14
Ju Rɨgap Yesund Ongandam Yɨsamko
(Mat 26:1-5; Luk 22:1-2; Yoan 11:45-53)
Ɨ Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Bibɨr dɨde Yist kesa Bred Wɨn gatab re yɨpa wɨn nat aukenenonda. Ɨ yɨpa wɨnɨnd re ket nɨmog bibɨr nena na yɨr ungawam komb awonda osiemb nɨmog mɨle aukam, yɨna mopyam sɨ rɨga, dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap nya arakto rɨdede rabem nya kae Yesund wɨgawɨga yɨmɨnd usunasi dɨde ket uj tama onganji. Ɨ ton endento da, “Ma onggɨtyam diyamdiyam wɨn nate onganju, nokɨp ke rɨga wa wɨngɨrɨnd soro kɨma bebɨg mɨle rawɨk.”
Yɨpa Konggat Ngɨrangngɨrang Gaya ke Yesund Yeaukonj
(Mat 26:6-13; Yoan 12:1-8)
Ɨ yɨpa wɨnɨnd Yesu yɨbnonj Simonɨmna metɨnd Betaniya tunggɨnd yet re naskand leprosi kopa kɨma yɨbnonj. Ɨ re Yesu owoupu kasand omiti yɨbnonj diyam awowɨnd, yɨpa kongga Ti pɨlwa tikonj yɨpa ukoi mɨra kɨma b'ogɨl ngɨrangngɨrang gaya kɨma ogenaya da “nad” yɨpa otomanti alabasta gɨmo botolɨnd. Ɨ ɨtomb kongga ket onggɨtyam gɨmo botol kuna yɨsambendonj ɨ dɨde Yesum mopɨnd kupkakupka yɨgmarkonj. Re nɨnda rɨgap tina mɨle yɨr yongo, ton ket komliu aukɨto dɨde towalenggyam yɨt b'ɨsateno da, “Nangga pae ton jabakɨpɨnd onggɨtyam ngɨrangngɨrang gaya yesomneny? Mop nokɨp rako men onggɨtyam ngɨrangngɨrang gaya yosogu, keakoa men rɨrɨr na ukoijog wulkɨp yokasu rɨka ama wan tausɨn eit andred (1,800) ɨ nɨnda tumɨnd Kina* Grik peband da “tri andred (300) Denari” Ɨ yɨpa Denari wulkɨp re yɨpa rɨga ma yɨpa bibɨr wɨko mɨra na. dɨde ket agonindam nɨnda gasa kesa rɨga wa.” Ajɨ Yesu ten amninonj da, “Wɨrara! Nangga ma wɨn tin bebɨgɨm ɨl wongkya? Ton kea Kornɨm b'ogɨl mɨle yomnɨk. Mop nokɨp gasa kesa rɨga opima wɨn kɨma wekeneny ita wɨnɨnd. Sɨ ra wɨn singi taindam b'ogɨl gasa ke ten yɨm okaenam, wɨn rɨrɨr im ita wɨnɨnd omnɨkam. Ajɨ Kon ma ɨta ita wɨnɨnd wɨn kɨma nɨtɨbnenenyɨn. Nangga na re ton Kor pɨlɨnd yomnɨk, ɨtemb re kupkakupka tina singi dɨde danda kɨma omnɨki mɨle emb jɨ. Ɨ kwa ton Koina jɨwɨnd ngɨrangngɨrang gaya yɨgmarɨk re Koina jɨ tulatula eungitam ongonjena mɨle e. Sɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da rokate ra God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenenyi dem komkesa gowukoyɨnd, onggɨt konggamna omnɨki mɨle daka kwa ɨta usenenyi dem tinɨm nony iyenam.”
