Pilemon Leta
Polɨmna Ɨrɨki Pilemonɨm pɨlwa Leta
Isɨpkita Yɨtkak
Onggɨtyam Pilemon Leta ɨrɨka rɨga re Polte. Ɨ Pol ɨtemb leta yɨrɨkonj re Pilemonɨm pɨlwa na yet re ti rɨga yɨbnonj Kolosai taunɨnd. Sɨ b'ogla ama rɨka A.D. pipti nain dɨde siksti wan (59-61) kemag gangga nat yɨrɨkonj.
Pilemonɨmna wɨko rɨga Onesimo yurowam ke wulkɨp akasinonj Pilemonɨm pɨlke, dɨde ket b'ɨkonj Roma taun wa. Sɨ re ket ton Roma taun wa yɨbnonj, ton ket ademb de Polɨnd yodaronj, ɨ dɨde ket kea gar ke utkunda rɨga awonj. Seg Pol ket Onesimond onggɨt leta kɨma yɨtmɨkitonj Pilemonɨm pɨlwa. Ɨ Pol ket Pilemonɨnd yɨtenawonj da, “Man b'ogla Onesimomna negɨr mɨle awɨr tamninyɨt, ɨ ɨja na ket yɨr ɨpket ɨt re Kerisom pɨlɨnd gar ke utkunda yɨnggan re dɨde. Ajɨ goro odede wɨp yɨr ɨpkɨm ɨt re b'ɨkeni wɨko rɨga re dɨde.”
Onggɨtyam kutkut leta dɨde nɨnda leta opi re Epeso, Kolosai, ɨ dɨde Pilipo re odede wɨp ogenaya im da “Sɨbɨbmet Leta”. Mop nokɨp opimemb leta ɨrɨki re Polɨmna im, re ton yiyata kɨma naskajog sɨbɨbmetɨnd yɨbnonj de Roma taun wa.
1
Simesime Yɨtkak
Simesime! Kon Pol yete re sɨbɨbmet rɨga nɨbnyɨn Keriso Yesu map, dɨde meraina gar ke utkunda rɨga Timote, sɨn ɨtemb leta yɨrɨkya re Pilemon mor pɨlwa e yete re man sowa ɨmɨnjog gar ke singi iyeni rɨga mɨbnyɨt dɨde sowa wɨkomad e mɨbnyɨt, ɨ sowa ngɨmɨr Apiyam pɨlwa, ɨ sowa geja rɨga pɨla danda kɨma wɨkomad Arkipom pɨlwa, ɨ dɨde kwa onggɨt sosim pɨlwa rɨnte re b'eoma yokateneny moina metɨnd. Wurar dɨde ngɨmbla wɨn kɨma mera B'u Godɨm pɨlke dɨde Yonggyam Yesu Kerisom pɨlke.
Godɨm pɨlwa Sɨteket Yɨt Pilemonɨm gatab
Ɨ ita wɨnɨnd ɨte re kon men nyɨ muwatenyɨn yɨr opmita wɨnɨnd, kon ɨta mor gatab kor B'u Godɨnd sɨteket yɨt yomnɨkenenyɨn. Mop nokɨp kon ɨta utkundenenyɨn moina singi b'iyena mɨle gatab dɨde gar ke utkunda mɨle gatab yɨt. Sɨ man re b'obogɨl im singi eyeninyɨt Godɨmna yɨna rɨga, ɨ dɨde man ɨta Yonggyam Yesum pɨlɨnd danda kɨma gar ke utkunda yoramitenyɨt. Ɨ kon kwa yɨr opmitenenyɨn da man b'ogla danda kɨma moina gar ke utkunda mɨle yingg iyenenyɨt rɨga wa yɨrkokar okatam, sɨ man ɨdenatemb komkesa b'ogɨl gasa kupka wumɨrjog tauket rɨnsim re sɨn omnɨka eyenindam Kerisom esourenam. Sɨ moina singi b'iyena mɨlet ma sobijog na gar samɨm dɨde b'ugowam nomnenenyɨm, mop nokɨp kor gar ke utkunda yɨnggan, man kea yɨna rɨga waina kukɨp ngɨmbla amnɨkeneninyɨmɨt.
