15
Pilatomna B'ɨsagɨka Omni Yɨt Yesund Ongandam
(Mat 27:1-2, 11-26; Luk 23:1-5, 13-25; Yoan 18:28-38)
Ɨ ɨsparki ke sɨtawarjogɨnd, odenja yɨna mopyam sɨ rɨgap, Ju rɨga waina elda rɨga ɨ Ju rɨga waina gog
ouyaena rɨga ɨ dɨde komkesa Ju rɨga waina Sanedrin memba kɨma yɨpand yɨt ɨglenena seg aukɨto dɨde ket yɨt yɨmjato. Seg re ket ton ket Yesund yɨjobɨko ɨ yiyo ɨ dɨde ket Pilatom yɨm kumb wa yoramito. Ɨ Pilato Yesund yerkitonj da, “Ma Man Ju rɨga waina king et?” Ɨ Yesu mɨra yomnonj da, “Owɨ, kemb man mindenyɨt.” Ɨ kwa yɨna mopyam sɨ rɨgap Pilatond jogjog negɨr yɨt ke yɨt yugwateno Yesum gatab. Sɨ Pilato b'usaya Yesund yerkitonj da, “Nangga pae Man maka mɨra nomninyɨt? Man yɨr de, komkesa towaina negɨr yɨt rɨnsim re ton kor pɨlwa eyenanj Mor gatab b'ɨsagɨkam?” Ajɨ Yesu makwa ngai mɨra yomnonj, ɨ Pilato kɨd kesa dɨde nonysɨpsɨp na awonj.
Ita Ju rɨga Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam wɨnɨnd Pilato yɨpayɨpa sɨbɨbmet rɨga apekeninonj Ju rɨga wa pɨlwa towaina b'arkita rɨrɨrɨnd. Ɨtemb re Pilatom get ke mɨle naemb jɨ yɨbnawonj. Ɨ onggɨt wɨnɨnd, nɨnda sɨbɨbmet rɨga kea wekenonj yepiya re soro kɨma bebɨg mɨle yomnɨko ukoi nyɨ rɨga kɨma dɨde ton kea nɨnda rɨga angandto onggɨt gejand. Ɨ towa wɨngɨrɨnd yɨpa Ju rɨga nyɨ da Baraba, toda kea sɨbɨbmet wa yɨbnonj. Ɨ rɨga bobo tuwonj Pilatom pɨlwa dɨde yerkito yɨpa sɨbɨbmet rɨga pɨta wa omnam onggɨtyam tina get ke mɨle ke. Sɨ Pilato mɨra amninonj da, “Wɨn singi im kon Ju rɨga wa King pɨta wa openjɨn?” 10 Nangga pena Pilato odede b'arkita yoramitonj nokɨp ton nony ke wumɨr na da Ju rɨga waina membap Yesund iyi re nonyɨk b'ɨponena mapae ajɨ Ju rɨga wa pɨlɨnd re kea singi ebnawonj Tin opendam. 11 Ajɨ yɨna mopyam sɨ rɨgapiya rɨga bobo engaento da Pilato Baraband openj ajɨ goro Yesund. 12 Ɨ Pilato todaka ten mɨra amninonj da, “Sɨ wɨn kea naemb Banaband singi yomnya, sɨ daka nangga e kon omnɨken onggɨt Rɨgam pɨlɨnd yena re wɨn yogenaya da Ju rɨga waina King?” 13 Seg ket ton rɨga b'usaya b'okta ara wuwenonj da, “Wul b'agbagɨnd yɨdrɨke!” 14 Ɨ Pilato towa yɨt etendainonj da, “Nangga pae? Nangga ukoi negɨr mɨle na yomnɨkɨm?” Ajɨ ton pumb wa b'okta kana ara yoikɨndeno da, “Wul b'agbagɨnd yɨdrɨke!” 15 Sɨ Pilato singi awonj Ju rɨga bobo nony rɨrɨr omnɨkam, ɨ ton ket Baraband towa apendawonj, ajɨ ton tina geja rɨga engainonj Yesund ti wɨpɨnd ɨraskam. Ɨ re ɨraska seg yomno, ton ket Tin towa yɨm kumb wa yoramitonj wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam.