Yudas Tɨrɨr Yomnonj Yesund Tɨb Iyenam
(Mat 26:14-16; Luk 22:3-6)
10 Ɨ Twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga wɨngɨrɨnd Yudas Iskariyot yikonj yɨna mopyam sɨ rɨga wa pɨlwa, nokɨm da ɨdenat ton Yesund tɨb yii towa pɨlwa. 11 Sɨ re ton yɨna mopyam sɨ rɨgap onggɨtyam yɨt utkundo, ton ma sobijog sam na aukɨto dɨde ket towaina tɨrɨr omni yɨt yusekawo da, “Sɨ b'ogɨl e. Sɨn wulkɨp kae tɨb mɨra motɨnau.” Onggɨt kak ke Yudas ket b'ogɨl wɨn oraka yiyonj Yesund okawam towa pɨlwa.
Yonggyam kɨma Kikitum Diyamdiyam
(Mat 26:17-25; Luk 22:7-14, 21-23; Yoan 13:21-30)
12 Ɨ Yist kesa Bred Wɨn wɨngɨrɨnd, re naskajog bibɨr awonj, ton Ju rɨgap mamoi epouto ongongɨm Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Bibɨrɨm. Yesu ma b'auyaena rɨgap Tin yerkito da, “Rɨtama Man singi aet sɨn menon okasu dɨde amaemb de sɨn motngonjenau Mornɨm owowɨm meraina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam?” 13 Seg ket Yesu Tina nɨmog b'auyaena rɨga engaukonj da, “Ra wɨn ekya de Yerusalem taun wa, yɨpa rɨgat wen osiya wɨpwɨp tamɨny dor nyɨkak iyoyɨnd. Sɨ wɨn tin yɨmta undokya dor. 14 Ra ton b'ɨtgar dor yɨpa met wa, wɨn onggɨt met yonggyamɨnd wumɨr omnya dor da, ‘Ouyaena Rɨgat men momɨny da, “Rote jɨ Koina obai rum rokate ra Kon Koina b'auyaena rɨga kɨma meraina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam omnɨken?” ’ 15 Ɨ ɨta ton wen tauyau dor pumb ke tula ongonjeni ukoi rum. Sɨ wɨn ɨndamaemb meranɨm diyam ongonjenya dor.” Seg ket Yesu ten etmɨkitonj. 16 Sɨ onggɨt nɨmog b'auyaena rɨgap yiwatonda dɨde ket opendonda Yerusalem taun wa. Ɨ gasa ɨja na adarinonda rɨngma na re Yesu ten amnenonj, ngɨrpu demb de ket ton Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam yongonjenonda. 17 Ɨ re sɨ yimokonj, Yesu onggɨt met wa opendonj Tina Twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga kɨma. 18 Ɨ ton ket owou ongonjeni kasa wa tuwonj, ɨ ton omnɨkto ɨ dɨde ket diyam auto. Onggɨt diyam awowɨnd, Yesu amninonj da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da wa wɨngɨrɨnd yɨpat yete re Kon kɨma diyam au, tontemb Ken tɨb nii dor.” 19 Sɨ b'auyaena rɨgap gar bebɨg aukɨto dɨde yɨpayɨpa yɨgekeno da, “Ma konten?” 20 Ɨ ket Yesu mɨra amninonj da, “Ton re wa twelp (12) wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga e yete re Kon kɨma gɨlgɨl owou yɨsongg pleto wa. 21 Sɨ b'ogɨl e Rɨgamna B'ɨga uj okas dem rɨngma re God ma yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm Ti gatab. Ajɨ onggɨt rɨgam yet ra Rɨgamna B'ɨgand tɨb iyeny, ukoi kear kɨma e tinɨm, nokɨp ton ukoijog bebɨg nate tau dem. Ti keako b'ogɨl na jɨ rako ton maka ukendonj ti mogɨm kom ke.”
