Ibru Leta
Yɨpa Ɨtmɨkitijog Rɨgamna Ɨrɨki Ibru Rɨga wa pɨlwa Leta
Isɨpkita Yɨtkak
Onggɨtyam Ibru Leta ɨrɨka rɨga ma b'obogɨl isɨpmari e ajɨ ama rɨka Polte o Apolote. Ɨ ɨrɨka rɨga ɨtemb leta yɨrɨkonj re gar ke utkunda Ibru Rɨga wa pɨlwa na yepiya re bebɨg dɨde b'ɨsadrena mɨle akatenento Palestin eriya o Roma taun wa, dɨde ama rɨka A.D. siksti powa dɨde siksti seben (64-67) kemag gangga nat.
Sɨ opimemb gar ke utkunda rɨgap momta towaina gar ke utkunda mɨle b'ɨtrarkam aukɨto dɨde ket ɨtendam de Ju rɨga waina get ke kesam utkunda mɨle wa bebɨg dɨde b'ɨsadrena map. Ɨ onggɨt pebat yindeny da gar ke utkunda mɨle re otomantijog e komkesa nya ke, ajɨ ma ɨja e ɨt re Ju rɨgaina kesam get ke utkunda mɨle re dɨde. Sɨ Keriso re Godɨm pɨlkae, Ton re ukoijog pumb wa e komkesa aneru ɨ Mose ɨ Yosuwa ɨ dɨde komkesa sɨ rɨga wa pɨlke. Ɨ Tonɨtemb kupkakupka Godɨm pɨlwa sɨ omnɨka mɨle yundwatonj kesam peband sɨ mɨle rɨrɨrɨnd. Sɨ Tina uj kak ke makwa ɨta yɨpa Godɨm sɨ omnɨka mɨle ainy rɨna re kesam peba wɨnɨnd amnɨkenento.
Ɨ sapta ilebenɨnd (11) esɨpkeniny re ongwati gar ke utkunda rɨga dɨde kongga im kesam peba wɨngɨrɨnd. Sɨ ton ket kea jogjog bebɨg dɨde b'ɨsadrena mɨle akatenento gar ke utkunda mɨle owamam ɨ ket ukoijog warɨm b'ogɨl ɨsma dɨde nony b'ɨjawa aramkenento Godɨm pɨlwa gar ke utkunda wɨmenand.
1
Godɨmna B'ɨga Yesu Keriso
Naskand b'ila kesam peba wɨnɨnd, God jogjogpyam bageyam engaeneninonj re jogjog b'engabenga nya kena Ju rɨga yɨtnono omnenam. Ɨ ket onggɨt kikitum wɨnɨnd re kesam peba wɨn b'undwatapu wa awonj, God Ti B'ɨgand yingawonj meranɨm yɨtnono omnenam. Sɨ God Tin yonyitonj komkesa gasa owabɨnta rɨgam, ɨ kwa Ti pɨlkena wub ake gou dɨde komkesa gasa amnɨkinonj. Sɨ Ton enyorki yɨbɨm re Godɨmna b'ogɨl ɨnyomarena kae, ɨ Ton re Godɨmna kukɨpjog rɨga e, ɨ Ton Tina danda kɨma yɨt ke komkesa gasa emorka eyeniny, ɨ dɨde Ton rɨga kɨlkesa amninonj negɨr mɨle ke. Ngɨrpu onggɨt kak ke Ton juwai kɨma pɨpmetɨnd omitonj ukoijog Godɨmna yɨmjog yɨm tab ke de pumb tungg wa.
Keriso re Pumbjog wa e Aneru wa pɨlke
Sɨ Ton ukoijog ɨwɨnti rɨga na awonj aneru wa pɨlke odede rɨngma re Godɨm pɨlke okati Tina nyɨ ɨwɨnti yɨbɨm komkesa aneru waina nyɨ wa pɨlke. Mop nokɨp God makwa ke rɨnggɨt wɨn nat yɨpa anerund yomnonj da,
“Man re Koina B'ɨga et,
sɨ yu Kon kemb Mor B'u e aen.”
Ɨ daka makwa ke yomnonj da,
“Kon Ti B'u e taen,
ɨ Ton re Kor B'ɨga e tau.”
Ajɨ Ton Kerisom pɨlwa nena na odede yɨt yopulitonj. Ɨ onggɨt wɨnɨnd re God Tina naskajog B'ɨga onggɨt gowukoi wa ɨtmɨkitam yomnonj, Ton ɨja naemb jɨ yindenonj da,
“Sɨ komkesa Godɨmna aneru b'ogla kumsos b'amkinam Ti pɨlwa.”
Ɨ Ton aneru wa gatab yindenonj da,
“God Tina aneru amnɨkinonj re rɨb pɨla wɨko rɨga na,
ɨ Tina wɨko rɨga amnɨkinonj re wul dɨmɨl pɨla wɨko rɨga na.”
Ɨ kwa onggɨt B'ɨga gatab yindonj da,
“God, Moina wɨp omnenapu kasa re dadal ngɨrpu kesa e yɨbɨm,
ɨ Man wɨp omnenapu kutɨp ke Moina pumb tungg wɨp yiyenyɨt re dɨmdɨmjog e.
Ɨ Man singi yiyenyɨt re negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle e, ɨ Man singi kesa yomnenyɨt re nenegɨrjog mɨle e.
Sɨ onggɨt mop penaemb God, Moina God, Ton gaya ke meaukonj ukoi sam kɨma,
ɨ God makwa ke yɨpa odede sam yomnɨkonj Moina kegwar wa wɨngɨrɨnd.”
10 Ɨ kwa yɨna pebat yindonj da,
“Yonggyam, otomapu ke Manɨt gowukoi yotobarkot,
ɨ komkesa wub re Moina yɨm ke omnɨki im.
11 Ɨ ton opima negɨr taukanj dem, ajɨ Man ɨndama ɨmnɨneni kesa dadal mɨtɨbnyɨt dem.
Ɨ kwa ton komkesa opima kobɨrgɨm pɨla gujguj taukanj dem.
12 Ɨ Man ten teoromɨnsinyɨt dem gujguj kobɨrgɨm pɨla,
ɨ ket sisɨlɨm sensi tamnɨkinyɨt dem kobɨrgɨm pɨla.
Ajɨ Man Molenggyam ra ɨmnɨneni kesa e mɨtɨbnyɨt dem dadal ngɨrpu kesa,
dɨde Moina kemag ra makwa opima seg taukanj dem.”
13 Ɨ God makwa ke rɨnggɨt wɨnɨnd yɨpa anerund yomnonj da,
“Man omite Koina yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmetɨnd,
ngɨrpu ra ket Kon Moina geja rɨga gou wa tamninyɨn dem
dɨde taramisinyɨn dem Moina pɨs wɨrand Moina danda ondratenam towa kumbɨnd.”
Ajɨ Ton Kerisom pɨlwa nena na odede yɨt yopulitonj. 14 Sɨ rɨdede rɨga im aneru? Ton komkesa re wɨngawɨnga im dɨde Godɨmna wɨko rɨga im yena re God etmɨkisinonj Tina wɨko omnɨkam. Nokɨm da ɨdenat ton ten yɨm takauranj yepiya ra yɨrkokar owabɨndenyi.