Geja Rɨgap Yesund Jɨ Malɨk Yomnɨko
(Mat 27:27-31; Yoan 19:2-3)
16 Ɨ onggɨt geja rɨgap Yesund yiyo de Pilatom met wa, de onggɨt Ju rɨga waina gou yɨr ɨpka Roma gabmani mopyam rɨgamna wɨkopu met kara wɨngɨr wa, dɨde komkesa geja rɨga ara emokto yɨpand b'eomkitam. 17 Ɨ ton ket Yesund king pɨla kuskus kobɨrgɨm yikito, ɨ dɨngdɨng kai dɨra pɨla yogauko dɨde ket Ti mopɨnd ɨtemb dɨra yikito kingɨmna dɨra pɨla Tin jɨ malɨk omnɨkam. 18 Seg ton ket jɨ malɨk omnɨkam simesime yomno da, “Simesime! Ju rɨga wa king!” 19 Ɨ dɨde ton Yesund mopɨnd ipowa yiyeno buskak ke, ɨ Tin auya ɨtmanda yiyeno, ɨ dɨde kwa Ti wɨpɨnd kumsos b'amka wuwenonj jɨ malɨk omnɨkam. 20 Ɨ re ton Yesund jɨ malɨk omnɨka seg yomno, ton kea ɨtemb kuskus kobɨrgɨm yotokendawo dɨde ket Tinajog kobɨrgɨm yikoko, ngɨrpu Tin ket wɨp yiyo wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam.
Yesund Wul B'agbagɨnd Yɨdrɨko
(Mat 27:32-44; Luk 23:26-43; Yoan 19:17-27)
21 Re Yesund yiyo, towa nyawɨnd yɨpa Kurene tunggam rɨga nyɨ da Simon, Aleksandro ake Rupo towa b'u, tin wɨpwɨp yomno sopapu tungg ke opantand. Ɨ ket geja rɨgap Simonɨnd danda kɨma yingawo Yesu ma wul b'agbag iyoyɨm, nokɨp Yesu ma rɨrɨr na ket awonj Tina wul b'agbag iyoyɨm de sukak wa. 22 Ɨ ket Yesund wɨp yiyo yɨpa sukak wa tungg nyɨ da Golgota, engendena yɨtkak da “Uj Rɨgamna Mopkak Wɨmenapu Tungg”. 23 Re ket ton onggɨt sukak wa opekto, geja rɨgap yokawo wain rɨna re mir kɨma yɨsleko. Mir re dɨmɨr okawa wulpoj e. Ajɨ Yesu b'ɨsayonj onggɨtyam wain onayam. 24-25 Re sɨtawarɨnd nain (9) kɨlok awonj, ton ket Tina kobɨrgɨm atogɨkto ɨ ket wul b'agbagɨnd Tin nil ke yɨdrɨko. Seg ket, ton Yesu ma kobɨrgɨm ɨtaika eyento pes b'arena wɨba ke. 26 Ɨ Yesu ma onganda mop nyɨ yɨrɨko Tina wul b'agbag pumb ke da,
“Ju rɨga wa king”.
27 Ɨ kwa nɨmog negɨr raskol rɨga Yesu kɨma wul b'agbagɨnd edrɨko, yɨpa Tina yɨmjog yɨm tab ke ɨ yɨpa Tina sawai yɨm tab ke. 28 (Awɨr e)* Nɨnda Grik peband da [Sɨ onggɨtyam yɨtkak kea rɨrɨrkɨp aukɨto rɨnte re God ma yɨna pebat yindeny da, “Rɨgap Tin yogeno yɨpand gog kesa negɨr mɨleyam kɨma.”] 29 Ɨ opandena rɨgap Yesund ugaga yiyeno mop b'uwongnena kɨma da, “Ɨ ɨte namb jɨ Man rɨga. Man re mindot da, ‘Ɨta yɨnamet iporken dem ɨ nowa bibɨr kɨma orangen dem.’ 30 Sɨ molenggyam Man yɨrkokar b'akae! Dɨde kwa Molenggyam gou wa ae wul b'agbag kumb ke.” 31 Ɨ kwa odede yɨpa wɨp nya ke yɨna mopyam sɨ rɨgap daka Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga kɨma yɨpand Yesund jɨ malɨk omnɨka yiyeno towa wɨngɨrɨnd da, “Ton nɨnda rɨga yɨrkokar akainonj, ajɨ Ton ma rɨrɨr e Tilenggyam yɨrkokar b'atkau.” 32 Ɨ Yesund yomno da, “Keriso! Ju rɨga wa king! Man otade gou wa ae wul b'agbag kumb ke, nokɨm da ɨdenat sɨn yɨr motngu dɨde ket gar ke utkunda ke motkasu.” Ɨ dɨde osiemb nɨmog raskol yepiya re Yesu kɨma wul b'agbagɨnd ɨdrɨki ebnonda, toda kwa Yesund kea ugaga yiyenonda.
