26
Polɨmna Yɨtpɨam Agripam Wɨpɨnd
Seg ket Agripa Polɨnd yomnonj da, “Kon mor gangga motkaen molenggyam b'ɨrmeka yɨt opurenam.” Ɨ Pol ket yɨm b'ɨtnɨkonj yɨt opurenam, dɨde ket b'ɨrmeka yɨt b'atomonj. “King Agripa! Kon nony aen da yu kon b'ogɨljog gangga e yokasɨn kornɨm mor wɨpɨnd b'ɨrmeka yɨt opurenam komkesa kor gatab negɨr yɨt rɨna re Ju rɨgap apurento ken kot wa oramitam. Kon re ma sobijog sam en, nokɨp man re wumɨrjog et komkesa Ju rɨga sowaina mɨle gatab dɨde kwa sowa wɨngɨrɨnd b'engabenga wɨp yɨt b'ugwatena gatab. Sɨ onggɨt paemb kon metɨrkisɨn, koina yɨt man musɨk utkundene! Sɨ komkesa Ju rɨga ukoi wumɨr im komkesa koina mɨle gatab rɨja na re kon ukendond dɨde onyitond koinajog Ju yɨtam rɨga wɨngɨrɨnd, dɨde kwa rɨdede wɨp yɨrkokar nat kon wɨmena nekenenond Yerusalem taunɨnd. Sɨ ton kornɨm wumɨr aukɨto re ma emb jɨ. Ɨ ra ton singi taukanj kor gatab ɨmɨnjog yɨt ouyawam onggɨt b'ɨsagɨkapu pɨpmetɨnd, ton b'ogla tapurenanj da kon re yɨpa b'ogɨl Parisai rɨga na nɨbnond, ɨ Parisai rɨga bobo re dɨmdɨmjog danda kɨma Godɨnd ewangaya rɨga im sowa wɨngɨrɨnd. 6-7 King Agripa! Yu kon onyitenyɨn dɨde b'ɨsagɨka yokatenyɨn, mop nokɨp kon yɨpa warɨm b'ogɨl ɨsma yokatenyɨn. Sɨ ɨja emb jɨ yɨtkak. Naska God re kea nɨnda tɨrɨr yɨt aramisinonj sowaina b'uwar wa pɨlɨnd. Ɨngkenaemb sowaina twelp (12) gu rɨgap onggɨtyam tɨrɨr omni yɨt akatenento. Ɨ ton warɨm b'ogɨl ɨsma yokateno da God ma onggɨtyam tɨrɨr omni yɨt opima rɨrɨrkɨp taukanj, dɨde ket yɨr yungaeneno onggɨtyam warɨm b'ogɨl ɨsma rɨrɨrkɨp awowɨm. Sɨ onggɨt yɨr ungawand ton ket kupka gar ke Godɨnd yewangaeneno ita bibɨr dɨde sɨwɨny. Ɨ yu koda re ɨta onggɨtyam yɨpaina warɨm b'ogɨl ɨsma ɨmɨnjog ke yokatenyɨn. Sɨ onggɨt penaemb Ju rɨgap ken kot wa noramito dɨde kwa yu kon onyisɨn onggɨt b'ɨsagɨkapu pɨpmetɨnd. Nangga pae wɨn nonyɨk b'amdenindam odede da, ‘Sɨn ma rɨrɨr im ɨmɨnjog ke okatam da God opima rɨga tutnɨkiny uj ke'? Koda re naskand kolenggyam kea odede nonyɨk b'amdenenond da, ‘Kon b'ogla rɨga ogoka teyeninyɨn Najaret tunggam Yesu ma nyɨ awɨr omnam.’ 10 Sɨ re kon yɨna mopyam sɨ rɨga wa pɨlke danda yokatond onggɨtyam mɨle omnɨkam, kon kea ket jogjog Yesund gar ke utkunda rɨga sɨbɨbmetɨnd aramkeneninond Yerusalemɨnd. Dɨde kwa re rɨgap ten uj ondrɨkam amnenento, kon kea singi kɨma emjateneninond ten ongandam. 11 Ɨ kon jogjogpyam nekenenond komkesa Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met nata, dɨde negɨr kɨma b'ɨdgotnena aramkeneninond Yesund gar ke utkunda rɨga wa pɨlɨnd, ɨ dɨde kwa kon kea danda kɨma ten ɨl angkeneninond Yesund ɨsadrenam. Ɨ dɨde kon towa pɨlwa ma sobijog na soro aukenenond, dɨde towa pɨlɨnd negɨr kɨma b'ɨdgotnena aramkeneninond, ngɨrpu kon ket nekenenond nɨnda taun nata b'enga kantri wɨngɨrɨnd odede mɨle omnɨkam.
