9
Saulɨmna Gar Engenda
(Ɨtai 22:6-16; 26:12-18)
Ɨ Saulɨm re omanda ti kom soro yɨbnaenenonj Yonggyamɨmna b'auyaena rɨga wa pɨlɨnd negɨr omnɨkam dɨde ongandam. Sɨ ton yikonj yɨna mopyam sɨ rɨgam pɨlwa. Ɨ ton ket tin yerkitonj da, “Man moina nyɨ kɨma nɨtrɨkainyɨt nɨnda peba ɨtmɨkitam nɨnda Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met nata Damasko taunɨnd. Mop nokɨp kon singi aen da ra kon neken onggɨt gatab wa dɨde tadarkinyɨn Yesund yɨmta undoka rɨga ake kongga, kon ten imda teyeninyɨn, ɨ kwa teyeninyɨn Yerusalem taun wa.” Ɨ re ton yikonj onggɨt peba kɨma ɨ Damasko wus wa awonj, odenja ngayat tin yunyowayonj. Sɨ ton sap otendonj gou wa, dɨde ket ara utkundonj odede yɨt da, “Saul! Saul! Nangga pae man negɨr kɨma b'ɨdgotnena omnɨka yiyenyɨt kor pɨlɨnd?” Seg ket Saul yerkitonj da, “Yetet man, Ukoyam?” Ɨ ket todaka mɨra yomnonj da, “Kon Yesuten ya pɨlnate re man negɨr kɨma b'ɨdgotnena omnɨka yiyenyɨt. Sɨ man ket utnyite dɨde b'ɨtgaret onggɨt taun wa! Ɨ amaemb de yɨpa rɨgat men wumɨr motɨny nangga e ra man b'ogla omnɨket.” Ajɨ rɨga yepiya re ton kɨma wuwonj, ton ara nena na utkundo, ajɨ makwa yena yɨr yongo. Sɨ onggɨt penaemb ton owɨnki yɨt kesa wekenonj. Ɨ re Saul utnyitonj gou ke, tina yɨrkɨp ɨpangendi na ebnonda, ajɨ makwa nangga gasa na yɨr anginonj. Sɨ rɨgap ket yɨm ke emorki na yiyo, ngɨrpu yɨpand b'ɨgarkɨto Damasko taun kara bora wa. Seg ket ton nowa bibɨr kɨma maike gasa yɨr angeneninonj, dɨde ton kwa maka diyam aukenenonj dɨde maka nyɨ anaeninonj.
10 Onggɨt wɨnɨnd yɨpa b'auyaena rɨga nyɨ da Ananiya yɨbnonj Damasko taunɨnd. Ɨ re ton liyalliyal yɨt yutkundonj Yonggyamɨnd, ɨ Ton ket tin yomnonj da, “Ananiya-wɨi!” Sɨ todaka mɨra yomnonj da, “Owɨ, Yonggyam! Kon ɨta dɨkɨnd-o.” 11 Sɨ Yonggyam tin yomnonj da, “Utnyite, ɨ menon yokate onggɨt nya wa ogenaya da, ‘Dɨmdɨmjog Nya’! Ɨ dɨde ra ket man meket dor Yudasɨm met wa, man ɨta odaret dor yɨpa Tarso tunggam nyɨ da Saul. Ton re yɨr e opmiteny. 12 Ɨ ton kea liyalliyal yɨpa rɨga yɨr yong nyɨ da Ananiya, ɨ kwa ton yɨr yong da ɨtemb rɨga Ananiya ke onggɨt met wa b'ɨgarɨk ɨ yɨm aramisiny ti pɨlɨnd tin yɨr ɨpangendam.” 13 Ɨ ket Ananiya mɨra yomnonj da, “Yonggyam! Kon ke jogjog yɨt utkundeneninond onggɨt rɨgam gatab rɨna re ton Moina yɨna rɨga negɨr amnɨkeneninonj Yerusalem taunɨnd. 14 Ɨ kwa ton kea yɨna mopyam sɨ rɨga wa pɨlke danda yokatonj da ton komkesa rɨga imda teyeniny yena re Moina nyɨ kɨma agenairanj, dɨde kea ikonj dɨkɨnd Damasko wa onggɨtyam negɨr wɨko omnɨkam.” 15 Ajɨ Yonggyam tin yomnonj da, “Menon yokate ti pɨlwa! Mop nokɨp Kon ke onggɨt rɨgand yobagendond Koina wɨko rɨgam yet ra Koina yɨt opurena teyeneniny. Sɨ ton opima ukoijog bebɨg turowateniny Koina nyɨ warabag omnɨkam God ma obagɨki kesa rɨga wa, ɨ king wa, ɨ dɨde kwa Israel rɨga wa pɨlwa. 16 Ɨ Kon ɨta tin ouyaenyɨn rɨdede wɨp e ton b'ogla b'asowa takateniny Koina nyɨ map ra ton onggɨtyam wɨko omnɨka teyeniny.” 17 Seg re ket Ananiya menon yokatonj, ɨ Yudasɨm met wa b'ɨgaronj. Ɨ ket ton Saulɨm pɨlɨnd yɨm aramitonj dɨde yomnonj da, “Kor yɨnggan Saul! Man ke yɨr yongot Yonggyam Yesund nyawɨnd, re man metkot dɨkɨnd. Sɨ Tonɨtemb ken nɨtmɨkis men yɨr ɨpangendam dɨde Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke men yɨndangɨr omnam.” 18 Ɨ odenja ket tina yɨrkɨp ke jup pɨla gasa kea ogomkɨto. Ɨ ket tina yɨr ɨpangendonda. Seg ket ton utnyitonj, ɨ ket baptiso yokatonj. 19 Ɨ re ton ket owou awinonj, ton ket kwa kea danda akasinonj.
