4
Ju Rɨga waina Membap Petro ake Yoan Towa pɨlɨnd B'ɨsagɨka Yomnɨko
Ɨ re Petro ake Yoan rɨga yɨt amneninonda, yɨna sɨ rɨga ɨ yɨnamet yɨr ɨpka geja rɨga waina mopyam ɨ dɨde Sadukai
rɨga tuwonj towa pɨlwa. Ɨ re ton tuwonj towa pɨlwa, Petro ake Yoan rɨga auyaeninonda Yesum gatab dɨde pɨtapɨta amneninonda da, “Yesu ke uj ke utnyitonj. Sɨ yet ra man Tin gar ke okasɨt mada ɨta tutnyisɨt dem uj ke.” Sɨ ton kea onggɨtyam towaina yɨt utkundo. Ɨ ton ket ma sobijog na gar negɨr aukɨto. Sɨ ton ket ten yɨmɨnd akato ɨsagɨkam. Ajɨ kea bibɨr wɨn awɨr awonj. Sɨ ton singi auto ɨspari ke b'ɨsagɨka mɨle omnɨkam. Ɨ ket ten egaro sɨbɨbmet wa. Ajɨ ma yɨpa kɨma rɨgapiya towaina yɨt utkundeno dɨde towa wɨngɨrɨnd jogjog rɨgap kea Yesund gar ke utkunda ke yokateno. Sɨ onggɨtyam gar ke utkunda rɨga bobo re kea warabag aukonj, sɨ komkesa rɨgajog ogenki re ama rɨka paib tausɨn (5,000) na.
Ɨ ɨspari ke ket Ju rɨga waina wɨp iyoi rɨgap ɨ elda rɨgap ɨ dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap yɨpand b'eomkurto Yerusalem taun wa. Ɨ dɨde yɨna mopyam sɨ rɨga Anna ɨ Kayapa ɨ Yoan ɨ Aleksandro ɨ dɨde komkesa yɨna mopyam sɨ rɨgamna gu rɨgawar kea omnɨkto de onggɨt b'ɨsagɨkapu pɨpmetɨnd. Ɨ ton ket Petro ake Yoan teyo onggɨt b'ɨsagɨkapu pɨpmet ɨnyɨny wa dɨde ket anyito. Ɨ ton ket arkeno da, “Wɨn nanggamog danda kɨma na o yaina nyɨ kɨma na onggɨtyam mɨle yomnɨkma?” Onggɨt wɨnɨnd Yɨnayɨna Wɨngawɨngat Petrond yɨndangɨr yomnonj, ɨ Petro ket ten mɨra amninonj da, “Wɨn sowa wɨp iyoi rɨga dɨde elda rɨga! Ɨt re yu wɨn sɨn nerkenya onggɨtyam gomgom rɨga b'ogɨl omna gatab da, ‘Rɨja na onggɨt rɨgat b'ogɨl yokasɨm?’ 10 Wɨn komkesa dɨde komkesa Israel rɨga! Wɨn b'ogla wumɨr taindam! Onggɨt gomgom rɨgat b'ogɨl yokasɨm dɨde ton onyiti yɨbɨm wa wɨpɨnd kupka danda kɨma. Onggɨtyam mɨle aukonj re Najaret tunggam Yesu Kerisomna nyɨ kena. Wɨnpiya onggɨt Yesund wul b'agbagɨnd yɨdrɨkonda, ajɨ Godɨt Tin yutnyitonj uj ke. 11 Sɨ ɨja emb jɨ yɨna pebat Ti gatab yindeny da,
‘Yɨpa Motɨr wɨn met oranga rɨgap b'ɨsayonda met orangam,
ajɨ God ket yɨmta ke met wugɨnd yoramitonj onggɨt met emorkam.
Sɨ ton ket ɨmɨnjog ɨsnawa kɨma Motɨr na awonj onggɨt met oranga wɨngɨrɨnd.’
Sɨ Yesu re onggɨtyam Motɨr e. 12 Sɨ yɨpaina nena Yesumna nyɨ kae rɨgap rɨrɨr e yɨrkokar okatenyi. Ajɨ rɨgat makwa rɨrɨr e yɨrkokar okas b'enga rɨgam pɨlke, mop nokɨp God makwa yɨpa b'enga rɨgamna nyɨ yoramitonj rɨga wa wɨngɨrɨnd meranɨm yɨrkokar okatam onggɨt gowukoyɨnd.”
