10
Korneliyomna Petrond Ɨngauka Yɨt
Ɨ yɨpa Roma rɨga yɨbnonj Kaisareya taun wa nyɨ da Korneliyo. Ton re andred (100) Roma geja rɨga mopyam na, ɨ rɨgap onggɨtyam geja rɨga bobo nyɨ yogenayo da, “Italiya Geja Rɨga Bobo”. Ɨ ton Godɨnd yewangaenenonj, dɨde Godɨnd ewangaya Ju rɨga waina mɨle amnɨkeneninonj yɨpand komkesa ti rɨgawar kɨma yepiya re wekenonj ti metɨnd. Ɨ ton kea ita wɨnɨnd kear amnɨkeneninonj ingaena gasa kesa rɨga, dɨde kwa ton ita wɨnɨnd Godɨm pɨlwa yɨr opmitenenonj. Ɨ yɨpa bibɨrɨnd sɨmana tri (3) kɨlokɨnd, ton pɨtakɨpɨnd liyalliyal yɨr yongonj Godɨmna aneru. Ɨ ket onggɨt anerut ikonj ti pɨlwa, ɨ yomnonj da, “Korneliyo!” Ɨ re ton yɨr pɨnpɨn yomnɨkonj anerund, ton moga na awonj. Sɨ yerkitonj da, “Yonggyam! Nangga e?” Ɨ aneru mɨra yomnonj da, “God opima moina yɨr opmita utkundeneniny, ɨ kwa opima moina kear b'amnena mɨle yɨr ongong eyeniny. Sɨ God opima nonyɨnd owama eyeniny onggɨtyam moina mɨle. Sɨ man otade rɨga tetmɨkisinyɨt de Yopa wa ɨngaukam Simonɨnd, yena re kwa nyɨ yogenai da Petro. Ɨtemb rɨga re obayam e yɨbɨm de b'angga gɨm ke gasa omnɨka rɨga Simonɨm met wa. Ɨ tina met re sɨpa yuru nate yɨbɨm.” Ɨ re ket aneru yet re tin yɨt yomnenonj, Korneliyond ket yɨraronj, ton ket ara emokinonj nɨmog ti met wɨko rɨga dɨde yɨpa geja rɨga. Ɨ ɨtemb geja rɨga re God ma obagendi kesa rɨga na ajɨ yɨpa b'ogɨl Godɨnd ewangaya rɨga na yɨbnonj Korneliyomna nony ɨjai rɨga wɨngɨrɨnd yepiya re ton kɨma wuswus wekenenonj. Ɨ re ket ton tuwonj Korneliyom pɨlwa, ton ten b'obogɨl wumɨr amneninonj onggɨtyam komkesa yɨt rɨna re ti pɨlɨnd aukonj. Seg ket ton etmɨkisinonj de Yopa taun wa.
Petromna Liyalliyal Yɨr Ongong gatab Yɨt
Sɨ onggɨt nowa rɨgap menon yokato Yopa taun wa. Ɨ ɨspari ke ket, re ton Yopa wus wa aukɨto, Petro ket yikonj tou kesa met papkak kumb wa yɨr opmitam lomtɨk gatabɨnd. 10 Ɨ re Petro yɨr opmitenonj, ton ket ma sobijog na owoupa awonj. Ɨ re Petro owou yɨr ungawand yɨbnonj, ti nonony kesand yɨpa liyalliyal gasa aukonj ti wɨpɨnd. 11 Ɨ re ton yɨr yongonj wub kumb ɨpangendand, ton kwa kea yɨr yongonj yɨpa ukoi kobɨrgɨm pɨla gasa rɨna re powa (4) wugɨnd ɨjobɨki gou wa inka ikonj. 12 Ɨ komkesa powa (4) pɨskak kɨma b'angga, ɨ mukak ke gowɨnd menamena b'angga, ɨ dɨde wub kumbɨnd ngena kea wekenonj de onggɨt gasa kumbɨnd. Komkesa re kɨlkɨl gasa na rɨna re God maka Ju rɨga enjɨkeninonj ongongɨm gog yɨt rɨrɨrɨnd. 13 Ɨ ti pɨlwa ara ikonj da, “Petro! Utnyite! Epoine dɨde angine!” 14 Ajɨ Petro daka yomnonj da, “Yonggyam! Makwa rɨrɨr e! Kon maka angeneninond odede b'angga rɨna re God gog amninonj da yɨna omni kesa im dɨde kɨlkɨl im.” 15 Ɨ ket nɨmogɨm ara ikonj ti pɨlwa da, “God kea onggɨtyam b'angga komkesa kɨlkɨp kesa amninonj. Sɨ man goro tapureninɨm da yɨna omni kesa im dɨde kɨlkɨl im!” 16 Ɨ re odede nowapyam pɨtapɨta aenonj, odenja ket onggɨtyam gasa wub kumb wa ɨtendonj.