Saulɨmna Pɨtapɨta Omna Yɨt Damaskond
Seg ton ket b'auyaena rɨga kɨma yɨbnonj nɨnda bibɨr kɨma de Damasko wa. 20 Seg ton ket odenja yikonj Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wa, ɨ b'atomonj pɨtapɨta omnenam Yesum gatab yɨt da, “Yesu re Godɨmna B'ɨga e.” 21 Sɨ komkesa rɨga yepiya re tina yɨt utkundeno, ton kɨd kesa na aena wuwenonj, dɨde b'arkena wuwenonj da, “Ma ma ɨnte jɨ rɨga yet re gar ke utkunda rɨga negɨr omnɨka eyeninonj Yerusalem taunɨnd yepiya re ɨtemb Rɨga Yesund yewangaeneno? Ma ma ton nok mana ikonj dɨkɨnd da ɨdenat ton Yesund gar ke utkunda rɨga yɨmɨnd imda teyeniny, dɨde teyeniny yɨna mopyam sɨ rɨga wa pɨlwa sɨbɨbmetɨnd oramkam?” 22 Ajɨ Saul mogjog danda oikɨndena kɨma ɨmɨnjogɨm yɨt pɨtapɨta yomnenonj da, “Ɨtemb Yesu re Keriso e.” Sɨ onggɨt penaemb Ju rɨga yepiya re wekenonj de Damasko wa, nony menamena kesa auka wuwenonj tina yɨt gou wa omnenam.
23 Ɨ jogjog bibɨr seg ke, Ju rɨgap yɨpand omnɨkto, dɨde ket gɨlgɨl yɨsamko Saulɨnd ongandam. 24 Sɨ ton ita bibɨr dɨde sɨwɨny tin nya owama yiyeneno tin ongandam komkesa taun mora nata rɨngkena re rɨga wuwenenonj onggɨt taun kara bora wa b'ɨgarenam o kara bora ke opendenam. Ajɨ Saul kea wumɨr yokatenonj onggɨtyam towaina ɨsamki yɨt gatab. 25 Sɨ daka yɨpa sɨwɨnyɨnd, tina b'auyaena rɨgap ukoi ga wa tin yoramito dɨde ket inka yiyo taun kara kumb ke de bau wa.
Saulɨmna Wɨmena Yerusalemɨnd
26 Sɨ onggɨt kak ke ket, Saul yikonj Yerusalem taun wa. Ɨ ton pop b'atonkitonj b'auyaena rɨga kɨma yɨpand awowɨm, ajɨ komkesa rɨga re maka tin ɨmɨnjogɨm yomneno da, “Ton re yɨpa b'auyaena rɨga e.” Sɨ tin moga na uwada yiyeno. 27 Ajɨ re Banaba ɨmɨnjog wumɨr awonj ti gatab, ton ket tin yiyonj de ɨtmɨkitijog rɨga wa pɨlwa. Ɨ ton ket ten wumɨr amneninonj rɨja na re Saul Yonggyamɨnd yɨr yongonj nyawɨnd, dɨde rɨja na re Yonggyam tin yɨt yomnenonj, ɨ dɨde kwa rɨja na re Saul Yesumna nyɨ kɨma moga kesa God ma yɨt pɨtapɨta yomnenonj de Damasko wa. 28 Seg ket Saul ton kɨma b'eomkitonj dɨde yɨpand gɨlgɨl yikenenonj Yerusalem taunɨnd, ɨ dɨde ket Yonggyamɨm nyɨ kɨma moga kesa God ma yɨt pɨtapɨta omnena yiyenenonj. 29 Onggɨt wɨnɨnd, ton kwa kea yɨt apureninonj Grik yɨtam Ju rɨga wa pɨlwa dɨde ket ton kɨma yɨt b'ugwatena wuwenonj. Sɨ onggɨt penaemb ton ket tin otonkena yiyeneno ongandam. 30 Ɨ re gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwarɨp wumɨr yokato onggɨtyam ti gatab yɨt, ton ket tin yiyo de Kaisareya wa, dɨde ket yɨtmɨkito de tina ukendipu tungg Tarso taun wa.