Kikitum Diyampund Areto
(Mat 26:26-30; Luk 22:15-20; 1Kor 11:23-25)
22 Re Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga diyam auto, Yesu yɨpa sana nganja yokatonj ɨ Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj, ngɨrpu ket yipkɨkonj dɨde agoninonj Tina b'auyaena rɨga wa pɨlwa. Ɨ Ton yindonj da, “Wɨn yokata! Ɨtemb re Koina jɨ e.” 23 Seg ket Yesu kwa yɨpa kapo yokatonj dɨde Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj, ngɨrpu ket Tina b'auyaena rɨga wa kapo akawonj towanɨm onayam. Ɨ ket komkesa rɨgap yonayo onggɨt kapo ke. 24 Towa onayand Yesu yindonj da, “Ɨtemb kapond nyɨ re Koina outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt kɨma kus e rɨnte re Kon yɨgmarken jogjog rɨga wa yɨrkokar okawam. 25 Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da Kon makwa ɨta b'usaya onaen dem greip kɨp ke omnɨki wain, ngɨrpu onggɨt bibɨrɨnd ra Kon sisɨl wain onaen dem wɨn kɨma demb de God ma pumb tungg wa.” 26 Sɨ diyamdiyam seg ke ton ger yɨtango dɨde ket yiwato de Olib dor wa.
Petromna Yesund Oena gatab Bage Yɨt
(Mat 26:31-35; Luk 22:31-34; Yoan 13:36-38)
27 Ɨ Yesu ket Tina b'auyaena rɨga amninonj da, “Wɨn opima komkesa sap totekindam dor dɨde kak nɨtɨaya dor onggɨt mɨle map rɨnte ra tawɨk Kor pɨlɨnd, mop nokɨp yɨt ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm yɨna peband da,
‘Kon ɨta onganjɨn dem mamoi yɨr ɨpka rɨga,
sɨ ket opima mamoi wetaweta b'ɨtkenanj dem.’
28 Ajɨ onggɨt kak ke ra Kon tutnyisɨn dem uj ke, sɨ wɨn yɨmta kaim wuyɨt dem de Galili wa ajɨ Kon naska e neken dem.” 29 Seg Petro ket Yesund yomnonj da, “Nangga ma jɨ ra ton komkesa rɨgap sap totendanj dor dɨde kak mɨtɨayi dor, ajɨ kon kolenggyam ra makwa ɨta sap totenjɨn dor dɨde kak mɨtɨaen dor.” 30 Ɨ Yesu ket tin mɨra yomnonj da, “Kon ɨmɨnjog men motɨnyɨn da yu sɨwɨny yɨmta kena pauro nɨmogɨm ara tuweny dor, ajɨ man naska Ken ɨta nowapyam notiyenyɨt dor.” 31 Ajɨ Petro danda kɨma yindonj da, “Ra Man uj taet, koda b'ogla uj rawɨn Man kɨma. Ajɨ kon makwa ɨta motiyenyɨn.” Ɨ komkesa b'auyaena rɨgap toda komkesa ɨja na endento.
Yesu ma Yɨr Opmita Getsemanind
(Mat 26:36-46; Luk 22:39-46)
32 Ɨ re Yesu Tina b'auyaena rɨga kɨma menon yokato yɨpa pɨpmet wa nyɨ da Getsemani, Yesu ten amninonj da, “Kon yɨr e topmitenyɨn. Sɨ wɨn omandemb omnɨki wekene, ngɨrpu ra Kon tɨtenjɨn dor wa pɨlwa.” 33 Ɨ Yesu tena Ton kɨma eyinonj, opi re Petro, Yakobo dɨde Yoan, ɨ ket sobijog b'ɨsonkitonj paja wa. Seg Ton ket ngor wa gar moga dɨde gar bebɨg b'atomonj. 34 Seg ket Ton ten amninonj da, “Koina wɨngawɨnga ma sobijog gar kopa e ainy momta uj okatam. Wɨn wekene dɨkɨnd dɨde yɨr opngɨki wekene!” 35 Ɨ re ɨngkek ket Ton sobijog paja wa b'ɨsonkitonj, gou wa sap otendonj dɨde Godɨm pɨlwa yɨr opmitenonj da, “Rada Man rɨrɨr et, Man onggɨtyam bebɨg wɨn Kor pɨlke yewaikite!” 