Yesu ma Uj Wul B'agbagɨnd
(Mat 27:45-56; Luk 23:44-49; Yoan 19:28-30)
33 Re lomtɨk awonj, sɨbɨbɨt kupka gowukoi yɨkangɨndonj, ngɨrpu ama re ket tri (3) kɨlok awonj sɨmana gatabɨnd. 34 Re sɨmana gatab tri (3) kɨlok awonj, Yesu b'okta kana ara yikenonj da, “Eloi eloi lema sabaktani? Ton Aram yɨt kena yopulitonj, nokɨp ɨtemb re yɨpa opurena yɨt na Ju rɨga wɨngɨrɨnd. —engendena yɨtkak da, ‘Kor B'u, Kor B'u, nangga pae Man kak nɨaet?’ 35 Sɨ rɨga yepiya re Yesum wusɨnd owɨnki wekenonj, ton kea Yesumna yɨt utkundo, ɨ ton ket endento da, “Yɨr de! Onggɨt Rɨgat Eliya na ara yemok.” 36 Ɨ yɨpa rɨga b'ɨtkonj ɨ ket nyɨ ɨngmatena ɨngmatena matres pɨla gasa ke onggɨt tokɨltokɨl ɨk besen wa yɨsonggonj, ɨ dɨde soksok buskak ke yɨponj, ɨ yurowatonj Yesumna tugɨm wa onayam. Ɨ ket onggɨt rɨgat amninonj da, “Tin yɨrara! Ma be men yɨr yangu Eliyand ɨta rɨka ik dor Tin gou wa omnam.” 37 Seg Yesu ukoi kana ara yikenonj, ɨ ket uj awonj. 38 Ɨ re Ton uj awonj, ukoi gutomgutom kobɨrgɨm rɨna re yɨnametɨnd ewɨrɨnti yɨbnenenonj yɨnayɨna pɨpmet dɨde yɨna pɨpmet ganggand, ɨnyɨnyɨnd b'ɨnyowendonj pumb ke ama re de gou wa. 39 Ɨ re Yesu uj awonj, yɨpa Roma andred (100) geja rɨga mopyam Ti wɨp ke onyiti yɨbnonj yet re wɨko wɨp yomnonj opimemb nowa rɨga wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam. Sɨ re ton yɨr yongonj rɨdede wɨp na Yesu uj awonj, ton ket yindonj da, “Ɨtemb re rɨga ɨmɨnjog Godɨmna B'ɨga e.” 40-41 Ɨ dɨde demb de kea nɨnda kongga daka pajapaja wekenonj Yesund yɨr ɨpkand. Sɨ onggɨt kongga wa wɨngɨrɨnd kea nowa kongga yepiya re Tin yɨmta undoka yiyeno dɨde Tin yɨm okawa yiyeno re Ton Galili eriya wa yɨbnenenonj, toda omanda wekenonj, opi re Magdala tunggam Mariya, sobijogyam Yakobo ake Yose towa mog Mariya, dɨde Salome. Ɨ kwa jogjog kongga yepiya re Ton kɨma yɨpand tuwonj de Yerusalem taun wa, toda kwa omanda wekenonj.
