8
1-2 Ɨ re rɨgap Stepanond gɨmokɨp ke yɨdrɨko, Saul b'ogɨl sam kɨma yɨmjatonj tin ongandam.
Saulɨmna Oramiti Ukoi Bebɨg kɨma B'ɨdgotnena Yerusalem Sosind
Ɨ re ket Stepano uj awonj, nɨnda Godɨm ewangaya rɨgap tina ujgɨm eungitam yiyo, dɨde ukoi gar bebɨg kɨma tin yii yiyagɨko. Ɨ onggɨt wɨnɨnd kea ukoijog bebɨg kɨma b'ɨdgotnena pɨta awonj Yerusalem Sosind. Sɨ onggɨt penaemb komkesa gar ke utkunda rɨgap wetaweta aukɨto komkesa Yuda dɨde Samariya eriya nata. Ajɨ ɨtmɨkitijog rɨgap re maka wetaweta aukɨto. Saul daka onyitonj sosi negɨr omnɨkam, sɨ ton yikenonj metta metta, ɨ gar ke utkunda rɨga dɨde kongga ɨgonyɨgony eyeninonj sɨbɨbmet wa oramkam.
God ma B'ogɨl Yɨrkokar Bage Yɨt Pɨtapɨta Omnam Samariyand
Rɨga yepiya re wetaweta aukɨto onggɨt b'ɨdgotnena map, ton kea God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena yiyeno rɨtata re ton wuwenonj. Ɨ Pilip daka yikonj yɨpa Samariya taun wa, ɨ ket ton towa pɨlwa pɨtapɨta yomnenonj Yesum gatab yɨt da Yesu re Keriso e. Ɨ re rɨga bobop Pilipɨmna yɨt utkundeno dɨde yɨr ongong eyento kɨd kesa kɨma danda wɨko rɨna re ton amnɨkinonj, ton kea yɨpand singi kɨma dɨde nony sam kɨma akatento tina opureni yɨtkak. Mop nokɨp re Pilip engaeninonj negɨr wɨngawɨnga opekam jogjog negɨr wɨngawɨnga ke imdi rɨga wa pɨlke onggɨt taunɨnd, ton kea ket ukoi kamil kɨma opeka wuwenonj rɨga wa pɨlke, ɨ kwa jogjog dɨmɨr kopa kɨma rɨga dɨde gomgom rɨga toda kwa kea b'ogɨl yokateno. Sɨ onggɨt penaemb ton ukoijog sam auka wuwenonj onggɨt taunɨnd.
Ɨ onggɨt wɨnɨnd yɨpa rɨga, nyɨ da Simon, yɨbnonj onggɨt Samariya taunɨnd. Ton re minj rɨga na. Ɨ re ton naskand minj mɨle amnɨkeneninonj, komkesa Samariya rɨga re kea kɨd kesa aukenento. Dɨde ton tilenggyam b'agenaenenonj da, “Kon re yɨpa ukoi rɨga en.” 10 Sɨ komkesa taunɨnd rɨga, goujog rɨga dɨde ukoi nyɨ rɨga, ukoijog utkunda yoramiteneno ti pɨlɨnd odede yɨt kɨma da, “Ɨtemb rɨga re godɨmna danda kɨma e, ogenaya da ‘Ukoijog Danda’.” 11 Ɨ re rɨgap yɨr angenento onggɨtyam tina ukoijog danda kɨma wɨko rɨna re ton minj nya ke amnɨkeneninonj jogjog kemag kɨma, ton kea kɨd kesa aukenento. Sɨ onggɨt penaemb ton ukoijog utkunda yoramiteneno ti pɨlɨnd. Ɨ ket Pilip yɨmta kena yikonj, ajɨ odede wɨn natemb ten adarinonj. 12 Ɨ re Pilip God ma pumb tungg gatab dɨde Yesu Kerisomna danda nyɨ gatab God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta yomnenonj, rɨga ake konggap kea tina yɨt gar ke utkunda ke yokateno, ɨ ket baptiso yokateno. 13 Ɨ Simon re kea toda onggɨtyam yɨt gar ke utkunda ke yokatonj dɨde ket baptiso yokatonj. Ɨ ton ket kea ita wɨnɨnd Pilipɨm wus wa aukenenonj. Sɨ re ton yɨr ɨpka yiyenenonj kɨd kesa kɨma danda wɨko dɨde ukoi danda gasa rɨna re Pilip amnɨkeninonj, ton kea kɨd kesa aukenenonj.