17 Ɨ Petro ti garɨnd nonyɨk b'amdenonj onggɨtyam liyalliyal gasa gatab rɨna re ton yɨr yongonj, ajɨ nonysɨpsɨp na aukonj da, “Nangga ma jɨ gasa awɨk?” Ɨ onggɨt wɨnɨnd daka Korneliyomna ɨtmɨkiti rɨgap rɨga erkena eyento da, “Rokate Simonɨmna met?” ngɨrpu ton ket yodaro tina met, ɨ ket owɨnkɨto tina met kara morand. 18 Ɨ ton ket ara wuwenonj, ɨ arkitto da, “Wɨi, rɨka ɨta dɨkɨnd Simon are yena re nyɨ yogenai da Petro?” 19 Onggɨt wɨnɨnd Petro omanda nony menamena omnɨkand yɨbnonj onggɨtyam tina liyalliyal yɨr ongi gasa gatab. Ɨ odedend daka ket Yɨnayɨna Wɨngawɨngat tin yomnonj da, “Yɨr de, nowa rɨgap mena oraka miyenyi. 20 Sɨ man utnyite, dɨde gou wa meke! Ɨ dɨde meket dor ton kɨma! Goro nonysɨpsɨp taukɨm dor, mop nokɨp Konɨt ten etmɨkisinyɨmɨn!” 21 Ɨ re Petro gou wa yikonj de onggɨt rɨga wa pɨlwa, ton ket amninonj da, “Wɨi, kon ɨtemb jɨ rɨga yena re wɨn oraka yiyenya. Sɨ wɨn nangga mop paim tuyɨt?” 22 Ɨ todaka ket mɨra yomno da, “Wan andred (100) Roma geja rɨga mopyam Korneliyot nɨtmɨkisinyɨm mor pɨlwa. Ton re dɨmdɨmjog rɨga e dɨde Godɨnd ewangaya God ma obagendi kesa rɨga e, sɨ komkesa Ju rɨga wumɨrjog im tina mɨle. Sɨ onggɨt paemb tin ket yɨsnaenenyi. Ɨ kwa daka yɨpa yɨna anerut tin yingawonj men ɨngaukam ti met wa, dɨde yɨtkak utkundam nangga im ra man tapureninyɨt. Sɨ sɨn opimemb ket tuyɨn.” 23 Sɨ onggɨt penaemb Petro ten engaukinonj wɨngɨr wa menonɨm, dɨde obai amninonj.
