13
God ma Yɨnamet gatab Bage Yɨt
(Mat 24:1-2; Luk 21:5-6)
Ɨ re Yesu yɨnamet yɨraronj, yɨpa Tina b'auyaena rɨgat Tin yomnonj da, “Ouyaena rɨga-wɨi! Yɨr angine! O, nomae ukoi motɨr dɨde b'ogɨl otomanti met im opi!” Ɨ Yesu mɨra yomnonj da, “Man opima yɨr anginyɨt opimemb ukoijog met? Sɨ makwa ɨta yɨpa motɨr ɨbɨm dem dɨkɨnd onggɨt goujog motɨr kumbɨnd, komkesa onggɨtyam ukoijog motɨr opima tosmurkanj dem.”
Onggɨt Gowukoi Kikitum Wɨn gatab Yɨt
(Mat 24:3-28; Luk 21:7-24)
Ɨ re Yesu Olib dorɨnd omiti yɨbnonj yɨnamet gatab ke, Petro, Yakobo, Yoan dɨde Andrea ton Yesund wɨgawɨga yerkito da, “Wumɨr nomnine! Rɨim onggɨtyam mɨle pɨta taukanj dem? Ɨ ra onggɨtyam komkesa gasa taukanj dem, nanggamog im ongwata gasa taukanj dem onggɨtyam komkesa mɨle rɨrɨrkɨp omna gatab?” Sɨ Yesu kikitum wɨn gatab yɨt yotomonj da, “Wɨn b'obogɨl yɨr kɨma tekenyɨt! Ke rɨgap wen b'anygɨnena nya ke wɨp ramninem. Ɨ jogjog rɨga opima tuweny dem Koina nyɨ kɨma, dɨde opima jogjog rɨga ugungatena teyenanj dem odede yɨt kɨma da, ‘Kon ɨtemb Keriso.’ Ɨ ton jogjog rɨga ket opima onggɨt b'anygɨnena nya ke wɨp tamnenanj dem. Ɨ onggɨt wɨnɨnd ra wɨn tutkundenindam dem tɨrɨba geja yɨt dɨde tɨrɨba geja gatab bage yɨt, wɨn goro moga tainindam dem. Onggɨtyam gasa opima taukanj dem, ajɨ ɨtemb re ma kikitum wɨn e. Ɨ b'engabenga yɨtam opima gejam owɨnka tuweny dem nɨnda b'enga yɨtam kɨma. Ɨ kwa daka kantri b'engabenga opima gejam owɨnka tuweny dem nɨnda b'enga kantri kɨma. Ɨ opima kwa jijɨg taukanj dem b'engabenga pɨpmetɨnd onggɨt gowukoyɨnd, ɨ dɨde kwa rɨga wa pɨlɨnd opima ukoijog sou wɨn pɨta taukanj dem. Ɨtemb re negɨr wɨn otomapu e, odede wɨp e rɨja e ra konggat naskajog kopa okas mɨna b'ujena wɨngɨrɨnd.
“Ɨ kwa wɨn walenggyam yɨr b'etɨpkindam! Mop nokɨp ton opima wen pumbjog Sanedrin kot wa oramka teyenanj dem ɨ ton opima wen ipowa teyenanj meraina yɨr opmitenapu met nata. Ɨ kwa wɨn opima towɨnkindam dem ukoi gabmani rɨga wa wɨpɨnd dɨde king wa wɨpɨnd, nokɨm da ɨdenat wɨn Kor gatab yɨr ungata rɨga taukindam towanɨm. 10 Ɨ kwa God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt b'ogla naska pɨtapɨta omnena iyenyi dem komkesa b'engabenga yɨtam rɨga wa wɨngɨrɨnd. 11 Ɨ ra rɨgap wen imda teyenanj dem kot wa oramkam, goro wɨn naskanaska nony kubɨr taeninam dem nangga yɨt im wɨn tapurenindam. Ajɨ ra wɨn opurena wɨn okatenya, God opima wa yɨt ogona teyeniny dem opurenam. Sɨ wɨn ɨna yɨt tapurenindam dem. Mop nokɨp yɨt opurena rɨga re ma wɨnpim dem, ajɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngate dem. 12 Ɨ gar ke utkunda rɨga wɨngɨrɨnd opima towainajog nany o yɨnggan kot wa oramka teyenanj dem uj ondrɨkam ɨ dɨde kwa ti b'uɨt ti b'ɨgand. Ɨ b'ɨgap opima towa b'uwar ake towa mogwar geja teyenanj dem dɨde ket ten uj ondrɨka teyenanj dem. 13 Ɨ kwa komkesa rɨgap opima wen singi kesa tamnenanj dem Koina nyɨ map. Ajɨ yepiya ra mɨmkam wɨmena tuweny ngɨrpu ama re de onggɨt gowukoi kikitum wɨn wa, ton ɨta okasi dem dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar.
