3
Petro Gomgom Rɨga Yɨsakendonj
Ɨ yɨpa bibɨrɨnd re yɨr opmita wɨn awonj tri (3) kɨlokɨnd sɨmana gatabɨnd,* Ju rɨga waina yɨr opmita wɨn ɨja naemb jɨ ebnaenento ita bibɨrɨnd sɨtawar nain (9) kɨlok ɨ lomtɨk ɨ dɨde tri (3) kɨlok sɨmana gatabɨnd. Petro ake Yoan ekonda yɨnamet wa yɨr opmitam. Ɨ onggɨt wɨnɨnd yɨpa gomgom rɨga yɨbnonj yet re ti mogɨm kom bora ke ɨja na ukendonj. Ɨ ita bibɨrɨnd rɨgap tin yiyeneno yɨpa yɨnamet kara mora wa nyɨ da “Otomanti Mora” ɨ yomiteneno mora dunda wa wulkɨp b'ɨjenenam rɨga wa pɨlke yepiya re b'ɨgarkenento yɨnamet aba wa. Re Petro ake Yoan sisɨl opendonda onggɨt mora dunda wa b'ɨgaram yɨnamet aba wa, onggɨt rɨgat ten yɨr angonj dɨde wulkɨp ejenenonj. Ajɨ Petro Yoan kɨma yɨpand ti pɨlwa yɨr ɨsokonda, ɨ ket Petro yomnonj da, “Yɨr de sowa pɨlwa!” Sɨ ton gomgom rɨgat ket nonyɨk b'amdenonj da, “Ɨta ngai ama rɨka towa pɨlke nɨnda wulkɨp takasinyɨn,” ɨ ket yɨr awonj towa pɨlwa. Ɨ ket Petro yomnonj da, “Kor awɨr im gold o silba, Onggɨt wɨnɨnd gold ake silba re ukoijog wulkɨp na ebnonda. ajɨ kon ɨna nena e motkaen onggɨtyam gasa nanggamog e re kor nɨbnau. Najaret tunggam Yesu Kerisomna danda nyɨ kɨma utnyite, ɨ menon yokate!” Ɨ Petro ket yemoratonj tina yɨmjog yɨmɨnd, ɨ ket tin yutnyitonj. Ɨ odenja ket tina pɨs dɨde kenykak danda kɨma aukɨto. Ɨ ton ket b'ukenykitonj dɨde onyitonj, ɨ menon yokatonj, ɨ ket Petro ake Yoan kɨma yɨpand b'ɨgarkɨto yɨnamet aba wa. Re ɨsakendi rɨga yɨnamet aba wa b'ɨgaronj, ton yikenonj, ɨ b'atiyakenonj, ɨ dɨde Godɨnd yesourenonj. Ɨ re komkesa rɨgap tin yɨr ongong yiyeno ti menonɨnd dɨde Godɨnd esourenand, 10 ton kea tin yongwato da ɨntaemb jɨ rɨga yete re wulkɨp b'ɨjenenam omiti yɨbneneny yɨnamet Otomanti Mora dundand. Ɨ ton ket ma sobijog na kɨd kesa dɨde wɨnga kesa aento onggɨt gatab rɨna re ti pɨlɨnd aukonj.
Petro ma Pɨtapɨta Omni Yɨt Yɨnametɨnd
11 Re ɨsakendi rɨgat Petro ake Yoan amorkonj yɨpa dɨr kesa metɨnd ogenaya da “Solomonɨmna Met”, ɨ komkesa rɨga wɨnga kesa na aena wuwenonj dɨde yɨpand b'ɨkento towa pɨlwa. 12 Re Petro rɨga yɨr anginonj, ton ket amninonj da, “Israel rɨga! Nangga paim wɨn kɨd kesa aenindam onggɨt gatab, ɨ nangga paim wɨn nony menamena amnɨkindam da sɨn tin yɨsakenjya menamenam sowainajog danda ke o sowaina omnɨki Godɨm pɨlwa yɨna mɨle ke, dɨde ket odede nony kɨma yɨr ɨsokindam sowa pɨlwa? 13 Sɨ Abraamɨmna God ɨ Isakɨmna God ɨ Yakobɨmna God, mera b'uwar waina God, Tonɨt Tina wɨko rɨga Yesund yutnyitonj dɨde b'ogɨl ɨnyomarena yokawonj. Wɨnpiyamb ɨtemb Rɨga Yesund yokawonda ɨ yoramitonda Pilatom pɨlwa ongandam. Ɨ re ton b'ɨsagɨka yomnɨkonj Tin opendam, ajɨ wɨn yoenonda Tin opendam. 14 Sɨ wɨn yoenonda onggɨt yɨnayɨna dɨde dɨmdɨmjog Rɨgand, ajɨ wɨn Pilatond yerkitonda negɨrjog rɨgand opendam wanɨm. 