Polɨmna Engenda gatab Yɨt
(Ɨtai 9:1-19; 22:6-16)
12 “Ɨ onggɨt wɨnɨnd yɨna mopyam sɨ rɨgap danda dɨde b'ingawa peba nokawo onggɨtyam wɨko omnɨkam de Damasko wa. Sɨ kon ket nekond Damasko wa. 13 King! Re kon menon yokatond Damasko nyawɨnd, lomtɨk gatabɨnd, kon yɨr yongond ukoi danda kɨma ɨnyomarena ngaya rɨna re wub kumb ke ken dɨde kon kɨma meni rɨga nɨnyowainonj. Ɨ onggɨtyam ɨnyomarena re ma sobijog danda na, ajɨ lomkonggamna ɨnyomarena re ma danda e. 14 Sɨ sɨn komkesa gou wa sap otektondam. Ɨ onggɨt wɨnɨnd kon ket ara utkundond, ɨ ken Ibru yɨt ke nomnonj da, ‘Saul, Saul! Nangga pae man kor pɨlɨnd negɨr kɨma b'ɨdgotnena yoramitenenyɨt? Sɨ odede moina omnɨki mɨle ke man molenggyam ma sobijog e negɨr auka mekenyɨt odede wɨp rɨngma ra kaut tilenggyam menggɨp ke ɨtarɨk ti yonggyamɨmna oramiti soksok gasa.’* Ra rɨgayam kau singi kesa tainy gou unganka wɨko wɨngɨrɨnd, ton pɨs ke ɨtarɨk ti yonggyamɨnd. Sɨ kau yonggyamɨp soksok gasa aramkenento kau waina pɨs kak ke ten ogokam pɨs ke ɨtarkam. 15 Sɨ kon yerkitond da, ‘Yetet man Yonggyam?’ Ɨ Yonggyam daka mɨra nomnonj da, ‘Kon re Yesuten ya pɨlnate re man negɨr kɨma b'ɨdgotnena yoramitenenyɨt? 16 Sɨ man utnyite, dɨde onyite moina pɨs ke! Ɨ kon mor pɨlɨnd pɨta aen re men obagenda ma kor wɨko rɨgam dɨde kor yɨr ungata rɨgam. Sɨ man tapureninyɨt dem onggɨt gatab rɨna re man ken yɨr nonget dɨde rɨnte ra kon men motouyauken dem. 17 Ɨ Kon b'ogla men mɨtɨtmɨkisɨn dem Ju rɨga wa pɨlwa dɨde God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa. Ɨ ra ton men negɨr ma b'ɨdgotnena wa oramitena mitiyenenyi dem, Kon ɨta men ɨtrɨngɨndena mitiyenyɨn dem towa pɨlke. 18 Sɨ man b'ogla ten wumɨr tamneninyɨt onggɨtyam kor gatab yɨr ungata yɨt, mop nokɨp ɨdenat ton yɨr tepangkanj, ɨ sɨbɨbɨm pɨlke tengendanj de ngayam pɨlwa, dɨde Satanamna danda ke de Godɨm pɨlwa. Ɨ ɨngkaimemb ket God towaina negɨr mɨle awɨr tamnɨkiny, ɨ dɨde toda ɨta pɨpmet okatenyi dem God ma pumb tungg rɨga wɨngɨrɨnd yepiya re naska Ken gar ke utkunda ke nokateno ɨ ɨngkenaemb God yɨna amninonj.’
