɨta Moina yɨna b'ɨgand ɨtkɨki yɨr onget dem.
28 Man kemb kor nouyawot nya rɨngkae ra rɨgap yɨrkokar okasi.
Sɨ ra kon neken dem Mor wɨp wa, Man ɨta ken sam ke yɨndangɨr notɨnyɨt dem.’
Sɨ onggɨt rɨrɨr natemb God Yesund yutnyitonj.
29 “Kor nany dɨde yɨngganwar! Kon b'ogɨl e moga kesa danda kɨma nitinjɨn wa pɨlwa mera b'u Dawidɨm gatab. Ton ke uj awonj, ɨ rɨgap gop wa yoramito, sɨ tina gopmet re ɨta yɨbɨm men kɨma ngɨrpu yu. 30 Dawid re Godɨmna bageyam na yɨbnonj, ɨ God kea danda kɨma Tina nyɨ kɨma tin yomnonj da, ‘Kon ɨta moina b'ɨgawar wa pɨlke yɨpa rɨga omisɨn dem moina king pɨpmetɨnd rɨngkae ra ton koina rɨga wɨp tamniny dem.’ Sɨ ɨngkenaemb Dawid wumɨr yokatonj onggɨtyam Godɨmna tɨrɨr omni yɨtkak. 31 Sɨ ton re naska nata Kerisomna utnyita gatab yɨr yongonj, ton ket yindonj da,
‘God makwa ɨta Tina wɨngawɨnga ɨrar dem uj rɨga waina tungg wa,
sɨ Tina jɨ makwa ɨta tɨtkɨk dem.’
32 Godɨt ɨtemb rɨga Yesund yutnyitonj. Ɨtemb Yesu re Keriso e. Sɨn komkesa re yɨr ungatayam im Tina utnyita gatab. 33 Ɨ God Tin yurowatonj dɨde yomitonj Tina yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmetɨnd. Ɨngkenaemb ket Yesu yokatonj Yɨnayɨna Wɨngawɨnga Godɨm pɨlke rɨna re God tɨrɨr yɨt yomnonj Ti okawam, ɨ Ton ket yɨgmarɨk sowa pɨlɨnd. Sɨ ɨntemb jɨ onggɨtyam Yɨnayɨna Wɨngawɨngam pɨlke auki gasa rɨnte re wɨn yu yɨr yongya dɨde utkundenya. 34 Ɨ Dawid re maka yikonj de pumb tungg wa, ajɨ ton ɨja naemb jɨ yindonj da,
‘Yonggyam God, Ton kor Yonggyam Kerisom pɨlwa yindonj da,
“Omite Koina yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmetɨnd,
35 ngɨrpu ra ket Kon Moina komkesa geja rɨga gou wa tamninyɨn dem
dɨde taramisinyɨn dem Moina pɨs wɨrand moina danda ondratenam towa kumbɨnd.” ’
36 Sɨ onggɨt paemb wɨn, komkesa Ju rɨga, b'obogɨl wumɨr yokata Yesum gatab! Wɨnpiya ɨtemb rɨga Yesund wul b'agbagɨnd yɨdrɨkonda. Ajɨ Godɨt Tin yutnyitonj, sɨ ket Yonggyamɨm dɨde Kerisom yomnonj.”
37 Ɨ re ket rɨgap ɨtemb tina yɨt utkundeno, sɨ ton ket ma sobijog na gar kopa aukɨto. Ɨ ton ket arkento Petro dɨde nɨnda ɨtmɨkitijog rɨga da, “Sowa nany dɨde yɨngganwar! Nangga e sɨn ket omnɨku?” 38 Ɨ Petro mɨra amninonj da, “Gar engenjinam negɨr mɨlem pɨlke de Godɨm pɨlwa dɨde wɨn yɨpayɨpa Yesu Kerisomna nyɨ kɨma baptiso yokatena waina negɨr mɨle awɨr omnɨkam! Seg ra ket, God wanɨm onggɨtyam yiyag wurar takainy ra Yɨnayɨna Wɨngawɨnga e. 39 Mop nokɨp ɨtemb re Godɨmna tɨrɨr omni yɨt e wanɨm ɨ waina b'ɨgawarɨm ɨ dɨde towanɨm komkesa yepim re paja wa wekeny rokate ta gowukoi ngɨrpu, yena ra mera Yonggyam God ara temoneniny.” 40 Ɨ kwa Petro nony aukam jogjog b'engabenga yɨt ke ten amneninonj, dɨde b'ugowa yɨt ten amneninonj da, “Wɨn ewaikurinam rɨga wa pɨlke yepim re yu onggɨt gowukoyɨnd wekeny negɨr kaokao mɨlend, ɨ ket yɨrkokar yokata Godɨm pɨlke!” 41 Sɨ rɨga yepiya re tina yɨt gar ke emjatento, ton kea Yesund gar ke yokato dɨde baptiso yokateno. Ɨ onggɨt bibɨrɨnd ama rɨka tri tausɨn (3,000) rɨga na yɨpand aukɨto gar ke utkunda rɨga kɨma. 42 Ɨ ton danda kɨma onggɨtyam mɨle owama eyento re ɨja naemb jɨ. Ton yɨpaina gar singi kɨma b'eomenento ɨtmɨkitijog rɨgaina ouyaena okatam ɨ towalenggyam towalenggyam yɨpand yɨm b'akaenam, ɨ sana ipkɨkam aretom, ɨ dɨde kwa yɨpand yɨr opmitenam.
Gar ke Utkunda Rɨgaina Yɨrkokar Wɨmenam
43 God engainonj ɨtmɨkitijog rɨga, sɨ ton ket amnɨkenento jogjog moga kɨma danda wɨko dɨde kɨd kesa kɨma danda wɨko. Sɨ onggɨt penaemb komkesa rɨga ɨsnawa kɨma moga aukenento. 44 Ɨ komkesa gar ke utkunda rɨga yɨpa pɨpmetɨnd b'eomenento, ɨ towa wɨngɨrɨnd towaina nony menamena yɨpand aramkenento. Sɨ ton komkesa towaina gasa gɨlgɨl na ingaena eyenento. 45 Ɨ towa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga towaina gou kɨpol dɨde gasa asogenento, ɨ ket ɨtaika eyenento komkesa rɨga wa yepiya re ingaena gasam b'arakenento. 46 Ɨ ton ita bibɨr yɨpand nony menamena kɨma yɨnamet aband danda kɨma b'eomenento. Ɨ ton ket ita gar ke utkunda rɨgaina metɨnd sana epkɨkenento Yesund nony iyenam, sɨ ton ukoi sam kɨma dɨde kɨlkɨp kesa nony menamena kɨma owou awenento. 47 Ɨ ton ket Godɨnd yesoureneno, ɨ komkesa rɨgap ten yɨr angenento re ma sobijog na ten gar ke singi eyenento. Ɨ Yonggyam daka ket ita bibɨr rɨga wa yɨrkokar agoneneninonj, sɨ ket gar ke utkunda rɨgaina bobo re kea ukoi warabag auka yikenonj.