14 “Ɨ kwa ɨta yɨpa moga kɨma negɨrjog gasa pɨta tainy dem yama re makwa rɨrɨr e wɨmenam yɨna pɨpmetɨnd. Sɨ ra wɨn ɨtemb negɨrjog gasa yɨr ongya dem onyitand yɨna pɨpmetɨnd, —B'ogla ogenka rɨgat nony rawɨk— sɨ onggɨt wɨnɨnd yepiya ra tekeny Yuda eriyand, wɨn dor wa na mogamoga b'ɨtkenindam dem. 15 Ɨ yet ra ton ɨbɨm dem wɨmenam met papkak kumbɨnd,* Onggɨt eriyand met papkak re rɨgaina wɨmenapu na wekenonj odede ɨt re mera kisini o met wɨrand kasa re dɨde. ton goro kwa nanggamog gasa imdam met wɨngɨr wa b'egarɨk dem. Ton komkesa gasa nony b'edasin dem. Ajɨ ton wanakana b'ek dem. 16 Ɨ dɨde yet ra wɨkond ɨbɨm dem sopapund, ton goro kwa rɨtend dem tina oramiti kobɨrgɨm okatam. Ton ɨtemb kobɨrgɨm yerar dem. Ajɨ ton wanakana b'ek dem. 17 Sɨ ukoi kear kɨma! Onggɨt wɨnɨnd dem, ngor kɨma kongga wa dɨde papa b'ɨga kɨma kongga wa pɨlɨnd opima bebɨg dem. Nokɨp ton ma rɨrɨr im wanakana b'ɨtkenanj dem. 18 Sɨ wɨn yɨr topmitenindam da ɨtemb waina b'ɨkenam wɨn goro ngɨwɨr kɨma gɨbɨljog wɨnɨnd rawɨk dem. 19 Mop nokɨp ra ɨtemb wɨn ik dem, ɨta ukoijog bebɨg kɨma b'ɨdgotnena pɨta tainy dem. Sɨ naskand makwa yɨpa odede b'ɨdgotnena pɨta awonj onggɨt gowukoyɨnd God ma gowukoi otobarki otomapu ke ngɨrpu yu, ɨ kwa makwa ɨta yɨmta ke tawɨk dem. 20 Rako Yonggyam maka onggɨtyam wɨn kut yomnonj, makwa rako yɨpa rɨgat yilo okas dem. Ajɨ Ton kea ɨtemb wɨn kut yomnonj Tina obagendi rɨga map yena re Ton abagenjinonj yɨrkokar okawam. 21 Ɨ onggɨt wɨnɨnd ra yɨpa rɨgat wen tamniny dem da ‘Yɨr de, ɨte ta Keriso' o ‘Yɨr de, ama ta Keriso,’ wɨn goro odede yɨt gar ke utkunda ke takatenindam dem. 22 Sɨ opima b'anygɨnena Keriso dɨde b'anygɨnena bageyam pɨta taukanj dem. Ɨ ton kɨd kesa kɨma danda wɨko dɨde moga kɨma danda wɨko opima tamnɨkanj dem rɨga b'anygɨnena nya ke wɨp omnenam. Ajɨ daka ton kwa opima towaina kupka danda ondratena teyenanj dem, nokɨm da ɨdenat ton b'anygɨnena nya ke God ma obagɨki rɨga daka wɨp tamnenanj b'anygɨnena nya wa. 23 Sɨ wɨn yɨr kɨma tekenyɨt, yu Kon kea naska kana wen wumɨr amneninyɨn.
Rɨgamna B'ɨga Ɨtendam Wɨn gatab Yɨt
(Mat 24:29-31; Luk 21:25-28)
24 “Ajɨ onggɨt wɨnɨnd ra ɨtemb ukoijog bebɨg kɨma b'ɨdgotnena seg tainy,
lomkongga ɨta sɨbɨb tainy dem,
dɨde kwa ɨta mobiror awɨr tainy dem.