Onesimom gatab B'arkita Yɨt
Ɨ kon re Kerisomna ɨtmɨkitijog rɨga nyɨ kɨma en. Sɨ onggɨt paemb kor ɨta ukoijog danda nɨbnau moga kesa men ingawam onggɨtyam mɨle omnɨkam rɨnte ra man b'ogla omnɨket. Ajɨ yu kon, Pol re ke mid en, dɨde sɨbɨbmet nate nɨbnyɨn Keriso Yesu map. Sɨ kon ma ingawa yɨt e motɨnyɨn, ajɨ kon b'ɨtena oramisɨn mor pɨlwa ra singi b'iyena mɨle kɨma e. 10 Sɨ onggɨt paemb kon men mɨtenaen kor b'ɨga Onesimom gatab yet re koina b'ɨgam awonj re kon sɨbɨbmetɨnd nɨbnenenond. 11 Sɨ naskand ton re mor pɨlwa negɨr mɨle omnɨka rɨga na yɨbnonj, ajɨ yu ton re kea mor pɨlwa dɨde kor pɨlwa b'ogɨl yɨm b'akawa rɨga e aeny. 12 Ɨ ton re koina gar ke nony ɨjai rɨga e yɨbɨm, ajɨ kon tin ɨta ɨtmɨkisɨn mor pɨlwa. 13 Mop nokɨp yu kon God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt mapae sɨbɨbmetɨnd ɨjobɨki nɨbnyɨn, sɨ kon singi en da man b'ogla metket kor pɨlwa ken yɨm okaenam. Ajɨ mor awɨr e nya ainy ken yɨm okaenam. Sɨ kor ɨja e ukoijog singi ainy da kon tin owama iyenyɨn dɨkɨnd sɨbɨbmetɨnd kon kɨma, nokɨm da ɨdenat ton onggɨtyam moina yɨm b'akawa pɨpmet okas ken yɨm okaenam. 14 Ajɨ kon ma singi en moina ɨmjati kesa koina singi rɨrɨrɨnd jabajaba Onesimond owamam dɨkɨnd ken yɨm okaenam. Nokɨm da ke moina b'ogɨl wɨko maka koina ɨl ongka ke rawɨk, ajɨ b'ogla ra moinajog singi ke tawɨk. 15 Nangga mop pena Onesimo b'ɨkenonj mor pɨlke re mɨnda amaya God singi na da ton man kɨma wetaweta tainy sobijog ganggand, nokɨm da ɨdenat ton yɨmta ke tɨtenj mor pɨlwa man kɨma dadal ngɨrpu kesa wɨmenam. 16 Nangga ma jɨ rada ton re moina wɨko rɨga e yɨbɨm, ajɨ ton ma rɨrɨr e yu jaba wɨko rɨga nena ɨbɨm naskand re dɨde. Mop nokɨp ton re kea gar ke utkunda rɨga na awonj. Sɨ ton kornɨm re ma sobijog singi iyena kɨma yɨnggan e au. Ɨ mornɨm tau ra b'usaya kwa ukoijog singi iyena kɨma gar ke utkunda yɨnggan e. Sɨ ton re gɨm ke moina wɨko rɨga e, ajɨ kwa ton re yɨpa moina gar ke utkunda yɨnggan e Yonggyamɨm pɨlɨnd. Sɨ ton re kea meraina gar ke utkunda yɨnggan e au.
17 Sɨ onggɨt paemb rada man ɨta kon kɨma yɨpand b'inkenyɨt Yonggyamɨmna wɨkond, sɨ man b'ogla ɨja na Onesimond simesime omnyɨt odede wɨp rɨja e re man ken simesime nomnɨkenenyɨt. 18 Ɨ rada ton ke mor nangga negɨr na momnɨkawonj o mɨnda yurowam ke moina wulkɨp emjinonj, man b'ogla tina bebɨg b'ɨtɨsket kor pɨlwa kornɨm urowatam. 19 Ɨ kon Pol ɨtemb ket koinajog yɨm kae mor peba mɨrɨkaen. Sɨ goro nony, kon ɨta mor mɨra mɨtendaen dem tina bebɨg omnɨki gatab. Ajɨ kon ma nok mapae nindenyɨn da man yɨrkokar yokatot re koina wɨko kena. Sɨ onggɨt paemb man molenggyam re wɨngawɨnga ke kornɨm ɨtendam mɨra et. 20 Sɨ gar ke utkunda yɨnggan! Yu man toko koina singi rɨrɨrɨnd Onesimond simesime yomnene Yonggyamɨm nyɨ kɨma. Ɨ ɨngkaemb kon okasɨn b'ogɨl ɨsma, ɨ ket gar ngɨmbla okasɨn Keriso map.
21 Ɨ kon ɨmɨnjog yɨmjasɨn da man ɨta koina yɨt rɨrɨrɨnd b'ogɨl mɨle omnɨket Onesimom pɨlɨnd. Ɨ kwa kon wumɨr en da man ma onggɨtyam koina yɨt rɨrɨrkɨp mɨle nena e omnɨket, ajɨ man ɨta b'usaya mogjog ngole b'atɨndrɨket. Sɨ onggɨt paemb kon onggɨtyam leta mor mɨrɨkaen. 22 Ɨ kwa yɨpa yɨt ɨte da man kor obai rum notngonjenaet. Mop nokɨp kon ɨta netken wa pɨlwa, ra God temjasiny waina yɨr opmita kor gatab sɨbɨbmet ke opendam.
Undwatapu Yɨtkak
23 Ɨ Epapra yete re kon kɨma sɨbɨbmetɨnd yɨbɨm Keriso Yesu map, men madaemb yɨt momɨny. 24 Ɨ kwa koina wɨkomadwar opi re Mak, ɨ Aristarko, ɨ Dema, ɨ dɨde Luk, toda men madaemb yɨt momnyi. 25 Yonggyam Yesu Kerisomna wurar waina wɨngawɨnga kɨma.