13 Ɨ ton get ke wumɨr na da Petro ake Yoan re sɨkɨl kesa rɨga i dɨde multekɨp kesa rɨga i. Ajɨ re ton ten yɨr ango moga kesa danda kɨma opurenand, ton ma sobijog na wɨnga kesa aento. Sɨ ton ten omanda nonyɨnd awamo da ton re ke Yesu kɨma ebnonda. 14 Ɨ ton singi na da towaina yɨt gou wa omnam, ajɨ re ton yɨr yongo onggɨt rɨgand yet re b'ogɨl yokatonj onyitand ton kɨma, sɨ ton towa ket makwa nangga yɨt na opurenam aukɨto. 15 Sɨ onggɨt penaemb ten engawo opendam bau wa onggɨt Sanedrin kot ke, seg ket ton yɨpand yɨt yɨgleneno towa wɨngɨrɨnd. 16 Ɨ ket b'arkena wuwenonj da, “Nangga e men omnɨku onggɨt rɨga wa pɨlɨnd? Ton re kea ukoijog kɨd kesa kɨma danda wɨko yomnɨkma dɨde komkesa rɨga yepim re wekeny Yerusalem taunɨnd kea wumɨr yokatenyi onggɨt gatab. Sɨ meda kwa ma rɨrɨr im b'aitiyenindam. 17 Sɨ men b'ogla ten danda kɨma mogam tamnyu da, ‘Goro kwa ngai yɨpa rɨgam pɨlwa onggɨt nyɨwɨnd tapurenina!’ Ke onggɨtyam yɨtkak warabag auka yeken rɨga wa wɨngɨrɨnd, ɨ dɨde kwa ke nɨnda rɨga wumɨr raukine.” 18 Seg ket, kwa b'usaya ten ara emoko. Re Petro ake Yoan b'ɨgaronda, ton ket b'ingawa yɨt amno da, “Goro kwa ngai tapurenina, o goro kwa ngai tauyaenina Yesumna nyɨwɨnd!” 19 Ajɨ Petro ake Yoan daka ten mɨra amninonda da, “Wɨn walenggyam b'ɨsagɨkinam Godɨm wɨpɨnd! Ra sɨn waina yɨt b'obogɨl yɨmta undokya, ajɨ ra Godɨmna yɨt maka b'obogɨl yɨmta undokya, sɨ rɨngma, ɨtemb re dɨmdɨm mɨle e? 20 Sɨ onggɨt paemb sɨn ma rɨrɨr i b'atgokya opurenam Ti gatab yɨtkak rɨna re sɨn yɨr anginonda sowainajog yɨr ke dɨde utkundeninonda sowainajog yɨpya ke.” 21 Sɨ ton pop nya oraka eyento ten bebɨgɨnd oramitam, ajɨ ma rɨrɨr na. Sɨ ton ket ten b'usaya mogam amneno, nokɨm da ɨdenat ton maka rɨga tauyaeninya Yesu ma nyɨwɨnd, ɨ ket ten etrɨngendo. Mop nokɨp komkesa rɨgap kea Godɨnd esourena yiyeno onggɨt mɨle gatab rɨna re gomgom rɨga b'ogɨl yokatonj kɨd kesa kɨma danda wɨkom pɨlke. 22 Nokɨp onggɨt rɨgamna kemag re kea ama rɨka poti (40) na yɨbnawonj.
Gar ke Utkunda Rɨgaina Yɨr Opmita
23 Re Petro ake Yoan opendonda dɨde ɨtendonda towainajog gar ke utkunda rɨga wa pɨlwa, ton ket pɨta amnenainonda komkesa yɨt rɨna re yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina elda rɨgap apurento towa pɨlwa. 24 Ɨ re gar ke utkunda rɨgap utkundento onggɨtyam towaina yɨt, ton ket yɨpaina nonykok ke Godɨnd b'okta yesoureno da, “Sowa danda Yonggyam! Manɨt atobarkinot wub ake gou dɨde sɨpa, ɨ dɨde komkesa gasa onggɨt wɨngɨrɨnd. 25 Manɨt Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke Moina wɨko rɨga sowa b'u Dawidɨnd yɨndangɨr yomnot, ɨ ton ket sowa Yonggyam Yesum gatab yindonj tina tugɨm ke da,
‘Nangga pena yɨtam b'engabenga gar soro aukɨto Yonggyamɨm pɨlwa,
dɨde nangga pena komkesa God ma obagɨki kesa rɨgap kɨp kesa yɨt ɨsamka yiyeno Ti gatab?