36 Ɨ Ton kwa yɨr opmitonj da, “O Abu! Komkesa gasa re rɨrɨr im Mornɨm omnɨkam. Onggɨtyam Koina b'ɨdgotnena kapo yewaikite Kor pɨlke. Ajɨ goro Koina singi ke, ajɨ Moina singi kena.” 37 Seg Ton ket ɨtendonj nowa b'auyaena rɨga wa pɨlwa ɨ adarinonj towa yutungand. Seg Ton ket Petrond yomnonj da, “Simon! Man yɨt e weget? Rɨngma, mor awɨr e danda yɨpa odede sobijog wɨnɨnd yɨrkokar wɨmenam? 38 Yɨr opngɨki wekene, dɨde yɨr opmitenina! Nokɨm da ɨdenat maka wɨn Satanamna otonkena takatenindam. Waina wɨngawɨnga ukoi singi im Kon kɨma yɨr opngɨki wɨmenam, ajɨ waina jɨ re yarɨm im dɨde danda kesa im.” 39 Onggɨt kak ke Yesu b'usaya yikonj dɨde yɨr opmitonj Godɨm pɨlwa odede rɨngmena re naskand yerkitonj. 40 Ɨ re Ton kwa ɨtendonj opimemb b'auyaena rɨga wa pɨlwa, Ton kwa b'usaya adarinonj towa yutungand. Ɨ towaina yɨrkɨp re bebɨg na yutɨtɨp wekenonj. Sɨ onggɨt penaemb ton makwa rɨrɨr na aukɨto Yesund mɨra omnam. 41 Ɨngkek ket Yesu b'usaya nowam yɨr opmitam yikonj. Ɨ re ɨtendonj towa pɨlwa, Ton ten amninonj da, “Wɨn yutunga dɨde wɨram nasim dadal wekenyɨt. Omandemb seg aina! Wɨn ke ɨte ke ik. Yɨpa rɨga ke Rɨgamna B'ɨga tɨb yii negɨr mɨle rɨga wa yɨm kumb wa. 42 Utnɨkinam, men ket wowɨn Kor tɨb iyoyam rɨgam pɨlwa! Yɨr, ɨtemb ke ton ik Kor wus wa.”
Rɨgap Yesund Yɨmɨnd Yusunato
(Mat 26:47-56; Luk 22:47-53; Yoan 18:3-12)
43 Ɨ ket onggɨt wɨnɨnd re Yesu dɨdea yɨt opurenand yɨbnonj, Twelp (12) b'auyaena rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga Yudas ikonj yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga ɨ dɨde Ju rɨga waina elda rɨga wa pɨlke yɨpand ukoi rɨga bobo kɨma yepiya re geja giri dɨde kibam yɨmɨnd teito. 44 Ɨ ɨtemb tɨb iyoi rɨga, Yudas kea towa pɨlwa wumɨr yoramitonj da, “Ra yena ra kon ikwasɨn dor omongnena kɨma, ɨtemb jɨ rɨga. Sɨ wɨn Tin b'obogɨl emorkya, ɨ ewatɨnti yɨr ɨpka iya dor.” 45 Sɨ re ton Yudas yikonj Yesum pɨlwa, ɨ odenja Yesund yomnonj da, “Ouyaena Rɨga!” dɨde Tin yomongnenonj. 46 Ɨ odedend ket opimemb rɨga Yesum pɨlwa b'ɨsonkurto ɨ ket Ti pɨlɨnd yɨm aramkɨto ɨ dɨde ket yɨmɨnd yusunato. 47 Ajɨ onggɨt wɨnɨnd Yesu kɨma owɨnki rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat tina geja giri yɨtrɨngatonj metkak ke, ɨ ket yɨna mopyam sɨ rɨgamna wɨko rɨga ma yɨpa yɨpya rom yɨpmarkitonj dɨde ket gou wa ɨsendonj. 48 Ɨ ket Yesu opimemb rɨga amninonj da, “Ma wɨn Kena okatam notupya geja giri dɨde kibam kɨma odede wɨp rɨngma ra wɨn raskol rɨga okasya? 49 Bibɨr weanjweanj Kon wen ouyaenand nɨbnenenyɨmɨn yɨnametɨnd, ajɨ wɨn maka Ken yɨmɨnd nusunasma. Ajɨ yu wɨn odede nenegɨr nya ke Ken nokasya, nokɨm da ɨdenat opimemb yɨna peba yɨtkak rɨrɨrkɨp taukanj.” 50 Seg ket komkesa b'auyaena rɨgap Yesund yɨraro dɨde b'ɨkento.
