Por wo muunga bigi, ana nta nzuai.
16
Por mbe Zerusareman maanga ŋkɨɨa nzuai.
FG 24.17; Ro 15.25-26; 2 Ko 8.1-9; Ga 2.10Gu ntigem, nde mba Zerusareman kav guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi ndi maan zav fukfugi ŋkɨɨa, gu nta suan za mbui. Gu mba ŋaarar muunga tɨv, gu ana bun Garesian siosan ki gumgi gu mbigi ga suaŋgi. Nde vhɨra mba tɨvara muuŋri. FG 20.7; VB 1.10Nde zazera ŋaariveŋ tugɨra tɨgɨv, Sanderir, nde mba ŋaariven ndi ŋkɨɨa, nde nta shɨgɨp, thariveŋ ndi mbur surim, nta nde phenin kɨri. Nde maaŋ muuŋv bisaŋ bisanera ndi surim, mba ŋkɨɨa ŋgɨp vhɨrkɨvgirga. Maaŋ muuŋgip, gu nden han zɨrga, nde mben nɨɨnga ŋkɨɨa suaŋv ganɨnga tuktɨgi fhuvara. Gu maaŋ muuŋgip zɨv nden hɨgɨrga, nde nduarira mba mben nɨɨn zav mbui bigi ndigɨp Zerusareman naanga gumgir farasegɨri. Nde mbe ndi fegɨrga, gu gavar muuŋgip, mben nɨɨŋgip, mbe sararim, mbe naanga. Gu maaŋ muuŋgip ndɨkndɨgɨrga, gu vhɨra naanga ne nzerarga, gu maaŋ muuŋgip naaŋrim, mbe na phorgɨp naanga.
Por Koriniŋ ganɨngane vuzvugi.
FG 19.21Gu fharav ŋgɨp, Masedonia ŋgu bakɨme fhain hɨgɨp, gu zumgum zɨv nden hɨrga. Ro 15.24; Ta 3.12Gu maaŋ muuŋgip zɨv, nden hɨgɨp, gu tuga tɨvaneŋra, gu nde phorgɨp kegɨrga. Gu kaŋgi fhu, gu nde phorgɨp kɨrim, mba rugahi tuk gum bɨɨŋbɨɨŋ bakɨvi hi tuk vhɨzgirga. Gu maaŋ kegɨp, gu maaŋgi ŋgun ŋgɨr saŋv muuŋrim, nde nan kurarim, gu ŋgɨrga. FG 18.21Gu ntigem, nde phorgɨp tuga tɨvaneŋra kɨrgane vuzvugi fhu. Guma Bakɨme maaŋ muuŋgip na khɨrarga, gu zumgum maaŋ muuŋgip nde phorgɨp thaneŋ tuga mpeeŋra kegɨrga. Wkp 23.15-21; Lo 16.9-11 FG 19.8-10Gu kha Pentikos raar, gu Efesusra kɨrgeŋ vuzvugi. FG 14.27; 19.8-10; 2 Ko 2.12; Kor 4.3; VB 3.8Ne khaŋ muuŋgi, Fhe Bakɨme na nzuav tuav fhɨrgi, gu Fhe Bakɨme buna vhuueŋ bun suanga ŋaara bakɨme ki. Gu vhɨra gumgi vhɨrve panan na kegi.
10  1 Ko 4.17Maaŋ muuŋgip, Timoti ŋgɨp, nden hɨgɨrim, nde anan kurkurav, ndava mɨɨtɨgar ana nɨɨŋrim, ana kɨri ana rɨvɨ thari. Ne khaŋ muuŋgi, ana na fara muuŋgiap Guma Bakɨmen ŋaara mbui guma ma. 11 Nde thari ana ganɨv, kha ndɨkndɨgar ana muunga, ana guma khɨn ma. Fhuvara! Ana nde tha zɨr saŋ muuŋrim, nde ana kurkurav ndava mɨɨtɨgar ana nɨɨŋrim, ana taagip nan han zɨri. Gu ana rargi, ana mba guigira Zisas khothɨgi gumgi phorgɨv zɨri.
12  1 Ko 1.12; 3.6Nza phorgap guigira Zisas khothɨgi guma, Aporos, ana kameŋ khare. Gu mba guigira Zisas khothɨgi gumgi nden han ndaim, gu mbe phorgɨp nden han nan zav khaŋ tɨgɨp ana sasarigim, ana ntigem guigira naangeŋ thagi. Ana zumgum nduara wo khɨkhɨm mbarararga, ana mbar naanga tugar vhuuŋ, ana mbar naanga.
Buni mbari phorgap khare.