26 Gowukoi kingɨp owɨnkɨto
dɨde wɨp iyoi rɨgap yɨpand b'eomkurto
Yonggyamɨnd negɨr omnam dɨde Tina obagendi Kerisond negɨr omnam.’
27 Moina yɨt re ɨmɨnjog e. Sɨ Erod ake Pontiyo Pilato, ɨ God ma obagɨki kesa rɨgap, ɨ dɨde Israel rɨgap ɨmɨnjog na yɨpand gɨlgɨl b'eomkurto onggɨt Yerusalem taunɨnd Moina yɨna wɨko rɨga Yesund negɨr omnam yena re Man yobagendot gaya eauka ke. 28 Onggɨtyam mɨle aukonj re Moina yɨtkak rɨrɨrkɨp omnam e rɨna re Man Moina danda ke dɨde Moina singi ke tula yɨsamkot aukam. 29 Sowa Yonggyam! Man ket yu yɨr teyeninyɨt towaina moga b'amnena mɨle. Sɨn re Moina wɨko rɨga im. Sɨ Man sɨn yɨm notkainyɨt, sɨ sɨn ɨdenat Moina yɨtkak kupka juwai kɨma moga kesa tusenenindam. 30 Ɨ ra sɨn Moina yɨtkak kupka juwai kɨma tusenenindam, Man Moina yɨm b'ɨtnɨket sowa pɨlɨnd dɨde danda notkainyɨt. Sɨ ɨngkaimemb sɨn kopa rɨga b'ogɨl tamnɨkindam dɨde kwa Moina yɨna wɨko rɨga Yesumna nyɨ kaim pɨtapɨta tamnenindam kɨd kesa kɨma danda wɨko dɨde moga kɨma danda wɨko.” 31 Ɨ re ton yɨr opmita seg auto, God yɨjgɨndenonj onggɨtyam pɨpmet rɨkɨnd re ton b'eomto. Ɨ Ton odenja ten Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke yɨndangɨr amnɨkinonj dɨde ket ton moga kesa God ma yɨt kupka juwai kɨma moga kesa apurento.
Gar ke Utkunda Rɨgaina Wɨmena Mɨle
32 Onggɨtyam gar ke utkunda rɨga bobo, towaina nonykok dɨde gar re yɨpa nat auto. Ɨ ket makwa yɨpa rɨgat tina gasa gatab yindenonj da, “Kor mima koinajog gasa.” Ajɨ kea ton towa wɨngɨrɨnd komkesa gasa gɨlgɨl yingg eyento. 33 Ɨ ɨtmɨkitijog rɨgap yɨr ungata yɨt apurento ukoi danda kɨma Yonggyam Yesumna utnyita gatab. Ɨ kwa God ma ukoi wurar re kea komkesa gar ke utkunda rɨga wa kumbɨnd yɨbnonj. 34 Sɨ makwa yɨpa rɨga ingaena gasa kesa yɨbnonj towa wɨngɨrɨnd, nokɨp yepiya re gou kɨpol o met owama eyento, ton asogenento dɨde wulkɨp emdenento, ɨ ket eyenento mɨra wulkɨp ɨtmɨkitijog rɨga wa pɨlwa. 35 Ɨ ket b'ɨsnawa kɨma aramkenento ɨtmɨkitijog rɨga wa wɨpɨnd. Ɨ ton ket esos eyenento yɨpayɨpa rɨga wa pɨlwa yepiya re ingaena gasa kesa wekenenonj. 36 Yɨpa Lebi gu ke rɨga yɨbnonj re Yosepɨt yet re Kipriyo ailan wa ukendonj. Ɨ ɨtmɨkitijog rɨgap daka tin nyɨ yoeko da Banaba, engenda yɨtkak da b'ugowam b'ɨga. 37 Ɨ todaka odede yɨpa wɨp nya ke tina owami gou kɨpol yosogonj, dɨde ket mɨra wulkɨp teyinonj, ɨ dɨde ket b'ɨsnawa kɨma aramkinonj ɨtmɨkitijog rɨga wa wɨpɨnd esosɨm.