19 “King Agripa! Onggɨt paemb kon ma ɨta b'ɨsaenenyɨn Tin utkundam yet re wub kumb ke pɨta awonj kor wɨpɨnd. 20 Ajɨ kon ɨta Tina yɨt yɨmta yundokenenyɨn. Sɨ onggɨt penaemb kon naskand nekenond Damasko taun rɨga wa pɨlwa, ɨ Yerusalem taun rɨga wa pɨlwa, ɨ komkesa Yuda eriya nata, ɨ dɨde ket God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa. Ɨ kon ket kea towa pɨtapɨta amnenainond da, 'Wɨn b'ogla gar tengenjindam waina negɨr mɨle ke de Godɨm pɨlwa. Ɨ ra wɨn ɨmɨnjog gar b'etngenjindam negɨr mɨle ke de Godɨm pɨlwa, wɨn b'ogla b'ogɨl mɨle nena tamnɨkindam gar ke utkunda rɨgaina mɨle rɨrɨrɨnd. Ɨ ɨdenat rɨgap tangwatenanj da wɨn re ɨmɨnjog Yesund gar ke utkunda rɨga im.’ 21 Sɨ onggɨtyam ouyaena mapenaemb Ju rɨgap ken yɨmɨnd nokato yɨnamet aband, dɨde ɨl nongko uj ondrɨkam. 22 Ajɨ God ɨta ken ita wɨnɨnd yɨm nokaeneny, dɨde negɨr ke nɨtrɨngendeneny ngɨrpu yu. Sɨ onggɨt paemb kon onyitenyɨn ukoi nyɨ rɨga wa wɨpɨnd dɨde jaba rɨga wa wɨpɨnd, dɨde ket Yesum gatab yɨr ungata yɨt towa pɨtapɨta amnenainyɨn. Kon ma nangga gatab im apureninyɨn towa pɨlwa, ajɨ ɨnsima rɨna re bageyamɨp dɨde Mose apurento warɨm aukam. 23 Sɨ ɨja naemb jɨ ton opurena teito da Keriso ɨta negɨr kɨma b'ɨdgotnena okateny dem ngɨrpu uj, ɨ ɨta ton naskajog tutnyis dem uj ke, dɨde ton ɨta yɨrkokar okawam ngaya pɨtapɨta omneny dem Tinajog Ju rɨga wa pɨlwa dɨde God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa.”
Pol Danda kɨma Agripand Yugowonj Yesund Gar ke Okatam
24 Ɨ re Pol onggɨtyam b'ɨrmeka yɨt agenainonj, Pesto b'okta ara yikenonj da, “Pol! Man korɨrkorɨr rɨga et! Moina ukoijog wumɨrte men korɨrɨm momneny.” 25 Ajɨ Pol mɨra yomnonj da, “Ukoyam Pesto! Kon re ma korɨrkorɨr en, ajɨ kon re b'ogɨl nony menamena kɨma en. Ɨ kon apureninyɨn re ɨmɨnjog yɨtkak im, dɨde dɨmdɨm nony menamena ke opurena im. 26 King Agripa! Man kea wumɨr et onggɨt gasa gatab rɨja na re Yesum pɨlɨnd aukɨto. Sɨ onggɨt paemb kon rɨrɨr en jabajaba opurenam mor pɨlwa. Sɨ kon ɨmɨnjog e motɨnyɨn da onggɨtyam gasa re makwa ɨta yɨpa egiti yɨbɨm mor pɨlke. Mop nokɨp onggɨtyam gasa re ma wugɨnd wɨgawɨga egiti na aukɨto. 27 King Agripa! Rɨka man opima ɨmɨnjogɨm amneninyɨt rɨna re bageyamɨp apurento? Kon wumɨr en da man opima ɨmɨnjog ke amneninyɨt.” 28 Ajɨ daka king Agripa Polɨnd yomnonj da, “Rɨka man ɨja e nony aet odede da man rɨrɨr e ken notɨnyɨt Kristiyan rɨga omnam onggɨt sobijog ganggand?” 29 Ɨ Pol mɨra yomnonj da, “Nangga ma jɨ sobijog wɨnɨnd o ukoi wɨnɨnd yɨtkak utkundam. Ajɨ kon ɨta gar ke singi yoramitenyɨn Godɨm pɨlwa odede da ma man nenate ajɨ komkesa rɨga yepim re yu ken nutkundenyi, toda kwa b'ogɨl im Yesund gar ke utkunda rɨga taukanj odede kon re dɨde. Ajɨ ɨnte ton maka okasi onggɨtyam mɨle rɨnte re kon ɨjobɨki nɨbnyɨn.” 30 Seg ket king Agripa, ɨ Roma gabmani mopyam Pesto, ɨ Bernike, ɨ dɨde ton kɨma omnɨki rɨga utnɨkto. 31 Ɨ re ton ewaikurto onggɨt b'ɨsagɨkapu pɨpmet ke, ton towalenggyam towalenggyam apurento da, “Ɨtemb re rɨga makwa ngai yɨpa negɨr mɨle yomnɨkonj uj okatam o sɨbɨbmetɨm okatam.” 32 Ɨ king Agripa Pestond yomnonj da, “Rako ton maka yoramitonj onggɨtyam kot de Roma mopyam king Kaisam pɨlwa, keako yu men rɨrɨr na tin yopenju.”

*26:14: Ra rɨgayam kau singi kesa tainy gou unganka wɨko wɨngɨrɨnd, ton pɨs ke ɨtarɨk ti yonggyamɨnd. Sɨ kau yonggyamɨp soksok gasa aramkenento kau waina pɨs kak ke ten ogokam pɨs ke ɨtarkam.