13  Sng 31.24; 1 Ko 15.1; Ef 6.10; Fi 1.27; Kor 1.11; 1 Te 5.6Nde tuituigip wari ganɨv, nde khaŋ tɨgɨp havhargip guigira Zisas khothɨgi tɨv havhargiri. Nde thɨgɨ havhargip, nde bigɨn then rivɨ thari. 14  1 Ko 14.1; 1 Pi 4.8Nde vhɨra wari won ndavir Fhe Bakɨmen nɨɨŋv, vhɨra gumgir nɨɨŋv, mba tɨv, nde mba muun za mbui tɨvi, mba tɨv za ntan kɨri.
15  Ro 16.5; 1 Ko 1.16Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nde Stefanas phorgap ana phenan ki ntɨɨri nde mbe kaŋgi. Mbe mba Akaia ŋgu bakɨme fhain ki gumgi rɨgar, mbe fharav guigira Zisas khothɨgap, mbe fhara Fhe Bakɨme zɨn panan ruagi. Mbe ruagiap, mbe wari won vuzvugara, mbe mba Fhe Bakɨmen gumgi gu mbigir kurkurarga ŋaara ndigi. 16  1 Te 5.12Gu khaŋ tɨgap havhargiap nde nzuai. Nde mba khesharigi gumgi, nde mben piin kɨv, vhɨra mben kurkurav, mba ŋaara mbui gumgi, nde vhɨra mben piin kɨri.
17 Stefanas gu Fotunetas, Akaikas, mbe nan han zegim, gu mbe gangiap, guigira mben ndikndigi. Ne khaŋ muuŋgi, nde zam nan han zɨv, na gangirga tuktɨgi fhuvara. Mbe nden ŋana ndiga zav nan kurigi. 18  Fi 2.29Mbe zegap, na ndava muuŋgim, na ndav nan mbɨrigim, nde ndavi vhɨra mbɨrigi. Nde mba khesharigi gumgi, nde mben buni mbarari.
19  FG 18.2; 18.18; 18.26; Ro 16.5; 2 T 1.15Khe Esia ŋgu bakɨme fhain ki siosi vhen ki gumgi gu mbigi, mben wari won rar vhuun nde ndɨɨi. Akuira gu Prisira, mani wani wo phenan phogi ga vhui siosan vhen ki gumgi gu mbigi, mbe Guma Bakɨme zɨn wari won rar vhuuŋ bakɨmen nde ndɨɨi. 20  Ro 16.16; 2 Ko 13.12Kha guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, mbe zam wari won raar vhuun nde ndɨɨi. Nde nza Fhe Bakɨmen gumgi gu mbigi, nza wari won tɨva zɨn ŋgɨp, nde za warir harir suigɨp, wari viavɨv, wari ŋkor panɨri.
21  Kor 4.18; 2 Te 3.17Gu Por, gu won farvera, gu kha raar vhuuŋ khergiap, nde ndi mbai.
22  Ga 1.8-9Guma the maaŋ muuŋgip won ndavar Guma Bakɨmen nɨɨŋ thagi, ana mbar mbatɨik. Guma Bakɨme, ndu zɨ!
23 Guma Bakɨme Zisas fhura kora mbui kora muumbar nde phorgɨp kɨri. 24 Gu Krais Zisasan, gu wo ndavar za nde nɨɨŋgi.

16:1 FG 24.17; Ro 15.25-26; 2 Ko 8.1-9; Ga 2.10

16:2 FG 20.7; VB 1.10

16:5 FG 19.21

16:6 Ro 15.24; Ta 3.12

16:7 FG 18.21

16:8 Wkp 23.15-21; Lo 16.9-11

16:8 FG 19.8-10

16:9 FG 14.27; 19.8-10; 2 Ko 2.12; Kor 4.3; VB 3.8

16:10 1 Ko 4.17

16:12 1 Ko 1.12; 3.6

16:13 Sng 31.24; 1 Ko 15.1; Ef 6.10; Fi 1.27; Kor 1.11; 1 Te 5.6

16:14 1 Ko 14.1; 1 Pi 4.8

16:15 Ro 16.5; 1 Ko 1.16

16:16 1 Te 5.12

16:18 Fi 2.29

16:19 FG 18.2; 18.18; 18.26; Ro 16.5; 2 T 1.15

16:20 Ro 16.16; 2 Ko 13.12

16:21 Kor 4.18; 2 Te 3.17

16:22 Ga 1.8-9