Yosep Yesu ma Ujgɨm Gop wa Yoramitonj
(Mat 27:57-61; Luk 23:50-56; Yoan 19:38-42)
42 Ɨ Yesu uj awonj re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena
bibɨrɨm B'angonjena Bibɨr nat. Ju rɨgap Praide yogenaeneno da B'angonjena Bibɨr, nokɨp onggɨt bibɨr seg ke ket Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr e tainy. Sɨ ton ma rɨrɨr na towaina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd ujgɨm uwonyiti ɨraram. Ɨ re ket momta sɨ yimokonj, sɨ Yesumna ujgɨm eungitam gangga re kea kutjog na auka yikonj. 43 Sɨ onggɨt penaemb Arimataya tunggam Yosep onyitonj Yesu ma ujgɨm eungitam. Ton re Ju rɨga waina Sanedrin memba wɨngɨrɨnd yɨpa ongwati rɨga na yɨbnonj dɨde kwa daka ton tilenggyam re God ma pumb tungg na yɨr yungaenenonj. Sɨ ton ket moga kesa awonj dɨde ket kea yikonj Pilatom pɨlwa, ngɨrpu ton ket tin yerkitonj Yesumna ujgɨm okatam. 44 Ajɨ re Pilato yɨt utkundonj da Yesu kea uj awonj, ton kɨd kesa na awonj. Sɨ ton ket onggɨt andred (100) geja rɨga mopyamɨnd ara yemokonj yet re wɨp yomnonj wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam, dɨde ket tin yerkitonj da, “Ma, mɨnda kea Yesu kɨm uj ainy?” 45 Re ket Pilato wumɨr yokatonj onggɨt andred (100) geja rɨga mopyamɨm pɨlke da “Kea uj ainy,” ton ket geja rɨga engainonj da, “Yesu ma ujgɨm yokawa.” 46 Seg ket Yosep nɨnda rɨga kɨma bɨlbɨl kobɨrgɨm emdɨto, ɨ ket ujgɨm wul b'agbag kumb ke gou wa yɨjgendo dɨde ujgɨm kobɨrgɨm ke ponpon yomnɨko. Re ket seg, yiyo yɨpa gopmet wa rɨna re rɨgap gɨmo yɨund yesko, ɨ ket yoramito onggɨt gopmet wɨngɨr wa, ɨ dɨde ket ukoi gɨmo ururkena yiyo gopmet mora utwangkam.§ Onggɨtyam towaina gopmet re met pɨla gɨmo dor yɨu ke eski wekenonj. Sɨ ma yɨpa kɨma ujgɨm na oramka eyenento yɨpa gopmetɨnd. Ɨ ujgɨm eungitam re ma gou ke imanggurka kena, ajɨ jaba ujgɨm oramita nena dɨde yɨpa ukoi gɨmo ke mora nena utwangki. 47 Magdala tunggam Mariya dɨde Yosem mog Mariya kea yɨr yongonda rɨkɨnd re Yesu ma ujgɨm yoramito.

*15:28: Nɨnda Grik peband da [Sɨ onggɨtyam yɨtkak kea rɨrɨrkɨp aukɨto rɨnte re God ma yɨna pebat yindeny da, “Rɨgap Tin yogeno yɨpand gog kesa negɨr mɨleyam kɨma.”]

15:34: Ton Aram yɨt kena yopulitonj, nokɨp ɨtemb re yɨpa opurena yɨt na Ju rɨga wɨngɨrɨnd.

15:42: Ju rɨgap Praide yogenaeneno da B'angonjena Bibɨr, nokɨp onggɨt bibɨr seg ke ket Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr e tainy. Sɨ ton ma rɨrɨr na towaina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd ujgɨm uwonyiti ɨraram.

§15:46: Onggɨtyam towaina gopmet re met pɨla gɨmo dor yɨu ke eski wekenonj. Sɨ ma yɨpa kɨma ujgɨm na oramka eyenento yɨpa gopmetɨnd. Ɨ ujgɨm eungitam re ma gou ke imanggurka kena, ajɨ jaba ujgɨm oramita nena dɨde yɨpa ukoi gɨmo ke mora nena utwangki.