24
Ju Rɨgap Polɨnd Kot wa Yoramito
Ɨ paib (5) bibɨr kak ke, yɨna mopyam sɨ rɨga Ananiya nɨnda Ju rɨga waina elda rɨga dɨde yɨpa kot yɨt ɨrmeka rɨga Tertilo kɨma tuwonj Kaisareya wa. Ɨ ton ket kea Polɨm gatab yɨt yoramito Roma gabmani mopyamɨmna kot wa. Sɨ ket ton Polɨnd ara yemokonj. Ɨ re ket ton opendonj de b'ɨsagɨkapu pɨpmet wa, Tertilo ket Polɨm gatab negɨr yɨt usenena b'atomonj. Sɨ ton ket yindonj da, “Ukoyam Pelik! Man b'obogɨl im yɨr ɨpka niyeneninyɨt, sɨ onggɨt paimemb sowa wɨngɨrɨnd ma sobijog ngɨmbla kɨma gasa im pɨta auka wuweneny. Dɨde kwa man b'ogɨl multekɨp kaim gasa omnɨka eyeninyɨt, sɨ onggɨt paimemb onggɨt kantri wɨngɨrɨnd re ma sobijog b'ogɨl gasa im auka wuweneny. Sɨ sɨn ita wɨnɨnd dɨde ita tungg nata onggɨtyam b'ogɨl gasa im akatenenindam. Sɨ ukoi sɨteket Pelik mor pɨlwa! Ɨ kon ma singi en kwa bebɨg angitam mor pɨlɨnd onggɨt kot gatab. Sɨ onggɨt paemb kon yɨt kutjog omnyɨn. Ɨ man muske sowaina yɨt utkundenine! Sɨ sɨn ɨja naemb jɨ ti gatab negɨr adarkɨtondam. Ton re ukoi bebɨg omnɨka rɨga e. Ɨ tonɨt ugungateninonj komkesa Ju rɨga onggɨt komkesa gowukoyɨnd ukoijog bebɨg omnɨkam. Ɨ ton re mopjog rɨga e onggɨt b'anygɨnena rɨga bobo wɨngɨrɨnd yepim re Najaret tunggamɨnd yɨmta yundoki. Dɨde ton kwa yotonkenonj yɨnamet kɨl kɨma omnɨkam. Sɨ ket sɨn tin yɨmɨnd yokatonda. [Ɨ sɨn singi aukɨtondam tin ɨsagɨkam sowaina gog yɨt ke. Ajɨ wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam Lusiya ikonj, dɨde ket sowaina yɨm ke tin danda kɨma yɨrgɨnatonj. Seg ton ket tin yɨtmɨkitonj mor pɨlwa. Ɨ ti gatab bebɨg kot wa oramiti rɨgat sɨn ningaeninonj menonɨm mor pɨlwa kot omnɨkam.]* Nɨnda Grik yɨna peba wɨngɨrɨnd awɨr e onggɨtyam yɨt. Ra man molenggyam tin erkenyɨt, man rɨrɨr e wumɨr okasɨt komkesa onggɨtyam yɨt rɨnsim re sɨn ti gatab teyindam mor pɨlwa.” Ɨ Ju rɨgap kea b'atoukɨto Tertilomna yɨt ɨmjatam da, “Onggɨtyam tina yɨt re ɨmɨnjog im.”
Pol Tina B'ɨrmeka Yɨt Apulisinonj Pelikɨm Wɨpɨnd
10 Seg ket Roma gabmani mopyam Polɨnd mongɨk yomnonj todaka yɨt opurenam. Sɨ Pol ket yindonj da, “Kon wumɨr en da man re ma yɨpa kɨma kemag e mɨbnyɨt b'ɨsagɨka rɨga onggɨt Ju yɨtam rɨga wɨngɨrɨnd, sɨ man kea wumɨrjog et komkesa sowaina mɨle. Sɨ onggɨt paemb kon sam kɨma kor gatab yɨt b'ɨtɨrmeken mor wɨpɨnd. 11 Man rɨrɨr e wumɨr okasɨt da kon yɨr opmitam netkond de Yerusalem wa, dɨde kon demb de nɨbnond re ma jog bibɨr na. Ajɨ twelp (12) bibɨr undwati kesand Ju rɨgap kea ken yɨmɨnd nokato. 12 Sɨ ton maka ken nodaro yana kɨma yɨt b'ugwatenand yɨnametɨnd. Dɨde ton kwa maka ken nodaro rɨga bobo soro kɨma ejgatenand Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met nata o Yerusalem taun nata. 13 Sɨ ton ma rɨrɨr im mor ɨmɨnjog motouyaukanj towaina odede ɨmjati yɨt rɨnsim re ton apurenanj kor gatab. 14 Ajɨ kon b'atgenaen mor pɨlwa yɨpa gasa gatab. Ton ɨmɨnjog e da kon re sowa b'uwar waina God na yewangaenenyɨn Yesumna ouyaena nya ke rɨnte re ton b'anygɨnena rɨga bobo ke yogenai. Ɨ kon komkesa gar kaim akateninyɨn rɨnsim re komkesa God ma gogɨp dɨde bageyam waina pebap apurenanj. 