51 Onggɨt wɨnɨnd yɨpa sisɨl rɨgat Yesund yɨmta yundokonj, ɨ dɨde ton makwa nangga na b'ikiti yowamonj, ajɨ ɨna labalaba ke tina jɨ b'ɨkangɨndi yɨbnonj. Ɨ rɨgap kea tin yokato labalaband. 52 Ajɨ ton ket tina labalaba otokendonj dɨde ton wɨ kesa na b'ɨkonj.
Yesu Onyitonj Ju Rɨga waina Memba Wɨpɨnd
(Mat 26:57-68; Luk 22:54-55, 63-71; Yoan 18:13-14, 19-24)
53 Ɨ re rɨgap Yesund yiyo yɨna mopyam sɨ rɨgam pɨlwa, komkesa yɨna mopyam sɨ rɨga, Ju rɨga waina elda rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga yɨpand b'eomkurto. 54 Ɨ Petro kea Yesund pajapaja yɨmta undoka yiyonj, ngɨrpu ama re yɨna mopyam sɨ rɨga ma met kara mora dunda wa. Ɨ ton ket nɨnda yɨnamet yɨr ɨpka rɨga kɨma yɨpand omitonj dɨde ket wul wusɨnd gɨbɨl b'ɨrnand yɨbnonj. 55 Ɨ re kot yɨpangendo, yɨna mopyam sɨ rɨgap dɨde komkesa Ju rɨga waina Sanedrin membap Yesund ongandam nya oraka eyento. Ajɨ makwa adarkɨto negɨr yɨtkak Yesum gatab. 56 Mop nokɨp jogjog rɨgap b'anygɨnena yɨt ke Ti gatab yɨr ungata yɨt apurento, ajɨ opimemb towaina yɨr ungata yɨt re makwa yɨpa rɨrɨrkɨp aukɨto. 57 Ɨ kwa daka nɨndap owɨnkɨto mopyam sɨ rɨgam wɨp wa dɨde ket b'anygɨnena yɨt ke Ti gatab yɨr ungata yɨt apurento. 58 Sɨ ton odede apurento da, “Sɨn Tina opurena utkundonda odedemb da, ‘Ɨta Kon demb rɨgaina yɨm ke orangi yɨnamet iporken dem, ɨ ket nowa bibɨr wɨngɨrɨnd Kon ɨta yɨpa b'enga yɨnamet orangen dem, sɨ ɨtemb met ra ma rɨgaina yɨm ke omnɨki e dem.’ ” 59 Nangga ma jɨ da towaina yɨt jogjog na, ajɨ onggɨtyam towaina yɨr ungata yɨt re makwa toda yɨpa rɨrɨrkɨp aukɨto. 60 Seg re ket yɨna mopyam sɨ rɨga onyitonj rɨga wa wɨpɨnd, ton ket Yesund yerkitonj da, “Nangga pae Man maka mɨra nomninyɨt? Ropim Mor pɨlke yɨt onggɨtyam negɨr yɨr ungata yɨt gatab rɨnte re nɨmog rɨgap Mor pɨlwa iya?” 61 Ajɨ Yesu re mumakesa na yɨbnonj dɨde rawɨr kwa Ton mɨra amninonj. Sɨ b'usaya kwa yɨna mopyam sɨ rɨgat Tin yerkitonj ket da, “Rɨngma, Man Keriso, Godɨmna B'ɨga et yena re rɨgap yewangaenenyi?” 62 Ɨ ket Yesu mɨra yomnonj da, “Kon ɨtemb rɨga.