14 Ɨ ket ɨtmɨkitijog rɨga yepiya re wekenonj Yerusalem taun wa, ton kea utkundeno da Samariya rɨgap re kea God ma yɨt gar ke utkunda ke yokateno. Sɨ ton Petro ake Yoan etmɨkito towa pɨlwa. 15-16 Sɨ re ton opendonda de Samariya wa, ton ket utkundenonda odede yɨt da, “Sɨn baptiso nena e yokatenenyu Yonggyam Yesumna nyɨ kɨma, ajɨ Yɨnayɨna wɨngawɨnga re makwa ɨta ngai ya pɨlnate igurka yikeneny.” Sɨ onggɨt penaemb Petro ake Yoan towanɨm yɨr opmita yomnɨkonda da ɨdenat ton okatenyi Yɨnayɨna Wɨngawɨnga. 17 Ɨ re ket ton yɨm oramka eyeninonda rɨga wa pɨlɨnd, ton kea ket yokateno Yɨnayɨna Wɨngawɨngand. 18 Ɨ Simon re toda kwa kea yɨr yongonj onggɨtyam mɨle rɨna re ɨtmɨkitijog rɨgap yɨm aramkɨto rɨga wa pɨlɨnd dɨde ton ket Yɨnayɨna Wɨngawɨnga yokateno. Seg ket Simon osiemb nɨmog ɨtmɨkitijog rɨga wa wulkɨp akawonj, 19 odede yɨt kɨma da, “Koda nokawa onggɨtyam danda, nokɨm da ya pɨlɨnd ra kon yɨm oramisɨn, ɨdenat toda okas Yɨnayɨna Wɨngawɨnga.” 20 Ɨ Petro ket mɨra tin yomnonj da, “Man gar ke yɨmjatenyɨt odede da, ‘Kon rɨrɨr e okasɨn God ma yiyag wurar wulkɨp ke.’ Sɨ onggɨt paemb moina wulkɨp dɨde man toko yɨpand gɨlgɨl negɨr awa! 21 Mor re ma ɨta yingg sɨn kɨma onggɨt wɨkom, mop nokɨp moina gar re ma dɨmdɨm e Godɨm wɨpɨnd. 22 Sɨ onggɨt paemb da man gar engende onggɨtyam moina negɨrjog mɨlem pɨlke rɨnte re man nony menamena yomnɨkenenyɨt da, ‘Kon rɨrɨr e okasɨn God ma yiyag wurar wulkɨp ke.’ Dɨde yɨr opmitene Yonggyamɨm pɨlwa. Ra man odede mɨle tamnɨkinyɨt, God ɨta yama awɨr motɨnainy onggɨtyam moina gar ke negɨr nony menamena. 23 Mop nokɨp kon yɨr mongen re, man rɨga negɨr omnɨka mɨle ke yɨndangɨr auki e mɨbnyɨt, dɨde kaokao negɨr nony menamena ke ɨjobɨki e mɨbnyɨt.” 24 Ɨ Simon daka mɨra amnonj da, “Wɨn kornɨm yɨr opmitena Yonggyamɨm pɨlwa, nokɨm da ɨdenat makwa ngai yɨpa gasa kor pɨlɨnd tawɨk rɨna re wɨn apureninya.” 25 Ɨ ket Petro ake Yoan nɨnda yɨr ungata yɨt amneninonda dɨde pɨtapɨta omnena eyeninonda Yonggyamɨmna yɨtkak gatab rɨna re Yesu ten auyaeninonj. Ɨ onggɨt kak ke, re ton ɨtendonda Yerusalem taun wa, ton nyatnyata God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena yiyenonda jogjog Samariya tungg nata.
Yɨpa Etiyopiya Ɨpakɨp Ɨkɨki Rɨga dɨde Pilip
26 Ɨ yɨpa Yonggyamɨmna aneru Pilipɨnd yomnonj da, “Utnyite, dɨde menon yokate detata iye gatab nya wa! Man yɨmaet onggɨtyam nya rɨnte re wul kesa tungg nata yikonj Yerusalem taun ke de Gaja wa!” 27 Sɨ ton ket utnyitonj dɨde yiwatonj. Ɨ re ton onggɨtyam nya yɨmayonj, ton ket ɨpakɨp ɨkɨki Etiyopiya rɨgand yɨr yongonj. Ton re onggɨtyam Etiyopiya kantri wulkɨp yɨr ɨpka mopyam rɨga na yɨbnonj. Ɨ ket ton kwa yɨr ɨpka eyeninonj komkesa kwin Kandake ma wulkɨp. Ɨ ton yikonj re Yerusalem taun wa yɨr opmita mana. 28 Ɨ ton ɨtendonj re ti tungg mana. Onggɨt wɨnɨnd re ton omiti yɨbnonj tina oso ke iyenapu trak kumbɨnd, ton bageyam Isayamna peba na yogenkonj. 29 Ɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngat Pilipɨnd yomnonj da, “Meke onggɨt oso ke iyenapu trak wus wa, dɨde ton kɨma yɨpand b'eteomkisɨt!” 30 Sɨ re ket Pilip b'ɨkonj ti wus wa, ton kea tin yutkundonj bageyam Isayamna peba ogenkand. Sɨ ton ket yerkitonj da, “Wɨi, man ɨta nony auket nangga e re man yogenket?” 31 Ɨ todaka mɨra yomnonj da, “Ra yɨpa rɨgat maka ra nɨtisɨpkenau, sɨ rɨdede e kon nony tauken?” Seg ton ket oso ke iyenapu trak ena yognatonj, ɨ ket Pilipɨnd yingawonj da, “Man angite, dɨde kon kɨma omite!” 32 Sɨ ton Isayamna peba ogenka yiyonj re onggɨt gatab na da,
“Rɨgap Tin yiyo re odede wɨp na ɨt re rɨngma ra rɨgap mamoi ongandam yii.