25 Ɨ dɨde ɨki opima ɨsoka tuweny dem wub kumb ke,
dɨde kwa danda gasa rɨnsim re pumb wa wekeny opima b'utuwongnenanj dem.
26 Onggɨt wɨnɨnd dem rɨgap ɨta Rɨgamna B'ɨga yɨr iyi dem moi borand menonɨnd ukoi danda kɨma dɨde b'ogɨl ɨnyomarena kɨma. 27 Ɨ ket ɨtemb Rɨgamna B'ɨga ɨta ukoijog bibol ara kɨma Tina aneru tetmɨkeniny dem onggɨt gowukoi wa, ɨ dɨde Tina obagɨki rɨga bobo tamnɨkanj dem gowukoi komkesa gatab ke, gowukoi ngɨrpu ke ngɨrpu wub kumb ngɨrpu wa.
Pig Wulɨm pɨlke Wɨn Ongwatam Ouyaena Yɨt
(Mat 24:32-35; Luk 21:29-33)
28 “Ɨ Pig wulɨm pɨlke yɨpa tendam yɨt ouyaena yokata. Sɨ yɨt ɨja emb jɨ da ra wul bɨa rɨna re rom kesa rogɨlkak wekeny gɨbɨljog wɨnɨnd, ton ket bodaboda taukanj nyɨ kɨma dɨde sisɨl wɨl tɨkkanj salsal rom kɨma, sɨ wɨn ɨta wɨn ongwasya da, ‘Kemb momta e pembpemb wɨn.’ 29 Sɨ ra wɨn odede gasa yɨr tangindam dem aukand rɨnsim re Kon amneninyɨn, wɨn nony ke ongwasya dem da Rɨgamna B'ɨga ke nya nate dɨde momta e openda mora wa. 30 Ɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da rɨga yepim re yu onggɨt gowukoyɨnd wekeny, ton yɨmta kaim uj taukanj dem, ajɨ naskajog onggɨtyam komkesa gasa towa liyal im taukanj dem. 31 Sɨ wub ake gou osiya b'eteomnenya dem, ajɨ Koina yɨtkak makwa ngai opima b'eteomnenanj dem.
Makwa Yete Wumɨr Kikitum Bibɨr dɨde Wɨn gatab
(Mat 24:36-44)
32 “Ɨ makwa ɨta yete wumɨr onggɨtyam bibɨr dɨde wɨn gatab. Pumb tungg anerup toda makwa wumɨr im, ɨ kwa toda B'ɨga ma wumɨr e, ajɨ yɨpaina B'uta Tinta wumɨr. 33 Sɨ wɨn yɨr kɨma tekenyɨt, goro yɨt tungɨm, Nɨnda Grik peband kwa da, “goro yɨt tungɨm ajɨ yɨr na topmitenindam.” mop nokɨp wɨn ma wumɨr im rɨdenate wɨn ik. 34 Ɨja emb jɨ Koina yɨt rɨngma ra yɨpa rɨgat tina met ɨrar ɨ paja tungg wa yik, ɨ ket tina wɨko rɨga wa danda takainy yɨpayɨpa rɨga wa pɨlwa towaina wulpok wɨko omnɨkam. Ɨ ton kwa mora yɨr ɨpka rɨgand ɨta ingau da, ‘Yɨr opngendi na mɨtɨbnyɨt!’ 35 Sɨ onggɨt paemb yɨr opngɨki wekene, mop nokɨp wɨn ma wumɨr im rɨnggɨt wɨn nate met yonggyam tɨtenj, mɨnda rɨka sɨ imokand, mɨnda sɨdɨrɨnd, mɨnda sɨwɨny pauro arand, o mɨnda ɨspara momtand. 36 Ra Yonggyam rɨdenat ra tɨtenj, goro wen yutungand radarin dem. 37 Sɨ ɨtemb jɨ Kor yɨt komkesa rɨga wa pɨlwa da, ‘Yɨr opngɨki wekene!’ ”

*13:15: Onggɨt eriyand met papkak re rɨgaina wɨmenapu na wekenonj odede ɨt re mera kisini o met wɨrand kasa re dɨde.

13:33: Nɨnda Grik peband kwa da, “goro yɨt tungɨm ajɨ yɨr na topmitenindam.”