31 Ɨngkek ket kupka Yuda ɨ Galili ɨ dɨde Samariya wɨngɨrɨnd, sosi re kea ngɨmbla wɨngɨr nat wekenonj, dɨde danda kɨma owɨnkɨto. Ɨ kwa ket Yonggyamɨnd moga yuwadeneno, dɨde Yɨnayɨna Wɨngawɨngat ugowa eyeneninonj. Sɨ onggɨt penaemb Yesu ma sosi ukoi warabag auka yikonj.
Petro Aineand Yɨsakendonj
32 Ɨ onggɨt wɨnɨnd, Petro menon yokatenonj komkesa gatab nata, ɨ ket kwa yikonj de Lida taun wa, dɨde adarinonj yɨna rɨga yepiya re wekenonj onggɨt taunɨnd. 33 Ɨ ton ket yodaronj yɨpa rɨga nyɨ da Ainea. Ton re dɨmɨr kopa ma pena eit (8) kemag kɨma yutungi yɨbnenenonj kasand. 34 Ɨ Petro ket tin yomnonj da, “Ainea! Yesu Keriso ke men mɨsakenj. Utnyite dɨde moina kasa yongonjene!” Seg ton ket odenja utnyitonj. 35 Sɨ komkesa rɨga yepiya re Lida taunɨnd dɨde Saron taunɨnd wekenonj kea tin yɨr yongo, dɨde gar engento Yonggyamɨm pɨlwa, ɨ dɨde ket Tin gar ke utkunda ke yokato.
Dorkamna Yilo Okati Yɨt
36 Ɨ yɨpa b'auyaena kongga Tabita wɨbnonj de Yopa taun wa. Ɨ ti Grik ke engendi nyɨ re Dorka. Ton ma sobijog na rɨga wa b'ogɨl wɨko amnɨkaeneninonj, dɨde ingaena gasa kesa rɨga kear amnɨkeneninonj. 37 Ɨ re Petro yɨbnonj Lida wa, Tabita kea kopa yokatonj dɨde ket uj awonj. Sɨ rɨgap ujgɨm gony weauko, ɨ wiyo, dɨde woramito tina met nɨmogɨm ror kok wa. 38 Ɨ Lida taun re ma pɨn na yɨbnonj Yopa taun ke. Sɨ re b'auyaena rɨgap utkundo da Petro ama de Lida taun wa, ton ket nɨmog rɨga etmɨkito ti pɨlwa. Ɨ re ton tin yodaronda, ton ket Petrond ɨl yongkonda da, “Goro kwa b'atɨgnenɨm! Wuyɨn-a yɨpand sowa tungg wa!” 39 Ɨ Petro ket utnyita nena awonj, dɨde ket menon yokatonj ton kɨma. Re ton ket opendonj, rɨgap tin yiyo de nɨmogɨm ror kok wa rɨkɨnd re Dorkamna ujgɨm wɨbnawonj. Ɨ komkesa mik konggap Petrom wusɨnd owɨnkɨto, ɨ yii kɨma tin ouyaukura yiyeno b'engabenga kobɨrgɨm rɨna re Dorka amnɨkawainonj, re ton yilo wɨbnonj. 40 Ɨ Petro ket komkesa rɨga eaukeninonj bau wa, ɨ ket kumop b'amkonj dɨde yɨr opmitonj. Seg re ket ton b'engendonj ujgɨm wɨp wa, ɨ ket yindonj da, “Tabita! Utnyite!” Ɨ ton ket tina yɨr apngendonj, ɨ Petrond yɨrɨk yɨnjomkitonj, ɨ dɨde ton ket omitonj. 41 Ɨ Petro yɨm ke tin wokatonj, dɨde wurowatonj onyitam. Ɨ ton ket ara emokinonj yɨna rɨga dɨde mik kongga, dɨde ket ti yilond wiyonj towa pɨlwa. 42 Ɨ komkesa Yopa taun rɨga kea onggɨtyam gatab wumɨr yokateno, dɨde jogjog rɨga Yonggyamɨnd gar ke utkunda ke yokato. 43 Ɨ Petro omanda Yopa taunɨnd yɨbnonj yɨpa rɨga kɨma nyɨ da Simon yet re b'angga gɨm ke gasa amnɨkeneninonj.