Ɨ Ton makwa Tina tugɨm yɨt opurenam yɨpangendonj,
odede wɨp ɨt re rɨngma ra mamoi mumakesa ɨbɨm ra mamoi ngɨi ɨpka rɨgat mamoi ngɨi ɨpɨk.
33 Ɨ re Ton odede Tilenggyam gou wa aukenenonj, kea dɨmdɨm b'ɨsagɨka ke Tin yewaikitonj negɨr ma b'ɨsagɨka okatam.
Ɨ Tina yɨrkokar onggɨt gowukoyɨnd re ɨja naemb negɨr nya ke seg awonj.
Sɨ rɨga wa wɨngɨrɨnd yepiya re Ti wɨnɨnd wekenonj onggɨt gowukoyɨnd,
yete rɨrɨr e ongwas da, ‘Ton uj awonj Tina rɨgaina negɨr mɨle ma pena’?”
34 Ɨ ɨpakɨp ɨkɨki rɨgat ket Pilipɨnd yerkitonj da, “Mobe wumɨr nomne, bageyam opimemb yɨt apureniny re ya gatab e? Mɨnda rɨka tilenggyam e, o yɨpa b'enga rɨgam gatab e?” 35 Sɨ Pilip ket b'atomonj yɨt opurena, dɨde ket ouyaena yiyenonj onggɨtyam bage yɨt ke rɨna re ton yogenkonj, ngɨrpu ton ket ti pɨtapɨta yomnenawainonj Yesum gatab God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt. 36 Ɨ re ton nyawɨnd ekonda, ton ket opendonda de yɨpa pɨpmet wa rɨkɨnd re nyɨ yɨbnonj. Ɨ ket ɨpakɨp ɨkɨki rɨgat yindonj da, “Yɨr de, nyɨ ɨta dɨkɨnd! Nanggate ken notgok baptiso okatam?” 37 (Awɨr e)* Nɨnda Grik peband da [Ɨ ket Pilip yomnonj da, “Ra man Yesund okasɨt moina kupka gar ke, man rɨrɨr e ket baptiso okasɨt.” Ɨ todaka mɨra yomnonj da, “Kon ke gar ke yokasɨn da Yesu Keriso re Godɨmna b'ɨga e.”] 38 Sɨ ton ket yingawonj oso iyenapu trak ena awowɨm. Re ena b'agnatonj, Pilip dɨde ɨtemb ɨpakɨp ɨkɨki rɨga nɨmognɨmog nyɨ wa ekonda, dɨde ket Pilip tin baptiso yomnonj. 39 Ɨ re ton nyɨ ke oblendonda de gɨl wa, Yonggyamɨmna Wɨngawɨngat omandemb Pilipɨnd yokatonj, dɨde yiyonj b'enga gatab wa. Sɨ onggɨt ɨpakɨp ɨkɨki rɨgat makwa ket b'usaya tin yɨr yongonj. Ɨ ton ukoi sam kɨma na nya yɨmayonj ti tungg wa. 40 Ɨ ket Yonggyamɨmna Wɨngawɨngat Pilipɨnd pɨtapɨta yomnonj de Ajoto tungg wa, ɨ rɨgap ket tin adea yodaro. Ɨ re ton ket yikenonj komkesa taun nata, ton God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena yiyenonj, ngɨrpu opendonj de Kaisareya wa.

*8:37: Nɨnda Grik peband da [Ɨ ket Pilip yomnonj da, “Ra man Yesund okasɨt moina kupka gar ke, man rɨrɨr e ket baptiso okasɨt.” Ɨ todaka mɨra yomnonj da, “Kon ke gar ke yokasɨn da Yesu Keriso re Godɨmna b'ɨga e.”]