Petro Yikonj Korneliyomna Met wa
Ɨ ɨspari ke ket Petro utnyitonj, ɨ ket ton kɨma yiwatonj. Dɨde kwa Yopa ke gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga daka kea wuwonj yɨpand ton kɨma. 24 Ɨ ɨspari ke ket Petro Kaisareya taun kara wa b'ɨgaronj. Ɨ onggɨt wɨnɨnd Korneliyo daka kea tina gu rɨga dɨde tina wuswus rɨga ara emokinonj, ɨ yɨpand b'eomto ti metɨnd. Ɨ ton ket Petro dɨde ton kɨma rɨga yɨr ungaukɨto. 25 Ɨ re Petro Korneliyomna met wa b'ɨgaronj, Korneliyo ket tin wɨpwɨp yomnonj, ɨ ket b'ɨsnawa kɨma egomendonj ti pɨs wɨpɨnd, dɨde ket kumsos b'amkonj. 26 Ajɨ Petro tin yutnyitonj dɨde yomnonj da, “Utnyite! Koda re yɨpa rɨga en odede man re dɨde.” 27 Ɨ Petro ket yɨt b'usenena kɨma b'ɨgaronj ton kɨma, dɨde ket ukoi rɨga bobo adarinonj. 28 Sɨ ton ten amninonj da, “Wɨda wumɨrjog im sowaina gog. Sɨ ɨja imemb jɨ sowaina gog mɨle da Ju rɨga ma opima wɨn, God ma obagɨki kesa rɨga kɨma b'eteomkenanj, ɨ b'atɨdarenanj yɨt b'usenenam o diyam awowɨm o wɨmenam. Ajɨ God kea ken nouyawonj da, ‘Goro yena rɨga ogenayɨm da ton re yɨna omni kesa e o kɨlkɨl e.’ 29 Sɨ onggɨt paemb re wɨn ken nɨngaukonda, kon makwa nangga yɨt na apureninond, ajɨ kon menon nena na awond. Sɨ onggɨt paemb kon kwa tarkisinyɨn da wɨn nangga mop pena nɨngaukonda?” 30 Ɨ Korneliyo ket mɨra yomnonj da, “Re yɨto nowa bibɨr teteautondam seg ket onggɨtyam bibɨrɨnd odede tri (3) kɨlok sɨmana gatabɨnd, kon yɨr opmitenond kor metɨnd. Odedend ket yɨpa bɨlbɨljog kobɨrgɨm b'ikoki rɨgat onyitonj kor wɨpɨnd. 31 Ɨ ton ket nomnonj da, ‘Korneliyo! God opima moina yɨr opmitena utkundeneniny, ɨ kwa opima moina kear b'amnena mɨle nonyɨnd owama eyeniny. 32 Sɨ onggɨt paemb man rɨga tetmɨkisinyɨt Yopa wa Simonɨnd ɨngaukam yena re kwa nyɨ yogenai da Petro. Ton re obayam e yɨbɨm b'angga gɨm ke gasa omnɨka rɨga ti nyɨmad Simonɨmna metɨnd, ɨ ɨtemb re met sɨpa yuru nate yɨbɨm.’ 33 Sɨ onggɨt penaemb kon odenja rɨga etmɨkisinond men orontam. Sɨ otomantijog e rɨna re man metket. Sɨ sɨn komkesa dɨkɨnd b'eomkisindam Godɨm wɨp nasim. Ɨ sɨn singi im utkundenam komkesa yɨtkak rɨna re Yonggyam men mingau sɨn wumɨr omnenam.”