Wɨn ɨta Rɨgamna B'ɨga yɨr ongya
omiti Komkesa Dandam Rɨgɨb Rɨgamna yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmetɨnd
ɨ kwa menonɨnd moi kumbɨnd wub kumb ke.”
63 Ɨ re yɨna mopyam sɨ rɨga Yesu ma yɨt utkundonj, ton kea ket soro kɨma tina kobɨrgɨm yɨnyowendonj. Ɨ ket ton rɨga amninonj da, “Nangga mim men ket kwa yɨr ungata yɨt arakindam Ti gatab? 64 Wɨn kea Tina Godɨnd ɨsadrena yɨt utkunjya. Rɨdede im wɨn singi aindam Ti gatab?” Seg ket komkesa rɨgap towaina negɨr ma b'ɨsagɨka omni yɨt ke yomneno Yesund ongandam. 65 Ɨ ket nɨnda rɨgap Yesund kea auya ɨtmanda yiyeno, ɨ Tina wɨp yutwangko dɨde yipowo towaina yɨmkɨk ke odede yɨt kɨma da, “Yepim mipoi? Wumɨr nomnine!” Ɨ yɨnamet yɨr ɨpka rɨgap toda kwa Tin ipowa kɨma yokato.
Petro Yesund Yoenonj
(Mat 26:69-75; Luk 22:56-62; Yoan 18:15-18, 25-27)
66 Re Petro yɨna mopyam sɨ rɨga ma met kara wɨngɨrɨnd kot aba wa yɨbnonj, yɨpa yɨna mopyam sɨ rɨga ma wɨko ngɨmngai tikonj ti pɨlwa. 67 Re ket ton Petrond yɨr ɨpka yiyenonj gɨbɨl b'ɨrnand wul wusɨnd, ɨ ket kwa ton tina wɨp b'obogɨl yɨtapnenonj, ɨ yomnonj da, “Man yɨpa onggɨt Najaret tunggam, Yesu kɨma wɨmena rɨga et.” 68 Ajɨ Petro b'aenonj da, “Kon makwa wumɨr en, ɨ makwa ɨta kon nony auken man nangga yɨt im apureninyɨt.” Ɨ ton ket kot aba ke yikonj mora gatab wa. [Ɨ ket pauro ara yikenonj.] 69 Ɨ re ket onggɨt wɨko ngɨmngayɨt b'usaya tin yɨr yongonj, ɨ ton ket b'usaya yɨt apulisinonj rɨga wa pɨlwa yepiya re owɨnki wekenonj ti wusɨnd da, “Ɨtemb re rɨga yɨpa Tina yɨmta undoka rɨga e.” 70 Ɨ Petro ket b'usaya b'aenonj. Seg sobijog wɨn kak ke rɨga yepiya re owɨnki wekenonj ti wuswusɨnd Petrond yomno da, “Ɨmɨnjog e man yɨpa Tina yɨmta undoka rɨga et, mop nokɨp madaka yɨpa Galili rɨga et.” 71 Ajɨ Petro odede negɨr yɨt ke yɨt yotomonj da, “Ra kon b'atɨnygɨnenyɨn, kon God ma sake ɨta okasɨn dem,” dɨde Yesum gatab danda kɨma tɨrɨr yɨt ke b'aenonj da, “Kon ma wumɨr en emb jɨ rɨga ya gatab im re wɨn apurenindam.” 72 Seg ket odenja pauro nɨmogɨm ara yikenonj, sɨ Petro ket kea nony aukonj yɨtkak rɨna re Yesu apureninyɨm ti gatab da, “Yu sɨwɨny yɨmta kena pauro nɨmogɨm ara tuweny dor, ajɨ man naska Ken ɨta nowapyam notiyenyɨt dor.” Ɨ ton ket ukoi gar bebɨg awonj dɨde yii nena ket yindonj.

*14:5: Grik peband da “tri andred (300) Denari” Ɨ yɨpa Denari wulkɨp re yɨpa rɨga ma yɨpa bibɨr wɨko mɨra na.