15 Ɨ kor kwa re ɨta nɨbnau warɨm b'ogɨl ɨsma da God opima tutnɨkiny dem negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga dɨde negɨr kɨma kaokao rɨga. Dɨde kon re onggɨtyam warɨm b'ogɨl ɨsma ɨta yɨr ungaenenyɨn toda re dɨde. 16 Sɨ kon ɨta yɨr ungaenenyɨn ɨtemb warɨm b'ogɨl ɨsma. Sɨ onggɨt paemb kon ita wɨnɨnd kolenggyam b'obogɨljog e yɨr b'ɨpkenenyɨn nɨnda bebɨg okatena kɨma, nokɨm da ɨdenat kon koina kukɨp ke nonykokɨnd b'injawa kesa dɨmdɨm mɨle owamenenyɨn Godɨm wɨpɨnd dɨde rɨga wa wɨpɨnd. 17 Ɨ kon Yerusalem taun ke yiwatond re ma emb jɨ. Ɨ jogjog kemag kak ke kwa kon ket ɨtendond onggɨt taunɨnd koina Ju yɨtam rɨga wa ogonam kear omna gasa dɨde kwa Godɨm sɨ gasa okawam. 18 Ɨ re kon sowa Ju rɨga waina nya ke kɨlkesa omna mɨle yundwatond dɨde ket nɨbnond de yɨnamet aband, ademb de Ju rɨgap ken nodaro. Onggɨt wɨnɨnd kon re ma bobo rɨga kɨma na nɨbnond dɨde kwa makwa nangga guglam na yomnɨkond demb de. 19 Ajɨ nɨnda Ju rɨgap yepiya re tuwonj Asiya eriya ke, ken ket ɨsanikesa nokato. Rada ton ke yodaro nanggamog koina omnɨki negɨr mɨle, ton b'ogla naska tou mor pɨlwa, ɨ ket ken kot wa notramisi. 20 O re kon onyitond Ju rɨga waina Sanedrin kotɨnd, opi re rɨga dɨkɨnd yepiya re kor gatab b'ɨsagɨka yiyeno demb de, ton maka nanggamog gog erbeka negɨr mɨle na yodaro kor pɨlɨnd. Rada ton ke yodaro, sɨ ton b'ogla towalenggyam men wumɨr mamne. 21 Sɨ onggɨt wɨnɨnd re kon onyitond towa wɨpɨnd, kon ɨna yɨpaina gasa gatab nena na b'okta obailitond odede da, ‘Kon ɨta ɨmɨnjog ke yokatenyɨn da rɨga opima uj ke tutnɨkanj dem.’ Sɨ onggɨt rɨl paemb rɨgap ken noramisi wa wɨpɨnd onyitam dɨkɨnd b'ɨsagɨkapu pɨpmetɨnd.”
22 Pelik re ukoijog wumɨr na yɨbnonj Yesumna onggɨtyam ouyaena nya gatab. Sɨ ton ma rɨrɨr na b'ɨsagɨka omnɨkam. Sɨ ton ket b'ɨsagɨkam wɨn yɨsonkitonj, dɨde ket ten amninonj da, “Yɨmta ke ra wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam Lisiya ik dem dɨkɨnd, kon amaemb ket kikitum b'ɨsagɨka omnɨken wa gatab.” 23 Ɨ ton ket b'ingawa yoramitonj tina andred (100) Roma geja rɨga mopyamɨnd Polɨnd yɨr ɨpkam, dɨde tin yomnonj odede yɨt kɨma da, “Man ti gangga okaenyɨt tina singi gasa omnɨkam, dɨde goro ogoka teyeninyɨt tina rɨga tin odarenam dɨde tin yɨm okaenam.”
24 Ɨ nɨnda bibɨr kak ke Pelik ikonj ti kongga Durusila kɨma. Ti kongga re Ju kongga na. Ɨ Pelik ket Polɨnd yɨngaukonj tina yɨt utkundam. Ɨ re Pol opendonj towa wɨp wa, ton ket usekainonj Keriso Yesund gar ke utkunda gatab yɨt. Sɨ ton kea tina onggɨtyam yɨt utkundenonda. 25 Ɨ Pol kea yɨtnono aenonj negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle gatab, ɨ molenggyam b'agoka mɨle gatab, ɨ dɨde Godɨmna b'ɨsagɨka mɨle gatab rɨnte ra tawɨk dem. Ɨ re ton utkundonda onggɨtyam yɨt, Pelik ma sobijog na moga awonj. Ɨ ton ket Polɨnd yomnonj da, “Yunɨm ke seg ainy, man meke! Ra kon gangga okasɨn dem, kon ɨta kwa mɨtngauken dem.” 26 Onggɨt wɨnɨnd Pelikɨm kwa yɨpa singi yɨbnawonj da, “Pol ama rɨka kor opima wulkɨp notkainy dem ra kon tin openjɨn kot ke.” Onggɨt penaemb ton ita wɨnɨnd yikenonj Polɨm pɨlwa, dɨde ket ton kɨma yɨt b'usenenonj.
27 Ɨ Pelik ket Polɨnd adea sɨbɨbmetɨnd ɨjobɨki yowamenenonj nɨmog kemag kɨma. Ɨ onggɨt kak ke Roma mopyam kingɨt Porkiyo Pestond yoramitonj Pelikɨmna pɨpmetɨnd. Ajɨ Pelik singi awonj Ju rɨga nony b'ogɨl omnam. Sɨ onggɨt penaemb Pelik Polɨnd yɨraronj dɨkɨnda sɨbɨbmetɨnd.

*24:8: Nɨnda Grik yɨna peba wɨngɨrɨnd awɨr e onggɨtyam yɨt.