25
Pol Onyitonj Pestomna Kotɨnd
Ɨ re Pesto ti wɨko yotomonj dɨde nowa bibɨr seg awonj, ton ket Kaisareya ke yiwatonj de Yerusalem wa. Ɨ re Pesto Yerusalem taun wa opendonj, yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina wɨp iyoi rɨgap Polɨm gatab b'ɨsagɨka yɨt teito ti pɨlwa. Ɨ ton kea wɨgawɨga yɨsamko Polɨnd nya owamam dɨde ongandam nyawɨnd. Sɨ onggɨt penaemb ton Pestond ɨl yongko da, “Man sɨn nony b'ogɨl notɨninyɨt! Sɨ man ɨngauket Polɨnd menonɨm dɨkɨnd Yerusalem taunɨnd kot omnɨkam.” Ajɨ Pesto mɨra amninonj da, “Pol re amaemb de sɨbɨbmetɨnd yɨbɨm Kaisareya wa. Dɨde kon kolenggyam re ma pɨn e taen menonɨm demb de. Sɨ onggɨt paemb wa wɨngɨrɨnd nɨnda wɨp iyoi rɨga b'ogla kon kɨma yɨpand menon okasi dem de Kaisareya wa. Ɨ rada nangga negɨr omnɨki e yɨbɨm ti pɨlɨnd, onggɨt rɨgapim ket tin kot wa oramisi dem.”
Ɨ Pesto re ton kɨma yɨbnonj eit (8) o ten (10) bibɨr kɨma demb de Yerusalem taunɨnd. Seg ket ton yikonj de Kaisareya wa. Ɨ ɨspari ke ket, ton kot yɨpangendonj, ɨ ton ket b'ɨsagɨkapu pɨpmetɨnd omitonj. Ɨ dɨde ton ket b'ingawa yoramitonj Polɨnd iyoyɨm b'ɨsagɨkapu pɨpmet wa. Ɨ re ket Pol opendonj, Ju rɨga yepiya re Yerusalem taun ke tuwonj, tin yewatɨnto, dɨde ton ket Polɨm gatab jogjog bebɨgjog yɨtkak opurena eyento Pestom pɨlwa. Ajɨ ton makwa rɨrɨr na aukɨto ɨmɨnjog ouyawam towaina opureni yɨtkak. Seg ket Pol tilenggyam b'agenayonj da, “Kon re maka nangga negɨr na yomnɨkond Ju rɨga waina gog gatab o yɨnamet gatab o Roma mopyam king Kaisam pɨlɨnd.” Ɨ Pesto singi awonj Ju rɨga nony b'ogɨl okawam. Sɨ ton ket Polɨnd yerkitonj da, “Rɨka man singi et menonɨm de Yerusalem taun wa moina onggɨtyam bebɨg gatab b'ɨsagɨka okatam kor wɨpɨnd?” 10 Ɨ Pol ket mɨra yomnonj da, “Yu kon onyisɨn re onggɨtyam kot naten rɨnte re Roma mopyam king Kaisamna gog danda wɨrand yɨbɨm. Sɨ kon b'ogla b'ɨsagɨka okasɨn onggɨt Roma gabmani kotɨnd. Sɨ kon maike nangga negɨr na yomnɨkond Ju rɨga wa pɨlwa, dɨde man re kea wumɨrjog e mɨbnyɨt onggɨtyam koina mɨle gatab. 11 Rada kon ke ɨmɨnjog negɨr yomnɨkond dɨde ra man Roma gabmani gog yɨt ke ken uj ma b'ɨsagɨkam notɨnyɨt, kon re ma ɨta b'ɨtɨsaen uj okatam. Ajɨ rada opimemb kor gatab negɨr yɨt rɨna re Ju rɨgap apurenanj kotɨnd ma ɨmɨnjog im, makwa yɨpa rɨgat rɨrɨr e ken jabajaba notramis towa pɨlwa towanɨm sam okawam. Sɨ yu kon singi yoramisɨn onggɨtyam kot iyoyɨm de Roma mopyam king Kaisam pɨlwa de Roma taun wa.” 12 Sɨ re Pol opurena seg awonj, Pesto yɨtnono aenonj ti ugowa rɨga kɨma. Seg ton ket tin mɨra yomnonj da, “Ke man singi yoramisɨt onggɨtyam kot iyoyɨm de Roma mopyam king Kaisam pɨlwa, sɨ man ɨta meket dem Kaisam pɨlwa kot omnɨkam.”