15 Sɨ wɨnpiya yongandonda yɨrkokar otobarkayamɨnd. Ajɨ Godɨt Tin yutnyitonj uj ke. Sɨn re onggɨtyam Tina utnyita gatab yɨr ungata rɨga im. 16 Sɨn onggɨtyam Yesumna danda nyɨ na gar ke yokatonda. Ɨ re kon onggɨt tina danda nyɨwɨnd tin yingaen, sɨ onggɨtyam tina danda nyɨwɨt tin dandam yomɨny. Dɨde ket Yesum pɨlɨnd gar ke utkundat tin odede kupkakupka b'ogɨl yomɨny komkesa wa wɨpɨnd. Sɨ wɨn kemb ɨtemb tin yɨr yongya dɨde wumɨr yokasya. 17 Kor nany dɨde yɨngganwar! Yu kon wumɨr yokasɨn da wɨn maka b'obogɨl wumɨr aukɨtondam yete Yesu. Sɨ onggɨt penaemb jɨ odede Ti pɨlɨnd yomnɨkonda, ɨ waina wɨp iyoi rɨgap toda kwa kea odede mɨle amnɨkenento wɨn re dɨde. 18 Ajɨ God kea tulatula komkesa Tina bageyam wumɨr amneninonj pɨtapɨta omnenam da Tina Keriso ɨta b'ɨdgotnena okateny dem. Sɨ ɨtemb re kemb Yesum pɨlɨnd rɨrɨrkɨp awonj waina omnɨki mɨle ke. 19 Sɨ onggɨt paemb wɨn gar b'engenjinam negɨr mɨle ke de Godɨm pɨlwa dɨde Ti pɨlwa ɨtenjinam! Nokɨm da ɨdenat God waina negɨr mɨle teomneniny. 20 Ɨ ɨdenatemb b'ogɨl ngɨmbla wɨn tuweny wa pɨlwa dɨmdɨm Yonggyamɨm pɨlke, ɨ ket God ɨta wa b'usaya tetmɨkitau Keriso Yesund yena re Tin tula yobagendonj wanɨm b'ogɨlɨm. 21 Ɨtemb re Yesu b'ogla ɨbɨm de pumb tungg wa, ngɨrpu ra onggɨtyam wɨn ik dem ɨt re ra God komkesa gasa sisɨl tamnɨkiny dem. Seg ket ton ik dem. Mop nokɨp God kea get ke Tina yɨna bageyam odede yɨt omnena teyinonj pɨtapɨta omnenam. 22 Ɨ Mose odede yindonj da, ‘Wa Yonggyam God ɨta wa wɨngɨrɨnd onyis dem yɨpa bageyam wainajog b'ɨga wa pɨlke odede kon re dɨde. Sɨ wɨn b'ogla tin utkundenya dem nanggamog yɨtkak im ra Ton wanɨm tapureniny dem! 23 Yet ra maka onggɨt bageyamɨmna yɨtkak tutkundeny, God ɨta kupkakupka tina nyɨ eomneny dem pumb tungg rɨga wa pɨlke.’
24 “Ɨ kwa daka komkesa bageyam, Samuwel dɨde yepiya re ti kak ke tuwonj, kea toda opurena dɨde pɨtapɨta omnena teito onggɨtyam komkesa wɨn gatab. 25 Ɨ wɨn re onggɨtyam bageyam waina yɨt owabɨndena rɨga im, nokɨp wɨn re towaina b'ɨga im. Ɨ God Abraamɨm yokawonj outɨnti tɨrɨr omnijog yɨtkak, ɨ ket yomnonj da, ‘Ɨ moina kus ke b'ɨgam pɨlkae Kon komkesa gowukoi b'engabenga yɨtam rɨga b'ogɨl tamninyɨn dem.’ Ɨ dɨde Ton kea ket onggɨtyam outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt wa b'uwar wa agoneneninonj. Sɨ wɨn re onggɨtyam outɨnti tɨrɨr omnijog mal yɨtkakɨmna owabɨnta rɨga im. 26 Sɨ re God Tina wɨko rɨga Yesund yonyitonj, Ton ket naska nata yɨtmɨkitonj Ju rɨga wa pɨlwa wen b'ogɨl omnam, nokɨm da ɨdenat wɨn yɨpayɨpa rɨgap terarkindam waina negɨrjog mɨle dɨde ket gar b'etngenjindam de Ti pɨlwa.”

*3:1: Ju rɨga waina yɨr opmita wɨn ɨja naemb jɨ ebnaenento ita bibɨrɨnd sɨtawar nain (9) kɨlok ɨ lomtɨk ɨ dɨde tri (3) kɨlok sɨmana gatabɨnd.

3:6: Onggɨt wɨnɨnd gold ake silba re ukoijog wulkɨp na ebnonda.