Petromna Pɨtapɨta Omni Yɨtkak Korneliyom Metɨnd
34 Ɨ ket Petro b'atomonj yɨt opurena da, “Kon otade ɨmɨnjog ke wumɨr yokasɨn da God ma ɨta bu b'iyena mɨle yomnɨkeneny odede ɨt re da Ton yɨpa tab Ju rɨga nena yɨrkokar agoniny. 35 Ajɨ God yɨrkokar agoniny re komkesa b'engabenga yɨtam rɨga wa mim yepim re Tin ewangaya yiyenyi dɨde Ti pɨlwa negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle amnɨkenenanj. 36 Wɨn wumɨr im jɨ da God Tina b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt yɨtmɨkitonj Israel rɨga wa pɨlwa na. Sɨ ɨja naemb jɨ onggɨtyam yɨtkak opurenam yotomonj da Yesu Keriso ngɨmbla yoramitonj God dɨde rɨga wa ganggand, ɨ ɨngkaemb onggɨt ngɨmbla kɨma God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta aena yikeny komkesa rɨga wa pɨlwa. Sɨ ɨtemb re Yesu, ma Ju rɨga wa nena ma Yonggyam e, ajɨ komkesa rɨga wa Yonggyam e. 37 Ɨ kwa wɨn kea wumɨr im da re Yoan engenda baptiso gatab yɨt pɨtapɨta yomnenonj, Yesu ket onggɨtyam bage yɨt iyena wɨko yotomonj Galili eriya wɨngɨrɨnd, ɨ ɨngkek ket kupka Yuda eriya nata opurena yiyenonj. 38 God kea Najaret tunggam Yesund Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke dɨde danda ke yɨndangɨr yomnɨkonj. Sɨ Yesu ket yikenonj komkesa gatab wa, ɨ b'ogɨl wɨko omnɨka eyeninonj, ɨ dɨde komkesa rɨga b'ogɨl amnɨkeninonj yepiya re Satanamna danda wɨrand wekenonj. Mop nokɨp God re kea omanda yɨbnenenonj Yesu kɨma. 39 Ɨ sɨn re yɨr ungatayam rɨga im komkesa mɨle gatab rɨna re ton amnɨkinonj Yuda eriyand dɨde Yerusalemɨnd. Rɨgap tin ket yɨdrɨko wul b'agbagɨnd dɨde yongando. 40 Ɨ re ket nowam bibɨr yokatonj, God tin yutnyitonj uj ke. Dɨde ket God Tin yɨr ongongɨm pɨtapɨta yomnenonj rɨga wa pɨlwa. 41 Ɨ God tin pɨtapɨta yomnenonj re ma komkesa rɨga wa pɨlwa na, ajɨ sowa pɨlwa nena na yena re God sɨn nobagɨkinonj yɨr ungatayamɨm. Sɨ re ton utnyitonj uj ke, sɨn kea Ton kɨma yɨpand diyam aukenentondam dɨde nyɨ anaikenentondam. 42 Ɨ Tonɨt ket sɨn ningainonj pɨtapɨta omnenam rɨga wa pɨlwa dɨde usenenam yɨr ungata yɨt da, ‘Ɨtemb re Yesu b'ɨsagɨkayam e yena re God yobagendonj ɨsagɨkam yilo rɨga dɨde uj rɨga.’ 43 Ɨ komkesa bageyamɨp toda kwa kea onggɨtyam Yesum gatab yɨr ungata yɨt usenena eyento da, ‘Komkesa rɨgap yepiya ra Tin gar ke utkunda ke okasi, God opima towaina negɨr mɨle awɨr tamnɨkainy Tina danda nyɨ ke.’ ”
Yɨnayɨna Wɨngawɨnga Inkonj God ma Obagɨki kesa Rɨga Wa pɨlɨnd
44 Ɨ re Petro onggɨtyam yɨtkak usenenainonj, Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kea ket igurkonj komkesa rɨga wa pɨlɨnd yepiya re utkundento onggɨtyam yɨtkak. 45-46 Ɨ ɨngkenaemb ton ket b'engabenga yɨt apurento dɨde ket ukoi kana Godɨnd esourena yiyeno. Sɨ gar ke utkunda Ju rɨgap yepiya re God ma obagɨki tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle yokato, ton kea Petro kɨma yɨpand tuwonj ɨ yɨr yongo onggɨtyam mɨle. Seg ton ket ma sobijog na kɨd kesa aena wuwenonj, mop nokɨp Yɨnayɨna Wɨngawɨngat kea Tina yiyag wurar ɨgmarka yiyenonj God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlɨnd. Odedend Petro yindonj da, 47 “Onggɨt rɨgap kemb Yɨnayɨna Wɨngawɨnga yokasi men re dɨde, sɨ yete rɨrɨr e men ogoka nitiyeniny towanɨm nyɨ ke baptiso okawam?” 48 Sɨ Petro ket ton kɨma meni rɨga engainonj ten baptiso omnɨkam Yesu Kerisomna nyɨ kɨma. Ɨ re baptiso omnɨka seg awonj, rɨgap Petrond yɨgekito ton kɨma wɨmenam nɨnda bibɨr kɨma.