Pol Onyitonj King Agripam Wɨpɨnd
13 Ɨ nɨnda bibɨr kak ke king Agripa dɨde ti ngɨmɨr Bernike opendonda de Kaisareya wa, ɨ ket Pestond simesime omnam yodaronda, nokɨp Pesto re kea sisɨl Roma gabmani nyɨ yokatonj towaina eriya yɨr ɨpkam. 14 Ɨ re ton jogjog bibɨr kɨma ebnonda demb de, Pesto ket king Agripa kɨma yɨtnono aenonj Polɨm gatab ti pɨlke nɨnda b'ugowa yɨt okatam. Sɨ ton yindonj da, “Ɨta dɨkɨnd yɨpa rɨga yena re Pelik sɨbɨbmetɨnd yɨraronj. 15 Ɨ re kon nekond Yerusalem taun wa, yɨna mopyam sɨ rɨgap dɨde Ju rɨga waina elda rɨgap yɨtkak teito kor pɨlwa tin kotɨnd oramitam, ɨ kwa ken nerkito tin negɨr ma b'ɨsagɨka omnɨkam. 16 Sɨ kon ten mɨra amninond da, ‘Roma gabmanim kotɨm mɨle re ɨja emb jɨ. Ra rɨgap yɨpa rɨga kot wa oramisi, ton b'ogla naska b'ɨsagɨkapu pɨpmetɨnd b'atgenai tina b'ɨrmekam yɨt towa wɨpɨnd. Ɨ ra tina omnɨki negɨr mɨle pɨta tainy, b'ɨsagɨka rɨgat tin negɨr ma b'ɨsagɨkam omɨny. Ɨ ket onggɨt b'ɨsagɨka yɨt rɨrɨrɨnd tin oramis towa pɨlwa yepim re tin kot wa yoramisi. Sɨ kon ma rɨrɨr en tin oramisɨn wa pɨlwa wen nony b'ogɨl omnam.’ 17 Sɨ onggɨt penaemb opimemb Ju rɨga kon kɨma tuwonj dɨkɨnd kot omnɨkam, ɨ kon maka onggɨtyam kot wɨn pɨnjog yomnond. Sɨ ɨspari ke ket kon kot yɨpangendond, dɨde ket omitond b'ɨsagɨkapu pɨpmetɨnd. Seg kon ket yɨngaukond onggɨt rɨgand iyoyɨm b'ɨsagɨkapu pɨpmet wa. 18 Ɨ re Pol opendonj b'ɨsagɨkapu pɨpmet wa, ton ket rɨga yepiya re tin kot wa yoramito, owɨnkɨto dɨde apurento tina omnɨki negɨr gatab yɨt. Ɨ kon pop singi awond tina omnɨki Roma gabmani gog erbeka gatab yɨt utkundam, ajɨ ton makwa ngai odede negɨr gatab yɨt teito. 19 Ajɨ ton re ɨna nena na apurento towaina yɨna mɨle gatab yɨt dɨde yɨpa uj rɨga Yesum gatab yena re Pol ɨmɨnjogɨm yomnenonj da Ton kea uj ke utnyitonj. 20 Sɨ kon onggɨtyam towaina opurena gatab ma sobijog nonysɨpsɨp na aukond, nokɨp kon ma wumɨr na towaina mɨle. Sɨ kon Polɨnd yerkitond da, ‘Rɨka man singi et menonɨm Yerusalem taun wa, dɨde demb de b'ɨsagɨka omnɨkam ɨtemb mor gatab?’ 21 Ajɨ Pol ken nɨgekitonj tin yɨr ɨpkam, mop nokɨp ton singi awonj ɨtemb kot iyoyɨm de Roma mopyam king Kaisamna kot wa. Sɨ kon yɨr ɨtena rɨga engainond da, ‘Wɨn tin yɨr ɨpkya, ngɨrpu kon ra tin ɨtmɨkisɨn dem de Kaisam pɨlwa.’ ” 22 Ɨ re Agripa Pestomna yɨt utkundonj, ton Pestond yomnonj da, “Kon singi en da konjogɨt tutkunjɨn onggɨt rɨgamna kot gatab.” Ɨ Pesto daka mɨra yomnonj da, “B'ogɨl e, toko mep yutkunde!”
23 Sɨ onggɨt penaemb ɨspari ke ket Agripa ake ti ngɨmɨr Bernike otomantijog b'ajgi kingɨmna kobɨrgɨm b'ikoki ekonda Erodɨmna orangi ukoi b'eomapu met wa rɨkɨnd re Roma gabmani mopyam yɨbnenenonj. Ɨ ton ket b'ɨgaronda wan tausɨn (1,000) Roma geja rɨga mopyam dɨde ukoijog nyɨ rɨga kɨma taunɨnd de b'ɨsagɨkapu pɨpmet wa. Seg ket Pesto tina yɨr ɨtena rɨga engainonj Polɨnd iyoyɨm. 24 Ɨ re Pol opendonj onggɨt b'ɨsagɨkapu pɨpmet wa, Pesto ket yindonj da, “King Agripa dɨde komkesa rɨga yepim re sɨn kɨma wekeny dɨkɨnd, yɨr yonga jɨ rɨga! Komkesa Ju rɨga yepim re wekeny Yerusalemɨnd dɨde dɨkɨnd Kaisareyand, danda kɨma nerkito ti gatab, dɨde ket ara ognento da, ‘Goro tin pɨnjog yilo owama!’ 25 Ajɨ kon makwa yɨpa tina omnɨki negɨr mɨle gatab yɨt yodarond tinɨm uj okatam. Ajɨ ton singi yoramitonj onggɨtyam kot iyoyɨm de Roma mopyam king Kaisam pɨlwa. Sɨ onggɨt penaemb kon tɨrɨr yomnond tin ɨtmɨkitam Kaisam pɨlwa. 26-27 Sɨ kor nony ke da ɨtemb re ma b'ogɨl e sɨbɨbmet rɨga ɨtmɨkitam Kaisam pɨlwa tin kot omnɨkam ɨmɨnjog rɨl odari kesand. Ajɨ kon makwa yɨpa ti gatab kot omnɨkam rɨl yodarond rɨnte ra kon ɨrɨken kor yonggyam Kaisam pɨlwa. Sɨ onggɨt paemb kon Polɨnd iyɨn komkesa wa wɨp wa, ajɨ ukoijog re king Agripa mor pɨlwa e. Sɨ wɨn b'ogla tin ɨgekenya onggɨt bebɨg gatab. Ɨ ra wɨn ti gatab nangga rɨl na tadarkindam onggɨt kotɨnd, sɨ ɨngkaemb ket kon ɨrɨkainyɨn Kaisam.”